Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність економічного факультету у 2016 році Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності факультету або наукового підрозділу

Скачати 383.23 Kb.

Інформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність економічного факультету у 2016 році Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності факультету або наукового підрозділу
Скачати 383.23 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації09.04.2017
Розмір383.23 Kb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5


Інформація

про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність
економічного факультету у 2016 році

1. Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності факультету або наукового підрозділу (не більше 1 сторінки) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності факультету (наукового підрозділу) у звітному році):

а) коротка довідка про факультет (науковий підрозділ) (до 7 рядків);

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.

Економічний факультет створений у 1966 р. і є одним із найбільших структурних підрозділів Львівського університету. На факультеті навчається майже 2,5 тис. студентів, у тому числі на денній формі – близько 2 тис. осіб. На економічному факультеті сформувалась низка наукових шкіл та напрямів, у тому числі наукова школа з розвитку агропромислового комплексу Західного регіону України (науковий керівник – проф. Іван Михасюк), наукова школа з економіко-математичного моделювання (науковий керівник – проф. Володимир Вовк). На дванадцяти кафедрах факультету виконується 12 науково-дослідних тем загально­держав­ного рівня. Значна увага приділяється підготовці підручників та методичної літератури, нала­годже­но міцні контакти з провідними іноземними та вітчизняними вищими навчальними закладами.

Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.

Наукова школа (рос. научная школа, англ. scientific school, нім. wissenschaftliche Schule f, Richtung f) - форма організації колективної наукової праці співробітників НДІ, ВНЗ, наукового центру тощо під керівництвом лідера школи, як правило, відомого вченого.

Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

б) основні пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (до 7 рядків);

Основні напрями наукової діяльності факультету пов’язані з дослідженням особливостей формування ринкової господарської системи країни в сучасних умовах.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Значну увагу приділено аналізу ринкової трансформації командних економічних систем в умовах глобалізації; визначенню стану та пріоритетів розвитку національної економіки України;

Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на

Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.

удосконаленню обліково-аналітичних систем суб’єктів господарської діяльності України; проблеми удоско­налення менеджменту та розвитку підприємництва; фінансово-кредитних аспектам реформу­вання економіки України; економіко-математичному моделюванню та інформаційному забезпеченню трансформаційних змін в економіці України тощо.

в) наукові та науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні 4 роки (можна у вигляді таблиці));

а) 2011-2012 н. р. б) 2015-2016 н. р.

Рис. Якісний склад професорсько-викладацького персоналу економічного факультету

За 50-річний період діяльності факультету підготовлено більше 30 докторів наук та майже 300 кандидатів наук.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

Тепер навчальний процес забезпечують більше 180 штатних викладачів, з них 22 докторів наук та 133 кандидатів наук. На факультеті функціонує аспірантура за п’ятьма економічними спеціальностями та докторантура за трьома спеціальностями, що є запорукою подальшого якісного зростання викладацьких кадрів і підготовки молодих науковців та викладачів. Нині в аспірантурі навчається понад 60 осіб. Є дві спеціалізовані ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).

г) кількість виконаних НДР та обсяги їхнього фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці та побудувати діаграму:Категорія НДР

2013

2014

2015

2016

кіль-кість

тис. грн.

кіль-кість

тис. грн.

кіль-кість

тис. грн.

кіль-кість

тис. грн.

Фундаментальна

Прикладна

Госпдоговірна
д) кількість діючих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

Упродовж звітного періоду на факультеті функціонувало дві докторські спеціалізовані вчені ради Д 35.051.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

01 (Економічні науки; спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; голова; голова – д.е.н, проф. Крупка М.І.) та 35.051.22 (Економічні науки; спеціальності: 08.01.01 – економічна теорія та історія економічної думки; голова – д.е.н, проф. Панчишин С.М.).

За 2016 рік на засіданнях цих спеціалізованих рад було захищено 2 докторські (по одній за спеціальностями 08.00.08 та 08.00.03) і 21 кандидатську дисертацію (12 – за спеціальністю 08.00.08; 6 – за спеціальністю 08.00.03; 3 – за спеціальністю 08.01.01).

ж) найвагоміші результати фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Університету;

Прикладні́ науко́ві дослі́дження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.

один результат – не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику наукового результату).

Тема “Формування фінансового потенціалу національної економіки” (Науковий керівник – д-р. екон. наук, проф. Крупка М.І.; № держреєстрації: 0116U001667; Термін виконання 01.2016-12.2019)

Сформовано нові підходи до розуміння окремих економічних категорій, розроблено моделі та методики і сформульовано пропозиції, що сприятимуть зростанню фінансового потенціалу розвитку національної економіки. Зокрема: розроблено стратегію фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні на основі запропонованої структурно-логічної моделі її формування та реалізації, яка включає цілі регулювання, фінансові інструменти для їх досягнення, ґрунтується на теоретичній конструкції та методологічних підходах до побудови системи фінансового регулювання. Виокремлено напрями реалізації механізму бюджетної підтримки пріоритетних інноваційних проектів (державного стимулювання енергозбереження зокрема), який полягає у використанні сукупності інструментів і важелів бюджетної та податкової політики з урахуванням розвитку фінансової системи, що надасть можливість економії бюджетних коштів для реалізації програм енергозбереження.

Фінансові інструменти - це засоби, що застосовуються для виконання завдань, передбачених фінансовою політикою. Основними фінансовими інструментами є: податки та збори, види цін, грошовий капітал, фінансові ресурси, стимули, санкції, цінні папери, валюта, грошові зобов'язання, страхові поліси, кредитні договори та інші види ринкового фінансового продукту.

Фіска́льна полі́тика - це регулювання доходів і витрат держави. Заходи фіскальної політики визначаються поставленою метою (боротьба з інфляцією, згладжування циклічних коливань економіки, зниження рівня безробіття).

Фіна́нсова систе́ма - це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Подано рекомендації щодо вибору пріоритетних напрямів податкового стимулювання інвестиційної діяльності, характерними для яких є побудова багаторівневої системи податкового стимулювання інвестиційної діяльності, де з кожним наступним рівнем надаватимуть більші податкові пільги, а стратегічні напрями податкового стимулювання інвестиційної діяльності будуть обирати за відповідними критеріями.

Пода′ткові пі́льги (англ. Tax Benefits) - переваги, що надаються окремим платникам податків, включаючи можливість не сплачувати податок або сплачувати його у меншому розмірі. Норми законодавства, що визначають підстави, порядок і умови застосування пільг з податків і зборів, не можуть мати індивідуального характеру.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.


2Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня:

а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконували за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконували, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконували за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

№ 942, назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування);

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування).
3. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; обов’язково зазначити підприємства та організації, які здійснювали апробацію, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їхньому використанні:

а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконували за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконували, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконували за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

№ 942, назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування, виконані госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їхнього виконання);б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування, виконані госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їхнього виконання).
4. Розробки, які впроваджено у 2016 році за межами Університету (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано від впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1

2

3

4

5

6


5. Інформація про діяльність факультету (наукового підрозділу) з комерціалізації науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності у 2016 році, застосовані методи, підходи в організації роботи – до 15 рядків).
6. Список наукових праць, опублікованих і прийнятих редакціями до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи (веб-посилання)

Назва видання, де опубліковано роботу, SNIP, IF (імпакт-фактор)

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Статті

1

Статті, прийняті редакцією до друку

1


7. Відомості про науково-дослідну роботу студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених тощо – до 7 рядків).

Науко́ве товари́ство - товариство, яке об'єднує фахівців з певної наукової дисципліни (гуманітарної, природничої, технічної). Діяльність товариства зазвичай поширюється на певний регіон, державу або мовний чи культурний простір.

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму:

Організаційну структуру науково-дослідної роботи та інноваційну діяльність студентів, молодих учених на економічному факультеті можна представити за допомогою такої схеми:
Важливу роль в організації НДРС факультету відіграє студентське наукове товариство факультету - “Економічний науковий клуб студентів, аспірантів та молодих учених економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка” (ЕНК), створене з метою поглиблення знань, покращення дисципліни і всебічного розвитку студентів, аспірантів та молодих учених.

Льві́вський націона́льний університе́т і́мені Іва́на Франка́ (у 1918-1939 - Університет Яна Казимира) - один із найстаріших університетів України та Східної Європи та найпрестижніших в Україні. Заснований у 1784 імператором Йосифом ІІ з латинською мовою викладання.

ЕНК заснований за ініціативою студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у 2010 р. Метою діяльності ЕНК є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються на Факультеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Факультету в оптимізації наукової та навчальної роботи. Основні завдання ЕНК: 1. залучення осіб, які навчаються на Факультеті, до науково-дослідницької роботи; 2. допомога студентам в освоєнні та поглибленому вивченні дисциплін навчального плану; 3. оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень; 4.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень; 5. пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються на Факультеті, надання їм всебічної допомоги; 6. організація та розвиток міжфакультетського, міжуніверситетського, міжнародного наукового і культурного співробітництва; 7. пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи осіб, які навчаються на Факультеті; 8. узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються на Факультеті; 9. розвиток зацікавленості та участі членів в організаційних процесах на різних рівнях наукової, практичної діяльності; 10. популяризація, розповсюдження і ознайомлення з індивідуальними досягненнями членів ЕНК; 11. інтеграція ЕНК в наукову спільноту країни; 12. представництво наукової діяльності членів ЕНК.

Науко́ва дія́льність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науковими дослідженнями займаються науковці.Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях та відсоток від загальної кількості студентів

Кількість молодих учених, які працюють на факультеті (у науковому підрозділі)

Відсоток молодих учених, які залишаються в Університеті після закінчення аспірантури

2013

38%

88%

10%

2014

40%

87%

7%

2015

37%

51%

11%

2016

36%

52%

8%

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків).
Активна наукова діяльність є одним з найважливіших критеріїв щодо рекомендації студента на отримання різноманітних стипендій та премій.
8. Наукові підрозділи, напрями їхньої діяльності, робота із замовниками: інститути, наукові лабораторії, центри колективного користування новітнім обладнанням, центри трансферу технологій тощо (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків).
9. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їхньої успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Детальні відомості щодо тематики співробітництва із зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:Країна партнер (за алфавітом)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

1

2

3

4

5

США

Інститут Східної Європи та Центральної Азії - The Institute of Eastern Europe and Central Asia (IEECA)

видання журналу

«Journal of Eastern European and Central Asian Research»


Проф. Реверчук С.К. є членом редкології журналу

Польща

Вроцлавський університет

Наукові стажування, рецензування статей
доц. Харко В.Ю. та доц. Штанько В. М. здійснювали рецензування статей збірників

Польща

Жешівський університет, Центр статистичних досліджень і освіти Головного управління статистики у м. Варшава

Нуковий нформаційно-статистичний транскордонний кластер «ІНФОСТАТ УКРАЇНА-ПОЛЬЩА»

угода про партнерство щодо створення кластеру

проф. Матковський С. О. – керівник кластеру

Німеччина

Вюрцбурзький університет

Наукові стажування, розробка навчальних програм, проведення спільних літніх шкіл, конференцій тощо

угода про співробітництво між ЛНУ імені Івана Франка та Вюрцбурзьким університетом

доц. Буняк В. Б. та доц. Осідач О. П. у січні 2016 р. пройшли наукове стажування у Вюрцбурзькому ун-ті;

у липні 2016 р. на базі Львівського університету проведено спільну літню школу «Нові методи досліджень в економіці та бізнесі» для студентів та аспірантів
10. Інформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, проведені заходи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням).

Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Нан (фр. Nans) - муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду. Населення - 90 осіб (2011).


11. Заходи, здійснені спільно з Львівською облдержадміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).
12. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу.
13. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконують на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків).

Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.Тема “Економіка України у системі світогосподарських зв'язків”.


Науковий керівник: Панчишин С.М., д-р екон. наук., професор.

№ держреєстрації: 0116U001676

З`ясовано: умови та причини неповної вибірки Україною виділених кредитних ресурсів на основі оцінки чистого трансферу фінансових ресурсів МВФ в економіку України, , причини згортання кредитної та переходу до технічної співпраці на різних етапах співробітництва; грошові перекази трудових мігрантів головно надходили через банківську систему, але з 2013 р. панівну роль відіграють міжнародні платіжні системи, а також доволі значний обсяг надходить неформальними каналами; зміни у структурі зовнішньої торгівлі та досліджено її вплив на євроінтеграційні процеси України;

Платі́жна систе́ма - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

Трудова́ мігра́ція - переміщення працездатної особи з метою працевлаштування на певний термін.

Грошови́й пере́каз - поширена форма переказу грошей у банківської або поштовій системі. У структурі грошового переказу завжди присутній відправник, одержувач та посередник, який стягує за свої послуги певну плату.

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.

Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.

історичні передумови становлення та напрямки розвитку теорії "вільних грошей" та її вплив на розвиток сучасної теорії монетаризму

Виявлено: що, капітал мігрантів здебільшого спрямований на споживчий ринок, ринок нерухомості, а також у тіньовий сектор економіки (власну справу). Трудові мігранти вкладають капітал у ті сфери економіки, які менш за все відповідають стандартам інвестування та банківського кредитування. Водночас майже не використовують його на придбання акцій та облігацій, але доволі активно спрямовують у такий інструмент фінансового ринку як депозити.

Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.

Споживчий ринок - окремі особи та домашні господарства, які купують товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання.

Фіна́нсовий ри́нок - це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов'язаних з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності. Відносини обміну пов'язані з переданням одним суб'єктом іншому за відповідну плату (проценти, дивіденди, дисконтні знижки тощо) права на тимчасове чи постійне використання фінансових ресурсів.

Незважаючи на значні зусилля уряду України для залучення цих коштів у державний бюджет шляхом продажу різноманітних варіацій ОВДП відчутного успіху в сучасних умовах не вдалося досягти. Ефективність заходів державної політики щодо інвестиційного спрямування зароблених мігрантами коштів є дуже низькою, що актуалізує пошук дієвих інструментів реалізації фінансового потенціалу капіталу мігрантів на розвиток вітчизняної економіки. Вирішення проблеми ефективного використання їхнього капіталу вимагає здійснення реформ у податковій сфері, фінансовій політиці уряду, регулюванні підприємницької та інноваційної діяльності тощо. Створення відповідних соціально-економічних і правових умов надасть можливість спрямувати потенціал капіталу трудових мігрантів України на вітчизняний фінансовий ринок і розвиток національної економіки. На основі дослідження процесів глобалізації та інтеграції на міжнародному ринку цінних паперів (наприклад, синхронізації цін), що підтверджує інтеграцію ринків цінних паперів країн, що розвиваються у міжнародний ринок цінних паперів, доведено можливість виникнення біполярного міжнародного ринку цінних паперів з кластерами розвинутих країн та країн, що розвиваються;

Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) - частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.

ежність між доходом на особу в країнах ЄС та викидами забруднюючих речовин в атмосферу у вигляді екологічної кривої Кузнеця.

Доведено, що: подальша ефективна з співпраця України з МВФ повинна базуватись на визначеній довгостроковій спільній стратегії, яка узгоджується передовсім із довгостроковою національною стратегією відповідає інтересам національної економічної безпеки і, головні зусилля мають спрямовуватися на побудову власної макроекономічної моделі розвитку самодостатньої вітчизняної господарської системи;

Економічна безпека - це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і держави на якомусь визначеному рівні.

що характер взаємозалежності процесів демократизації та економічних реформ у країнах з неусталеною господарською системою та їх наслідки головно визначаються їх стартовими умовами, а одним із наслідків є формування нових економічних систем; що для зростання ролі офіційної інфраструктури фінансового ринку у забезпеченні надходження капіталу мігрантів необхідно передусім зменшити вартість переказу коштів; вплив інституційного середовища є набагато сильнішим за вплив макроекономічного середовища на функціонування ринку цінних паперів у країнах, що розвиваються, тоді як у розвинутих країнах інституційне та макроекономічне середовище справляють відносно однакові впливи на цей ринок.

Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ):


Захищено 3 кандидатські дисертації:

1. Приймак З.В. Функціональний розподіл доходів в економіці України.

2. Паньків Х.П. Фінансовий механізм капіталізації банків в Україні.

Фіна́нсовий механі́зм - сукупність форм і методів створення та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур, суб'єктів господарювання і населення. Застосовується з метою створення сприятливих умов для економічного і соціального розвитку суспільства.

3. Гнатюк Р.А. Інституційний аналіз міжнародного ринку цінних паперів.


Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях :


Навчальний посібник:

Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін. ; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. - 3 - тє вид., виправл. та доп. - Л.: Апріорі, 2017. - Кн. 1: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. - 567 с.


Крім того за результатами дослідження опубліковано 14 статей та 12 тез доповідей на конференціях.

Тема “Управління відтворенням банківського і страхового бізнесу в Україні ”


Науковий керівник – д-р екон.наук, проф. Реверчук С.К.

№ держреєстрації: 0116U001643

Термін виконання: 01. 01.2016 – 31. 12. 2018 рр.
Визначено роль іноземного капіталу у відтворенні банківського бізнесу в Україні, оцінено вплив іноземного банківництва на фінансово-економічну безпеку держави, виявлено рівень довіри до банків з іноземним капіталом з боку населення, розроблено концепційні засади державного регулювання іноземного банківництва в Україні. Досліджено нормативні акти, які регламентують визнання банку проблемним та неплатоспроможним.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Визначено правові підстави та наслідки визнання банку проблемним та неплатоспроможним. Охарактеризовано діяльність таких фінансових посередників, як банки та страхові команії в Україні, їх функції, завдання, роль в умовах соціально-політичної та фінансово-економічної кризи. Досліджено структуру ринку банківських послуг та визначено якість банківських послуг. Виявлено роль страхового бізнесу при нормалізації суспільного відтворення і підтримці добробуту громадян. Здійснено макроекономічне прогнозування розвитку банківської діяльності в Україні із застосуванням трендових моделей.

Банківський продукт, банківська послуга - різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові операції, здійснювані комерційними банками за певну плату за дорученням і в інтересах своїх клієнтів, а також дії, спрямовані на вдосконалення і підвищення ефективності банківського підприємництва наприклад, впровадження нових технологій, удосконалення організаційної структури.

Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.

Вивчено та спрогнозовано діяльність вітчизняних банків на 2016-2018 рр. На основі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування грошової системи запропоновано показники її ефективності. За допомогою кластерного аналізу здійснено порівняння грошових систем України та інших країн.

Грошова́ систе́ма - це визначена державою форма організації грошового обігу, що історично склалася й регулюється законами цієї держави. Її основу становить сукупність економічних відносин та інститутів, які забезпечують її функціонування.

Кластерний аналіз (англ. Data clustering) - задача розбиття заданої вибірки об'єктів (ситуацій) на підмножини, що називаються кластерами, так, щоб кожен кластер складався з схожих об'єктів, а об'єкти різних кластерів істотно відрізнялися.

Проаналізовано чинники, які впливають на активність використання для розрахунків в Україні платіжних карток, що дозволить оптимізувати діяльність банківських установ у цій сфері. Розкрито роль довіри у функціонуванні фінансового бізнесу в Україні, досліджено особливості формування інноваційної банківсько-страхової системи як напряму розвитку фінансового бізнесу в неусталеній, відкритій економіці.

Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами:


За звітний період захищено одну кандидатську дисертацію (Штибель У. І. «Формування соціально-орієнтованої банківської системи в Україні»)

Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях:


Монографії

Владичин У. В.

Ба́нківська платі́жна ка́ртка - виготовлена згідно зі стандартом ISO/IEC 7810 ID-1 формату із спеціального стійкого до механічних пошкоджень пластику пластина стандартних розмірів 54x86x0,76мм, яка використовується для ідентифікації її користувача(власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів.

Банківська система - сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошово-кредитного механізму. Включає Центральний банк, мережу комерційних банків і інших кредитно-розрахункових центрів.

Банківська інфраструктура в Україні : монографія / У.В. Владичин, М.В. Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 218 с.

Лобозинська С. М. Рейтингові системи оцінки банківської діяльності в Україні : монографія / С. М. Лобозинська, Н. Б. Цибульська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 236 с.

Підручник

Страхова система [підручник з грифон МОН України] / за ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 360 с.


За звітний період опубліковано 9 статей і 11 тез доповідей на конференціях.
  1   2   3   4   5


Скачати 383.23 Kb.

  • Тема “Економіка України у системі світогосподарських звязків”.
  • Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ)
  • Тема “Управління відтворенням банківського і страхового бізнесу в Україні ”
  • Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами