Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність факультету управління фінансами та бізнесу у 2016 році 1

Скачати 454.39 Kb.

Інформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність факультету управління фінансами та бізнесу у 2016 році 1
Скачати 454.39 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір454.39 Kb.
ТипІнформація
1   2   3   4

5. Інформація про діяльність факультету (наукового підрозділу) з комерціалізації науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності у 2016 році, застосовані методи, підходи в організації роботи – до 15 рядків).

У звітному періоді на факультеті не передбачено діяльність наукового підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок.

6. Список наукових праць, опублікованих і прийнятих редакціями до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи (веб-посилання)

Назва видання, де опубліковано роботу, SNIP, IF (імпакт-фактор)

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Статті

1

Статті, прийняті редакцією до друку

1


7.
Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.
 Відомості
про науково-дослідну роботу студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених тощо – до 7 рядків). Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму:

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів і молодих вчених факультету управління фінансами та бізнесу організовується і спрямовується 6-ма кафедрами факультету.

Науко́ве товари́ство - товариство, яке об'єднує фахівців з певної наукової дисципліни (гуманітарної, природничої, технічної). Діяльність товариства зазвичай поширюється на певний регіон, державу або мовний чи культурний простір.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
При кожній кафедрі функціонують студентські наукові гуртки.

На факультеті організована діяльність 8-ми студентських наукових гуртків за відповідними напрямами та науковими інтересами. Із результатами своїх наукових досліджень студенти беруть активну участь у вузівських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, наукових диспутах та інших наукових заходах.

Кру́глий стіл - форма публічного обговорення чи висвітлення якихось питань, коли учасники висловлюються у визначеному порядку; нарада, обговорення проблем з рівними правами учасників.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.


Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях та відсоток від загальної кількості студентів

Кількість молодих учених, які працюють на факультеті (у науковому підрозділі)

Відсоток молодих учених, які залишаються в Університеті після закінчення аспірантури

2013

20,4

31

34

2014

22,9

22

37

2015

36,9

13

23

2016

19,8

9

16

Кожного року організовуються конкурси наукових дипломних робіт спеціалістів і магістрів, переможці яких отримують дипломи та відзнаки. Кращі студенти, з урахуванням майбутньої професійної спрямованості, залучаються до участі у науково-дослідній роботі кафедр факультету.


8. Наукові підрозділи, напрями їхньої діяльності, робота із замовниками: інститути, наукові лабораторії, центри колективного користування новітнім обладнанням, центри трансферу технологій тощо (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків).

При кафедрі економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка та Інституті економіки та управління Державної вищої технічно-економічної школи в Ярославі (Польща) функціонує Транскордонна науково-дослідна лабораторія з фінансово-економічних проблем державотворення.

У звітному періоді сформовано та розширено статистичний банк даних з використанням матеріалів Міністерства інфраструктури України та Державної служби статистики України за 5-ма районами (Яворівський, Жовківський, Турківський, Мостиський, Старосамбірський) Львівської області, які є в околі транскордонного співробітництва області із Підкарпатським воєводством (Польща).

Транскордо́нне співробі́тництво - спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством.
Льві́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця на заході України. Є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина, частиною Карпатського єврорегіону. Одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках.
Підкарпатське воєводство (пол. Województwo podkarpackie) - воєводство у південно-східній Польщі; площа 17 846 км², 2 127,3 тис. мешканців (2015), головне місто Ряшів (Rzeszów). До складу П. в. входять колишні українські етнічні землі: Лемківщина, західна Бойківщина, Посяння і північно-західна частина Галичини (Любачівський повіт).
Міністерство інфраструктури України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства транспорту та зв'язку України.
Державна служба статистики України Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.
Накопичені дані відносяться до різних напрямків державотворення та відповідного соціально-економічного розвитку в діапазоні з 2000 року до даного часу за якими буде визначено динаміку змін у фінансовому потенціалі досліджуваних районів та запропоновано програмно-цільові заходи із його реалізації.

Важливе місце в дослідженнях фінансово-економічних проблем державотворення в околі транскордонних територій відведено аналізу стану і розробці активізаційних можливостей щодо туристичного спіробітництва та виробленню більш ефективних туристичних маршрутів з метою посилення стійкості державотворчих позицій, розширення туристичного і краєзнавчого зацікавлення різноманітними об’єктами досліджуваної транскордонної території.

Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.

Визначено, що проблемами українського туризму є: відсутність сформованих туристичних ресурсів та цілісної системи їх раціонального використання, невизначеність напрямів їх освоєння та розвитку, неефективне використання унікальних природних та історико-культурних ресурсів; відсутність ефективної системи захисту прав та інтересів туристів, забезпечення безпечних умов на об'єктах туристичних відвідувань та за напрямами туристичних маршрутів, своєчасність надання всіх видів невідкладної допомоги особам, які постраждали під час подорожі; відсутність сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, державної інвестиційної політики у сфері туризму і діяльності курортів та належної підтримки розвитку пріоритетних видів туризму, зокрема в'їзного та внутрішнього, сільського, екологічного;

Пе́рша меди́чна допомо́га - комплекс невідкладних медичних заходів, які проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала, на місці пригоди та під час її транспортування до медичного закладу.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
руйнація системи соціального туризму, практична недоступність туризму для малозабезпечених верств населення, дітей, молоді, осіб похилого віку та з особливими потребами; відсутність належного прогнозування та планування розвитку туризму, параметрів туристичного потоку у відповідності до наявних ресурсних можливостей, потреб населення та економіки держави, тощо.
9. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їхньої успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Основна мета діяльності факультету управління фінансами та бізнесу у сфері міжнародної співпраці – інтеграція у сучасний єдиний європейський освітній простір, формування образу сучасного освітнього закладу європейського рівня, що здійснює високоякісну підготовку студентів за економічними спеціальностями.

Міжнародна діяльність здійснюється за такими напрямками:


 • участь у міжнародних конкурсах, що проводяться різними фондами з метою одержання грантів;

 • обмін інформацією про науково-методичні розробки, участь у конференціях, виставках, семінарах, спільні публікації тощо;

 • співробітництво з закордонними ВНЗ, в тому числі обмін викладачами та студентами, аспірантами;

 • виконання спільних міжнародних проектів;

 • публікаціях наукових праць у закордонних виданнях.

За двосторонніми договорами факультет співпрацює з 6-ма зарубіжними вищими навчальними закладами у сфері науково-дослідної, навчально-методичної та освітньої діяльності.
Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.Країна партнер (за алфавітом)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

1

2

3

4

5

Польща

Політехніка Лодзька


Реалізація проекту в рамках програми Жана Моне «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір»

Договір між Агенцією з питань освіти, аудіовізуалізації та культури Європейської Комісії та Львівським національним університетом ім. Івана Франка

2016 – 2168 / 001 – 001.

Термін дії 01.09.2016 р. – 31.08.2019 р.


20 жовтня 2016 р. відбулась презентація проекту за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».
Жан Моне (*9 листопада 1888, Коньяк, Шаранта - †16 березня 1979, Париж) - економіст, що почав свою кар’єру на чолі родинного коньячного виробництва в містечку Коньяк. У 1930-х роках він був заступником Генерального секретаря Ліги націй, а 1940 подав Черчілові ідею про франко-британський союз.
Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.

У межах заходу було проведено відкриту лекцію проф. Роберта Станіславського (кафедра європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Університету «Політехніка Лодзька»). Тема лекції: «Роль структурних фондів Європейського Союзу у розвитку Польщі»


21 та 22 жовтня 2016 року доц.

В.А. Зеленко брав участь у Х Конгресі Української Асоціації Європейських Студій "Вирішення та трансформація конфліктів через науку і освіту: найкращий європейський та український досвід". На даному заході було здійснено публічне представлення проекту «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».
Литва

Каунаська колегія

Обмін студентами (студентські наукові конференції), практика та стажування студентів, обмін науковими працівниками, реалізація спільних наукових заходів (спільні наукові конференції, підготовка наукових публікацій, проведення наукових досліджень)

Договір

01.10. 2010 р.-01.10.2020 р.1. Міжнародний тиждень у Каунаській колегії, 2-6 березня 2016 р., Каунас (Литва).

2. IV Міжнародний науково-практичний семінар «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації», 12-13 травня 2016 р., Львів (Україна).

3. Подано проект «Розвиток страхового ринку в умовах глобалізації» для отримання гранту в межах програми «Erasmus » спільно з Каунаською колегією (KAUNO KOLEGIJA/University of Applied Sciences (Lithuania).

4. I Міжнародна науково-практична конференція «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні», 27 жовтня 2016 р.

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
, Львів (Україна).Польща

Державна вища технічно-економічна школа ім. Броніслава Маркевича у Ярославі

Обмін студентами (студентські наукові конференції), практика та стажування студентів, обмін науковими працівниками, реалізація спільних наукових заходів (спільні наукові конференції, підготовка наукових публікацій, проведення наукових досліджень)

Договір

16.11. 2010 р. -16.10.2020 р.1. Виконання спільного наукового проекту «Порівняльний аналіз страхування України та Польщі» спільно із Державною вищою технічно-економічною школою в Ярославі (Польща). Дане наукове дослідження проводилося на безоплатній основі. Результати наукових досліджень будуть опубліковані у вигляді навчального посібника «Страховий менеджмент».
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

2. Робота над студентським проектом «Фінанси Польщі та України», м. Львів.

3. ІV Міжнародний науковий семінар «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації», 12-13 травня 2016 р., м. Львів.

4. Активно функціонує міжнародна науково дослідна транскордонна лабораторія. В даний час триває робота над проектом «Оцінка транскордонного суспільно-економічного потенціалу на польсько-українському прикордонні» в рамках міжнародної співпраці із Державною вищою технічно-економічною школою в Ярославі (Польща). Дані наукові дослідження проводяться на безоплатній основі. Основні результати цього проекту будуть опубліковані у монографії.
Польща

Жешівський університет

Обмін студентами (студентські наукові конференції), практика та стажування студентів, обмін науковими працівниками, реалізація спільних наукових заходів (спільні наукові конференції, підготовка наукових публікацій, проведення наукових досліджень)

Договір

15.11.2010 р.-15.11.2020 р.1. ІV Міжнародний науковий семінар «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації», 12-13 травня 2016 р., м.Львів.

Польща

Політехніка Лодзька

(Факультет організації та управління)Обмін студентами (студентські наукові конференції), практика та стажування студентів, обмін науковими працівниками, реалізація спільних наукових заходів (спільні наукові конференції, підготовка наукових публікацій, проведення наукових досліджень)

Договір

27.10.2010 р.-27.10.2020 р.
1. ІV Міжнародний науковий семінар «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації», 12-13 травня 2016 р., Львів.

2. Другий набір випускників бакалаврів на факультет організації та управлінняПольща

Краківський університет економіки

Обмін студентами (студентські наукові конференції), практика та стажування студентів, обмін науковими працівниками, реалізація спільних наукових заходів (спільні наукові конференції, підготовка наукових публікацій, проведення наукових досліджень)

Договір

01.10.2016 р.-01.10.2017 р.
I Міжнародна науково-практична конференція «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні», 27 жовтня 2016 р., Львів (Україна).


Білорусія

Республіканське наукове унітарне підприємство «Інститут системних досліджень в АПК Національної академії наук Білорусії»

Обмін студентами (студентські наукові конференції), практика та стажування студентів, обмін науковими працівниками, реалізація спільних наукових заходів (спільні наукові конференції, підготовка наукових публікацій, проведення наукових досліджень)

Договір

01.10.2016 р.-01.10.2017 р.
I Міжнародна науково-практична конференція «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні», 27 жовтня 2016 р., Львів (Україна).

В рамках проекту ERASMUS з лютого по червень 2016 року студенти факультету управління фінансами та бізнесу були направлені на навчання:

- до Технічного університету м. Лодзь (Республіка Польща) – Лозовська І. В. та Якимик В. Я.;

- до Університету прикладних наук Каунаської колегії (Литва) – Гнатенко О.Г. та Клим Р.С.

Також, прикладами успішної реалізації наукового міжнародного співробітництва із закордонними організаціями є:


 1. К.е.н., доцент Сич О.А. з 06 березня по 12 березня 2016 року проходила стажування в Університеті прикладних наук (м. Каунас, Литва) за Програмою академічної мобільності «Еразмус ». Прочитала 4 лекції на страхову тематику, взяла участь у круглому столі з науково-методичних проблем викладання та міжнародній науково-практичній конференції

 2. Публікації

 • Sych, O. Financial resources for postindustrial cities revitalization // International conference «Innovative (Eco-)Technology, Entrepreneurship and Regional Development» (KAUNO KOLEGIJA / University of Applied Sciences, 7– 11 of March, 2016).

 • Vaskivska Кateryna. Financial support of development of local budgets of village territorial communities [Kateryna Vaskivska, Oleksandr Chopyk] / L'AssocТatТon 1901 «SEPIKE, 2016, 11, s. 206-208 (Index Copernicus), ang.

 • Vaskivska Кateryna. Econometric modeling of financial resources management at enterprises [Kateryna Vaskivska, Olha Detsyk] / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ"; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С.38-44 (Index Copernicus), англ. Мова, ISSN 2071-4653.

 • Смолінська С.Д. Management of financial collateral tourist activities / С.Д. Смолінська, О.Д. Гнаткович // International journal of new economics and social sciences. – № 1 (3) . – Świnoujście, – 2015. – Р.17-23


10. Інформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, проведені заходи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням).
Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.
Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) - вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні. У складі НАН України станом на початок 2016 року діють 168 наукових установ та 46 організацій дослідно-виробничої бази, в яких працюють 37447 співробітників, в тому числі 18346 наукових працівників, серед яких 2530 докторів наук та 7603 кандидатів наук. На 23.02.2016 до складу НАН України входять 197 дійсних членів (академіків), 379 членів-кореспондентів та 104 іноземні члени. Керівні органи НАН України перебувають у Києві.


У рамках науково-технічної співпраці з установами Національної академії наук України та галузевими академіями наук України викладачі факультету проходять стажування в інститутах НАН України, захищають докторські і кандидатські дисертації в спецрадах НАН України. Основними напрямами цієї співпраці є також підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі державних і місцевих фінансів, бюджетно-податкової та митної політики, фіскального адміністрування, підготовка аспірантів та докторантів, захист дисертацій на спеціалізованих вчених радах.
Митна політика - система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.

На базі відділу регіональної економічної політики Інституту регіональних досліджень НАН України створено філію кафедри фінансів суб’єктів господарювання із взаємними правами та зобов’язаннями сторін щодо створення умов для проходження науково-виробничої практики студентам у відділах ІРД НАНУ, створення умов для стажування викладачів кафедри, залучення провідних спеціалістів відділу регіональної економічної політики для проведення лекційних і практичних занять, залучення викладачів, аспірантів та студентів до виконання бюджетних та госпдоговірних тем, сприяння працевлаштуванню та рекомендації до вступу в аспірантуру кращих випускників кафедри тощо.

Інститут регіональних досліджень - інститут в структурі НАН України, що є головною науковою установою України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Він утворений в 1994 році на базі Львівського відділення Інституту економіки НАН України, яке було засноване в 1964 році.

- результативність спільної співпраці полягає у наступному:

1) підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері економічної діяльності, яка передбачає спільну розробку методичного забезпечення з написання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” та „Спеціаліст” спеціальності „Фінанси” спеціалізації „Фінанси суб’єктів господарювання” (кол. авторів: д.е.н., проф. Васьківська К.В., к.е.н., ст. наук. співробітник, зав. відділом Інституту регіональних досліджень НАН України Шульц С.Л. та ін.).

2) підготовка наукових та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації:

- експертиза наукових досліджень, тобто рецензування авторефератів із захисту кандидатських та докторських дисертацій (д.е.н., проф. Васьківська К.В.).- зав. кафедри Васьківська К.В. в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» є членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д 35.154.01
1   2   3   4


Скачати 454.39 Kb.

 • 6. Список наукових праць
 • Статті, прийняті редакцією до друку
 • 8. Наукові підрозділи, напрями їхньої діяльності, робота із замовниками
 • Міністерства інфраструктури України та Державної служби статистики України
 • Жана Моне
 • 10. Інформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України
 • (до 20 рядків)