Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про документ Назва Інформація Найменування проекту Впровадження системи моніторингу на базі ms scom для «Галнафтогаз» Назва документу: Технічне завдання

Скачати 88.77 Kb.

Інформація про документ Назва Інформація Найменування проекту Впровадження системи моніторингу на базі ms scom для «Галнафтогаз» Назва документу: Технічне завдання
Скачати 88.77 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 10.03.2017
Розмір 88.77 Kb.
Тип Інформація
  1   2
Централізо́вана держа́ва - держава, підкорена єдиній центральній владі.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

Вимоги до рішення

Загальні вимоги до рішення
  • Управління та моніторинг ІТ-сервісів, додатків та серверів в гетерогенному середовищі Windows, UNIX і Linux, а також обладнання.
    Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Рішення повинно забезпечувати консолідаціюінформації про функціонування різних компонентівІТ-інфраструктури та можливістьїї узагальненого уявлення в єдиній консолі;

Забезпечення можливості доступу до системи моніторингу та управління за допомогою консолі Оператора з поділом повноважень(Роль - АдміністраторСистеми, Роль - Оператор Системи з підвищеними повноваженнями і можливістю прийняття рішенняі виконання дій, Роль - Оператор Системи з мінімальними повноваженнями спостереження, Роль - Автор / Розробникпакетів управління);
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
Консолідація (від лат. consolidatio об'єдную, зрощую) - це форма систематизації законодавства через зведення у єдиний нормативно-правовий акт декількох актів, що регулюють певну сферу суспільних відносин без зміни їх змісту.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.


Забезпечення можливості доступу до системи моніторингу та управління за допомогою полегшеної консолі оператора використовуючи стандартніВеб-технології для спостереження за станом ІТ-інфраструктури для віддалених операторів або адміністраторів;
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.


Забезпечення можливості Оператору для використання попередньо налаштованих шаблонів відображення даних про об'єкти спостереження, а також самостійно змінювати зовнішній вигляд відображення даних;

Забезпечення можливості передачі Операторами попереджень про проблемуна відповідні рівні технічноїпідтримки (Рівень 1, Рівень 2 і т.д.
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
);

Забезпечення можливостей надання Оператору всієї необхідної інформації про виниклу проблему, і методами її усунення з використанням вбудованих і зовнішніх предметних баз знань. Можливість Оператору залишати коментаріта відслідковувати історію виникнення аналогічнихситуацій і способи їх усунень;

Забезпечення можливості і гнучкого налаштування отримання повідомлень про проблемні події допомогою електронної пошти, служб миттєвих і коротких повідомлень за відсутності або несвоєчасності реакції Оператора;
Комента́р (від лат. commentārium - записки, тлумачення) - * Тлумачення певного тексту або книги.
Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


Забезпечення можливості автоматичногоі за допомогою ручних дій Оператора встановлення агентів спостереження на контрольовані системи;
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.


Забезпечення можливості імпорту підтримуваних пакетів управління від різних вендорів і створення власних на базі існуючих або з шаблонів;

Забезпечення можливостей звітності на вимогу або згідно розкладу на базі використовуваних пакетів управління і створення власних звітів у розрізі аналізуємого об’єкту спостереження;

Забезпечення можливостей консолідованого збору подій аудиту безпеки в розрізі інфраструктури домена Active Directory і Linux / UNIX систем та надання звітності для зацікавлених служб ІТ безпеки / аудиту;

Забезпечення можливості формування штучних транзакцій по відношенню до спостережуваних систем в розрізі веб-додатків, портів сервісів, спостереження за процесами, сервісами та файлами журналів UNIX / Linux систем, джерелами доступу до баз даних;

Забезпечення можливості спостереження за розподіленими пов'язаними додатками виходячи з бізнес або логічної моделі програми;

Забезпечення можливості спостереження за обладнанням та UNIX / Linux середовищем;

Забезпечення можливостей спостереження за складними, територіальнорозподіленими багаторівневими системамиз можливістю трансляціїподій моніторингу з підлеглого рівня на вищестоячий;
Трансляція (від старофр. translater, від лат. translatus, прикметник минулого часу від transferre - «передавати», «переносити», передача)
Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.


Забезпечення можливостей автоматизаціїроботи з подіями, автоматичне закриття правил, перевірка стану моніторів, відновленняроботи сервісів, швидке створення правил тощо.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.


Впровадження системи моніторингу на базі MS SCOM для «Галнафтогаз»

Технічне завданняДата публікації:

12.02.15

Львів 2015

Інформація про документ


Назва

Інформація

Найменування проекту

Впровадження системи моніторингу на базі MS SCOM для «Галнафтогаз»

Назва документу:

Технічне завдання

Лист погоджень


Найменування компанії

ПІБ

Посада

Підпис

Дата


Зміст


Інформація про документ 2

Лист погоджень 2

Призначення та мета створення Системи 4

Мета створення системи 4

Вимоги до рішення 4

Загальні вимоги до рішення 4

Загальні вимоги до об’єктів спостереження 5

Моніторинг за напрямами і задачами 5

Об’єкти моніторингу 7

Вимоги до учасників: 9Вимоги по оформленню пропозиції: 9Призначення та мета створення Системи

Мета створення системи


Метою створення рішення системи моніторингу є розвиток функціоналу централізованої системи моніторингу ІТ інфраструктури компанії відповідно до вимог, описаними нижче в цьому документі.
Функціонал - відображення векторного простору на базову множину для цього простору, здебільшого на множину дійсних чисел. Прикладом функціоналу є норма.
  1   2


Скачати 88.77 Kb.

2021