Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу»

Скачати 45.04 Kb.

«Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу»
Скачати 45.04 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір45.04 Kb.

Міністерство освіти і науки України

САУ Дніпропетровське відділення

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

Сілезька політехніка (Польща)

Кафедра прикладних суспільних наук (м.
Суспільні науки (соціальні науки, суспільствознавство) - широка група наукових дисциплін, предметом дослідження яких є суспільство - як система в цілому, так і окремі його частини, функції та елементи.
Забже, Польща)


Класичний Приватний університет (м.
Приватний університе́т (англ. Private university, яп. 私立大学) - тип вищого навчального закладу, що був заснований на приватні кошти організації чи групи осіб і керується ними. Має повне самоврядування. В Україні також вживається англійська калька.
Запоріжжя)


Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра соціології та економіки (м.Кривий Ріг)
Інформаційне повідомлення
Кафедра соціології та економіки Криворізького державного педагогічного університету з нагоди 25-річчя її заснування організовує 16 вересня 2016 року ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу».
Тематична спрямованість конференції передбачає роботу таких напрямків:

1. Філософські та соціальні проблеми взаємодії Соціуму з Природою.2. Інформаційні технології взаємодії Людини з Природою.

3. Екологічна етика та система цінностей у взаємодії «Суспільство-Інформація-Природа».

  1. Матеріали конференції (тез) будуть надіслані авторам в електронному варіанті. Планується видання наукових матеріалів Конференції на конкурсній основі у фаховому виданні до початку конференції.


Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

До публікації приймаються статті у редакторі Microsoft Word 2000 (або більш ранніх версіях), формат RTF або DOC на СD або надіслані електронною поштою з обов’язковим доданням контрольного варіанту, роздрукованого на принтері.

Екологічна етика (грец. oikos - оселя, середовище і logos - слово, вчення) - галузь міждисциплінарних знань, предметом якої є моральні та духовні аспекти ставлення людини до живої і неживої природи. Вчення про належне у відносинах людини з природою, що сприймається як суб'єкт, заснованих на визнанні морального статусу природи, високому оцінюванні її внутрішньої і нематеріальної цінностей, повазі прав природи й обмеженні прав людини.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Microsoft Word Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».
Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Обсяг матеріалу від 6 до 10 сторінок через 1,5 інтервал, розмір аркушу – 210х297 (формат А4); поля зверху, знизу, ліворуч – 20 мм, праворуч – 15 мм, шрифт Times New Roman, 14 кегель, сторінки не нумеруються, графіки, схеми та малюнки виконуються у редакторі Microsoft Paint (формат WMF). Мова публікації – українська, російська, польська, англійська. Шрифт анотації - Times New Roman, 12 кегель, інтервал одинарний.

Кожна наукова стаття, що буде надіслана до збірки, повинна мати такі елементи: УДК, анотації англійською (3000 знаків), українською (500 знаків) та російською (500 знаків) мовами та ключові слова (5–10 слів) українською, російською та англійською мовами;

Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.
Microsoft Paint - простий растровий графічний редактор компанії Microsoft, який входить до усіх операційних систем Windows, починаючи з перших версій.
Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
постановку проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими й практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких покладено початок вирішенню даної проблеми й на які орієнтується автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження й перспективи подальших розробок у цьому напрямку, Список використаної літератури за алфавітом.

До статті треба додати анкету, в якій вказати прізвище, ім’я, по-батькові; місце роботи, посаду, науковий ступінь, наукове звання;

Науковий ступінь (учений ступінь, академічний ступінь, титул) - ступінь кваліфікаційної системи в науці, що дозволяє ранжувати наукових діячів і науково-педагогічних працівників у певній галузі знання на окремих етапах академічної кар'єри.
контактну адресу для пересилання збірки статей, адресу електронної пошти, контактний телефон.Вартість однієї сторінки тексту – 40 гривень. Організаційний внесок за участь у Конференції – 50 грн. У організаційний внесок входять програма конференції та поштові витрати на пересилання збірки статей. Вартість додаткового екземпляру збірника (за потреби, замовляється і сплачується окремо) – 100 грн. Оплата здійснюється після підтвердження прийняття статті до друку.

Статті, які не відповідатимуть вимогам до наукових публікацій, сформульованим у постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1, до друку не прийматимуться.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.

Редколегія залишає за собою право редагувати або відхиляти надіслані матеріали. Статті, не прийняті до друку, не повертаються.

Матеріали надсилати за адресою:

50086, Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»,

кафедра соціології та економіки, тел.: (0564)71-79-30Гроші треба перераховувати за реквізитами:

у відділеннях Приватбанку на картку 4731217110697032 на ім'я Грабовець Ірини Володимирівни.

У призначенні платежу обов’язково вказувати «за участь у конференції П.І.Б.» або «за публікацію статті П.І.Б.»

Оргкомітет конференції: Лобанова Алла Степанівна, Грабовець Ірина Володимирівна (тел. 066-7204539), Широкова Маргарита Сергіївна.

Електронний варіант матеріалу та відсканований варіант квитанції про сплату надсилати за адресою:

lobanova-alla@ mail.ru або vel-mir@mail.ru або shirokovarita@gmail.com

Форма участі – очна, заочна.Матеріали приймаються до 10 червня 2016 року.

Заявка

На участь у Міжнародній науково-практичній конференції(заповнюється на кожного з авторів та надсилається в одному файлі):

Прізвище, Ім’я, По батькові автора(повністю)
Прізвище, Ім’я, По батькові (повністю)

Англійською мовою
Вчений ступінь
Вчене звання
Місце роботи (назва закладу)
Посада
Назва доповіді
Секція №
Форма участі (очна, заочна)
Почтова адреса для відправки збірника

(обов’язково з поштовим індексом)


Потреба у додаткових збірниках (кількість)
Поштова адреса для відправки додаткових збірників
Е-mail:
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
Дата заповнення
Усі пункти заявки обов’язкові для заповнення


Скачати 45.04 Kb.

  • Інформаційне повідомлення
  • « Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу ».
  • Інформаційні технології
  • Microsoft Word
  • Microsoft Paint
  • Статті, які не відповідатимуть вимогам до наукових публікацій
  • Гроші треба перераховувати за реквізитами
  • Усі пункти заявки обов’язкові для заповнення