Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка“Інформаційні управляючі системи та технології” 080402 “Інформаційні технології проектування” Одеса 2010

“Інформаційні управляючі системи та технології” 080402 “Інформаційні технології проектування” Одеса 2010
Сторінка2/24
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Анотація


Вхід України у європейський освітній простір та перехід до кредитно-модульній системи організації навчального процесу передбачає, певною мірою, внесення ряду змін і новацій в методику викладання дисциплін, спрямованих на розвиток пізнавальних інтересів і стійких навичок самостійної роботи студентів щодо кращого опанування матеріалом.
Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.

Посібник до самостійної роботи студентів має метою забезпечити студентів методичними матеріалами до опанування курсів «Системне програмування і операційні системи» та «Системне програмне забезпечення», сприяє підвищенню рівня знань і навчальних умінь студентів.

Перелік тем, наданих у посібнику базується на матеріалах учбових програм з дисциплін «Системне програмування і операційні системи» та «Системне програмне забезпечення»», які викладаються згідно Державному освітньому стандарту на II та III курсі студентам спеціальностей 6.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
080401 «Інформаційні управляючі системи і технології» та 6.080402 «Інформаційні технології програмування». У курсах викладаються принципи побудови і функціонування операційних систем, методів управління ресурсами обчислювальної системи, питання створення паралельних взаємодіючих процесів, що виконуються в багатозадачних операційних системах.

Викладання матеріалу у посібнику відповідає виконанню умов щодо обсягу, у кожному розділі навчального посібника теоретичні відомості підтверджуються прикладами реалізації.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
з докладним розв’язанням. Студент, таким чином, одержує взаємно пов’язану теоретичну і прикладну інформацію, яка сприяє формуванню майбутнього програміста.
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

Розділ 1 Основні концепції операційних систем

1.1 Поняття операційної системи, ії призначення та функції

1.1.1 Поняття операційної системи


Причиною появи операційних систем була необхідність створення зручних у використанні комп’ютерних систем (під компютерною системою будемо розуміти сукупність апаратного і програмного забезпечення комп’ютера). Комп’ютерні системи від самого початку розроблялися для розв’язання практичних задач користувачів. Оскільки робити це за допомогою лише апаратного забезпечення виявилося складно, були створені прикладні програми.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Для таких програм знадобилися загальні операції керування апаратним забезпеченням, розподілу апаратнихз ресурсів тощо. Ці операції згрупували в рамках окремого рівня програмного забезпечення, який і стали називати операційною системою.

Далі можливості операційних систем вийшли далеко за межі базовогонабору операцій, необхідних прикладним програмам, але проміжне становище таких систем між прикладнимим програмами й апаратним забезпеченням залишилося незмінним.

Таким чином, операційна система (ОС) – це програмне забезпечення, що реалізує зв’язок між прикладнимим програмами й апаратнимим засобами комп’ютера.

1.1.2 Призначення операційної системи


Операційні системи забезпечують, поперше, зручність використання комп’ютерної системи, по-друге, ефективність і надійність її роботи.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

Перша функція властива ОС як розширеній машині, друга – ОС як розподілювач апаратних ресурсів.

Фу́нкція (відображення, трансформація, оператор) в математиці - це правило, яке кожному елементу з першої множини (області визначення) ставить у відповідність один і тільки один елемент з другої множини.1.1.3 Операційна система як розширена машина


За допомогою операційної системи у прикладного програміста (а через його програми і в користувача) має створюватися враження, що він працює з розширеною машиною.

Апаратне забезпечення недостатньо пристосоване для безпосереднього використання у програмах. Наприклад, якщо розглянути роботу із пристроями введення-виведення на рівні команд відповідних контролерів, то можна побачити, що набір таких команд обмежений, а для багатьох пристроїв – примітивний. Операційна система приховує такий інтерфейс апаратного забезпечення, замість нього програмістові пропонують інтерфейс прикладного програмування, що використовує поняття вищого рівня (їх називають абстракціями).

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Абстра́кція (лат. abstractio - відвернення, відволікання) - одна з основних операцій мислення, а також метод наукового дослідження, що полягає в тому, що суб'єкт, відокремлюючи які-небудь ознаки об'єкту, що вивчається, відволікається від інших, не враховуються його неістотні сторони і ознаки.

Наприклад, при роботі з диском типовою абстракцією є файл. працювати з файлами простіше, ніж безпосередньо з контролером диска (не потрібно враховувати переміщення головок дисковода, запускати і зупиняти мотор тощо), внаслідок цього програміст може зосередитися на суті свого прикладного завдання.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Дисковід або дисково́д (англ. disk drive) - контролер зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв, комп'ютерний пристрій управління введенням-виведенням інформації (даних) для записування-зчитування на змінні диски, важливий різновид комп'ютерних накопичувачів.
Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
За взаємодію з контролером диска відповідає операційна система.

Виділення абстракцій дає змогу досягти того, що код ОС і прикладних програм не потребує зміни при переході на нове апаратне забезпечення. Наприклад, якщо втсановити на комп’ютері дисковий пристрій нового типу (за умови, що він підтримувається ОС), всі його особливості будуть враховані на рівні ОС, а прикладні програми продовживатимуть використовувати файли, як і раніше. Така характеристика системи називається апаратною незалежністю. Можна сказати, що ОС надають апаратно-незалежне середовище для виконання прикладних програм.Абстракції

Деталі доступу

Рисунок 1.1 Взаємодія ОС із апаратним забезпеченням
і застосуваннями

1.1.4 Операційна система як розподілювач ресурсів


Операційна система має ефективно розподіляти ресурси. Під ресурсами розуміють процесорний час, дисковий простір, пам’ять, засоби доступи до зовннішніх пристроїв. Операційна система виступає в ролі менеджера цих ресурсів і надає їх прикладним програмам на вимогу.
Незале́жність - можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави - політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.

Розрізняють два основні види розподілу ресурсів. У разі просторового розподілу ресурс доступен декільком споживачам одночасно, при цьому кожен із них може користуватися частиною ресурсу (так розподіляється пам’ять).

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
У разі часового розподілу система ставить споживачів у чергу і згідно з нею надає їм змогу користуватися всім ресурсом обмежений час (так розподіляється процесор в однопрцесорних системах).

При розподілі ресурсів ОС розв’язує можливі конфлікти, запобігає несанкціонованому доступу програм до тих ресурсів, на яуі вони не мають прав, забезпечує ефективну роботу комп’ютерної системи.


Каталог: Books -> Учебники%20сводная%202-4%20курс%20алфавитный%20порядок -> Операційні%20системи
Учебники%20сводная%202-4%20курс%20алфавитный%20порядок -> Інформації та інформаційна безпека посібник до вивчення дисципліни зміст вступ політика інформаційної безпеки україни
Учебники%20сводная%202-4%20курс%20алфавитный%20порядок -> І. Б. Трегубенко О. В. Коваль безпека корпоративних мереж. Служба каталогу active directory навчальне видання
Учебники%20сводная%202-4%20курс%20алфавитный%20порядок -> Бойко М. П. Системи стільникового зв’язку
Учебники%20сводная%202-4%20курс%20алфавитный%20порядок -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи з предмету «телефонія та спеціальні комутатори»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24  • 1.1 Поняття операційної системи, ії призначення та функції
  • 1.1.2 Призначення операційної системи
  • 1.1.3 Операційна система як розширена машина
  • 1.1.4 Операційна система як розподілювач ресурсів