Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти

Скачати 22.94 Kb.

Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
Скачати 22.94 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір22.94 Kb.


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ
Під інформаційними технологіями розуміють способи та методи оволодіння інформацією, а конкретніше – технології її пошуку, одержання, збору, обробки, збереження та передачі (поширення).
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Інформаційні технології (ІТ) завжди застосовуються там, де є інформація. Оскільки життєдіяльність людини нею насичена, ІКТ набувають всеосяжного характеру. Недоцільно вважати, що інформаційні технології – тільки засіб упорядкування наявних знань, насамперед це знаряддя здобування нових знань. Виявлено загальну тенденцію: кожен байт нової інформації супроводжується додаванням не менш як 100 байтів іншої інформації, що забезпечується [1].

Можна виділити основні проблеми застосування ІТ в освітньому процесі, такі, як ефективність, ціна, доступ і тривалість.

Існує багато варіантів трактування цих проблем. Важливо виокремити з них позитивні та негативні. Наприклад, ефективність залежить від того, як і з якою метою використовують ІТ в процесі навчання. Подібно до інших засобів навчання, за допомогою ІТ освітній процес не здійснюється одним і тим самим способом для кожного та де завгодно. Також важко робити висновки про рівень розширення доступу до вищої освіти за допомогою інформаційних технологій.

Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Звісно, спостерігається тенденція до підвищення якості вищої освіти, але питання вартості також є досить непростим. Освітні телепередачі та навчання на комп’ютері дорожчі за радіопередачі. Проте, стверджують, що телепередачі є дешевшими за комп’ютерне або он-лайн навчання. Це свідчить про те, що остаточно оцінити ефективність доволі складно через недостатню кількість даних про відмінності в програмних засобах та про результати навчання.

Водночас слід зазначити, що процес інформатизації освіти супроводжується різного роду проблемами та складнощами, серед яких, зокрема такі:
- недосконалість нормативно-правового забезпечення використання ІКТ в освіті, особливо дистанційних форм навчання;

- недостатній рівень врахування можливостей використання сучасних ІКТ при визначенні змісту освітніх програм і структури державних освітніх стандартів за напрямами і спеціальностями вищої і післядипломної освіти;

Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.

- недостатня кількість, якість і слабка інтегрованість спеціалізованих і загальносистемних програмно-технічних засобів та інформаційних ресурсів для застосування в освітній діяльності;

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

- недостатнє врахування можливостей використання сучасних ІКТ при створенні і відновленні навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності;

- недостатнє і несистемне використання сучасних ІКТ під час удосконалення освітніх програм;

- відсутність діючого механізму накопичення, узагальнення і поширення передового досвіду використання ІКТ в освітній діяльності ВНЗ;

- відсутність цільового бюджетного фінансування створення інформаційних, освітніх і наукових ресурсів;

- нерозвиненість форм застосування ІКТ в управлінні освітою на місцевому і регіональному рівнях;

- невідповідність у багатьох випадках вимог державних освітніх стандартів до змісту вищої освіти сучасним проблемам використання ІКТ у майбутній професійній діяльності студенті;

- недостатньо розвинена система контролю якості електронних засобів навчання й освітніх інформаційних технологій, у тому числі дистанційних, що може привести до зниження якості освіти;

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.

- відсутність у більшості ВНЗ цілеспрямованої роботи з формування у студентів інформаційної культури;

- відсутність ефективної системи перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів і професорсько-викладацького складу щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у вищій школі[2, с. 36-37].

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

У таких умовах необхідне встановити критерії, які визначають загальний рівень інформаційної культури, моральні та професійні якості членів інформаційного суспільства, особливо його еліти – фахівців з вищою освітою, формування змісту їхніх інформаційно-комп'ютерної підготовки, адекватний вибір методів, засобів і форм цієї підготовки, а також детальний опис інфраструктури і механізмів, які забезпечують процес інформатизації ВНЗ.

Спектр використання ІТ в освіті дуже широкий. Частина технологій може підтримувати навчальний процес (лекційні та практичні заняття), інші стануть в пригоді під час розробки нових підручників і навчальних посібників, формування інформаційно-довідкової бази даних і дистанційного доступу до освітніх ресурсів, удосконалення адміністративного документообігу.

Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Інформаційні технології допоможуть також ефективно організувати проведення експериментально-дослідницьких робіт. Особливо важливі вони в організації самостійної роботи учнів.

Різноманітні ІТ (переважно демонстраційні) можуть застосовуватися у процесі викладання більшості навчальних предметів (наприклад, біології, хімії, фізики, географії, математики тощо). Використання мультимедіа-систем в освітньому процесі, тобто зміна характеру навчання, сприяє підвищенню в учнів інтересу до нього. Водночас широке використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу управляти мотивацією учнів під час навчання, організовувати елементи змагання та гри на уроках з використанням комп’ютерів, загалом підвищити ефективність навчання.
Пристрої ІКТ, які можуть застосовуватися студентами в процесі навчання.
Кишеньковий персональний комп’ютер (КПК), або комунікатор. Екран комунікатора сенсорний, більший за розміром від смартфона, що дає змогу легше переглядати сторінки в Інтернеті, читати тексти, працювати, наприклад з електронними таблицями. Нерідко комунікатори мають клавіатуру комп’ютерного типу, що полегшує набір текстів, але в разі відсутності зовнішньої клавіатури, можна користуватися віртуальною.
Мобільний телефон, або смартфон (Smartphone – розумний телефон). Нині це найдоступніша технологія, що надає широкі можливості. Сучасні мобільні телефони мають фото- і відеокамеру, можуть використовувати технологію Bluetooth, мають вихід в Інтернет.

Мобільний телефон Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Технологія Java дає змогу виконувати різні програми на мобільному телефоні. Основна особливість смартфона полягає в тому, що він працює під управлінням операційної системи (такої, як Symbian Windows Mobile або Palmos).
Windows Mobile (для версій 6.x також відома як Windows Phone) - операційна система для мобільних пристроїв з основним набором програм, таких як Windows Marketplace for Mobile, My Phone, Windows Live, заснованих на Microsoft Win32 API.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


Нетбук – повноцінний комп’ютер, з трохи зменшеними через технічні обмеження характеристиками, що компенсуються розмірами та масою.

Плеєр mp3. Часто mp3 плеєр може не лише відтворювати звуки, а й записувати їх. За наявності карти пам’яті можна записати лекції, доповіді, відповіді на запитання та дослівно відтворити матеріал.

I-Pad. Це планшетний комп’ютер із набором програм, що дають змогу створити нове середовище навчання з незрівнянно великими можливостями. Викладачі зможуть централізовано перевіряти виконані студентами роботи (а можливо, й автоматизувати цей процес), розсилати матеріали та завдання, використовуючи електронні дошки. Студенти зможуть легко та швидко обмінюватися інформацією.

Проте описані пристрої можуть повноцінно використовуватися в освітніх цілях лише за наявності спеціалізованого програмного забезпечення.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Тому розглянемо технології, які можна застосовувати для створення освітнього програмного забезпечення, а саме HTML, Java-технолгії.HTML. Значна частина сучасного Інтернету побудована на протоколі HTTP (HyperText Transfer Protocol – протокол передачі гіпертексту) та мові розмітки документів HTML (HyperText Markup Language – мова гіпертекстової розмітки).
Мо́ва розмі́тки - штучна мова, що використовує набір анотацій до тексту, що надає інструкції стосовно структури тексту чи його відображення.
В основі цих технологій лежить гіпертекст. Сам по собі гіпертекст і, зокрема, HTML дають змогу створювати інформативні сторінки зі зручною навігацією за допомогою гіперпосилань [3]. За сучасними програмами візуального редагування HTML-документів можна створювати сторінки без елементарних знань мови розмітки.

А такі технології, як JavaScript або PHP, дають можливість здійснювати програмування повноцінного електронного курсу, що охоплює матеріал для вивчення й тестування, для перевірки отриманих знань.

Водночас практичне використання даної класифікації має ряд труднощів:

По-перше, більшість сучасних комп’ютерних програм навчального призначення багатофункціональні: вони одночасно є і демонстраційними, і такими, що моделюють, і повчальними (з елементами контролю), і контролюючими (з можливістю навчання) тощо.

По-друге, істотну роль у навчанні відіграє мотиваційна складова: багато програм складено в ігровій формі, а ігри – це окремий блок навчальних програм.

По-третє, важко класифікувати сучасні програмні засоби, розміщені на компакт-дисках, які найчастіше реалізують всі перелічені аспекти навчання.

Таким чином, інформаційні технології навчання в системі комп’ютерних комунікацій стали невід’ємною складовою процесу інформатизації освіти. Ключовим напрямом є використанням можливостей засобів інформатики та інформаційних технологій для підвищення ефективності системи освіти. Впровадження сучасних ІТ в освітній процес дає змогу підвищити ефективність та урізноманітнити форми й методи навчання і виховання студентів, забезпечити високий науковий рівень викладання навчальних дисциплін.

Висновки: Інформатизація навчального процесу у вищих навчальних закладах полягає, з одного боку, в наданні студентам можливості отримати конкретні знання та сформувати практичні навички їх застосування, з другого – у розвитку вміння адаптуватись до якісно інших (нових) умов існування в сучасному суспільстві та життєдіяльності.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Тому одним із основних завдань сучасної системи освіти в Україні (на всіх її рівнях, особливо на рівні підготовки, перепідготовки кадрів і підвищення їх інформаційної кваліфікації) є «удосконалення інформаційної освіти, її загально-інформаційної і професійно-інформаційної складових: підвищення комп’ютерної грамотності (як початкового рівня) та комп’ютерної компетентності (як особисто-творчого рівня) особистості, урізноманітнення спеціалізацій і кваліфікацій інформаційних спеціалістів задля повнішого охоплення суб’єктами інформаційної діяльності документально-інформаційних масивів і потоків з метою задоволення інформаційних потреб користувачів у різних сферах соціальної практики» [4, 89–90].

Без такого вдосконалення системи інформаційної освітньо-педагогічної діяльності Україні важко буде вийти на сучасний рівень інформаційно-комунікативної функціональності.
Література:
1. Роговский Е. Развитие информационного сектора США к началу ХХІ века / Е. Роговский // США Канада : экономика – политика — культура. — 2002. — № 4 (388). — С. 73.

2. Суховірський О. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій: Дис. ...

Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
кандидата пед. наук: 13.00.04 / Суховірський Олег Васильович. – К., 2005. – 303 с.3. Захарова И. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / И. Захарова. — М. : Издат. центр «Академия», 2003. — 192 с.

4. Матвієнко О. Інформаційна культура особистості : освіт.-вихов. контекст : навч.- метод. посібник
Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
article -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7111. Со. 10. 00-2014
article -> Пояснювальна записка Скориговано за зауваженнями експертизи 104. 011. 00. 000-пз-01-01 Технічний директор


Скачати 22.94 Kb.

  • Висновки
  • Література: 1. Роговский Е.
  • . Суховірський