Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформаційно-комунікаційний освітній простір позашкільного навчального закладу

Інформаційно-комунікаційний освітній простір позашкільного навчального закладу
Сторінка1/3
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ М. УЛЬЯНОВКА


ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
З досвіду роботи

Центру дитячої та юнацької творчості

м. Ульяновка

Друкується за схваленням методичної ради

КУ «Ульяновський районний методичний кабінет Ульяновської районної ради»Ульяновка

2014

Інформаційно-комунікаційний освітній простір позашкільного навчального закладу. Посібник/Укладач Т.В. Борисенкова. – Ульяновка, 2014. – 32 с.


У посібнику висвітлено матеріали досвіду роботи педагогічного колективу Центру дитячої та юнацької творчості м. Ульяновка з питань інформатизації управлінської, методичної діяльності в позашкільному навчальному закладі, організація навчально-виховного процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Дані матеріали адресовані керівникам позашкільних навчальних закладів, методистам та керівникам гуртків


Матеріали схвалені методичною радою комунальної установи «Ульяновський районний методичний кабінет Ульяновської районної ради»

Протокол №3 від 29.04.

Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.
2014 року
Підготували:

БОРИСЕНКОВА Т.В., ВАРЕЦЬКА С.Ю., СМІЛЯНЕЦЬ Л.В., КІДІНА О.В.

З М І С Т


 1. Зміст ……………………………………………………………………………….3
 1. Передмова ………………………………………………………………….5
 1. Інформатизація організаційно-управлінської діяльності в Центрі дитячої та юнацької творчості м. Ульяновка………………………………………7
 1. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес Центру дитячої та юнацької творчості м.
  Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
  Ульяновка..12
 1. Web-сайт Центру дитячої та юнацької творчості м. Ульяновка – віртуальний представник закладу…………………………………………15
 1. Розвиток творчих здібностей вихованців гуртків соціально-реабілітаційного напрямку шляхом впровадження мультимедійних засобів навчання……………………………………………………………17
 1. Програма гуртка «Основи комп’ютерної анімації»……………………...23

3

c:\users\администратор\desktop\ікт цдют.jpg


4

ПЕРЕДМОВА

 
Тенденції розвитку сучасного суспільства,виражена спрямованість його на

інформатизацію всіх галузей виробництва,

суспільного й особистого життя

визначають необхідність усе більш

широкого використання інформаційних

технологій і в освітніх галузях.
Особисте життя - це особлива частина приватної сфери людської життєдіяльності, яка полягає в різноманітних відносинах, стосунках, явищах, подіях і таке інше, що не мають публічного значення, визначається і регулюється самою особою.


Інформаційно-комунікативні технології

щільно ввійшли в наше повсякденне життя.

Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного, соціального та освітнього розвитку. Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки визначають одним із пріоритетних напрямів державної політики – науково-технічний та інноваційний розвиток України.

Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що надає можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Інформатизація суспільства пов’язана, насамперед, з розвитком комп’ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення, глобальних мереж (Інтернет) та мультимедійних технологій.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.Великі можливості для впровадження ІКТ мають позашкільні навчальні заклади, які надають знання, формують вміння за інтересами, створюють умови для розвитку творчого потенціалу дітей і підлітків.

Аналізуючи проблеми використання ІКТ в позашкільній освіті, необхідно насамперед активізувати процес упровадження ІКТ у систему позашкільної освіти, забезпечення позашкільних навчальних закладів комп'ютерною технікою, розвиток телекомунікацій, локальних освітніх мереж.

ХХІ століття, котре давно охрестили «інформаційним», змушує сучасних педагогів позашкільних навчальних закладів змінювати сталі принципи навчання на більш сучасні, з використанням комп’ютерних технологій.

Одним із напрямів підвищення ефективності навчально-виховного процесу в позашкільних закладах є впровадження нових інформаційних технологій, оскільки питання забезпечення належного рівня інформаційного обслуговування навчального процесу в позашкіллі залишається актуальним в сучасних умовах реформування освіти

5

Існують різноманітні способи застосування засобів мультимедіа в позашкільному навчальному процесі: • розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту;
  Шту́чний інтеле́кт (англ. Artificial intelligence, AI) - розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною.
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


 • моделювання процесів і явищ;

 • забезпечення дистанційної форми навчання;

 • проведення інтерактивних освітніх телеконференцій;

 • створення і підтримка сайтів позашкільних навчальних закладів;

 • створення презентацій навчального матеріалу;

 • здійснення проектної і дослідницької діяльності вихованців гуртків.

Формування ІКТ-компетентності сприяє всебічному розвитку педагогів позашкільних навчальних закладів; їх самовдосконаленню; бажанню вчитися впродовж усього життя; розумінню інформаційно-комунікаційних процесів;

здатності застосовувати опановане у професійній діяльності; удосконалювати професійну майстерність; застосовувати набуті знання у педагогічній практиці, що забезпечує підвищення якості позашкільної освіти.

6

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В ЦЕНТРІ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ М. УЛЬЯНОВКА
Директор ЦДЮТ м. Ульяновка

Борисенкова Т.В.
Стаття присвячена проблемі інформатизації управлінської діяльності в позашкільному навчальному закладі. Розглядаються питання, пов’язані зі створенням інформаційного освітнього середовища з використанням сучасних засобів автоматизації управління позашкільним навчальним закладом.

Ключові слова: інформатизація, управління, інформаційні технології.
Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) за короткий час стали невід’ємною складовою сучасного суспільства. У багатьох країнах світу вільне володіння цими технологіями є складовою базової освіти. Впровадження в освіту ІКТ сприяє підвищенню її якості, а також удосконаленню організації позашкільного навчального закладу та управління ним. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Одним із методів удосконалення системи управління позашкільним навчальним закладом є впровадження новітніх інформаційних систем. Це дозволяє оптимізувати процес обміну інформацією, зменшити обсяг роботи адміністратора системи позашкільної освіти та дозволяє йому приймати ефективні управлінські рішення.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Метою статті є виявлення ролі та місця сучасних засобів інформатизації в організаційно-управлінській діяльності позашкільного навчального закладу.
У законодавстві України є певна кількість законодавчих актів щодо впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у систему освіти, серед них указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», указ Президента України від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року № 1153 «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки»».
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Указ( у рос. Імперії під цю назву підпадали держ. акти, дуже різноманітні за своєю природою, звичайно підписувані царем чи уповноваженими від нього особами в СРСР) - назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . У.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Науковим підґрунтям для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління загальноосвітнім закладом є праці сучасних науковців України. У працях Л.І. Даниленко, Г.В. Єльникової, В.І. Маслова відображені питання систематизації управлінської діяльності, а проблеми впорядкування збору, обробки та збереження організаційно-управлінських даних ґрунтовно


7

розглянуті такими вченими як В.Ю. Биков, В.В. Олійник, В.Д. Руденко та

ін. Аналізуючи праці вчених, можна зробити висновок, що інформатизація системи освіти має два напрямки – впровадження інформаційних технологій безпосередньо в процес навчання та інформатизація системи управління освітою.

Розглянемо напрямок інформатизації системи управління позашкільним навчальним закладом. Розвиток засобів ІКТ та все більше застосування їх у різних галузях освіти створюють основу для широкого запровадження комп’ютерних комплексів автоматизації управління позашкільним навчальним закладом у системі освіти.

Головним досягненням нашого закладу за останні роки стала модернізація матеріально – технічної бази і, зокрема, придбання та активне впровадження в педагогічний процес засобів інформаційних та комунікаційних технологій. Початком цих процесів стало отримання мультимедійного комплексу (інтерактивної дошки, комп’ютера, проектора) від відділу освіти.

Протягом 2009/2013 років, використовуючи різноманітні джерела фінансування, були придбані комп’ютери, ноутбуки, оргтехніка, мультимедійний проектор та інше.

У 2013/2014 н.р. навчальні кабінети Центру дитячої та юнацької творчості м. Ульяновка забезпечені комп’ютерною технікою.

Ці процеси активізували керівників гуртків різних за досвідом роботи, рівнем технічної підготовки до оволодіння знань , вмінь роботи з засобами ІКТ, Інтернетом.

У 2013 році створено власний сайт ЦДЮТ. Використання власного веб-ресурсу надало можливість суттєво покращити інформованість учасників навчального процесу з плануванням всіх заходів позашкільного життя, позашкільними новинами тощо.

Забезпеченість ЦДЮТ засобами ІКТ та активне впровадження їх у навчальному процесі стало підґрунтям для початку роботи над проблемою, яку я, як директор закладу визначила так: «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності позашкільного навчального закладу».

Я вивчила досвід використання ІКТ в управлінській діяльності інших навчальних закладах, і намагаюся створити власні напрацювання з даної проблеми.

Провівши, разом з методистами, аналіз управлінської діяльності за останні роки ми прийшли до висновку, що використання засобів ІКТ в організації та плануванні діяльності позашкільного навчального закладу дало певні переваги, а саме:

        підвищення ефективності навчального процесу;

        можливість управління з використанням результатів попередньої діяльності;

        прийняття більш ефективних управлінських рішень;
8

        підвищення об’єктивності в оцінці діяльності керівників гуртків та учнів;

        більш ефективне управління пізнавальною діяльністю учнів;

        можливість прийняття більш виважених рішень, які стосуються підвищення

результативності навчання;

        оперативний доступ до організаційної інформації стосовно діяльності позашкільного навчального закладу;

        економія як матеріальних, так і людських ресурсів;

Людські́ ресу́рси, також часто HR (від англ. Human Resources) - сукупність робітників з кваліфікацією до розробки або підтримки продукту або сервісу.

        вільний час на вирішення важливих питань;

        скорочення обсягу рутинної роботи.

Спочатку засоби ІКТ використовувались для створення баз даних щодо контингенту учнів, кадрів, навчальних планів та іншої інформації. Засоби ІКТ мають певні складові, що забезпечують ефективну роботу навчального закладу (рис. 1).
Засоби ІКТМетодичне забезпечення

Інформаційне забезпечення


Організаційне забезпечення

Технічне забезпеченняПрограмне забезпечення

У процесі інформатизації організаційно-управлінської діяльності позашкільного навчального закладу значну роль має відігравати інформація стосовно управління, яка надходить з: • паспорту навчального закладу (загальні дані про позашкільний навчальний заклад, матеріально-технічне та методичне забезпечення тощо);

 • відділу кадрів (ведення особових справ, облік співробітників, ведення книги наказів по особовому складу, тарифікація тощо);
  Особо́ва спра́ва працівника - це комплект документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. О.с. посідає основне місце у системі персонального обліку працівників.


 • учнів (облік результативності та відвідувань, психолого-педагогічний

 • супровід тощо);

9

 • розкладу (автоматизація процесу складання розкладу, його варіативність та оптимальність).

Розглянемо деякі переваги використання засобів ІКТ для різних категорій управлінців (рис. 2).


Переваги використання ІКТДля керівників гуртків: ведення власних даних про себе та учнів, проекти тощо

Для методистів, керівників гуртків:

підготовка заключних та поточних звітів про результативність вихованців гуртків;

узагальнення та поширення досвіду педагогів-позашкільників

Для адміністрації закладу:

отримання оперативної та узагальненої інформації про навчальний процес для прийняття управлінського рішення;

ведення особових справ співробітників, учнів, батьків для створення оперативних звітів;

моніторинг результативності гуртківців;

створення системи позашкільного документообігу;

автоматизоване створення звітності для відділу освіти

Для кожного учасника навчально-виховного процесу:

формування єдиного середовища обміну інформацією в рамках позашкільного навчального закладу, що сприяє поліпшенню взаєморозуміння та співробітництва між усіма учасниками освітнього процесуПозашкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення щодо застосування того чи іншого програмного продукту.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Інформаційні системи в ЦДЮТ використовуються переважно для автоматизації таких задач:

 • управління навчальним процесом (формування навчальних планів, розклад, моніторинг результатів навчання);

 • фінансове планування (програма розвитку Центру дитячої та юнацької творчості м. Ульяновка);

 • облік матеріально-технічної бази;

 • управління персоналом;

 • документообіг;

 • підготовка оперативної та зовнішньої звітності.

10

Неможливо не відзначити, що інформатизація управлінської діяльності підвищує вимоги до професійної підготовки управлінців, особливо до рівня їх інформаційної компетентності.Одним з головних завдань, які вирішують засоби ІКТ є створення єдиного

інформаційного поля для учасників навчально-виховного процесу. Так приєднання ЦДЮТ до мережі Інтернет дало можливість більш оперативно отримувати інформаційні, методичні та керівні матеріали від керівних структур, інших навчальних закладів, громадських організацій.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Використання керівниками гуртків та адміністрацією ЦДЮТ сучасних технічних засобів та Інтернет ресурсів значно покращило результати навчально-виховного процесу.
c:\users\администратор\desktop\ікт (фото)\img_0374.jpg
Таким чином, досвід роботи над питанням упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності навчального закладу дає підстави зробити наступний висновок:

Використання ІКТ в управлінні освітою є необхідною складовою організації управління позашкільним навчальним закладом.


Література

 1. Даниленко О.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи.
  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
  Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
  Монографія. – 2-е вид. – К.: Логос, 2002. – 140 с.

 2. Забродська Л.М. Принципи відбору змісту програмних засобів навчального призначення // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №7.

 3. Калініна Л.М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: Моногр. – К.: Айлант, 2005. – 276

 4. Лунячек В.Е. Використання нових інформаційних технологій в організаційному механізмі управління загальноосвітніми закладами м. Харкова // Вісник Харківського університету №506. Сер.: «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова»: В 2 ч. – 2001. – Ч.2. – с. 7-10.

11

Каталог: uploads -> editor
editor -> План: Операційні системи персонального комп’ютера
editor -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти
editor -> Лекція Використання сучасних програмних засобів для створення дидактичних відео- та аудіо матеріалів
editor -> Основні принципи мережевого етикету
editor -> Шановні діти!
editor -> Урок 15. Тактико технічні характеристики автомата Калашникова
editor -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
editor -> Урок з інформатики в 9 класі. Тема уроку: Пошук у Всесвітній мережі. Практична робота №8 «Пошук інформації в Інтернеті»
  1   2   3 • З досвіду роботи Центру дитячої та юнацької творчості м. Ульяновка
 • Ульяновка 2014
 • ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЦЕНТРІ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ М. УЛЬЯНОВКА
 • Переваги використання ІКТ
 • Для кожного учасника навчально-виховного процесу