Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформаційно-комунікаційні Інтернет-ресурси у навчанні

Скачати 126.83 Kb.

Інформаційно-комунікаційні Інтернет-ресурси у навчанні
Скачати 126.83 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір126.83 Kb.
  1   2

Інформаційно-комунікаційні Інтернет-ресурси у навчанні(на прикладі іноземної мови)


В сучасному світі питання щодо використання інформаційно-комунікативних Інтернет - технологій у навчанні стає все більш актуальним, оскільки економічний та соціальний розвиток країни поступово робить Інтернет повсякденною реальністю для школярів, студентів та викладачів, а інформаційно-комунікаційні технології створюють нове глобальне середовище, в якому майбутньому поколінню належить не лише спілкуватись, а й будувати професійні і особистісні відносини, позиціонувати свої інтереси та презентувати себе.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
І від того, наскільки ефективно їм це вдасться, й буде залежати їхнє особисте благополуччя й професійний успіх. Саме тому останнім часом велике значення надається інформатизації системи освіти. У зв язку з цим, при навчанні іноземній мові, метою середньої та професійної освіти поряд з розвитком іншомовної комунікативної компетенції є розвиток інформаційної компетенції, що дозволяє учням не лише знаходити необхідній матеріал в мережі Інтернет, а й створювати інформаційні ресурси та обмінюватись ними.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Сучасний розвиток Інтернету характеризується появою й широким розповсюдженням соціальних сервісів і служб (Веб 2.0), що націлені на спілкування між людьми. До таких соціальних сервісів належать: блог, вікі, подкаст, Твіттер, ЮТюб, закладки тощо. З огляду на це на даному етапі технологічного розвитку суспільства Інтернет - спілкування вже розглядається не як додатковий,а як окремий повноцінний вид людського спілкування. В цьому контексті рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції учнів буде визначатись не лише вмінням спілкуватись іноземною мовою при особистій присутності учасників спілкування, а й вмінням спілкуватись через усілякі сервіси та служби мережі Інтернет.

Однак робота учнів з Інтернет - ресурсами повинна бути спланована методично грамотно, адже одна лише наявність доступу до них не є гарантом швидкої та якісної освіти. Тому виникає гостра необхідність в розробці нових методик навчання іноземній мові на основі учбових(навчальних) Інтернет-ресурсів та соціальних сервісів Веб 2.0, які б були націлені на формування та розвиток:


 • аспектів іншомовної комунікативної компетенції

 • інформативної компетенції (критичне відношення до розповсюджу вальної інформації, розвиток комунікативно-когнітивних вмінь проводити пошуки та відбір, проводити узагальнення, класифікацію, аналіз та синтез отриманої інформації)

 • комунікативних вмінь обговорювати результати роботи з ресурсами мережі Інтернет

 • вміння використовувати ресурси мережі Інтернет для освіти та самоосвіти з метою знайомства з культурно-історичною спадщиною різних країн та народів, а також виступати в якості представників рідної культури, країни,міста

 • вміння використовувати ресурси мережі Інтернет і сервіси Веб 2.0 для задоволення своїх інформаційних та освітніх інтересів і потреб.

В дидактичному плані мережа Інтернет включає, щонайменше, два основних компоненти: форми телекомунікації і інформаційні ресурси.

До форм телекомунікації відносяться електронна пошта, чат, форум, ICQ, відео-, веб-конференції, а також соціальні сервіси Веб 2.

Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
0 (Веб 2.0 – це платформа соціальних сервісів та служб,що дозволяє широкому колу користувачів мережі Інтернет виступати не лише отримувачами інформації, а й, головне, її творцями та співавторами – Odnoklassniki, Vkontakte, YouTube…)Інформаційні ресурси мережі Інтернет містять текстовий, аудіо- і відеоматеріал за різноманітною тематикою на різних мовах. Однак для того,щоб учні не захлинулись в безлічі інформації різного змісту та різної якості, а найбільш продуктивно використовували її для своїх освітніх та професійних потреб, з явилась необхідність в розробці спеціальних учбових Інтернет-ресурсів, що націлені навчати учнів працювати з ресурсами всесвітньої мережі.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
До таких ресурсів відносять хот лист, мультимедіа скрепбук, трежа хант, сабджект семпла, вебквест. Ці інтернет-ресурси створюються винятково для навчальних цілей. Воні можуть бути розроблені по різним предметам, включаючи іноземну мову.

Критерії оцінювання інтернет-ресурсів.

Так як на сьогоднішній день не існує єдиних критеріїв, яким має відповідати матеріал, що розміщується у всесвітній мережі Ітнернет, то надзвичайно важливим є оцінювання джерел та отриманої інформації. Адже велика кількість інформації на іноземній мові в мережі містить граматичні, лексичні, орфографічні помилки (це пояснюється тим, що для більшості авторів сайтів мова, що використовується,а це,здебільшого, англійська, є іноземною).Крім того, дуже часто учні знаходять матеріал, що висвітлює вкрай однобічну позицію, що створює певні проблеми при обговоренні соціально-гострих тем, так як подібна інформація може сформувати неправдиві погляди та стереотипи.

Методистами неодноразово піднімалось питання щодо принципів та критеріїв відбору Інтернет-ресурсів в навчальних цілях. Сисоєв П.В. та Євстигнеєв М.Н. запропонували наступні:

Критерії оцінки Інтернет-ресурсів для вчителів:


 1. Мовна складність матеріалу (чи містяться в вибраному ресурсі слова, вирази, граматичні конструкції, що можуть викликати труднощі у учнів)

 2. Культурна складність матеріалу(чи містяться в ресурсі посилання чи згадування про культурні та історичні факти, соціальні явища, незнання яких може вплинути на розуміння смислу текста)

 3. Джерело інформації(хто автор сайту, приватна особа чи організація;
  Соціа́льне я́вище (англ. social phenomenon, нім. soziale Erscheinung, рос. социальное явление) - одне із засадничих понять соціології та соціальної філософії, яке означає елемент соціальної реальності, що володіє всією повнотою соціальних властивостей та ознак; це будь-який вияв відносин чи взаємодії людей або навіть окрема подія чи випадок; все те в соціальній дійсності, що проявляє себе, існує, є. Соціальні явища - це явища взаємодії людей, здійснювані в соціальному просторі: безпосередньо в контактній групі або опосередковано, через причетність індивідів до спільнот, через соціальні організації, інститути.
  чи викликає це джерело довіру; яким інтересам служить інформація, розміщена на сайті)

 4. Надійність інформації(на чому базуються висновки чи основні аргументи автора сайту, чи містять вони посилання на інші джерела,які вони,чи надійні

 5. Актуальність інформації(коли була розміщена інформація на сайт, чи є вона сучасною)

 6. Культурна доцільність інформації( чи є ця інформація необхідною для конкретної групи учнів(вік, рівень когнітивного розвитку), чи сприяє цей матеріал розвитку особистості учня)

 7. Об активність інформації (чи є об активними матеріали сайту, вони відображають однобічну позицію чи сприяють формуванню цілісного плюралістичного погляду на реальність).
  Когнітивний розвиток (англ. Cognitive development, нім. Kognitive Entwicklung) - розвиток всіх видів розумових процесів, таких як сприйняття, пам'ять, формування понять, рішення завдань, уява та логіка.


Критерії оцінки Інтернет-ресурсів для учнів.

 1. Зміст сайту( На кого розрахований цей сайт, яка мета Інтернет-сторінки,яку інформацію вона містить; наскільки повна та достовірна інформація на сайті, яка цінність даного джерела у порівнянні з іншими джерелами по цій темі; які інші джерела(друковані та електронні) доступні по цій темі; коли був створений сайт чи документ; чи дозволяє інформація сайту скласти цілісне враження по питанню,що вивчається; чи є доступ до мультимедійних ресурсів; наскільки зрозуміло викладається інформація,в чому її цінність)

 2. Джерело(хто є автором сайту,наскільки розробники сайту є авторитетними,наскільки вони володіють інформацією по питанню,що вивчається;хто є спонсором сайту(якщо такі є),як це могло відобразитись на змісті сайту;Коли був розроблений сайт,коли був опублікований,коли було його останнє оновлення, наскільки свіжими є посилання та наскільки вони надійні, чи є посилання,що не працюють; чи є контактна інформація для зв язку з розробниками сайту)

 3. Структура сайту(як виглядить графічний дизайн сайту; наскільки іконки відображають зміст; чи відповідає написання тексту правилам правопису і граматики, чи присутній творчий елемент у створенні сайту, наскільки цей сайт використовується, чи є прямі посилання на пошукові системи, чи не перенасичений сайт мультимедійними ресурсами.
  Графічний дизайн - художньо-проектна діяльність по створенню гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища. Графічний дизайн вносить інноваційний внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфер життя, сприяючи формуванню візуального ландшафту сучасності.
  Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.


Навчальні інтернет-ресурси.

В англомовній літературі виділяють 5 видів учбових інтернет-ресурсів:

1.Хот лист(hotlist) – список посилань на текстові Інтернет-ресурси

2.Мультимедіа скрепбук (multimedia scrapbook) – список посилань на текстові, графічні, аудіо- та відео- Інтернет-ресурси.

3.Трежа хант (treasure hunt) – посилання на різноманітні сайти по темі, що вивчається; питання по кожному розділу; загальне питання на цілісне розуміння теми.

4.Сабджект семпла (subject sampler) – посилання на текстові та мультимедійні матеріали мережі Інтернет; питання по кожному розділу; аргументація своєї власної думки по дискусійному питанню, що вивчається.

5.Вебквест (webquest) – посилання на текстові та мультимедійні матеріали мережі Інтернет; питання по кожному розділу; аргументація власної думки по дискусійному питанню,що вивчається; загальне питання дискусійного характеру.

Навчальні( учбові) Інтернет-ресурси можна розробити 2 шляхами: 1. На паперовому носієві.

 2. Розробити та розмістити в мережі Інтернет, використовуючи спеціальне програмне забезпечення.
  Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  1   2


Скачати 126.83 Kb.

 • Критерії оцінювання інтернет-ресурсів.
 • Навчальні інтернет-ресурси.