Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформаційне забезпечення овс

Скачати 235.4 Kb.

Інформаційне забезпечення овс
Скачати 235.4 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір235.4 Kb.
  Навігація по даній сторінці:
 • Всього


Навчально-методичні матеріали з дисципліни

Інформаційне забезпечення ОВС”


Серед основних напрямів державної інформаційної політики в Україні сьогодні, відповідно до ст. 3 Закону України “Про інформацію”, є створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток електронного урядування; постійне оновлення, збагачення та зберігання національних інформаційних ресурсів; забезпечення інформаційної безпеки України. Тому останнім часом в Україні спостерігається інтенсивне впровадження сучасних інформаційних технологій практично у всі сфери життєдіяльності держави, у тому числі в діяльність органів внутрішніх справ (ОВС) України.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

В ОВС України вже протягом більше 40 років накопичено чималий досвід використання різноманітних інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем оперативно-розшукового та інформаційно-довідкового призначення. Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України створена та постійно удосконалюється система інформаційного забезпечення, яка здійснює інформаційну підтримку діяльності ОВС щодо забезпечення запобігання кримінальним правопорушенням, їх виявлення, припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, надає багатоцільову статистичну, аналітичну та довідкову інформацію, допомагає при розв’язані інших завдань боротьби зі злочинністю.

Зло́чин - злодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому. Людину, яка чинить злочин, називають «злочинець».
Необхідно відмітити, що Програма інформатизації діяльності ОВС передбачає впровадження в їх діяльність відповідних інформаційних систем, успішне використання яких передбачає оволодіння працівниками ОВС відповідними знаннями та навичками у галузі інформаційних технологій.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Ці та інші обставини зумовили розробку навчальної програми спеціалізованої дисципліни “Інформаційне забезпечення ОВС” для слухачів Національної академії внутрішніх справ і включення її до навчального плану.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.Мета дисципліни: вивчення слухачами теоретичних основ інформаційного забезпечення діяльності ОВС і надбання ними необхідних практичних умінь та навичок використання інформаційних технологій у практиці боротьби зі злочинністю.

У результаті вивчення дисципліни слухачі повинні знати:

– нормативно-правову базу в галузі інформаційного забезпечення діяльності ОВС України;

– основні поняття про систему інформаційного забезпечення ОВС (мета, завдання, складові частини, сучасні проблеми та концепція розвитку);

– можливості інформаційних підрозділів з інформаційної підтримки практичних підрозділів ОВС при розкритті, розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень;

– призначення, принципи побудови та особливості функціонування основних інформаційних систем ОВС України;

– основне програмне забезпечення автоматизації електронного документообігу в діяльності ОВС України.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Після відпрацювання практичних занять дисципліни слухачі повинні вміти:

– використовувати можливості сучасних інформаційних технологій при розв’язанні конкретних завдань ОВС у боротьбі зі злочинністю;

- організувати пошук необхідних даних в основних інформаційних системах ОВС України з метою розкриття, розслідування, попередження кримінальних правопорушень і розшуку осіб, які їх вчинили;

- оформлювати первинні документи для створення та актуалізації інформаційних обліків;

Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

- аналізувати статистичну та іншу інформацію для оцінки оперативної обстановки та прогнозування злочинності;- готувати необхідну службову документацію за допомогою сучасних інформаційних технологій.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п

Назва розділів і тем

Всього

годин


Лекції

Семінари

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

Система інформаційного забезпечення ОВС України. Можливості основних інформаційних підсистем та АРМ працівників ОВС України у боротьбі зі злочинністю

24

2

2

-

20

2.

Використання Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України у боротьбі зі злочинністю

50

2

-

2

46

3.

Сучасне програмне забезпечення автоматизації електронного документообігу в діяльності ОВС України

34

2

-

2

30
Всього годин з дисципліни:

108

6

2

4

96


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ:
Авторизація – надання права користувачу на виконання певних дій в інформаційній системі, зокрема на одержання певного типу доступу до об’єктів (читання, унесення, записування, дозапис/коригування, видалення/знищення).

База даних іменована сукупність даних, що відображає стан об’єктів та їх відношень у визначеній предметній області (ст. 1 Закону України “Про Національну програму інформатизації”).
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).


База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних (ст.
Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.
 2 Закону України “Про захист персональних даних”).

Банк даних – система інформаційних масивів, що організовані у бази даних, а також програмних і технічних засобів, які призначені для централізованого накопичення і колективного використання цих баз даних.

Види інформації, що використовуються в ОВС – це оперативна; оперативно-довідкова; оперативно-розшукова; експертно-криміналістична; статистична; аналітична; адміністративно-управлінська; контрольна; архівна; науково-технічна та інша.

Виділене робоче місце – сукупність програмно-технічних засобів, що включає: персональний комп’ютер, периферійне телекомунікаційне обладнання, джерела безперебійного живлення, інше спеціальне обладнання

Властивості інформації – це: 1) достовірність (повідомлення не суперечить реальній дійсності, правильно її пояснює і підтверджується нею);
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Джерело́ безперебі́йного жи́влення (ДБЖ) (англ. UPS-Uninterruptible Power Supply) - автоматичний пристрій, що дозволяє підключеному обладнанню деякий (як правило - нетривалий) час працювати від акумуляторів ДБЖ, при зникненні електричного струму або при відхиленні його параметрів від допустимих норм.
2) своєчасність (повідомлення надійшло у визначений термін); 3) повнота (повідомлення достатньо для виведення правильних висновків і прийняття правильних рішень); 4) об’єктивність (повідомлення не залежить від судження будь-кого); 5) актуальність (повідомлення важливе в заданий момент часу); 6) корисність (оцінюється за тими задачами, які можна розв’язати з використанням повідомлення); 7) зрозумілість (при сприйманні повідомлення не виникає потреби у додаткових повідомленнях). Особливо важливі для правоохоронних органів достовірність, своєчасність та повнота інформації.
Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
Відсутність в інформації хоча б однієї з названих властивостей призводить до невірного управлінського рішення. Різноманітність і великі обсяги інформації нерідко ускладнюють пошук необхідних відомостей. Тому інформація має бути впорядкована, облікована і максимально можливо формалізована для її обробки сучасними інформаційними системами.

Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України – структурний підрозділ МВС України, який організовує і здійснює заходи, передбачені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, спрямовані на інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності ОВС України.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.


Документ – матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Доступ до інформації – отримання користувачем можливості обробляти інформацію в інформаційній системі.

Електронна картка – окремий запис бази даних, інформацію в якому зафіксовано у вигляді електронних даних, який може бути сформований, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму чи на папері.

Єдиний облік – цілісна система реєстрації ОВС заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (Наказ МВС України від 19 листопада 2012 року № 1050).

Єдиний реєстр досудових розслідувань – створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру (Наказ Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 року № 69).
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Прокурату́ра Украї́ни - єдина централізована система органів державної влади, які відповідно до Конституції та законів України здійснюють обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції в державі.


За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (ст. 20 Закону України “Про інформацію”).

Захист інформації – сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї (ст.
Цілісність інформації (англ. data integrity, information integrity) - термін в комп'ютерних науках (криптографія, теорія електричного зв'язку, теорія інформації, безпека), який вказує, що дані не були змінені при виконанні будь-якої операції над ними, будь то передача, зберігання і відображення.
 1 Закону України “Про інформацію”).

Інтегрована інформаційно-пошукова система ОВС України – сукупність організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та інформаційно-телекомунікаційних засобів, що забезпечують формування та ведення довідково-інформаційних, оперативно-розшукових обліків, авторизований доступ до інформаційних ресурсів ІІПС (Наказ МВС України від 12 жовтня 2009 року № 436).

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень (ст.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
 21 Закону України “Про інформацію”).Інформаційна (автоматизована) система – організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів (ст. 1 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”).
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.


Інформаційна підсистема – це один чи декілька банків даних певних обліків, поєднаних відповідною технологією обміну інформацією.

Інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування (ст.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
 1 Закону України “Про Національну програму інформатизації”).

Інформаційне забезпечення діяльності ОВС України – комплекс методів, заходів, засобів різного характеру, які забезпечують створення та функціонування інформаційних технологій, а також їх ефективне використання для вирішення покладених на ОВС завдань.

Інформаційні ресурси – сукупність документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних та ін.) (ст. 1 Закону України “Про Національну програму інформатизації”).

Інформаційно-пошукова система – являє собою програмне рішення пошуку інформації, яка збережена в комп’ютерній системі, її подальшої обробки та використання. Вона включає в себе: базу даних; засоби пошуку інформації за запитом користувача; засоби, які забезпечують можливість ведення бази даних (видалення, доповнення, зміни змісту даних бази).Інформаційно-телекомунікаційна система – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле (ст. 1 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”).

Інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 1 Закону України “Про інформацію”).

Комплексна система захисту інформації – це взаємопов’язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації (ст.
Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) - взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації (ЗІ).
 1 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”).

Користувач – працівник ОВС, якому в установленому Інструкцією порядку надано право доступу до інформації в інформаційній системі.
Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.


Об’єкт обліку – сукупність обов’язкових та додаткових реквізитів, які характеризують окрему інформацію (набір відомостей) або її сукупних даних.

Основні види інформаційної діяльності – створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорона та захист інформації (ст. 9 Закону України “Про інформацію”).

Основні види інформації за змістом: 1) інформація про фізичну особу; 2) інформація довідково-енциклопедичного характеру; 3) інформація про стан довкілля (екологічна інформація); 4) інформація про товар (роботу, послугу); 5) науково-технічна інформація; 6) податкова інформація; 7) правова інформація;

Правова́ інформа́ція - будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику.
8) статистична інформація; 9) соціологічна інформація;
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
10) інші види інформації (ст. 10 Закону України “Про інформацію”).Основні види обліків ОВС України – це: 1) оперативного призначення; 2) експертно-криміналістичного призначення; 3) статистичного та аналітичного призначення; 4) адміністративного (управлінського) та загального призначення. Всю інформацію оперативних обліків ОВС України у свою чергу можна розділити на три великі групи: 1) облік осіб і їх характеристик; 2) облік подій; 3) облік предметів та речей.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ст. 2 Закону України “Про захист персональних даних”).

Реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події – присвоєння кожній отриманій заяві і повідомленню про вчинення кримінального правопорушення та іншої події порядкового номера і фіксація в передбачених Інструкцією про єдиний облік в облікових документах – електронних базах (єдиному обліку) стислих даних про заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події (Наказ МВС України від 19 листопада 2012 року № 1050).

Реквізит – дані або сукупність даних, які відповідають окремій графі паперового документа, одному полю електронної картки (бази даних).

Система інформаційного забезпечення ОВС України – сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих організаційних елементів та технічних засобів, яка здійснює інформаційне забезпечення діяльності ОВС України.

Система управління базами даних – комплекс програмних засобів, які забезпечують створення структури бази даних, її ведення та взаємодію користувача з базою даних.

Телекомунікаційна система – сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання, випромінювання або приймання її у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб (ст. 1 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”).
ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ:


 1. Конституція України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2004, 2011, 2013, 2014 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
  Відомості Верховної Ради України Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.
  – ст. 141.

 2. Про інформацію: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2000-2014 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – ст. 650.

 3. Про внесення змін до Закону України “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – ст. 313.

 4. Про науково-технічну інформацію: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2003, 2004 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – ст. 345.

 5. Про Національну програму інформатизації: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2001, 2010, 2012 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – ст. 181.

 6. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2006, 2011, 2013 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28.
  Націона́льна програ́ма інформатиза́ції (НПІ) - комплекс взаємопов'язаних окремих завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.
  – ст. 182.

 7. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2004, 2005, 2009, 2014 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – ст. 286.

 8. Про захист персональних даних: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2012, 2013, 2014 років) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – ст. 481.

 9. Про доступ до публічної інформації: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2013, 2014 років) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – ст. 314.

 10. Про державну таємницю: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2003, 2004, 2008, 2010-2014 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – ст. 93.

 11. Про основи національної безпеки України: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2005, 2010, 2012, 2013 років) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39.
  Держа́вна таємни́ця - інформація у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення якої може завдати шкоди національній безпеці держави і яка спеціально охороняється державою.
  Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
  – ст. 351.

 12. Про телекомунікації: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2004-2007, 2010-2012, 2014 років) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – ст. 155.

 13. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законом 2005 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – ст. 275.

 14. Про електронний цифровий підпис: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2009, 2012 років) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36.
  Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
  Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
  – ст. 276.

 15. Про авторське право і суміжні права: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 1995, 1999, 2003, 2011, 2012 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13.
  Сумі́жні права́ (англ. related rights, фр. droits voisins, рос. смежные права) - тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу.
  – ст. 64.

 16. Про інформаційні агентства: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2003, 2004, 2011, 2013, 2014 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 13.
  Інформаці́йна аге́нція, інформаці́йне аге́нтство (інформагентство) - спеціалізований суб'єкт інформаційної діяльності, зареєстрований як юридична особа у формі інформаційного підприємства - організації, служби, центру, що діє з метою надання інформаційних послуг для ЗМІ.
  – ст. 83.

 17. Про телебачення і радіомовлення: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законами 1995-2006, 2008-2013 років) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – ст. 43.

 18. Про міліцію (із змінами, внесеними згідно із Законами 1992-1995, 1998-2014 років) / Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – ст. 20.

 19. Про оперативно-розшукову діяльність (із змінами, внесеними згідно із Законами 1992-1994, 1999-2006, 2009-2011, 2013, 2014 років) / Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 22.
  Операти́вно-розшуко́ва дія́льність (ОРД) - вид діяльності, здійснюваний гласно і негласно оперативними підрозділами державних органів, уповноважених на те законом, в межах їх повноважень шляхом проведення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинних посягань.
  – ст.303.

 20. Кримінальний кодекс України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2002-2014 років) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25-26. – ст. 131.

 21. Кримінальний процесуальний кодекс України (із змінами, внесеними згідно із Законами 2013-2014 років) // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13 – ст.88.

 22. Кодекс України про адміністративні правопорушення (із змінами, внесеними згідно із Законами, Указами ПВР 1985-2014 років) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984.
  Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.
  – Додаток до № 51. – ст. 1122.

 23. Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних: Указ Президента України від 24 вересня 2001 року № 891.

 24. Про Доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента України від 08 липня 2009 року № 514.

 25. Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю: Указ Президента України від 31 січня 2006 року № 80.

 26. Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 733.
  Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
  Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
  Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.


 27. Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373.
  Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.


 28. Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана з боротьбою із злочинністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2009 року № 321.

 29. Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1433.

 30. Про затвердження Порядку легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 253.

 31. Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 травня 2003 року № 259-р.

 32. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22 жовтня 2012 року № 940.
  Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.


 33. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії: Наказ МВС України від 19 листопада 2012 року № 1050.

 34. Про створення Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 18 липня 2003 року № 786.
  Органи внутрішніх справ (ОВС) - у пострадянських країнах, а в Україні - до утворення Національної поліції - правозахисні органи державної виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні функцій держави, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства та держави.


 35. Про затвердження Програми створення Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 07 червня 2006 року № 571.
  Систе́ма о́рганів - сукупність органів одного походження, які мають спільні риси будови, пов'язані анатомічно і топографічно, а також виконують однакову функцію.


 36. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 12 вересня 2009 року № 436.

 37. Про затвердження Інструкції з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 10 березня 2010 року № 75.

 38. Про впровадження в дослідну експлуатацію бази даних “Факт” Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України: Розпорядження МВС України від 10 грудня 2010 року № 1140.

 39. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 року № 69.
  Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) - це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про кримінальні правопорушення та хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях.


 40. Про затвердження Порядку взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів внутрішніх справ: Спільний наказ Генеральної прокуратури України та МВС України від 17 листопада 2012 року № 115/1046.

 41. Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 14 травня 2012 року № 423.

 42. Про затвердження Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України: Наказ МВС України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23 серпня 2002 року № 823/188.

 43. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: Наказ МВС, СБ, Державної митної служби, Генеральної прокуратури, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Державної податкової адміністрації України від 09 січня 1997 року № 3/1/2/5/2/2.

 44. Про затвердження Порядку організації доступу до інформаційних ресурсів під час інформаційної взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою України та Державною прикордонною службою України: Наказ МВС України від 26 вересня 2013 року № 920.
  Криміна́льний проце́с (також Кримінальне провадження) - це врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів досудового розслідування, слідчого, прокурора, судді і суду з розкриття злочинів, викриття й покарання винних та недопущення покарання невинних, а також система правовідносин, що виникають у перебігу цієї діяльності вказаних органів один з одним, а також з громадянами, посадовими особами, установами, підприємствами, громадськими об'єднаннями й трудовими колективами, які залучаються до сфери кримінально-процесуальної діяльності.
  Держа́вний кордо́н - лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору .
  Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.
  Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні.


 45. Про затвердження Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних “Електронний журнал обліку запитів на публічну інформацію”: Наказ МВС України від 21 серпня 2013 року № 805.

 46. Про впровадження у діяльність ОВС України комп’ютерної системи збору та передачі інформації “Електронна пошта: Наказ МВС України від 14 травня 1998 року № 343.

 47. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України: Наказ МВС України від 27 липня 2012 року № 650.

 48. Про затвердження Положення про Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України: Наказ МВС України від 29 квітня 2011 року № 174.

 49. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 14 серпня 2012 року № 700.
  Досудове розслідування - діяльність компетентних правоохоронних органів, що полягає у збиранні, дослідженні, оцінці, перевірці та використанні доказів з метою попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, та закінчується винесенням правозастосовного акту за її наслідками.


 50. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 09 серпня 2012 року № 686.

 51. Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань: Наказ МВС України від 28 квітня 2009 року № 181.

 52. Про організацію діяльності штабних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 24 травня 2013 року № 505.

 53. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності. Монографія / Кер. авт. кол. М. Я. Швець; за ред. В. В. Дурдинця та ін. – К.: Навчальна книга, 2005. – 639 с.

 54. Саницький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. та ін. Система інформаційного забезпечення ОВС України: Навчально-практичний посібник / За ред. Л.В. Бородича. - К.: РВВ МВС України. – 144 с.

 55. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищих навчальних закладів / П.П.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010. – 640 с.

 56. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посіб. / Л.М.Дибкова. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2011. – 464 с.

 57. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень [Текст]: підручн. / [В.В. Бірюков, В.Г. Хахановський, В.С. Бондар, С.В. Шалімов]. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 288 с.

 58. Сайт МВС України: http://www.mvs.gov.ua.

 59. Сайт Національної академії внутрішніх справ: http://www.naiau.kiev.ua.

 60. Сайти з законодавства: http://portal.rada.gov.ua; http://www.nau.kiev.ua.


ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Система інформаційного забезпечення ОВС України.

Можливості основних інформаційних підсистем та АРМ працівників ОВС України у боротьбі зі злочинністю

2 години

1. Нормативно-правові акти України в сфері суспільних інформаційних відносин.

2. Мета, завдання, структура та основні поняття системи інформаційного забезпечення ОВС України.

3. Можливості основних інформаційних підсистем та АРМ працівників ОВС України у боротьбі зі злочинністю.


Тема 2. Використання Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України у боротьбі зі злочинністю

2 години

1. Загальна характеристика Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України.

2. Порядок формування інформаційних ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України.

3. Використання інформаційних ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України у боротьбі зі злочинністю.


Тема 3. Сучасне програмне забезпечення автоматизації електронного документообігу в діяльності ОВС України

2 години

1. Використання можливостей текстових редакторів, табличних процесорів та систем управління базами даних щодо підготовки оперативно-службової документації ОВС України.

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

2. Використання можливостей локальних та глобальних комп’ютерних мереж для автоматизації електронного документообігу в діяльності ОВС України.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1. Система інформаційного забезпечення ОВС України.

Можливості основних інформаційних підсистем та АРМ працівників ОВС України у боротьбі зі злочинністю

семінарське заняття – 2 години
1. Нормативно-правові акти України в сфері суспільних інформаційних відносин.

2. Мета, завдання, структура та основні поняття системи інформаційного забезпечення ОВС України.

3. Можливості основних інформаційних підсистем та АРМ працівників ОВС України у боротьбі зі злочинністю.

Література до теми: [1-52, 57-60]


Заняття 2. Використання Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України у боротьбі зі злочинністю

практичне заняття – 2 години


 1. Пошук інформації в інформаційних підсистемах Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України.

 2. Введення даних до електронних карток Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України.

Література до теми: [25-27, 33-39, 48, 57, 58]
Тема 3. Сучасне програмне забезпечення автоматизації електронного документообігу в діяльності ОВС України

практичне заняття – 2 години
1. Створення оперативно-службових документів з використанням програмного забезпечення Microsoft Word, Excel, Access.
Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».

2. Робота з комп’ютерною системою збору та передачі інформації “Електронна пошта” ОВС України.

3. Пошук оперативно-службової інформації на сайтах МВС України та Національної академії внутрішніх справ.

Література до теми: [25-27, 29-31, 46, 47, 55, 57-60]ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ


 1. Зміст законів України “Про Національну програму інформатизації”, “Про Концепцію Національної програми інформатизації”.

 2. Зміст законів України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”.

 3. Зміст законів України “Про державну таємницю”, “Про основи національної безпеки України”, “Про захист персональних даних”.

 4. Зміст законів України “Про телекомунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

 5. Зміст законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис”.

 6. Про Доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента України від 08 липня 2009 року № 514.

 7. Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю: Указ Президента України від 31 січня 2006 року № 80.

 8. Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 733.

 9. Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373.

 10. Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана з боротьбою із злочинністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2009 року № 321.

 11. Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1433.

 12. Про затвердження Порядку легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 253.

 13. Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 травня 2003 року № 259-р.

 14. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22 жовтня 2012 року № 940.

 15. Про створення Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 18 липня 2003 року № 786.

 16. Про затвердження Програми створення Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 07 червня 2006 року № 571.

 17. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 12 вересня 2009 року № 436.

 18. Про затвердження Інструкції з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 10 березня 2010 року № 75.

 19. Про впровадження в дослідну експлуатацію бази даних “Факт” Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України: Розпорядження МВС України від 10 грудня 2010 року № 1140.

 20. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії: Наказ МВС України від 19.11.2012 № 1050.

 21. Про затвердження Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України: Наказ МВС України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23 серпня 2002 року № 823/188.

 22. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: Наказ МВС, СБ, Державної митної служби, Генеральної прокуратури, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Державної податкової адміністрації України від 09 січня 1997 року № 3/1/2/5/2/2.

 23. Про впровадження у діяльність ОВС України комп’ютерної системи збору та передачі інформації “Електронна пошта”: Наказ МВС України від 14 травня 1998 року № 343.

 24. Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 14 травня 2012 року № 423.

 25. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України: Наказ МВС України від 27 липня 2012 року № 650.

 26. Мета та завдання системи інформаційного забезпечення ОВС України.

 27. Проблеми та стратегія розвитку системи інформаційного забезпечення ОВС України.

 28. Основні складові частини системи інформаційного забезпечення ОВС України.

 29. Функції та структура Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України.

 30. Види інформації, що використовуються в органах внутрішніх справ, засоби її збирання, обробки та подання.

 31. Вимоги до повідомлень про кримінальні правопорушення тв інші надзвичайні події, що передаються в системі оперативного інформування МВС України.

 32. Рівні та склад інформаційних обліків ОВС України.

 33. Порядок заповнення та подання карток про кримінальне правопорушення, наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення, заподіяні збитки, результати їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності, на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у їх вчиненні, рух кримінального провадження.

 34. Форми статистичних карток в діяльності ОВС України.

 35. Поняття баз даних, систем управління базами даних, банків даних.

 36. Автоматизовані робочі місця працівників ОВС України. Основні напрями підвищення ефективності їхнього використання у боротьби зі злочинністю.

 37. Призначення та загальна характеристика інформаційних систем ОВС України.

 38. Принципи формування загальновідомчих та галузевих інформаційних підсистем.

 39. Призначення, особливості та основні характеристики Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України.

 40. Інформаційні обліки Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України.

 41. Порядок формування інформаційних ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України.

 42. Використання інформаційних ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України у боротьбі зі злочинністю.

 43. Класифікація інформаційно-пошукових систем, що використаються в ОВС України.

 44. Правові інформаційно-пошукові комп’ютерні системи. Режими пошуку інформації.

 45. Сучасні системи інформаційного забезпечення діяльності ОВС України в боротьбі зі злочинністю.

 46. Поняття, призначення та основні напрями використання комп’ютерних мереж в ОВС України.

 47. Електронна пошта в органах внутрішніх справ.

 48. Поняття і класифікація комп’ютерних злочинів.

 49. Комп’ютер як знаряддя та об’єкт скоєння злочинів.

 50. Проблеми захисту інформації в інформаційних системах ОВС України.

 51. Програмні засоби захисту інформації в автоматизованих системах.

 52. Особливості підготовки службових документів в ОВС України з використанням комп’ютера.

 53. Призначення та загальна характеристика текстових редакторів.

 54. Призначення та загальна характеристика графічних редакторів.

 55. Створення оперативно-службових документів за допомогою текстового редактора Microsoft Word.

 56. Створення оперативно-службових документів за допомогою табличного процесора Microsoft Excel.
  Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
  Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.


 57. Створення діаграм та графіків за допомогою табличного процесора Microsoft Excel.

 58. Створення оперативно-службових документів за допомогою СУБД Microsoft Access.

 59. Геоінформаційні системи в діяльності ОВС України.

 60. Світові тенденції розвитку систем інформаційного забезпечення ОВС України.Скачати 235.4 Kb.

 • Всього