Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про діяльність освітніх округів, організацію профільного навчання та допрофільної підготовки у загальноосвітніх закладах району

Скачати 171.12 Kb.

Інформація про діяльність освітніх округів, організацію профільного навчання та допрофільної підготовки у загальноосвітніх закладах району
Скачати 171.12 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір171.12 Kb.
ТипІнформація

Інформація

про діяльність освітніх округів, організацію профільного навчання та допрофільної підготовки у загальноосвітніх закладах району
Пріоритетними стратегічними орієнтирами етапу розбудови освітньої галузі визнано досягнення європейського рівня якості та доступності освіти, дієва та своєчасна проекція нового знання в освітню систему та переведення його в життєву компетентність, професійну та особистісну успішність членів суспільства.

Реаліями освітянського сьогодення сформовано потребу оптимізації освітньої мережі, де зосереджено сучасні освітні ресурси, яких немає в окремо розташованій чи територіально наближеній до споживачів освітніх послуг школі.

Інновації, якими визначено сучасний стан розбудови освітянського простору, призвели до виникнення територіальних структурних утворень – освітніх округів як однієї з можливих “горизонтальних“ форм самоврядування та кооперації в освіті і найбільш оптимальної на даний момент моделі профільної освіти. Округ розглядається як один із варіантів створення в освітній мережі певного спектру необхідних і достатніх умов для отримання освіти того або іншого змісту й рівня та профільного спрямування. Інноваційне освітнє утворення орієнтоване на розширення поля вибору на основі індивідуальних можливостей дитини та створення необхідних умов для ранньої професіоналізації учнів старших класів, підвищення якості освіти, посилення орієнтації на вимоги регіонального ринку праці.

Саме такою моделлю, враховуючи демографічну ситуацію, відсутність належного ресурсного забезпечення закладів освіти, окремі приклади вітчизняного досвіду, є мережева організація, що реалізується за рахунок залучення ресурсів інших загальноосвітніх навчальних закладів району.

Розширення поля - поле L для якого поле K є підполем. Для позначення факту, що поле L є розширенням поля K (і відповідно K є підполем L) використовується позначення L/K.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

На сьогодні найбільш поширеними моделями організації профільного навчання є однопрофільні та багатопрофільні загальноосвітні навчальні заклади.

У 2013-2014 навчальному році освітня мережа району складається із 29 загальноосвітніх навчальних закладів (з них 1 НВК), в яких сформовано 335 класів, навчається 5084 учнів; 2 позашкільних закладів (БУМ та ДЮСШ), які охоплюють навчанням 845 учнів; 22 дошкільних закладів, які відвідують 690 дітей.

У 12 загальноосвітніх навчальних закладах (з них 10 у сільській місцевості) є 28 профільних класів, в яких навчається 476 учнів (з них 363 у сільській місцевості). Поглиблено вивчають предмети (біологія, географія, українська мова та література, інформатика) 205 учнів у 13 класах 6 загальноосвітніх навчальних закладів (Вичівський, Кутинський, Локницький, Морочненський, Мутвицький, Серницький) (додаток 2).

Лише 4 загальноосвітні школи (Зарічненський НВК, Зарічненська, Борівська, Серницька ЗОШ І-ІІІ ступенів) мають можливість повністю забезпечити внутрішньошкільну багатопрофільність навчання, оскільки у них наявні паралельні класи. В інших однокомплектних старших школах учні навчаються за універсальним профілем, при цьому максимально враховується соціальне замовлення батьків, інтереси учнів за рахунок використання годин варіативної складової.

Соціальне замовлення - комплекс заходів організаційно-правового характеру з розробки соціальних програм і соціальних проектів за рахунок бюджетних та інших засобів шляхом підписання соціальних контрактів на конкурсній основі.

Враховуючи значні труднощі, пов’язані з матеріально-технічним, кадровим забезпеченням (у малокомплектних школах вчителі часто викладають предмети не тільки за своїм фахом, а й суміжні (іноді навіть несуміжні), що ускладнює досягнення високого рівня якості викладання а, отже, надання сільським школярам відповідного рівня знань), з метою забезпечення виконання поставленого завдання щодо профілізації навчання використовується модель мережевої організації, що реалізується за рахунок залучення ресурсів інших загальноосвітніх навчальних закладів. Такий підхід вимагає консолідації зусиль кількох закладів освіти, об’єднаних на добровільних засадах. Кожна школа як суб’єкт «об’єднання» забезпечує в повному обсязі базові загальноосвітні предмети й певну частину профільного навчання або здійснює допрофільну підготовку учнів основної школи.

Працюючи в умовах освітнього округу, значно легше розв’язати проблеми матеріально-технічного та кадрового забезпечення, урізноманітнити види освітніх послуг.

Створення округу дало можливість учням вибрати відповідні профілі, одержати освіту без особливого перевантаження, а в підсумку успішно пройти зовнішнє незалежне оцінювання чи державну підсумкову атестацію.

Окрім того, це дозволило зберегти мережу шкіл І-ІІ ступенів, а учням цих шкіл – доступ до профільної освіти.

Отже, упродовж останніх років у районі здійснено певну роботу з оптимізації освітньої території, приведення у відповідність до запитів замовників освітніх послуг змісту загальної середньої освіти та визначення напрямків профільного спрямування навчання у старшій школі (додаток 1).

Державна підсумкова атестація (ДПА) - випускні іспити, які складають випускники початкової (4 клас), основної (9 клас) та старшої (11 клас) школи, а також професійно-технічних і вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації в Україні.
Зовнішнє незалежне оцінювання Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО, раніше також Зовнішнє тестування, ЗТ) - іспити для вступу до ВНЗ в Україні.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

У цілому в межах 6 освітніх округів створено умови щодо всебічного розвитку особистості та здійснення учнями системної самоосвітньої діяльності на основі впровадження профільної освіти на ступені старшої школи, здійснення поглибленого опрацювання базових навчальних предметів, ефективного використання можливостей варіативної частини навчальних планів, організації роботи міжшкільних факультативних курсів та консультаційних пунктів.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Назва округу

Назва суб"єктів, які входять до освітнього округу

Назва базового (опорного) закладу освітнього округу

Зарічненський

Зарічненська гімназія,

Зарічненська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. ,

Зарічненська ЗОШ І-ІІ ст. ,

Зарічненська ЗОШ І ст. №1 ,

Мутвицька ЗОШ І-ІІІ ст.,

Неньковицька ЗОШ І-ІІІ ст.,

Новорічицька ЗОШ І-ІІІ ст.,

Іванчицька ЗОШ І-ІІ ст.,

Привітівська ЗОШ І-ІІ ст.,

ДНЗ "Струмочок" смт.Зарічне,

Зарічненський Будинок учнівської молоді,

Зарічненська ДЮСШ ,

публічно- шкільні бібліотеки,

Зарічненський Будинок культури, музей,

Будинок культури с.Мутвиця,

Будинок культури с.Неньковичі,

Будинок культури с. Новорічиця,

Будинок культури с. Привітівка,

Зарічненська районна лікарня,

Зарічненська районна поліклініка ,

ФАП с. Мутвиця, ФАП с.Неньковичі,

ФАП с. Новорічиця, ФАП с. ПривітівкаЗарічненська гімназія

Серницький

Серницька ЗОШ І-ІІІ ст. ,

Вичівська ЗОШ І-ІІІ ст.,

Олександрівська ЗОШ І-ІІ ст. ,

Бродницька ЗОШ І-ІІ ст. ,

Бутівська ЗОШ І-ІІ ст. ,

ДНЗ с. Серники,

публічно-шкільні бібліотеки,

будинок культури с.Серники,

будинок культури с.Олександрово,

будинок культури с.Вичівка,

будинок культури с. Бутово,

будинок культури с.Бродниця,

амбулаторія с.Вичівка,

ФАП с.Серники,

ФАП с.Олександрово,

ФАП с. Бродниця,

ФАП с. Бутово


Серницька ЗОШ І-ІІІ ст.

Дібрівський

Дібрівська ЗОШ І-ІІІ ст. ,

Вовчицька ЗОШ І-ІІ ст.,

публічно- шкільні бібліотеки,

будинок культури с. Дібрівськ,

будинок культури с. Вовчиці,

амбулаторія с. Дібрівська,

ФАП с. Вовчиці.


Дібрівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Кухченський

Кухченська ЗОШ І-ІІІ ст. ,

Кухітсько-Вільська ЗОШ І-ІІІ ст. ,

Острівська ЗОШ І-ІІ ст.,

публічно- шкільні бібліотеки,

будинок культури с. Кухче,

будинок культури с. Кухітська-Воля,

будинок культури с. Острівськ,

дільнична лікарня с. Кухітська Воля,

ФАП с. Кухче, ФАП с. Острівськ


Кухченська ЗОШ І-ІІІ ст.

Локницький

Локницький НВК "загальноосвітня школа ІІ ступеня-ліцей",

Локницька ЗОШ І-ІІІ ст. ,

Нобельська ЗОШ І-ІІІ ст. ,

Прикладницька ЗОШ І-ІІІ ст. ,

Морочненська ЗОШ І-ІІІ ст.,

Кутинська ЗОШ І-ІІІ ст. ,

Задовженська ЗОШ І-ІІ ст.,

Храпинська ЗОШ І-ІІ ст.,

публічно-шкільні бібліотеки.


Локницька ЗОШ І-ІІІ ст.

Борівський

Борівська ЗОШ І-ІІІ ст. ,

Млинківська ЗОШ І-ІІІ ст. ,

Перекальська ЗОШ І-ІІ ст. ,

Річицька ЗОШ І-ІІ ст. ,

публічно-шкільні бібліотеки,

будинок культури с.Борове,

будинок культури с.Млинок,

будинок культури с.Перекалля,

будинок культури с.Річиця,

Борівська дільнична лікарня,

ФАП с.Млинок, ФАП с.Перекалля,

ФАП с. РічицяБорівська ЗОШ І-ІІІ ст.

В основу ефективного менеджменту педагогічних інновацій у межах освітнього округу покладено таку структурно-функціональну модель (таблиця):

Таблиця. Структурно-функціональна модель освітнього округу


Профільне навчання

Педагогічні умови

Система психологічного супроводу (профорієнтація, особистісне зростання, робота з батьками, співпраця з вчителями)

Підвищення кваліфікації педпрацівників

Здоров’я зберігаючи технології

Узгоджена виховна робота загальноосвітніх та позашкільних закладів округу

Наступність дошкільної, початкової, середньої та старшої шкільних ланок освіти при роботі з обдарованими дітьми

Робота з батьками (інформування, переконання, демонстрація переваг, залучення до діяльності в громадських батьківських організаціях)

Здійснення змістовної до профільної підготовки

Готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності в умовах округу

Організаційні умови

Транспортування учнів, вчителів (навчання та позакласна робота); педагогічний супровід транспортування

Розподіл профільних напрямків серед ЗНЗ І-ІІ ступенів

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, особливо профільного навчання та до профільної підготовки

Запровадження ставок психолога у всіх суб’єктах округу


Спільний навчальний план округу

Узгоджена система оцінювання в профільних класах

Плани роботи керівних органів округу

Моніторинг діяльності округу

Співпраця з ВНЗ, ПТНЗ, науково-дослідними установми, МАН

Матеріально-технічні, фінансові

Організація навчально-виховного процесу округу
Управлінські умовиКонференція округу

Педагогічна рада округу

Рада округу

координатор

Структурно-функціональна модель освітнього округу демонструє ряд організаційних та педагогічних умов, дотримання яких дозволяє досягнути мети функціонування освітнього округу – якісної профільної освіти в умовах сучасної школи.

Керівники  ЗНЗ району усвідомлюють, що профільне навчання старшокласників сприяє розвитку їхнього освітнього простору та орієнтує на диференціацію, варіативність, багатопрофільність, поєднує загальноосвітню та професійну освіту. Тому ними дотримується алгоритм дій щодо впровадження профільного навчання на рівні закладу, зокрема, розроблені Концепції профільного навчання; відстежується виконання Програми профільного навчання; розроблено структурно-змістову модель профільного навчання, передбачивши ранню профілізацію та допрофільну підготовку; створено базу даних авторських програм спеціальних курсів, курсів за вибором, факультативних курсів та гуртків; систематизовано відомості про кількість класів, груп, учнів із кожного профілю та напряму; системно вивчаються запити школярів та їхніх батьків, проводиться психолого-педагогічна діагностика (бесіди, консультації, анкетування, психологічне та дидактичне тестування) з метою виявлення професійно значущих якостей особистості; проводиться значна інформаційна робота серед учнів 8-9 класів та їхніх батьків щодо вибору напряму (профілю) навчання; систематично проводяться моніторинги з профільних предметів, що дає можливість своєчасно здійснювати корекційну роботу; проаналізовано працевлаштування випускників навчального закладу за останні п’ять років тощо.

Метою методичної роботи в освітніх округах є організація роботи педагогічних колективів, спрямована на оволодіння засадами освітньої діяльності профільної школи і шляхи реалізації в педагогічний процес інноваційних технологій.

Організація методичної роботи відбувається таким чином: НМЦ – освітній округ – школа – вчитель.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
Освітній округ (англ. education district) - добровільне об'єднання навчальних закладів (незалежно від їх типу та форми власності) системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти (різних типів і рівнів акредитації), закладів культури, фізичної культури та спорту, підприємств і громадських організацій.

Організатори науково-методичної роботи всіх рівнів керуються державною нормативно-правовою базою, а саме: Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Примірним положенням про порядок організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм і типів власності, Концепцією профільного навчання в старшій школі, Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), Типовим положенням про освітній округ (2010 р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Ко́ле́дж або коле́ж (англ. college, фр. collège) - вищий (в Англії та США) або середній (у Франції, Бельгії, Швейцарії та Канаді) навчальний заклад. У XIX столітті слово перекладалося з англійської як Колегія або Колегіум і у цьому широкому змісті може означати групу людей, які живуть за своїми внутрішніми правилами.
), іншими документами регіонального рівня, що регулюють створення та діяльність освітніх округів, враховуючи напрацьований досвід в України, області та реальні можливості.

Пріоритетної ваги набуває потреба формування цільового комплексу науково-методичних дій у межах освітніх округів, зміст яких визначається як загальними завданнями і проблемами розбудови національної школи, так і конкретикою професійної діяльності педагогів у певному територіальному освітньому просторі.

Основними напрямами діяльності методичної служби району щодо супроводу функціонування та розвитку освітніх округів на сьогодні виступають:

- вдосконалення та впорядкування нормативно правового поля функціонування й розвитку освітньої території (округу) на місцевому рівні з урахуванням її специфіки, розробка моделі профільної освіти в окрузі;

- укладання програми розвитку освітнього округу;

- налагодження взаємодії з науковими кафедрами ВНЗ, ОІППО, центрів допрофесійної підготовки щодо створення обгрунтованного науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в межах освітнього округу, забезпечення наступно-перспективних зв’язків між ланками освітньої системи та дотримання принципу безперервності та рівнодоступності навчання;

- координація діяльності роботи з педагогічними кадрами, керівництво науковою та методичною роботою в межах освітнього округу;

- розробка та експертна оцінка науково-методичного забезпечення викладання профільних дисциплін;

- консалтинговий супровід освітніх інновацій;

- оновлення форм методичної роботи в межах територіальних освітніх утворень;

- запровадження гнучкої, мобільної системи управління, контролю та моніторингу результативності навчально-виховного процесу в умовах освітнього округу.

Навчально-методичне забезпечення щкіл здійснено за такими напрямками: нормативний комплекс (програма, календарно-тематичний план, проектно-конструкторська модель курсу, довідники, тезауруси, задачники, тестотеки, робочий зошит учня); навчальний комплекс (підручник, дидактичні матеріали, набори навчальних текстів, завдань, візуальних засобів навчання);

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
загальнометодичний комплекс (різні посібники для вчителя ); засоби діагностики (у достатній кількості наявний комплект різнорівневих і різноваріантних тестових завдань) тощо.

Створено інформаційний банк даних програм для варіативної складової навчальних планів профільного навчання.

Здійснено забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання. У всіх навчальних закладах І-ІІІ ступенів встановлено навчальні комп’ютерні комплекси.

До мережі Інтернет підключено 17 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, всього 100 % від потреби у ЗНЗ.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Мультимедійними засобами навчання забезпечені 6 навчальних закладів (інтерактивні мультимедійні комплекси).

Комп’ютеризовано та підключено до мережі Інтернет 39 бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, що становить 100 % від потреби.

Важливим напрямком реалізації даної програми стала допрофільна підготовка учнів 8-9 класів шляхом поглибленого вивчення предметів на диференційованій основі, введення курсів за вибором, профільної орієнтації, інформаційної роботи, тощо.

Щороку забезпечується інформування школярів 8-9 класів про профілі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах району, про мережу професійно-технічних, вищих навчальних закладів, напрямами навчання у них, умовами прийому, навчання та подальшого працевлаштування. Проводиться інформування про потребу у робітничих кадрах та спеціальностях на місцевому ринку праці.

Налагоджено співпрацю з районним центром зайнятості. Для школярів які звертаються, надаються різноманітні профінформаційні та профорієнтаційні послуги щодо професійного навчання та працевлаштування, є можливість скористатися різноманітними довідковими матеріалами.

Потребою оптимального використання можливостей кожного освітнього округу щодо надання варіативного та якісного спектру соціально замовлених освітніх послуг визначено коло провідних завдань щодо вирішення методичною службою: • діагностування освітніх потреб і запитів учнів, батьків щодо визначення моделей освітньої мережі, складу та доступності освітніх послуг;

 • аналіз якісного стану освітнього процесу, його кадрового забезпечення, навчально-матеріальної бази шкіл щодо прогнозування мережі освітніх послуг та моделювання профільної освіти за територіальним принципом;

 • формування змісту освіти, що забезпечує як результат набуття життєвої компетентності, конкурентоспроможність випускника школи в умовах сучасного ринкового соціуму;

 • формування мережі міжшкільних консультаційних пунктів та факультативів(у перспективі – єдиного навчального плану для суб’єктів освітньої діяльності в межах округу);

 • розробки моделей освітніх маршрутів для учнів відповідно до їх бажань і запитів у межах освітнього округу;

 • підготовка резерву освітянських кадрів нової формації – менеджерів освіти;

 • вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників і якості освітніх послуг відповідно до сучасних вимог і завдань функціонування та розвитку освітнього округу;

 • вивчення досвіду функціонування освітніх округів у межах району;

 • цілеспрямований збір, аналіз даних, розробка і підготовка практичних рекомендацій щодо оптимізації діяльності освітнього округу.
  Аналіз даних Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.

Додаток 1

Додаток 2

Освітня карта Зарічненського району


Заклад

Напрям

Профіль

Кількість учнів

Зарічненський НВК "ЗОШ І ступеня – гімназія"

Природничо-математичний

Математичний

27 (10-11 кл.)

Суспільно-гуманітарний

Філологічний

38 (10-11 кл.)

Зарічненська ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів

Суспільно-гуманітарний

Філологічний

20 (10 кл.)

Суспільно-гуманітарний

Історичний

28 (11 кл.)

Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенівСпортивний

Баскетбол

40 (10-11 кл.)

Природничо-математичний

Біолого-хімічний

53 (10-11 кл.)

Вичівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Природничо-математичний

Біолого-хімічний

14 (11 кл.)

Кутинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Природничо-математичний

Біолого-географічний

34 (10-11 кл.)

Кухітсько-Вільська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Природничо-математичний

Фізико-математичний

31 (10-11 кл.)

Кухченська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Суспільно-гуманітарний

Філологічний

18 (11 кл.)

Локницька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Природничо-математичний

Географічний

28 (10-11 кл.)

Морочненська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Природничо-математичний

Географічний

26 (10-11 кл.)

Мутвицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Суспільно-гуманітарний

Філологічний

24 (10-11 кл.)

Неньковицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Суспільно-гуманітарний

Правовий

31 (10-11 кл.)

Серницька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Суспільно-гуманітарний

Історичний

13 (10 кл.)

Технологічний

Технології

18 (11 кл.)

Природничо-математичний

Біолого-хімічний

15 (11 кл.)

Біолого-фізичний

18 (11 кл.)Скачати 171.12 Kb.

 • Назва округу Назва суб"єктів, які входять до освітнього округу Назва базового (опорного) закладу освітнього округу
 • Таблиця. Структурно-функціональна модель освітнього округу
 • Профільне навчання Педагогічні умови
 • Законами України
 • Основними напрямами діяльності методичної служби району щодо супроводу функціонування та розвитку освітніх округів на сьогодні виступають
 • Освітня карта Зарічненського району