Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про компанію

Скачати 423.58 Kb.

Інформація про компанію
Скачати 423.58 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації21.05.2017
Розмір423.58 Kb.
ТипІнформація
  1   2   3

Примітки до ОКРЕМОЇ фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р.
  1. Інформація про компанію

Публічне акціонерне товариство «КРАЇНА» (надалі – «Товариство») зареєстровано 08 серпня 1994 року відповідно до чинного законодавства України.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Юридична адреса Товариства: вул. Електриків, 29А, м. Київ, 04176. Товариство є правонаступником Спільного українсько-російського акціонерного товариства відкритого типу «Страховий альянс «Меркурій-М».

Предметом діяльності Товариства є проведення страхування, перестрахування і здійснення фінансової діяльності, пов`язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. ПАТ «СК «Країна» здійснює свою діяльність відповідно до отриманих ліцензій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Техні́чні резе́рви, страхові резерви (англ. technical reserves) - сукупність обчислених за видами страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості).
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

Середньооблікова кількість працівників Товариства складає 414 чоловік.


  1. Облікова політика

Основні аспекти облікової політики, які застосовувались у процесі підготовки цієї фінансової звітності, наведено нижче.

2.1 Основа підготовки фінансово звітності

На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2012 р., була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які опубліковані на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

За всі попередні звітні періоди та включаючи рік, що завершився 31 грудня 2011 р, Товариство готувало фінансову звітність у відповідності до національних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (національних П(С)БО). Дана звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., є першою фінансовою звітністю Товариства, що підготовлена у відповідності до МСФЗ. Порівняльна інформація підготовлена з урахуванням даних на початок на 2011 року. У примітці 2.3 наведена інформація про перехід Товариства на МСФЗ.

Облікова політика складена для розкриття принципів, основ, домовленостей, правил та методик, яких дотримується Товариство, при складанні та поданні фінансових звітів. Облікова політика Товариства може бути змінена тільки якщо: це вимагається стандартом або тлумаченням; або з метою підвищення інформативності звітності. Облікова політика застосовується з урахуванням принципу послідовності, що передбачає постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики. Помилки попереднього періоду виправляються шляхом ретроспективного перерахунку.

Дана фінансова звітність базується на таких принципах: правдивості подання, переважання сутності над формою, нейтральності, обачності, надійності та повноти, можливості перевірки, допущення безперервності діяльності підприємства, зрозумілості та доречності звітної інформації, своєчасність подання, єдиного грошового вимірника.

Фінансова звітність Товариства підготовлена у тисячах гривень - національній валюті України.

Гри́вня (символ - ₴, код - UAH) - офіційна валюта України. Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа.


  1   2   3


Скачати 423.58 Kb.

  • Облікова політика Основні аспекти облікової політики
  • 2.1 Основа підготовки фінансово звітності
  • Міжнародних стандартів