Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформаційна технологія розподілу часу розробки програмних продуктів

Скачати 54.54 Kb.

Інформаційна технологія розподілу часу розробки програмних продуктів
Скачати 54.54 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір54.54 Kb.

Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Кафедра комп’ютерних наук


  1. Пояснювальна записка

до магістерської кваліфікаційної роботи
на тему: Інформаційна технологія розподілу часу розробки програмних продуктів

Виконав: студент 1 курсу, групи 1КН-15 мн

спеціальності 8.05010104

_________«Системи штучного інтелекту»________

(шифр і назва спеціальності)


____ Димбовський І.С.________________

(прізвище та ініціали)


Керівник: д.т.н., проф. Яровий А.А._____________

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

Рецензент:_к.т.н._доц. Крупельницький Л.В.__ ініціали)

(прізвище та ініціали)

Вінниця - 2017 р.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри_КН__

___д-р.техн.наук., проф. Перевозніков С.І.

(наук. ст., вч. зв., ініц. та прізв.) (підпис)

“___” __________ 2016 року__


З А В Д А Н Н Я

на магістерську кваліфікаційну роботу на здобуття кваліфікації магістра наук зі спеціальності: 8.05010104 – «Системи штучного інтелекту»

(шифр – назва спеціальності)
08-22.МКР.005.15.000.ПЗ
Магістранта групи 1КН-15м Димбовський Ігор Сергійович

(назва групи) (прізвище, ім’я і по батькові)

Тема магістерської кваліфікаційної роботи: «Інформаційна технологія розподілу часу розробки програмних продуктів»
Вхідні дані до роботи:

Операційна система Windows Phone версія 8.0 та вище;

Мова програмування C#;

Бібліотека візуалізації даних AmChart 1.0 та вище;

Імовірність схрещення – 60% - 80%;

Імовірність мутації – 10% - 20%;

Максимальна кількість особин(рішень) в популяції – 30;

Початкова кількість особин(рішень) в популяції – 10;

Імовірність переходу особини в іншу популяцію 20% - 35%.
Короткий зміст частин магістерської кваліфікаційної роботи

1. Графічна: Діаграма класів програмного модуля для розподілу часу розробки програмних продуктів, загальний алгоритм роботи інтелектуальної технології розподілу часу розробки програмних продуктів, представлення операторів схрещення та мутації, вікна роботи програмного продукту, топологія багато популяційного генетичного алгоритму.

2. Текстова (пояснювальна записка):

Вступ, постановка задачі, аналіз предметної області, обґрунтування доцільності розробки, характеристика та аналіз аналогів, аналіз інтелектуальних технологій, обґрунтування вибору інтелектуальної технології, програмна реалізація, тестування та аналіз результатів роботи програми, визначення ефективності роботи інформаційна технології інтерфейс роботи програми, висновки, перелік використаних джерел, додатки.


Консультанти з окремих розділів магістерської кваліфікаційної роботи:

доктор технічних наук, проф.

наук. ступінь, вчене звання (посада)

А.А. Яроаий

ініціали та прізвище

0

(підпис)
Науковий керівник

“_____________20___ р.кандидат економічних наук, доцент

наук. ступінь, вчене звання (посада)

Л.Д. Глущенко

ініціали та прізвище


Економічна частина


(підпис)

“_____________20___ р.

Дата попереднього захисту роботи “_____________20___ р.(підпис)

(наук. ступінь, вчене звання , посада)
Рецензент канд. техн. наук, доцент каф. ОТ


(ініціали та прізвище)
Л.В. Крупельницький

“_____________20___ р.
(наук. ступінь, вчене звання ,посада)

(підпис)
Завдання видав науковий керівник д-р техн. наук, проф.,викл. каф. КН


(ініціали та прізвище)
А.А. Яровий

“_____________20___ р.
(підпис)

(ініціали та прізвище)
Завдання отримав магістрант І.С. Димбовський

“_____________20___ р.АНОТАЦІЯ
Магістерська кваліфікаційна робота присвячена питанням розподілу часу розробки програмних продуктів. Здійснено аналіз інформаційної технології, моделей та методів розробки програмних продуктів. В результаті проектування розроблено архітектуру програмного продукту та алгоритм його роботи.

На основі алгоритмів, які забезпечують розв’язання поставлених задач, реалізовано програмний продукт для розподілу часу розробки програмних продуктів. Проведено тестування програмного продукту та проаналізовано його прикладне значення.


ANNOTATION
Master's qualification work is dedicated for the distribution of software development time. Researched the information technology, models and methods of software development. As a result, the design architecture developed software and algorithm of its work.

Based on algorithms that provide solution of tasks implemented software distribution software development time. Testing software and analyzed its practical importance.


Скачати 54.54 Kb.

  • Пояснювальна записка
  • ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри_КН__
  • З А В Д А Н Н Я