Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про кафедру

Скачати 230.65 Kb.

Інформація про кафедру
Скачати 230.65 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір230.65 Kb.
ТипІнформація
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»
Факультет інформаційних систем і технологій

Кафедра інформатики
УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри інформатики

Протокол № 6 від «28».

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Ки́ївський націона́льний економі́чний університе́т і́мені Вади́ма Гетьмáна (КНЕУ) - вищий навчальний заклад в Україні, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований в 1906 році як Вищі комерційні курси.
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
12. 2013 р.

Завідувач кафедри __________ С.В. УСТЕНКОПРОГРАМА
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ
НА 2014-2015 РОКИ

К И Ї В — 2014


ЗМІСТ

Вступ.

Загальна інформація про кафедру. Кафедра інформаційних систем в економіці (ІСЕ) здійснює підготовку фахівців галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» напряму підготовки 6.05010101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 7.05010101, 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та “магістр”.

На випусковій кафедрі на штатній основі працюють 1 доктор наук, 5 професорів по кафедрі інформаційних систем в економіці та 14 доцентів, які мають науковий ступінь кандидата наук і вчене звання доцента. Серед них 5 кандидатів технічних наук безпосередньо фахівці в галузі інформатики та обчислювальної техніки.

Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Науковий ступінь (учений ступінь, академічний ступінь, титул) - ступінь кваліфікаційної системи в науці, що дозволяє ранжувати наукових діячів і науково-педагогічних працівників у певній галузі знання на окремих етапах академічної кар'єри.
Кандидат наук Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
Решта фахівці в галузі математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Десять доцентів мають не менше двох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та стаж роботи в університеті більше 10 років.Історична довідка про кафедру. Кафедру ІСЕ було створено 1 вересня 1963 року. За більш як 40-річний період кафедра стала потужним науково-методичним центром з економічної кібернетики та систем підтримки прийняття рішень. Кафедра ІСЕ як випускна кафедра підготувала понад 5000 фахівців з комп’ютерних наук, економічної кібернетики, інформаційних систем в економіці та систем і методів прийняття рішень для народного господарства України.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Економі́чна кіберне́тика - науковий напрям, що розробляє й використовує ідеї та методи кібернетики до економічних систем. У розширеному і не зовсім точному значенні часто під економічною кібернетикою розуміють галузь науки, що виникла на стику математики і кібернетики з економікою й охоплює такі напрями: математичне програмування, дослідження операцій, економіко-математичне моделювання, економетрію і математичну економіку. ЕК розглядає економіку а також її структурні і функціональні ланки як системи, в яких відбуваються процеси регулювання й управління, що реалізовуються рухом і перетворенням інформації.
Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.


Структура кафедри. Структура кількісного та якісного складу кафедри інформаційних систем в економіці.

 • Завідувач кафедри

  • Заступник завідувача кафедри

 • Професорсько-викладацький штат кафедри (25 осіб)

  • Професори кафедри (5 осіб)

  • Доценти кафедри (14 осіб)

  • Старші викладачі (2 особи)

  • Асистенти кафедри (4 особи)

 • Аспіранти та здобувачі кафедри (16 осіб)

 • Навчально-допоміжні працівники (3 особи)

  • Старший лаборант (1 особа)

   • Лаборанти (2 особи)

 • Інститут інформаційних систем в економіці

  • Директор ІІСЕ

   • Заступник директора ІІСЕ

   • Вчений секретар ІІСЕ

    • Наукова діяльність

    • Науково-організаційна діяльність

    • Науково-педагогічна діяльність

Місія кафедри. Місією кафедри інформаційних систем в економіці є підготовка висококваліфікованих фахівців з розроблення, впровадження і супроводу інформаційних систем і технологій, оброблення інформації і систем прийняття рішень в економіці.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

В основу концепції підготовки фахівців на кафедрі покладена система, яка заснована на раціональному поєднанні поглибленої фундаментальної підготовки в галузі комп’ютерних наук і економічної кібернетики та практичного досвіду роботи на провідних підприємствах і організаціях ІТ-сфери.

Реалізована на кафедрі концепція підготовки в області проектування та впровадження інформаційних технологій використовує модель професійних компетенцій, що розроблена на основі міжнародних рекомендацій, визначених у документі СС2005 – Computing Curricula 2005.

Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.


Завдання, основна мета кафедри та шляхи її досягнення.

Наукові завдання кафедри:

проведення комплексних досліджень у сфері проектування та використання систем підтримки прийняття рішень, інформаційно-аналітичних систем, розроблення та удосконалення методів проектування інформаційних систем управління підприємствами, банками, органами державного управління та віртуальними організаціями;

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

розроблення та впровадження методології агентно-орієнтованого моделювання економічних процесів і систем;

розроблення та впровадження методології побудови систем управління знаннями та інструментарію їх практичної реалізації для розв’язання неструктурованих і слабко структурованих задач економічних об’єктів і систем;

Управлі́ння знання́ми (англ. knowledge management), також використовується термін «Менеджмент знань» - це систематичні процеси, завдяки яким знання, необхідні для успіху організації, створюються, зберігаються, розподіляються і застосовуються.

розроблення, використання та впровадження методології та інструментарію побудови систем електронного адміністрування, зокрема, систем електронного бізнесу, систем віртуальних організацій, систем електронного урядування;

Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

комплексне наукове опрацювання проблем та особливостей розроблення методології онтологічного моделювання інформаційних систем в економіці;

розроблення, використання та впровадження методології застосування елементів штучного інтелекту в системах підтримки прийняття рішень;

дослідження, розроблення та впровадження інтелектуальних систем і їх компонентів, зокрема, інтелектуального аналізу даних, баз даних і знань, природномовних інтерфейсів, гіпертекстових технологій, когнітивної графіки;

Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.

розроблення, використання та впровадження методології застосування хмарних технологій для створення корпоративних ІТ-інфраструктур економічних об’єктів;

розроблення моделей і методів паралельних і розподілених обчислень для вирішення обчислювально-трудомістких науково-технічних задач у різних галузях економіки;

сприяння застосуванню інформаційних систем та телекомунікаційних технологій для забезпечення формування єдиного інформаційного простору в економічній сфері;

Хмарні технології (англ. Сloud Technology) - це парадигма, що передбачає віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає користувачам мережі Інтернет, доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.
Розподі́лені обчи́слення (розподілена обробка даних) - спосіб розв'язання трудомістких обчислювальних завдань з використанням двох і більше комп'ютерів, об'єднаних в мережу.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

оцінка характеру, перспектив розвитку, використання, наслідків і ризиків впровадження інформаційних систем в економіці на усіх можливих рівнях.Науково-педагогічні завдання кафедри:

формування висококваліфікованого викладацького складу;

проведення комплексу робіт з методичного забезпечення навчального процесу при підготовці фахівців у галузі знань «Економіка і підприємництво» та галузі знань «Інформатика і обчислювальна техніка» з напряму «Комп’ютерні науки» в Університеті;

сприяння у поглибленні взаємозв’язку наукової діяльності з навчальним процесом;

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

забезпечення участі студентів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів в наукових дослідженнях, що здійснюються на кафедрі;

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

cтворення умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, зокрема, забезпечення участі студентів у роботі наукових гуртків з інформаційних систем в економіці; проведенні щорічних наукових студентських конференцій; організація та проведення масових наукових заходів для студентів (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт, олімпіад, турнірів тощо);

створення навчально-методичного інструментарію задоволення пізнавальних інтересів і уподобань студентів; вивчення та впровадження в навчальний процес вітчизняних і зарубіжних інновацій та новітніх технологій;

участь у розробленні навчальних програм за новими навчальними дисциплінами;

вдосконаленні чинних програм навчальних дисциплін за напрямом діяльності кафедри, у тому числі з дистанційного навчання;

використання можливостей наукових установ Національної академії наук України для розширення й створення науково-навчальних центрів, спільних підрозділів і дослідницьких лабораторій, спільного проведення навчання.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Нан Нан (фр. Nans) - муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду. Населення - 90 осіб (2011).

розроблення та запровадження нових інноваційних освітніх продуктів (вебінарів, коучингів, веб-трансляцій лекцій тощо) з метою надання відповідних послуг студентам, аспірантам, слухачам центрів магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету, а також стороннім організаціям на комерційній основі;

Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.

проведення заходів з моніторингу науково-навчального процесу;

проведення заходів з управління документацією;

участь в організації стажування студентів, аспірантів і молодих учених у провідних університетах і наукових центрах України та світу.


  1   2


Скачати 230.65 Kb.

 • ПРОГРАМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ НА 2014-2015 РОКИ К И Ї В — 2014 ЗМІСТ Вступ.
 • Місія кафедри.
 • Завдання, основна мета кафедри та шляхи її досягнення. Наукові завдання кафедри
 • Науково-педагогічні завдання кафедри