Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформаційно-комунікаційні технології на уроках хімії, біології та екології

Скачати 80.37 Kb.

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках хімії, біології та екології
Скачати 80.37 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір80.37 Kb.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

Решетько Т. О.

В наш час відбувається стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет розвитку сучасного суспільства. Освіта складає основу розвитку людства, від її якості і стану залежить соціально-економічний прогрес кожної держави. Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що одним із пріоритетних напрямів її розвитку є впровадження в усі ланки освітньої галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечить подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості, доступності і ефективності освіти, вироблення у підростаючого покоління вмінь і навичок, необхідних для практичного використання у сучасному інформаційному середовищі.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Хімія, біологія, екологія – це ті навчальні предмети, при вивченні яких надзвичайно важливу роль відіграє комп’ютерна підтримка і, особливо, застосування мультимедійних технологій, що забезпечує ефективніше формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, хімічні явища та закони, вироблення в учнів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Карти́на сві́ту - складно структурована цілісність, що включає три головні компоненти - світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти об'єднані в картині світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином.
[2]Головним завданням освіти стає не стільки оволодіння сумою знань, скільки розвиток творчого, самостійного мислення учнів, формування вмінь і навичок самостійного пошуку, аналізу й оцінки інформації. Для вирішення такого завдання недостатньо тільки підручника, традиційної діяльності вчителя, пов’язаної з керуванням процесом навчання. Необхідний доступ до значно ширших і різноманітних джерел інформації. Окрім того, потребам сучасного процесу навчання відповідає така організація діяльності учнів, що формуватиме власний досвід пізнання, вироблятиме життєво важливі компетентності і спонукатиме до активного самостійного набуття нових знань на основі раніше засвоєних. Сам час диктує необхідність по-новому організувати роботу педагога, спрямувати його зусилля на розвиток в учнів самостійного творчого мислення. Тож використання на уроках хімії, біології та екології нових інформаційних технологій є просто необхідним. [1] Наявність у Херсонському професійному суднобудівному ліцеї комп’ютерного комплексу, прикладного програмного забезпечення, мультимедійної дошки, проектора, проходження курсу за програмою «Intel.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Навчання для майбутнього» дозволяє мені використовувати комп’ютерні технології навчання на уроках хімії, біології та екології, що здійснюється, в основному, у таких напрямах:

 • по-перше: інформаційна підтримка предмета за допомогою стандартного програмного забезпечення («Біологія. Бібліотека електронних наочностей», «Шкільний курс біології. 6 -11 клас», «Біологія. 10-11 клас);

 • по-друге: розробка уроків із застосуванням мультимедійного проектора, що допомагає ілюструвати теоретичний матеріал;

 • по-третє: проведення віртуальних лабораторних і практичних робіт («Віртуальна біологічна лабораторія»);

 • по-четверте: створення і демонстрування учнівських презентацій.

 • по-п’яте: здійснення контролю вивченого матеріалу (тестування).

Застосування прикладного програмного забезпечення дає змогу вивести сучасні уроки хімії, біології та екології на якісно новий рівень, оскільки активізує процес навчання шляхом використання нових привабливих форм подання навчальної інформації, залучає учнів до активної пізнавальної діяльності завдяки новизні та нетрадиційності викладання нового матеріалу. Комп’ютеризовані навчальні матеріали найбільш придатні для адаптування до індивідуальних особливостей учнів. Це зумовлено специфікою комп’ютерних технологій, які базуються на таких чинниках:

 1. Значний обсяг пам’яті сучасних комп’ютерів, що дозволяє зберігати великі обсяги навчальної інформації.

 2. Висока швидкодія комп’ютера. Це дозволяє значно підвищити реактивність ЕОМ. У середньому швидкість реакції на запитання або відповідь учня складає 1-2 секунди.

 3. Здатність аналізувати відповідь учня.

 4. Діалоговий режим зв’язку навчального матеріалу з учнем здійснюється імітуючи функції вчителя. Тільки комп’ютер здатний забезпечувати різноманітний за формою і змістом зв’язок з учнем.

 5. Наявність зворотного зв’язку, тобто можливість здійснення корекції саме учнем, який спирається на консультативну інформацію.

Таким чином, використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє розв’язати такі проблеми:

а) адаптивність навчального матеріалу (залежно від індивідуальних особливостей учнів);

б) одночасна робота групи учнів за комп’ютером;

в) інтерактивність (взаємодія ЕОМ і учня, що імітує певною мірою реальне спілкування);

г) контроль індивідуальної роботи учнів в позаурочний час.

Способи використання інформаційно-комунікаційних технологій різноманітні: робота всією групою чи підгрупами, парами або індивідуально. Це може бути зумовлено не тільки наявністю чи відсутністю достатньої кількості апаратних засобів, але й дидактичними цілями. [2] [4] Використання інформаційних технологій розширює дидактичні можливості навчального процесу як для учнів, так і для викладачів.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Це можна представити у вигляді наступної схеми:
Можливість яскравого самоствердження через виконання наукових проектів, створення презентацій

Вироблення навичок для практичного застосування у сучасному інформаційному середовищі

Полегшення сприйняття і запам’ятовування навчального матеріалу

Формування більшості компетенцій особистості, які зазначені чинною програмою з хімії, біології та екологіїМожливість перевірки якості знань (тестування)

для учнів

Розвиток самостійності і творчостіМожливість використовувати передові досягнення науки і техніки, новітніх технологійДидактичні можливості інформаційних технологій при вивченні хімії, біології та екологіїдля вчителівЕкономне використання навчального часуСкорочення видів роботи, що втомлюють учнівМожливість корегувати навчальний процес завдяки налагодженню оперативного зворотнього зв’язку

Можливість ефективно організовувати контроль знань, умінь і навичок учнівСтворення умов для здійснення як індивідуального, так і диференційованого підходу до учнів у процесі використання програмних засобів

Суттєве розширення творчої діяльності завдяки можливостям самостійно обирати план проведення уроку, підбирати додаткові матеріали тощо

[3]


Досвід роботи із використанням мультимедійних засобів та комп’ютерних програм при навчанні хімії, біології та екології показує ряд переваг інформаційних технологій над традиційними формами навчання:

 • Залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності завдяки новизні і нетрадиційності викладання матеріалу;

 • Підвищення інтересу і загальної мотивації до навчання (нові форми роботи, прилучення до досягнень науково-технічного прогресу;

 • Формування вмінь самостійно здобувати якісні знання (пошук інформації в мережі Інтернет);
  Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 • Забезпечення об’єктивності контролю та перевірки знань (здійснення проміжного, тематичного контролю знань, розв’язування тренувальних тестів);

 • Індивідуалізація навчання (шляхом вибору темпу і змісту завдання, відповідно до здібностей і нахилів);

 • Розвиток творчого мислення (експериментування, встановлення причинно- наслідкових зв’язків тощо);

 • Розвиток абстрактного мислення (заміна конкретних біологічних об’єктів на схематичні чи символічні зображення);
  Ми́слення - це процес опосередкованого й узагальненого відображення у мозку людини предметів об'єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і відношеннях, в результаті якого формується інтелект особистості.


 • Формування практичних вмінь і навичок у віртуальному просторі (виконання віртуальних лабораторних, практичних робіт, експериментів);

 • Дистанційне навчання (можливість самостійно здобувати знання).

Отже, використання інформаційних технологій на уроках хімії, біології та екології значно підвищує ефективність навчання, забезпечує розвиток творчої особистості, формування життєвих і соціальних компетенцій учнів, створює передумови для досягнення успіху у майбутній самостійній діяльності. Інформаційні технології можна і потрібно впроваджувати на різних етапах уроків: перевірка домашнього завдання, вивчення нового матеріалу, закріплення знань. Вважаю доцільним впровадження інформаційних технологій на різних етапах уроків за наступною схемою:


Етап перевірки домашнього завдання

Етап вивчення нового матеріалу

Етап закріплення знань

1. Тестування учнів з теми 

1. Перегляд нового матеріалу на електронному носії 

1.Створення тестових завдань та їх виконання

2. Створення учнями кросвордів, лабіринтів та розв’язування їх на уроці іншими учнями 

2. Перегляд електронної наочності 

2.Первинне тестування з теми на електронному носії 

3.Презентація матеріалу, опрацьованого самостійно окремими учнями вдома 

3.Перегляд мультимедійних презентацій, підготовлених вчителем чи учнями

3.Презентація результатів діяльності (індивідуальної чи групової) 

На мій погляд, впровадження інформаційних технологій за такою схемою дає можливість робити процес навчання поступовим, більш продуктивним та раціонально спланованим, допомагає розкрити творчі здібності учнів та заохочує до навчання, посилює зацікавленість до вивчаємих предметів. Таким чином, сучасний темп життя вимагає поєднання традиційних методів навчання природничих дисциплін з новими, заснованими на більшій інформативності, наочності, з використанням комп’ютерних технологій. Разом з тим необхідно знайти оптимальні підходи до розвитку здібного і обдарованого учня, залучити його до творчості, оволодіння традиційними і сучасними методами дослідження з біології.Література

1. Дорошенко Ю.О. Біологія та екологія з комп’ютером / Ю.Дорошенко, Н.Семенюк, Л.Семко. – К.: Вид. дім «Шк. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 128 с.

2. Прищепа С.Г. Інтерактивні технології на уроках хімії // Використання гри для розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії. – Х.: Вид. Група „Основа”, 2006.

3. Сліпчук І. Дидактичні можливості інформаційних технологій у навчанні біології//Біологія і хімія в школі. – 2006. – №5 –С. 32-34.4. Юзбашева Г. С. Проектна технологія в навчанні хімії//Збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. Педагогічні науки. — Херсон, 2003. — Вип.34.


Скачати 80.37 Kb.

 • Дидактичні можливості інформаційних технологій при вивченні хімії, біології та екології для вчителів