Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність факультету управління фінансами та бізнесу у 2016 році 1

Скачати 454.39 Kb.

Інформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність факультету управління фінансами та бізнесу у 2016 році 1
Скачати 454.39 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір454.39 Kb.
ТипІнформація
  1   2   3   4


Інформація

про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність

факультету управління фінансами та бізнесу у 2016 році
1.
Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.
 Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка

а) коротка довідка про факультет

Факультет управління фінансами та бізнесу – наймолодший із факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, проте має свої не менш важливі напрацювання у науковій, навчальній та інноваційних сферах, оскільки був створений шляхом приєднання Львівської державної фінансової академії до Львівського національного університету імені Івана Франка наказом Міністерства освіти і науки України від 09.07.2015 р. №725.

Льві́вський націона́льний університе́т і́мені Іва́на Франка́ (у 1918-1939 - Університет Яна Казимира) - один із найстаріших університетів України та Східної Європи та найпрестижніших в Україні. Заснований у 1784 імператором Йосифом ІІ з латинською мовою викладання.

Підготовка фахівців на факультеті ведеться за такими за галузями знань 0305 – «Економіка і підприємництво»(напрямами підготовки: «Фінанси і кредит»; «Облік і аудит», «Економічна кібернетика»); та 0306 – «Менеджмент і адміністрування» (напрям підготовки «Менеджмент»).

Місія факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка в першу чергу націлена на формування гармонійно розвиненої особистості – висококваліфікованих економістів та управлінців, справжніх професіоналів для наукової та практичної роботи у сфері фінансів та бізнесу.

Матеріально-технічна база факультету дозволяє на сучасному рівні здійснювати освітню та наукову діяльність: два навчальні корпуси факультету оснащені сучасною комп'ютерною технікою, всі адміністративні та структурні підрозділи об'єднані локальною комп'ютерною мережею, викладачі та студенти мають доступ до глобальної комп'ютерної мережі INTERNET.

Науко́ва дія́льність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науковими дослідженнями займаються науковці.
До послуг студентів та персоналу факультету – актовий зал, спортивний та тренажерний зали, дві бібліотеки з читальними залами, зал засідань Вченої ради, гуртожиток поліпшеного планування з блоком обслуговування, медпункт.


б) основні пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

Пріоритетними напрямами наукової діяльності на факультеті є : дослідження проблем соціально-економічного розвитку України в умовах міжнародної нестабільності, основні аспекти бюджетно-податкової політики активізації підприємництва у стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, розробка ідентифікаційних ознак, оцінювання та управління державотворчим патріотизмом нації на кількісній основі в умовах реформування владних повноважень, пошук шляхів гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції, розробка методології формування управлінських рішень з використанням математичних методів та інформаційних технологій, особливості фінансового забезпечення розвитку приміських територій.

Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

На факультеті управління фінансами та бізнесу функціонує наукова школа, започаткована професором Карпінським Б. А.

Наукова школа (рос. научная школа, англ. scientific school, нім. wissenschaftliche Schule f, Richtung f) - форма організації колективної наукової праці співробітників НДІ, ВНЗ, наукового центру тощо під керівництвом лідера школи, як правило, відомого вченого.
Основним науковим напрямом її досліджень є «Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного господарства».

Зокрема, за проведеним науковцями кафедри економіки та менеджменту комплексним аналізом функціонування національного господарства та його бізнесу у звітному періоді було зроблено висновок, що сучасні концепції активізації різнорівневих напрямків бізнес-господарювання в процесі реформування економічної системи, децентралізації (фінансової, політичної, адміністративної) владних повноважень, оцінювання даного впливу на стан фінансової системи як України так і її адміністративно-територіальних одиниць за сучасних впливів та викликів є неоднозначними і потребують системних досліджень.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Фіна́нсова систе́ма - це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.
Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на
Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.
Виходячи із цього та маючи на меті виділення системних основ стратегіології розвитку держави в контексті формування та реалізації підходів управлінського контролю синтезовано відповідний апаратний інструментарій, а саме: стратегіологія, аналітична стратегіологія, стратегіологія розвитку регіону, стратегіологія розвитку держави, регіональна стратегіологія, стратегічний моніторинг розвитку, стратегіологія розвитку.


в) наукові та науково-педагогічні кадри

Наукова та науково-технічна діяльність займає важливе місце у системі функціонування факультету управління фінансами та бізнесу. Зокрема, у 2016 році потреби навчального процесу та виконання науково-дослідної тематики забезпечувало 57 штатних працівників з числа професорсько-викладацького складу (з них 4 доктори наук та 50 кандидатів наук), що становить 75 % 2015 року.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
У звітному році чисельність науково-педагогічного персоналу скоротилася у зв’язку із реорганізацією двох кафедр факультету.

За аналогічний період у 2015 році до навчального процесу було залучено 76 штатних працівників з числа професорсько-викладацького складу, (з них 6 докторів наук, та 57 кандидатів наук), а у 2014 році було 109 штатних працівників. До значного скорочення науково-педагогічного персоналу призвела реорганізація вузу та створення нового факультету.

Спостерігається суттєве зменшення чисельності працівників, які працюють за зовнішнім сумісництвом – з 11 осіб в 2014 році, до 1-ї особи у 2015 році, тобто на 90,9%, у 2016 році їх кількість залишається без змін.

Протягом досліджуваного періоду працівників за цивільно-правовими договорами не було.

г) кількість виконаних НДР та обсяги їхнього фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці та побудувати діаграму:Категорія НДР

2013

2014

2015

2016

кількість

тис. грн.

кількість

тис. грн.

кількість

тис. грн.

кількість

тис. грн.

Фундаментальна

1

56,0

1

75,0

1

103,5

-

0

Прикладна

1

84,0

1

149,9

0

0

-

0

Госпдоговірна

1

2,0

1

8,0

1

-

-

0Рис. 1. Кількість виконаних НДР в 2013-2016 роках.

Рис. 2. Обсяги фінансування НДР в 2012-2015 роках (тис. грн.).
д) кількість діючих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

Поза межами факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка захищено дві докторських дисертації:

- Ярема Ярослав Романович «Відтворення виробничого потенціалу аграрних підприємств: теорія, методологія, практика» (08.00.

Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

- Ватаманюк-Зелінська Уляна Зеновіївна «Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища» (08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

ж) найвагоміші результати фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Університету;

Прикладні́ науко́ві дослі́дження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.
один результат – не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику наукового результату).
В ході виконання фундаментальної НДР «Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров'я Львівщини»( № держ.реєстрації 0114U002798, науковий керівник: к.е.н. проф. Романів Є.М.) обґрунтована необхідність більш предметно підходити  до питання розробки цільових бюджетних програм у майбутньому та спрямовувати невикористані кошти на придбання обладнання для амбулаторій сімейної медицини;
Сімейна медицина - комплекс наукових і практичних заходів для організації сімейної лікувальної практики.
здійснювати розробку методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності бюджетних програм та розрахунку основних результативних показників, які дають змогу обґрунтувати цільове та раціональне використання бюджетних коштів, а також враховувати досвід зарубіжних країн, які мають велику практику використання програмно-цільового методу виконання бюджетів і проводити наукову експертизу всіх державних цільових програм у сфері охорони здоров'я
За результатами виконання фундаментального наукового дослідження «Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва у стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки»(№ держ.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Державна цільова програма - комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.
реєстрації
0116U001657, науковий керівник : д.е.н., проф. Ситник Н.С.) обґрунтовано концепцію формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств з урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища, яка гармонізує інтереси суб’єктів підприємницької діяльності та базується на моделі формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища, як системи складових сталого розвитку підприємств, які сформовані екзогенними та ендогенними факторами впливу, що мають ознаки інтеграційності.
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.


2Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня:

а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконували за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконували, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконували за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України “Про пріоритетні на прями розвитку науки і техніки”, пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
№ 942, назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування);
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.У звітному періоді на факультеті не виконувались фундаментальні дослідження за рахунок коштів державного бюджету та за кошти з інших джерел.

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування).


У звітному періоді на факультеті не виконувались фундаментальні дослідження за рахунок коштів державного бюджету та за кошти з інших джерел.
3. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; обов’язково зазначити підприємства та організації, які здійснювали апробацію, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їхньому використанні:

-

4. Розробки, які впроваджено у 2016 році за межами Університету (відповідно до таблиці):№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано від впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1

2

3

4

5

6Модель соціального потенціалу підприємства
(д-р. екон. н., доц. Ярема Я. Р.)


Впроваджено структурну модель підприємства за напрямами основних матеріальних потоків на основі динамічного аналізу моделі оцінки вихідних потоків, реалізації функцій прогнозування, планування та ухвалення управлінських рішень менеджменту для підвищення потенціалу підприємства. В перспективному плані розвитку підприємства враховано розроблену модель соціального потенціалу підприємства з урахуванням використання результатів в зростанні збуту підприємства та підтримки прихильності населення у продукції підприємства.

ТОВ «Феррум-Люкссервіс»

Довідка №2 від 21.01.15 р.

налагоджено співпрацюДослідження формування систем підтримки і розвитку потенціалу підприємств
(д-р. екон. н., доц. Ярема Я. Р.)


Впроваджено систему інформаційної підтримки розвитку потенціалу підприємств з формуванням системи управління інформаційними ресурсами підприємства та проведенням моніторингу систем управління підприємством. З метою комплексного обстеження підприємства адаптовані методики оцінки та діагностики визначення стану потенціалу підприємства.

ПП «ДО»

Довідка № 1/03

від 03.03.15 р.налагоджено співпрацюВідтворення виробничого потенціалу підприємств агропромислового виробництва в сучасних умовах
(д-р. екон. н., доц. Ярема Я. Р.)


Апробовано рекомендації щодо оптимального використання ресурсного потенціалу, структури посівних площ згідно об’єму потреби у продукції галузей рослинництва і тваринництва, який ґрунтується на врахуванні виключного значення земельних ресурсів підприємств в формуванні їх економічного потенціалу.

ТОВ

«Горуцьке»Довідка №14-6

від 18.06.15 р.налагоджено співпрацюДослідження теоретико – методологічних, методичннх і прикладних засад побудови і функціонування механізмів управління виробничим потенціалом розвитку підприємств агропромислового виробництва
(д-р. екон. н., доц. Ярема Я. Р.)


Рекомендації щодо формування структури організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємств агропромислового виробництва. Теоретичні узагальнення та практичні рекомендації є корисними для розробки пріоритетних напрямів відтворення виробничого потенціалу підприємств агропромислового виробництва в сучасних умовах.

Львівська обласна державна адміністрація

Довідка №01-37/18

від 24.09.15 р.налагоджено співпрацюУдосконалення регуляторної політики у сфері підприємництва
(канд. екон. н., доц. Ватаманюк-Зелінська У.З.)

Запропоновано наукові засади регулювання підприємницької діяльності щодо удосконалення регуляторної політики, які базуються на основі розроблення організаційно-інституційного механізму інтеграційної взаємодії підприємств і, на відміну від уже існуючих, реалізуються через поширення державно-приватного партнерства та міжрегіонального співробітництва

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська міська радаДовідка № 1-21-1048

від 21.04.2016


Довідка


№ 4-2301-304

від 18.04.2016
налагоджено співпрацюІнструментарій оцінки ділової активності промислових підприємств
Ватаманюк-Зелінська У.З.
(канд. екон. н., доц..Ватаманюк-Зелінська У.З.)

Вперше розроблено методичний інструментарій оцінювання впливу параметрів інтеграційності підприємницького середовища на ділову активність промислових підприємств

ПАТ ХТЗ імені С. Орджоні-кідзе

(м. Харків)
Довідка

№ 60/29


від 15.02.2016

налагоджено співпрацюМеханізми реалізації стратегій інтеграційної взаємодії підприємств
(канд. екон. н., доц. Ватаманюк-Зелінська У.З.)

Удосконалено механізми реалізації стратегій інтеграційної взаємодії підприємств, що, на відміну від існуючих, дозволяють забезпечити вищу ефективність маневрування матеріальними і нематеріальними грошовими потоками підприємств у межах господарських об'єднань із урахуванням зміни кон'юнктури підприємницького середовища.

ТОВ «АБ Груп»

(м. Київ)


ТзОВ «Металік-Комплект»

(м. Львів)


Довідка

№ 2016-060

від 09.02.2016

Довідка


№ 25/03

від 22.03.2016
налагоджено співпрацюМетод побудови механізму інтеграційної взаємодії підприємств
(канд. екон. н., доц. Ватаманюк-Зелінська У.З.)

Вперше запропоновано метод побудови механізму інтеграційної взаємодії підприємств через виокремлення його характерних елементів, що є спільними для будь-якої організаційно-правової форми господарського об'єднання підприємств і підприємницького середовища, у якому це об'єднання функціонує


СП «Електротранс»

(м. Львів)


ПАТ «Іскра»

(м. Львів)


Довідка

№ 033/1946

від

27.05.2016Довідка

№ 37/08


від 27.05.2016


налагоджено співпрацюУдосконалення теоретико-методологічних засад оцінювання потреби участі підприємства у господарському об'єднанні
(канд. екон. н., доц. Ватаманюк-Зелінська У.З.)

Удосконалено теоретико-методологічні засади оцінювання потреби участі підприємства у господарському об'єднанні при формуванні механізму інтеграційної взаємодії, що, на відміну від існуючих, базуються на уточненому поетапному процесі визначення і перевірки забезпечення ступеня самостійності суб'єкта підприємницької діяльності – потенційного учасника господарського об'єднання, на основі результатів моніторингу і оцінки факторів інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища

ПП НВП «Завод техніки зв'язку і автоматики»

(м. Львів)
Довідка

№ 0530/3


від 30.05.2016


налагоджено співпрацю

  1   2   3   4


Скачати 454.39 Kb.

  • Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка
  • «Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного господарства».
  • Категорія НДР 2013 2014
  • Рис. 1. Кількість виконаних НДР в 201 3 -201 6 роках. Рис. 2. Обсяги фінансування НДР в 2012-2015 роках (тис. грн.).
  • 4. Розробки, які впроваджено у 2016 році за межами Університету