Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація (lat. Informatio ) знання, відомості, обізнаність. Це відомості про навколишній світ, його процеси та явища, які сприймаються людиною чи спеціальним пристроєм в різні способи за допомогою умовних сигналів, технічних засобів тощо

Скачати 131.27 Kb.

Інформація (lat. Informatio ) знання, відомості, обізнаність. Це відомості про навколишній світ, його процеси та явища, які сприймаються людиною чи спеціальним пристроєм в різні способи за допомогою умовних сигналів, технічних засобів тощо
Скачати 131.27 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір131.27 Kb.
ТипІнформація
  1   2

1.1. Інформаційні технології. Основні поняття та визначення

1.1. Інформаційні технології. Основні поняття та визначення

Поняття інформації


Інформація (lat. Informatio) – знання, відомості, обізнаність. Це відомості про навколишній світ, його процеси та явища, які сприймаються людиною чи спеціальним пристроєм в різні способи за допомогою умовних сигналів, технічних засобів тощо.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Світ Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.Інформація – це поняття, що пов'язано з об'єктивною властивістю матеріальних об'єктів і явищ (процесів) породжувати різноманіття станів, які за допомогою взаємодії (фундаментальні взаємодії) передаються до інших об'єктів та відображаються в їх структурі. (В.М. Глушков, М.М. Амосов «Енциклопедія кібернетики», Київ. 1975 р..)

Поняття інформації є багатозначним, тому розглядають різних тлумачення:


 • В «кібернетичному» розумінні поняття інформації широко використовується в системі керуючого сигналу, який передається по лініях зв’язку.

 • У «філософському» розумінні інформація тісно пов’язана з такими поняттями як взаємодія, відображення.

 • В «ймовірному» розумінні під інформацією розуміють відомості про об'єкти та явища навколишнього середовища, їх параметри, властивості і стан, які зменшують наявну ступінь невизначеності та неповноти знань.

 • В «звичайному» розумінні, слово інформація застосовується як синонім інтуїтивно зрозумілих слів: відомості, значення, повідомлення, обізнаність.

  • Для людини це відомості, знання, повідомлення, які людина сприймає з навколишнього світу за допомогою органів чуття (зору, слуху, смаку, нюху, дотику).

   Сенсорна система, або Органи чуття - спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень про оточуючий світ.  • Стосовно комп’ютерної обробки під інформацією розуміють певну послідовність символів (цифр, букв, звуків), що мають зміст і надані до/з комп’ютера у зрозумілому вигляді.

В природі інформація існує в різних формах:


Людська мова.

Тексти, числа.

Світлові чи звукові сигнали.

Електричні чи нервові імпульси.Жести, міміка.

Запахи чи смакові відчуття.

Генетична спадковість

Інші форми.


Класифікація за формою представлення


 • Неперервна інформація. Величина, яка характеризує неперервний у часі процес.

 • Дискретна інформація. Послідовність символів, яка характеризує перервну змінну величину.

Властивості інформації


 • Об'єктивність. Не залежить від обставин чи чиєїсь думки.

 • Достовірність. Відбиває справжній стан справ.

 • Повнота. Має достатньо відомостей для розуміння і прийняття рішення.

 • Актуальність. Є важливою при роботі в постійно змінних умовах.

 • Цінність (корисність, значущість). Забезпечує вирішення поставленого завдання, потрібна для того, щоб приймати правильні рішення.

 • Зрозумілість (ясність). Виражена мовою, яка є доступною для сприйняття.

Інформаційні ресурси


Інформаційні ресурси – це ідеї людства та вказівки по їх реалізації. Це – книги, статті, різноманітна документація, інструкції тощо.

Носії інформації


Це середовище або фізичне тіло для передачі, зберігання і відтворення інформації: електричні, світлові, теплові, звукові, радіо сигнали, магнітні й лазерні диски, друковані видання, фотографії тощо.

Друко́вані за́соби ма́сової інформа́ції (пре́са) - періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один та більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Д. з. м. і.

Фізи́чне ті́ло або просто тіло - предмет вивчення фізики. Тіло - це певна сутність, яку можна розглядати як єдине ціле й характеризувати певними фізичними величинами. Наприклад, у класичній механіці тіло характеризується масою, положенням у просторі, розмірами й орієнтацією, на нього діють сили, воно може мати швидкість чи прискорення.


Інформаційні процеси


Це процеси, які пов'язані з отриманням, зберіганням, обробкою та передачею інформації, в ході яких змінюється зміст інформації або форма її подання.

Для забезпечення інформаційного процесу необхідне джерело інформації, канал зв'язку і споживач інформації. Джерело передає (надсилає) інформацію, а приймач її отримує (сприймає). Інформація передається від джерела до приймача за допомогою сигналу (коду). Зміна сигналу дозволяє отримати інформацію.


Рис. 1.1. Основні об’єкти інформаційного процесу

Отже, інформаційний процес – це сукупність відомостей, які сприймають з навколишнього середовища (вхідна інформація), обробляються і/або зберігаються всередині певної системи (внутрішня інформація) та видаються до навколишнього середовища (вихідна інформація).

Інформаційна система


Інформаційна система – це взаємозв’язана сукупність засобів, методів і персоналу, що використовується для збереження, обробки та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.

Основною ланкою інформаційної системи є комп’ютер або ЕОМ (Електронна Обчислювальна Машина).

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


Дані


Складовою частиною інформації є дані, які під час інформаційного процесу перетворюються з одного виду в інший за допомогою методів.

Основні операції над даними


 • Збір даних. Накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішень.

 • Формалізація даних. Приведення даних, що надходять з різних джерел, до однакової форми, щоб зробити їх сумірними і підвищити рівень доступності.

 • Фільтрація даних. Відсіювання «зайвих» даних, які не є важливими для прийняття рішень. Після фільтрації достовірність і адекватність даних повинні зростати.

 • Сортування даних. Впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання та підвищення доступності інформації.

 • Архівація даних. Організація збереження даних в зручній та легкодоступній формі. Це потрібно для зниження економічних витрат на зберігання даних і підвищує загальну надійність інформаційного процесу в цілому.

 • Захист даних. Комплекс заходів, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації даних.

 • Транспортування даних. Прийом та передача даних між віддаленими учасниками інформаційного процесу.

  Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки. • Перетворення даних. Переведення даних з однієї форми в іншу або з однієї структури в іншу.

Робота з інформацією є доволі місткою, тому її прагнуть автоматизувати.
  1   2


Скачати 131.27 Kb.

 • Поняття інформації є багатозначним, тому розглядають різних тлумачення
 • В природі інформація існує в різних формах
 • Класифікація за формою представлення
 • Інформаційні ресурси Інформаційні ресурси
 • Основні операції над даними