Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформаційний лист 28–30 травня 2013 року кафедра прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»

Скачати 97.06 Kb.

Інформаційний лист 28–30 травня 2013 року кафедра прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»
Скачати 97.06 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір97.06 Kb.
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІ Й

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
Інформаційний лист
28–30 травня 2013 року кафедра прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» проводить I Міжнародну наукову конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація».

Передбачено роботу за такими напрямками: • структурна, прикладна і математична лінгвістика та суміжні науки: філософія, семіотика, інформатика, логіка, кібернетика, ергономіка, акустика, психологія, нейронаука, педагогіка;
  Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
  Математи́чна лінгві́стика (також обчислю́вальна лінгві́стика або комп'ю́терна лінгві́стика) - напрямок штучного інтелекту, який ставить за мету використання математичних моделей для опису природніх мов.


 • обчислювальна, статистична та квантитативна лінгвістика;

 • застосування математичних методів у моделюванні лінгвальних явищ і новітніх інформаційних технологій;
  Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


 • віртуальні системи професійної взаємодії в лінгвістиці;

 • лінгвістичні проблеми мережевих комунікацій та лінгвістична інтернетика;

 • теорія та системи аналізу / синтезу мовленнєвої інформації (автоматичні та автоматизовані системи розпізнавання та синтезу фонетичного мовлення);
  Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.


 • теорія, практика та системи перекладу з однієї мови на іншу. Машинний (автоматизований, автоматичний) переклад;

 • корпусна лінгвістика;

 • класична і комп’ютерна лексикографія;

 • когнітивна лінгвістика;

 • лінгвокультурологія;

 • комунікативна лінгвістика;

 • дискурсологія;

 • лінгвістична експертиза та юридична лінгвістика.

Попередній розклад конференції:

28.05.2013 – заїзд учасників, реєстрація, пленарне засідання;

29.05.2013 – робота секцій;

30.05.2013 – робота секцій, завершальне пленарне засідання.

Матеріали конференції будуть опубліковані до її початку у збірнику наукових праць «Людина. Комп’ютер. Комунікація». Передбачено друк статей у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі», який внесено до реферування в міжнародній наукометричній базі даних INSPEC (тільки для авторів публікацій із технічних наук).

Плена́рне засі́дання, пленарна сесія (англ. Plenary session) - засідання (період роботи) організації (громади, товариства, асамблеї або парламенту), що відбувається за участі усіх членів організації, незалежно від угруповань.
Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Просимо вказувати збірник, у якому Ви хотіли би опублікувати статті, в анкеті-заявці. Надсилання збірників поштою не передбачено.

Матеріали надсилати до 1 березня 2013 року в електронному вигляді в редакторі MS Word 97–2003 для Windows 98–2000, XP, збереженому у двох форматах *.doc і *.rtf. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора і слів «ready_paper», між ними — «_» (Shift мінус), напр.: petrenko_ready_paper.doc і petrenko_ready_paper.rtf. Електронний варіант просимо надсилати на адресу: apling.conference@gmail.com (тема: Людина. Комп’ютер. Комунікація). А також необхідно надіслати 2 роздруковані примірники статті (один з них підписаний усіма авторами).

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не прийматимуть.
Вимоги

до оформлення матеріалів для публікації збірнику наукових праць

«Людина. Комп’ютер. Комунікація»

Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання обраної проблеми й на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок в обраному напрямку.

Мова статті – будь-яка слов’янська або англійська.

Посилання в тексті публікації належить оформити за допомогою квадратних дужок [] із вказівкою номера джерела за списком літератури (за потреби – сторінки), наприклад [2: 5].

У тексті треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі й наявності пробілів до і після тире.

Скорочення типу т. т. ін., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., О. П. Левченко), назви населених пунктів типу м.

Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
 Львів, с. Іванівка друкувати з використанням нерозривного пробілу (одночасне натискання клавіш Ctrl Shift пробіл). Скорочення типу 90 ті, 1 го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl Shift мінус). Просимо не використовувати переноси слів.

Список літератури подавати в алфавітному порядку, нумеруючи, із дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Для набору тексту статті необхідно використовувати стилевий файл (шаблон) HCC'2013_ready_paper_Uk.doc із заданими параметрами документу. Шаблон додано до листа окремим файлом.

Обсяг статті – до 10 сторінок. Вартість друку однієї сторінки – 30 грн.

Одноосібні матеріали докторів наук у збірнику наукових праць «Людина.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Комп’ютер. Комунікація» будуть опубліковані безкоштовно.
Вимоги

до оформлення матеріалів для публікації у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»

(тільки технічні науки)

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК і складатися з таких частин:

1. Постановка проблеми.

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.

3. Формулювання мети статті.

4. Виклад основного матеріалу.

5. Висновки.

6. Список літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) друкують окремим рядком у верхньому правому кутку.

Анотацію українською та англійською мовами подають перед текстом статті.

Після анотацій ОБОВ’ЯЗКОВО вказують ключові слова кожною мовою

Обсяг статті – не менше 10 машинописних сторінок.

Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.


Вартість друку однієї сторінки – 30 грн.

Також належить подати такі матеріали:

 1. два примірники рукопису статті (один – підписаний усіма авторами);

 2. електронний варіант статті (в MS Word 200x, XP);

 3. інформацію про автора (прізвище, посада, вчене звання, домашня адреса, телефон, обов’язково адресу контактної електронної пошти);
  Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.
  Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 4. акт експертизи, який необхідно подати до редколегії;

 5. рецензія внутрішня;

 6. рецензія зовнішня (завірена, з гербовою печаткою);

 7. прохання про дозвіл на опублікування на ім’я проректора з наукової роботи чи відповідального редактора (для авторів зі сторонніх організацій) – 2 екземпляри.

  1   2


Скачати 97.06 Kb.

 • ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІ Й КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Інформаційний лист
 • Надсилання збірників поштою не передбачено.
 • Електронний варіант просимо надсилати на адресу
 • Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не прийматимуть. Вимоги до оформлення матеріалів для публікації збірнику наукових праць
 • «Людина. Комп’ютер. Комунікація»
 • Вимоги до оформлення матеріалів для публікації у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
 • Вартість друку однієї сторінки – 30 грн. Також належить подати такі матеріали