Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Інформаційно-комунікаційні технології як засоби реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання хімії у класах гуманітарного профілю»

Скачати 161.01 Kb.

«Інформаційно-комунікаційні технології як засоби реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання хімії у класах гуманітарного профілю»
Скачати 161.01 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір161.01 Kb.
  1   2

«Інформаційно-комунікаційні технології як засоби реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання хімії у класах гуманітарного профілю»
Хто стоїть на місці, той відстає.

А хто не хоче відставати, повинен рухатися вперед,

і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище.

Давня мудрість
Актуальність теми досвіду. В даний час в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. У зміст і технології навчання вносяться корективи. Вони повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям, сприяти гармонійному входженню учня в інформаційне суспільство, створювати умови для розвитку творчого потенціалу та формування наукового світогляду учнів.

Метою інноваційної діяльності Запорізького багатопрофільного ліцею № 99, в якому формувався даний досвід, є створювання позитивного освітньо-виховного простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу і виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, готовою до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти.

Політична партія «Громадянська позиція» - українська політична партія.Головою Координаційної ради партії є Анатолій Гриценко. Зареєстрована Мін'юстом 24 березня 2005 року, номер свідоцтва № 116-п.п.
Ліцей Ліцей - навчальний заклад середньої базової освіти. Назва походить від грец. Λύκειον - район на околиці Стародавніх Афін, де був зведений давній храм Аполлона Лікейського. В афінському лікеї викладав своїм учням Аристотель.

Автор досвіду протягом декілька років працювала з питань реалізації цієї мети в творчих групах «Ортобіотика», «Акмеологія», «Інформатизація навчально-виховного процесу (при вивченні хімії)» тощо. [Додаток 1]

Важливою складовою модернізації процесу викладання хімії в Запорізькому багатопрофільному ліцеї № 99 є накопичення досвіду використання ІКТ на кожному уроці. Особливо це актуально в класах, де хімія вивчається на рівні «стандарт», тобто гуманітарного профілю і т.д. ІКТ покликані стати не додатковим «доважком» у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищити його ефективність.Мета досвіду: виявити оптимальні педагогічні умови застосування інформаційно-комунікативної технологій в процесі викладання хімії в класах гуманітарного профілю, з метою підвищення якості знань, мотивації до навчання та створення комфортних умов для розкриття творчих здібностей учнів.

Новизна педагогічного досвіду. Розкрито та обгрунтовано вплив нових інформаційних технологій на особистісно орієнтовано освітній процес в класах гуманітарного профілю при навчанні хімії в багатопрофільному ліцеї, уточнені і розширені масштаби застосування інформаційних технологій, методично обґрунтована ідея підвищення рівня підготовки школярів в умовах моделювання їх пізнавальної діяльності на основі застосування інформаційних технологій.
Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
Я́кості знань - в педагогіці - співвіднесення видів знань (закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й тим самим з рівнями засвоєння.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


Провідна ідея. Реалізація ідей особистісно орієнтовного навчання і діяльнісного підходу до викладання хімії в класах гуманітарного профілю шляхом широкого використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій та Інтернет-ресурсів.

Практична значущість. Практична значущість досвіду полягає в тому, що його впровадження створює передумови для ефективної реалізації ідей особистістно орієнтованого навчання хімії в класах гуманітарного профілю. Використання педагогічного досвіду сприяє:

 • підвищенню мотивації до навчання та зріст пізнавальної активності при вивченні хімії на уроках та у позаурочний час;

 • здійсненню індивідуальної траєкторії навчання учнів хімії;

 • розвитку особистості учня та його адаптації у світовому інформаційному просторі;
  Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.


 • формуванню інформаційної культури учнів, забезпеченню їх інформаційних потреб, залученню учнів до самостійного пошуку інформації, синтезу матеріалу з виходом на самостійні узагальнення й висновки;
  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
  Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.


 • інтенсифікації навчання і виховання за рахунок використання ІКТ в умовах дефіциту навчальних годин;

 • удосконаленню інформаційно-дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • підвищенню якості хімічної освіти учнів, що навчаються у класах гуманітарного профілю;

 • створенню умов для формування наукової природничої картини світу та хімічного кругозору.

Методологічна основа досвіду. Нормативно-правові акти України, концепція Загальної середньої освіти, концепція профільного навчання, Державний стандарт та наукові Ідеї провідних вчених ы педагогів дослідників: розвивальне навчання (В.В.
Державний стандарт (рос. Государственный стандарт, ГОСТ; можливий український переклад абревіатури: ДЕСТ) - одна з основних категорій стандартів в СРСР, сьогодні міждержавного стандарту в СНД. Приймається Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації (МГС).
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Давидов, Д.Б. Ельконін та ін.), особистісно-діяльнісний підхід (О.А. Куревіна, Л.Г. Петерсон та ін.), теорія творчого саморозвитку особистості (В.І. Андрєєв , В.А. Караковський, А.І. Саннікова та ін.), теорія компетентнісного підходу (А.В.
Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.
Баранніков, А.Н. Дахін, О.Е. Лебедєв, А.В. Хуторський та ін.), теорія особистісно орієнтованого підходу (Зимова І.А., Якиманська І.С. та ін.); теорія інформатизації освіти, психолого-педагогічні та методологічні проблеми інформатизації освітнього середовища (Бешенков С.А, Брановскій Ю.С., Борисова С.А., Машбиц Є.І., Діго С.М., Гершунський Б.С., Чистов Д.В., Гейн А.Г., Матрос Х.К., Яковлєв Ю.Б.), організаційно-діяльнісний підхід до праці педагога, учня (Раченко І.П., Бабанський Ю.К., Анісімов П.Ф., Архангельський СІ., Щуркова О.С, Якиманська І.С. та ін.).

Апробація і впровадження результатів досвіду.

Процес і матеріали досвіду обговорювалися на засіданнях природничо-наукової кафедри ліцею № 99 у період з 2012 по 2014 рр. Впровадження результатів дослідження здійснювалося в ході викладання хімії в багатопрофільному ліцеї.Основні поняття та положення,

що розкривають сутність цілей і змісту досвіду.

Хімія — одна з найбільш гуманістично-орієнтованих природничих наук, оскільки її успіхи завжди спрямовані на задоволення потреб людства.

Вивчення хімії в школі сприяє формуванню світогляду учнів і цілісної наукової картини світу, розуміння необхідності хімічної освіченості для вирішення повсякденних життєвих проблем, вихованню належної поведінки в навколишньому середовищі.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Природни́чі нау́ки - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов і мистецтв, які заведено об'єднувати під назвою гуманітарні науки.
Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.

Саме тому організувати процес навчання необхідно так, щоб учні сприймали хімію як потрібну і важливу для життя науку, як частину світової культури, необхідну кожній освіченій людині для формування цілісної картини світу. Отже, навчання хімії тільки традиційними методами та підходами неефективне, тобто лише формування хімічної грамотності, навчання розрахунків, максимальне насичення теоретичних знань. Необхідним є створення умов для розвитку природної пізнавальної активності дитини та її самоствердження через нагромадження індивідуального досвіду.

В умовах багатопрофільності нашого ліцею викликають особливий інтерес проблеми викладання хімії в класах різного профілю. Я працюю 13 років переважно в класах гуманітарного профілю. В цих класах хімія та інші природничі дисципліни отримують статус загальнокультурних. У сучасних умовах призначення знань з хімії - не стільки сприяти розвитку хімічного виробництва (останнім часом прогресує тонка технологія, де потрібні висококваліфіковані фахівці), скільки вберегти себе, суспільство і природу від наслідків цього розвитку. І тут особливо важливою є загальна хімічна грамотність, в тому числі випускників непрофільних класів. З іншого боку, в рамках природничого профілю важливо приділяти увагу сучасному стану та перспективам розвитку хімії, а також гуманітарних аспектів хімічної науки.

Хімія Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Досвід підтверджує, що учні гуманітарних класів, як правило, володіють особливим набором психофізіологічних особливостей сприйняття, пам'яті, мислення. [Додаток 2]

Відбір матеріалу для курсу хімії в класах гуманітарного профілю повинен ґрунтуватися на потребах в повсякденному житті.

Посилити гуманітарну складову традиційного курсу хімії можна кількома способами. Один з них - вивчення історії хімії. Численні сучасні уявлення про будову і властивості речовин можна донести до учнів саме через історичний підхід. Однак курс історії хімії не в змозі повністю замінити курс хімії.

Ще один шлях посилення гуманітарного аспекту хімічної освіти - філософський підхід до вивчення речовини: від будови атома до будови речовини, потім до її перетворення, впливу на ці перетворення і т. п. Можливе також різнобічне обговорення таких проблем, як просторові і часові аспекти хімічних процесів.

Наступний крок у цьому напрямку - відмова від традиційного підходу до розгляду хімічних властивостей речовин: клас речовин → конкретна речовина → хімічні властивості → застосування.

Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.
Хімічні властивості - властивості речовин, що стосуються хімічних процесів, тобто це такі властивості, які проявляються в ході хімічної реакції. До хімічних властивостей відноситься здатність реагувати з іншими речовинами, а також схильність до розкладу.
Логічний ланцюжок стає іншим: застосування → речовина → клас речовин → хімічні властивості.

Наприклад, з гуманітаріями я вважаю за потрібне розглядати миючу дію мила зовсім не тому, що це має відношення до солей карбонових кислот.

Карбо́нові кисло́ти - органічні сполуки, що містять одну або декілька карбоксильних груп COOH. За кількістю цих груп розрізняють одноосновні (бензойна, оцтова кислота), двоосновні (щавлева, малонова, фталева, азелаїнова кислота) та багатоосновні (лимонна кислота).
Солі вищих карбонових кислот та їх властивості необхідно вивчати, оскільки вони є основою мила. Те ж саме стосується і хімічних процесів. Слід сказати учням, де в реальному житті вони можуть зустрітися з цими процесами. Таким чином, відбір матеріалу для курсу хімії в класах гуманітарного профілю повинен ґрунтуватися на потребах у повсякденному житті людини, яка не є професійним хіміком. Додатково до цього він повинен повністю включати в себе обов'язковий мінімум змісту освіти з хімії. В курсі хімії для учнів класів гуманітарного профілю важливо не тільки назвати речовини і розглянути їх хімічні властивості, а й показати, де ці речовини зустрічаються в природі і в побуті, як використовуються в повсякденному житті людини.

Я впевнена, навчання хімії в гуманітарних класах - саме та область, де інформатизація може принципово змінити і методи роботи, і, що найголовніше, її результати. В умовах формування розвинутого інформаційно-освітнього простору ІКТ стають невід'ємним атрибутом навчального процесу.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Вони відкривають можливості для вдосконалення діяльності вчителя за рахунок організації особистісно орієнтованого навчання на вищому рівні.Ще в 14 столітті В. Вундт довів, що при пасивному сприйнятті готових понять у людини з'являється фізіологічне почуття страждання, а при активному напруженні, прагненні до певної мети з'являється почуття задоволення. Тому необхідно, щоб учень на уроці розвивався, творив, сам будував свої знання, необхідно створювати навчальне середовище, в якій діти вчаться із захопленням. Для цього вчитель, який застосовує ІКТ у викладанні, володіє різноманітними можливостями для зміни видів діяльності, включення різних каналів сприйняття матеріалу. Він не передає знання, а допомагає вчитися і розвиватися, є не єдиним джерелом інформації, а організатором пізнавальної діяльності.

На мою думку, основними напрямками реалізації ідеї особистісно орієнтованого навчання засобами ІКТ є: • здійснення індивідуальної траєкторії навчання учнів;

 • розвиток особистості учня та його адаптація у світовому інформаційному просторі;

 • формування інформаційної культури учнів, забезпечення їх інформаційних потреб;

 • залучення учнів до самостійного пошуку інформації, синтез матеріалу з виходом на самостійні узагальнення й висновки;

 • розвиток критичного мислення;

 • розвиток творчих здібностей;

 • інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання ІКТ;

 • удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • оптимізація освіти на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій.
  Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.
  Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.


У вивченні шкільного курсу хімії виділяю кілька основних напрямків, де виправдане використання комп’ютера:

 • наочна презентація об'єктів і явищ мікросвіту;

 • вивчення виробництв хімічних продуктів;

 • моделювання хімічного експерименту і хімічних реакцій;

 • система тестового контролю;

 • підготовка до ЗНО.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні хімії вмотивоване базую на даних результатами дослідження фізіології людини: у пам'яті людини залишається 1 / 4 частина почутого матеріалу, 1 / 3 частина побаченого, 1 / 2 частина побаченого і почутого, 3 / 4 частини матеріалу, якщо учень активно бере участь у процесі.
Фізіо́логія твари́н і люди́ни - галузь науки, яка вивчає механізми і закономірності всіх проявів життєдіяльності організму, його органів, тканин, клітин та сублітинних утворень, використовуючи для вивчення й пояснення цих проявів методи й поняття фізики, хімії, математики й кібернетики.

Керуючись принципом: «Краще один раз побачити, ніж сто раз почути», я завжди використовую на своїх уроках відеосюжети, фотографії, різноманітні записи. Але жодна фотографія або малюнок не здатні замінити відеосюжет, або найкраща мова вчителя не може бути прирівняна до мови електронного носія. Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість дітей. Насамперед, мені самій цікаво те, що я роблю, коли веду урок. А коли я задоволена, щаслива від створеного уроку, то й моя енергія обов’язково передається дітям, і я, напевно, зможу заразити їх своїм бажанням пізнати щось нове, разом з ними створити якесь диво.

Застосування комп’ютера на уроках хімії в гуманітарних класах, на мій погляд, має такі переваги:


 • для гуманітаріїв характерне тривимірне мислення, а комп’ютер дає змогу демонструвати об’ємні моделі, фотографії, анімації тощо;

 • самі учні широко використовують комп’ютер, приводячи у відповідність історичний і культурологічний матеріал, пов’язаний з певною темою;

 • учнів цікавить не техніка експерименту, а кінцевий результат, його зовнішні ефекти, видовишність, що досягається завдяки демонструванню відеороликів із записом експерименту.


Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
article -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
article -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7111. Со. 10. 00-2014
article -> Пояснювальна записка Скориговано за зауваженнями експертизи 104. 011. 00. 000-пз-01-01 Технічний директор
  1   2


Скачати 161.01 Kb.

 • Актуальність теми досвіду.
 • Мета досвіду
 • Новизна педагогічного досвіду.
 • Методологічна основа досвіду.
 • Апробація і впровадження результатів досвіду.
 • Основні поняття та положення, що розкривають сутність цілей і змісту досвіду.