Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Інформація. Дані. Способи подання і кодування повідомлень. Інформаційні процеси. Інформатика»

Скачати 98.14 Kb.

«Інформація. Дані. Способи подання і кодування повідомлень. Інформаційні процеси. Інформатика»
Скачати 98.14 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір98.14 Kb.
ТипУрок

Урок 1
Тема: «Інформація. Дані. Способи подання і кодування повідомлень. Інформаційні процеси.
Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
Інформатика»
Навчальна мета: Познайомити учнів з поняттям інформації, інформаційними процесами та способами кодування повідомлень
Розвивальна мета: Навчити дітей абстрактно та логічно мислити, розвити цікавість до здобуття нових знань
Виховна мета: Розвити в учнях інформаційну культуру
Тип уроку: Урок засвоєння нових знань
Структура уроку


 1. Організаційний момент

 2. Етап орієнтації

 3. Етап проектування

 4. Етап навчальної діяльності

 5. Робота за ПК

 6. Контрольно-оцінювальний етап

 7. Домашнє завдання

Хід уроку
І. Організаційний момент

Доброго ранку, діти! Я Вас вітаю з початком нового навчального року і бажаю успіхів у навчанні та творчих злетів.

Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?

Ми приступаємо до вивчення нового для вас предмету – Інформатики.

Я у вас буду читати цей предмет на протязі навчального року. А з вами ми познайомимося в процесі роботи.

Ви перейшли до старшої школи, тому на уроках інформатики ми будемо застосовувати принципи викладання предмету, які застосовують у Вищій школі. Це буде цікавим і корисним для вас досвідом та дозволить вам підготуватися до навчання в Вузах. В цьому навчальному році нас з вами чекає 35 уроків(16 у І семестрі та 19 у ІІ семестрі), де ми будемо займатися, як засвоєнням теоретичних знань, так і відпрацюванням практичних навичок роботи з комп’ютером.


Наше вивчення предмету буде будуватися по наступній схемі: Лекція – Практичне заняття – Тематичний залік.

На лекції ви слухаєте поданий викладачем матеріал, записуєте основні моменти та запитуєте про матеріал. Який ви не досить добре зрозуміли. Практичні заняття поділяються на 2 етапи: І етап – практичне заняття з інструкцією(ви працюєте покроково за алгоритмом, що вказаний в інструкції та засвоюєте новий для вас матеріал на практиці) ІІ етап - практичне заняття з завданням (вчитель роздає завдання БЕЗ інструкції і ви по зразку виконуєте завдання без допомоги вчителя). Тематичний залік - це урок, який по формі дуже схожий на екзамен, але він охоплює тільки одну-дві теми. На заліку кожен витягне власний білет з 2-ма теоретичними питаннями та 1-м практичним завданням. На основі заліку та практичних робіт виставляється тематична атестація.

А по результатам тематичних атестацій виставляються семестрові оцінки.

Річна оцінка виставляється на основі двох семестрових оцінок та проектної оцінки.Проект – це ще одне для вас нововведення. Проект пишеться на протязі всього навчального року і захищається на останніх уроках перед виставленням річних оцінок.

Клас ділиться на групи по 4-5 учнів, кожна група обирає тему із запропонованих мною, та розподіляє ролі (пошукова роль(пошук інформації по темі), порівняльна роль(порівняння інформації та зіставлення плану проекту), оформлення проекту(оформлення матеріалу у вигляді реферату Word та презентації Powerpoint), захист проекту(усна доповідь з ілюстраціями(10-13 хв.))). Теми проектів можна обрати попередньо погодивши зі мною. Теми проектів НЕ ПОВТОРЮЮТЬСЯ ні в одному класі ні в паралелі класів. Для захисту проекту ви здаєте презентацію та реферат в електронному вигляді та друковані.


Крім цього, для полегшення пошуку матеріалів по матеріалу уроків всі конспекти в повному обсязі можна завантажити з шкільного сайту : lobov.ucoz.ua
Крім цього, ви повинні розуміти, що для плідної роботи нам з вами потрібні будуть інструкції, практичні завдання, білети, контрольні роботи і т.п. саме тому кожен клас здає на початку року:

 • упаковку паперу А4

 • упаковку файлів(маленькі) або упаковку папок (маленькі)

Вивчення інформатики ми почнемо з теми «Інформація. Інформаційні процеси та системи». На вивчення даної теми виділено 2 уроки на протязі яких ми з вами розглянемо теоретичні та практичні питання по даній темі.

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Інформація. Дані. Способи подання і кодування повідомлень. Інформаційні процеси. Інформатика».
ІІ. Етап орієнтації

Людина – це істота соціальна, яка потребує постійного спілкування і сучасний технічний прогрес дозволяє людині спілкуватись необмежено за допомогою інформаційних технологій та комп’ютеризації.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Людина, яка не вміє користуватись персональним комп’ютером (ПК) позбавлена змоги отримувати найновішу інформацію в науці та інших галузях людської діяльності або для її отримання витрачає дуже багато часу. Останнім часом дуже інтенсивно відбувається комп’ютеризація народного господарства, що вимагає від працівників усіх сфер діяльності вільно володіти ПК.
Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.
Тому вивчення інформатики є надзвичайно актуальним для молодих людей, які тільки вступають в життя.
Мо́лодь - соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації.

Метою сьогоднішнього уроку є ознайомлення з поняттям інформації, інформаційними процесами та системами, значення інформатики, як науки.
ІІІ. Етап проектування

План уроку


 1. Інформація та її властивості

 2. Форми та способи подачі інформації

 3. Інформаційні процеси

 4. Одиниці вимірювання інформації та системи числення

 5. Домашнє завдання
 1. Етап навчальної діяльності

Інформація та її властивості

Отже, розпочнемо розглядати питання сьогоднішнього уроку. Світ існує в трьох основних формах – речовина, енергія та інформація.Інформація це відомості стосовно осіб, предметів, фактів, подій, явищ і процесів незалежно від форми їх подання. (Зверніть увагу, дане визначення є в термінологічному словнику)

Інформація має такі властивості: (в термінологічному словнику)
 1. Цінність – це максимально можлива користь для досягнення мети.

 2. Достовірність – правдивість уявлень про джерело інформації.

 3. Повнота – ступінь подробиць в уявленнях про предмет.

 4. Актуальність – відповідність поточному моменту часу.

 5. Доступність - здатність споживача сприймати формацію.

 6. Об’єктивність – відображення зовнішнього світу, який існує незалежно від сприймача.

Інформація передається за допомогою повідомлень, які складаються з матеріальних носіїв: знаків(записи на папері, книги), сигналів(світлофор, маяк), фізичних процесів, які змінюються з часом. (записати)

Людина сприймає інформацію(повідомлення) за допомогою своїх органів чуття.

Сенсорна система, або Органи чуття - спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень про оточуючий світ.
Одну і ту ж інформацію можна передавати різними мовами, усно та письмово або у вигляді малюнку. Сприйматися інформація (повідомлення) може також по різному. Наприклад, кивок голови згори вниз у нас означає слово «Так», а у Болгарії слово «Ні». Або слово «коса» також має три значення коса дівчини, коса на річці та коса для скосу трави. Таким чином інформація залежить від того, як трактується повідомлення і за допомогою чого воно передається.

Якщо повідомлення не несе корисної інформації, то воно несе шум.(записати)

Інформація може перетворюватися в шум і навпаки. Наприклад, якщо ми бачимо кожен день безліч реклами, то ми її сприймаємо, як шум, але якщо нам щось потрібне (меблі, одежа, ПК), то ми починаємо прислуховуватись реклами. В цьому випадку шум перетворюється в інформацію.


Форми та способи подачі інформації

Форми подачі інформації бувають: текстова, графічна, звукова, числова, мультимедійна(кіно), керуюча(інструкції, команди). (записати)

Серед способів подачі інформації: мова(усний обмін інформацією), писемність, преса, книги, радіо, кіно, телебачення, комп’ютер.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
(записати)


Інформаційні процеси

Процеси, які пов’язані із пошуком, отриманням, зберіганням, обробкою, передачею та використанням інформації називаються інформаційними процесами.
З кожним роком в світі об’єм інформації збільшується в декілька разів. В середині ХХ століття з’явилось поняття комп’ютерного вибуху. І тут на допомогу людині прийшла комп’ютерна техніка. З появою цієї техніки з’явилися нові науки – кібернетика, інформатика, експертні системи, нейронні мережі та ін.

Штучна нейронна мережа (ШНМ, англ. artificial neural network, ANN, рос. искусственная нейронная сеть, ИНС) - це математична модель, а також її програмна та апаратна реалізація, побудовані за принципом функціювання біологічних нейронних мереж - мереж нервових клітин живого організму.
Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.Інформатика – це наука, яка вивчає інформаційні процеси в живій та неживій природі, суспільстві та техніці.

Комп'ютер— універсальна цифрова обчислюваль­на машина для оброблення програмованої інформації.

Інформаційна технологія – це організація інформаційних процесів з використанням технічних засобів та приладів. (записати)

Існують такі види інформаційних технологій: пошта, письмо, телефон, телеграф, електрона пошта та ін.

При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Паперові технології – це організація передачі інформації за допомогою паперових носіїв. Нові інформаційні технології – це організація передачі даних через ПК.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
(записати)Інформаційне суспільство — суспільство, рівень якого у вирішальній ступені визначається кількістю і якістю накопиченої інформації, її свободою і доступністю. (записати)

Інформаційна культура - оптимальні засоби маніпулювання зі  знаками, даними, інформацією та подання їх зацікавленому споживачу для  рішення теоретичних і практичних задач; механізми вдосконалення  технічних середовищ виробництва, зберігання і передачі інформації;  розвиток системи навчання, підготовки людини до ефективного  використання інформаційних засобів та інформації. (записати)
Одиниці вимірювання інформації та системи числення

Серед одиниць вимірювання інформації виділяють: біт, байт, КБ, МБ, Гб, ТБ.Біт— це найменша одиниця вимірювання інформації, одна комірка пам'яті, в яку можна записати 0 або 1.
Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.


Байт — це вісім підряд записаних бітів.

1байт = 8 бітів

1Кбайт = 1024 байти

1Мбайт = 1024 Кбайти

1Гбайт = 1024 Мбайти

1Тбайт = 1024 ГбайтиСистема числення – це система запису чисел за допомогою певного набору знаків. Системи числення поділяються на дві групи: позиціонні(величина, яка позначена цифрою, залежить від позиції цифри в числі) та непозиціонні(значення цифри не залежить від її позиції в числі).

Системи числення бувають: десяткова, двійкова, вісімкова, шістнадцяткова, римська. Системи числення використовують кодування. (записати)Кодування — процес перетворення символів одного алфавіту на символи іншого.

Код—результат кодування.

Двійкові коди — спосіб подання інформації за допомогою двох символів — 0 і 1.

Ми з Вами навчимося переводити числа з десяткової системи числення до двійкової і навпаки.

Десяткова система числення - це позиційна система числення із основою 10. Кожне число в якій записується за допомогою 10-ти символів, цифр - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Запис числа формується за загальним принципом: на n-й позиції (справа наліво від 0) стоїть цифра, що відповідає кількості n-х степенів десятки у цьому числі.n

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

210

2 n

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

(записати)

Переклад з десяткової системи числення в двійкову.

Для запису числа у двійковій системі використовується представлення цього числа за допомогою степенів числа 2.Наприклад, число 45.

Виділимо цілу степінь числа 2, тобто найближчу степінь до поданого числа, в даному випадку це число 32=25, а далі записуємо:

45=32 8 4 1=1*25 0*24 1*23 1*22 0*21 1* 20=1011012.Переклад з двійкової системи числення в десяткову.
Підне́сення до сте́пеня - бінарна операція, записується як a n , ,} для основи степеня a та показника степеня n , в результаті застосування отримується степінь.
Двійкова система числення - це позиційна система числення, база якої дорівнює двом та використовує для запису чисел тільки два символи: зазвичай 0 (нуль) та 1 (одиницю). Числа, представлені в цій системі часто називають двійковими або бінарними числами.

Для запису числа у десяткову систему використовується представлення цього числа за допомогою степенів числа 10.Наприклад, число 11012:

1101=в числі 4 цифри, тому 4-1=3 , тому перший доданок дорівнює 1*23 , наступний 1*22 , потім 1*21 .

Тобто, 11012 = 1*23 1*22 0*21 1*20=8 4 0 1=13.

В процесі вивчення інформатики треба не тільки навчитися працювати на комп'ютері, але і уміти цілеспрямовано його використовувати для пізнання і творення навколишнього нас світу.
ВПРАВИ

Перекласти з десяткової системи числення в двійкову: 9, 12, 19, 27, 30, 20, 37.

Перекласти з двійкової системи числення в десяткову: 1101102, 110110102, 10101010102, 11001100112.


 1. Робота за ПК
 1. Контрольно-оцінювальний етап

Фронтальне опитування

 1. Що таке комп'ютер?

 2. Що таке інформатика?

 3. Що таке інформація?

 4. Що таке повідомлення?

 5. Що таке носій інформації?
  Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.


 6. Що таке кодування?

 7. Що таке система числення?

 8. Які системи ви знаєте?

На уроці ми дізналися, що ж таке інформатика та інформація, які існують інформаційні процеси та як кодувати інформацію. Найголовніше навчилися перекладами числа з десяткової системи числення в двійкову та навпаки.

Чи сподобався вам урок? Що саме сподобалось, а що ні? Які ви нові для себе знання дістали?
 1. Домашнє завдання

1. § 1-2


2. пит.. 8 с. 24, досліджуємо* пит..1 с.15

3. Перекласти з десяткової системи числення в двійкову число 123, а з двійкової системи числення в десяткову число 110011.4. Вивчити терміни

Скачати 98.14 Kb.

 • Навчальна мета
 • Виховна мета
 • Хід уроку І. Організаційний момент
 • І етап
 • ІІ. Етап орієнтації
 • ІІІ. Етап проектування План уроку
 • Етап навчальної діяльності Інформація та її властивості
 • Інформація має такі властивості
 • Форми та способи подачі інформації Форми подачі інформації
 • Інформаційні процеси
 • Інформатика
 • Інформаційна технологія
 • Інформаційне суспільство
 • Одиниці вимірювання інформації та системи числення
 • Система числення
 • Кодування
 • Переклад з десяткової системи числення в двійкову.
 • Переклад з двійкової системи числення
 • Робота за ПК Контрольно-оцінювальний етап Фронтальне опитування