Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність факультету управління фінансами та бізнесу у 2016 році 1

Скачати 454.39 Kb.

Інформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність факультету управління фінансами та бізнесу у 2016 році 1
Скачати 454.39 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір454.39 Kb.
ТипІнформація
1   2   3   4

11. Заходи, здійснені спільно з Львівською облдержадміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

Кафедра державних та місцевих фінансів співпрацює з Львівською обласною державною адміністрацією щодо поліпшення інвестиційної привабливості регіону, а також в освітній та науковій сферах.
Інвестиційна привабливість країни - це сукупність політичних, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.
З ініціативи Львівської обласної державної адміністрації проводяться обласні конкурси, мета яких полягає у виявленні та підтримці найбільш активних молодих науковців, створенні умов для реалізації їх інтелектуального потенціалу у сфері наукової та науково-технічної діяльності.


Кафедра державних та місцевих фінансів активно співпрацює з Міською радою м. Львова із метою розв’язання соціально-економічних проблем міста. Наукова співпраця відбувається через Інститут міста шляхом участі працівників та студентів кафедри в загальноукраїнських і міжнародних проектах з державних фінансів та у конкурсах Львівської міської ради із метою працевлаштування студентів в органах місцевого самоврядування, формування резерву молодих і кваліфікованих кадрів.
Держа́вні фіна́нси - сфера грошових відносин, що виникла у зв'язку з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту і частини національного багатства, пов'язана з формуванням фінансових ресурсів і підпорядкування держави й підприємств і використанням державних коштів на витрати з розширення виробництва, задоволення соціально-культурних потреб населення, оборони країни й державного управління. Державні фінанси функціонують на загальнодержавному, регіональному й місцевому рівнях і включають бюджет, позабюджетні фонди, державний кредит, фінанси державних і муніципальних підприємств.
Льві́вська міська́ ра́да - орган місцевого самоврядування у Львівській області з адміністративним центром у місті Львові.
Активну молодь залучають до стажувань у органах місцевої влади. Це стало можливим завдяки програмі Перший Кар’єрний Крок, яку Львівська міська рада спільно з ГО «Центр громадянських ініціатив» реалізовує для молоді та студентства. Метою Програми є об’єднання студентства і органів місцевого самоврядування для якісної співпраці, реалізація проектів, запропонованих молоддю спільно з органами місцевої влади в рамках програми стажування у Львівській міській раді. Стажування в органах місцевого самоврядування відбувається з метою отримання першого кар’єрного досвіду, що сприятиме майбутньому працевлаштуванню студентської молоді.


В рамках договору про співпрацю між ЛНУ імені Івана Франка та Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області № 001 від 28.12.2015 р.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Державна фіскальна служба України Державна фіска́льна служба (ДФС) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
та
договору про співпрацю між ЛНУ імені Івана Франка і Львівською митницею ДФС України № 004 від 30.12.2015 р., в контексті розвитку спеціалізації «Фінанси, митна справа та оподаткування» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», кафедра державних та місцевих фінансів здійснює:

- залучення провідних спеціалістів Головного управління Державної фіскальної служби України у Львівській області і Львівської митниці ДФС України до проведення лекцій, семінарів, навчальних тренінгів;
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.


- спільну організацію наукових, науково-практичних конференцій (І Міжнародна науково-практична конференція «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні», 27 жовтня 2016 р., Львів), симпозіумів, семінарів та інших заходів з питань реалізації державної податкової та митної політики України;

- організацію стажувань та практик для викладачів і студентів факультету управління фінансами та бізнесу у Головному управлінні ДФС України у Львівський області та на Львівській митниці ДФС України.

Кафедрою обліку і аудиту 8 квітня 2016 року був проведений круглий стіл на тему «Сучасні тенденції розвитку державного фінансового контролю в Україні» разом з керівництвом Державної фінансової інспекції у Львівській області.

Державний фінансовий контроль - комплекс цілеспрямованих заходів органів, їх підрозділів чи службових осіб, які здійснюють державний фінансовий контроль у межах повноважень, встановлених законодавством України, з метою упередження, виявлення та припинення фінансових правопорушень на підконтрольному об'єкті щодо його фінансово-господарської діяльності, а також забезпечення законності, фінансової дисципліни та ефективності формування і витрачання коштів, у тому числі бюджетних, та інших активів у процесі володіння, розпорядження, використання і відчуження державного майна, відшкодування збитків та встановлення міри відповідальності у разі порушення фінансового, у тому числі бюджетного, законодавства.
Під час засідання розглядались такі питання:

 • сучасні тенденції розвитку державного фінансового контролю в Україні;

 • реформування ДФІ у Державну аудиторську службу України;

 • наукова діяльність кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка;

 • проблеми працевлаштування випускників кафедри обліку і аудиту ЛНУ;

 • тенденції співпраці ДФІ і кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка у питаннях удосконалення форм і методів фінансового контролю у галузях народного господарства України.
  Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.


На основі проведеного заходу була обґрунтована необхідність розробки нових форм і методів контролю у зв’язку з потребою реальної і досконалої оцінки ефективності управління державними ресурсами із глибоким детальним аналізом вузьких місць і прорахунків та виявленням резервів підвищення ефективності вітчизняної економіки;
12. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу.

Оперативний доступ до електронних колекцій наукової періодики і баз даних провідних наукових видавництв світу та інтенсивний обмін інформацією науковими і науково-педагогічними працівниками факультету забезпечується розвитком інформаційного забезпечення як складової наукової та науково-технічної діяльності.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Для повноцінного забезпечення навчального та наукового процесу постійно приділяється увага розвитку бібліотеки, яка продовжує підтримувати її традиційну роль у забезпеченні читачів книгами та іншими друкованими матеріалами, та робить доступними Інтернет-ресурси та електронні матеріали.

Веб-сайт бібліотеки забезпечує користувачам доступ до поновлювальної інформації про роботу бібліотеки та нові можливості у користуванні ресурсами, зокрема електронними. Через сайт бібліотеки надається можливість доступу до світових та українських наукових інформаційних ресурсів відкритого доступу, а саме: Національна бібліотека України ім. І.В.

Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Вернадського, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В.Стефаника, Електронна бібліотека навчальної літератури КНЕУ, електронні ресурси  видань періодики Росії та України (Бази даних ІВІС) на Polpred.com, Репозитарій електронних наукових фахових видань України, Каталог-довідник електронних журналів відкритого доступу різної тематики (мови сайту – англійська, французька та інші).
Електро́нні журна́ли (коротка форма терміну е-журнал) - види періодичних журнальних видань, які публікують у одному з електронних форматів ASCII-текст, HTML, EXE, FLASH або PDF і розповсюджуються через комп'ютери.
В Україні наукове фахове видання - це періодичне або продовжуване видання (у тому числі - електронне), внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України (раніше це була компетенція ВАК України) переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.
Доступ до публікацій нобелівських лауреатів, InTech, RePEc, World Digital Library та ін.
Но́белівська пре́мія (англ. Nobel Prize, швед. Nobelpriset) - одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.
Постійно проводяться тестові доступи до баз даних наукових видань.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
Забезпечується доступ до електронних книг Центру навчальної літератури (Цулонлайн), до EBSCO-Publishing, World eBook Library а також тріал - періоди доступу до баз даних наукової періодики (з останніх — «БиблиоРоссика», «Association for Computing Machinery», «Mary Ann Liebert Publishing»).Також, науково-педагогічні працівники та студенти факультету управління фінансами та бізнесу користуються наступними іноземними електронними ресурсами вільного доступу:

 • Academicjournals (http://www.academicjournals.org/journals.htm)

 • Elsevier (http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals)

 • Journals4Free (http://www.journals4free.com/)

 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) (http://www.doaj.org/)

 • Electronic Journals Library (http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml)

 • Springer_journals (http://www.springeropen.com/journals)

 • Springer_books (http://www.springeropen.com/books)

 • Versita Open (http://versita.com/)

 • Scirus (http://www.scirus.com/)

 • Scholar.google (http://www.google.com/sorry/?continue=http://scholar.google.com/)

 • ArXiv.org (http://arxiv.org/)

 • OAIster (http://www.oclc.org/oaister.en.html)

 • Springer & Kluwer Academic Journal Searching (http://link.springer.com/)

 • Hindawi (http://www.hindawi.com/journals/)

 • HighWire Press (http://highwire.stanford.edu/)

 • New Jour (http://old.library.georgetown.edu/newjour/)

 • FindArticles (http://www.search.com/search)

 • Ingenta (http://www.publishingtechnology.com/)

 • EZB (http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/)

 • E-LIS (http://eprints.rclis.org/)

 • NARCIS (http://www.narcis.nl/)

 • OSTI (http://www.osti.gov/home/)

 • CiteSeerx (http://citeseer.ist.psu.edu/index;jsessionid=F9630DD138A7121A0F70154FEC4B6F97)

 • Google Book Search (http://books.google.com/)

 • RePEc (http://repec.org/)

 • AEAweb (http://www.aeaweb.org/econlit/doctypes.php)

 • IDEAS (http://ideas.repec.org/)

 • E-Journals.org (http://www.e-journals.org/)

 • Economics Working Papers in Oxford

(http://www.economics.ox.ac.uk/index.php/research/working-papers)

 • EconPapers (http://econpapers.repec.org/)

 • DART-Europe (http://www.dart-europe.eu/basic-search.php)

 • DissOnline.de (http://www.dnb.de/DE/Wir/Kooperation/dissonline/dissonline_node.html)

 • JournalTOCs Discovery Service (http://www.journaltocs.ac.uk/)

Для поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності необхідне розширення доступу до електронних публікацій журналів Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Engineering Fracture Mechanics, Strain. Матеріали доповідей на конференціях, електронні препринти статей варто було б розміщувати у міжнародному електронному репозитарії arXiv.org (Cornell University Library e-print archive). З метою покращення доступу до інформаційного забезпечення наукових досліджень та розробок необхідно розробити електронне фахове видання, розробти сайт для розміщення реферативних матеріалів аспірантів та магістрів, придбати мультимедійні засоби для більш якісної презентації результатів наукових досліджень з метою інтеграції в наукові інформаційні системи SKOPUS i ULRICH.
13. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконують на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків).
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.

Кафедра державних та місцевих фінансів. Науковий керівник – д-р екон. наук, доцент Ситник Н.С.

Професорсько-викладацьким складом кафедри державних та місцевих фінансів у звітному році в межах робочого часу викладачів виконувалась НДР на тему : «Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва у стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки» (№ державної реєстрації − 0116U001657), (науковий керівник доктор економічних наук, доцент Ситник Н. С.).

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

В результаті проведених досліджень отримано наступні узагальнені результати:

- доведено необхідність реформування бюджетної та податкової систем із метою активізації розвитку підприємницької діяльності в умовах детінізації та посилення конкурентоспроможності національної економіки;- проаналізовано особливості розвитку підприємницького середовища в Україні на основі результатів оцінки наслідків впливу політичної ситуації в країні на ефективність бюджетно-податкової політики держави;

- запропоновано фіскальні механізми державного регулювання та активізації вітчизняного підприємництва.

В межах даної НДР захищено дві докторські дисертації:

«Відтворення виробничого потенціалу підприємств агропромислового виробництва в сучасних умовах» – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю: 08.00.04.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
«Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», здобувач Ярема Ярослав Романович.

«Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища» – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю: 08.00.04. «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», здобувач Ватаманюк-Зелінська Уляна Зеновіївна.


Кафедра фінансів суб'єктів господарювання. Науковий керівник – д-р. екон. н., професор Васьківська К.В.

У звітному періоді працівники кафедри здійснювали дослідження в рамках наукової теми «Фінансове забезпечення розвитку приміських територій» (№ державної реєстрації 0116U001659), (науковий керівник д-р. екон. н., проф. Васьківська К.В.).

Фінансове забезпечення розвитку приміських території постає як сукупність нових методів, засобів та шляхів реалізації економічних можливостей регіону, а, отже, підпорядковується стратегічним механізмам із впровадження нових інвестиційно-інноваційних проектів. Основними характеристиками такого розвитку є системність, циклічність, динамічність. Приміська територія повинна виконувати свої функції, які спрямовані на місцевий розвиток, що характеризується внутрішніми та зовнішніми чинниками та механізмами фінансово-економічного розвитку. Головним тут є ефективне використання власного ресурсного потенціалу, в т.ч. й фінансового, що сприяє економічному зростанню.

Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання.

В ході дослідження виявлено, що серед складових приміської території є територіальні громади; власний ресурсний потенціал, в т.ч. земля; об’єкти підприємницької діяльності; об’єкти соціальної інфраструктури.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.
До внутрішніх чинників належать: населення, структура, вік, стать, освітній рівень тощо;
Осві́тній рівень середньої осві́ти - рівень середньої освіти, який учень здобуває після успішного завершення 4-ьох, 9-ти чи 11-ти класів у загальній середній школі в Україні.
місце розташування; органи місцевого самоврядування; місцевий бюджет; підприємства, господарства населення, їх спеціалізація; об’єкти соціальної інфраструктури; резерви нарощення внутрішнього потенціалу; інвестиції. До зовнішніх чинників належать: політичні; правові; фінансові (державні програми, дотації, субвенції); соціальні; економічні. Приміську територію слід розглядати у контексті з територіальною громадою, що проживає на її території, враховуючи її чисельність, стать, вік, рівень освіти та місцезнаходження з її власним потенціалом. Цей новий погляд на поняття приміської території в нашій країні.
Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
Але слід підкреслити, що високий рівень свідомості територіальної громади, з однієї сторони і створення на рівні держави економічних умов для розвитку підприємств, а з другої – здатні сприяти економічному зростанню приміської території.Кафедра економіки та менеджменту. Науковий керівник – канд. екон. н., професор Карпінський Б.А.

За звітний період на кафедрі досліджено питання в рамках НДР на тему «Розробка ідентифікаційних ознак, оцінювання та управління державотворчим патріотизмом нації на кількісній основі в умовах реформування владних повноважень» (номер держреєстрації 0116U001658), (науковий керівник – канд. екон. н., проф. Карпінський Б.А.).

Синтезовано наукові засади організації фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання, виділено фактори його впливу і ролі в активізації реалізації наявного фінансово-податкового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць у процесі децентралізації. Сформовано апаратний інструментарій даного механізму та вичленено можливості його прояву у децентралізаційних процесах. Вперше запропоновано функціонально-економічну модель фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання, яка комплексно включає як важелі інвестиційно-податкового середовища, так і потреби стратегіології розвитку, економічного зростання та нарощування податкових поступлень за проведення активної децентралізаційної політики. Обґрунтовано ефективність пропонованого механізму у збалансованості фінансово-податкової системи держави та досягненні оптимального рівня децентралізації, виходячи з можливостей і досвіду проходження трансформаційних реформ на різних рівнях.

Обґрунтовано значення та визначено роль і місце інвестиційних платформ у фінансово-економічній системі держави в сучасних умовах інтеграційної-трансформації та глобалізації ринків. Вперше синтезовано і систематизовано положення можливостей і переваг формування інвестиційних платформ у межах транскордонної інтеграції України з іншими державами за умов децентралізації. Побудовано комплексну структурно-економічну модель функціонування інвестиційної платформи, яка дає можливість виділити і осмислити переваги її функціонально-економічної структури у межах міждержавної (транскордонної) інтеграції в контексті децентралізаційних змін. Окрім того, дана модель дозволяє виділити оптимальні параметри формування інвестиційної платформи для економіки України. Запропоновано реалізацію двох інвестиційних платформ у найбільш сприятливих для них регіонах держави: перша (з центром у Львові) створить доступ до найбільшого світового ринку товарів і послуг – ЄС; друга (з центром у Одесі) забезпечить скорочення трансакційних витрат та активізує інвестиційні процеси через морські торгівельні шляхи. Окреслено ключові макроекономічні показники ефективності функціонування інвестиційних платформ та наведено вірогідні позитивні і негативні сторони їхнього задіювання за реформування владних повноважень.


Кафедра обліку і аудиту. Науковий керівник – канд. екон. н., професор Романів Є.М.

Впродовж звітного періоду науковці кафедри працювали над завершальним етапом наукової роботи на тему «Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров'я Львівщини» (№ державної реєстрації 0114U002798), (науковий керівник канд. екон. н., проф. Романів Є.М.).

В результаті теоретичного аспекту дослідження зроблені основні висновки та рекомендації щодо ефективності виконання бюджетних програм в охороні здоров’я, а саме: обгрунтовано необхідність подальшого ефективного функціонування та розвиток системи охорони здоров’я в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів; визначено актуальність вдосконалення фінансово-економічних механізмів виконання цільових бюджетних програм у сфері охорони здоров’я особливо в умовах економічної кризи;

Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
акцентовано увагу на визначенні “бюджетної програми” в сфері охорони здоров’я; обгрунтовано, що реформа фінансового забезпечення охорони здоров’я України має відбуватися в рамках загальноприйнятих в Європі принципів соціальної рівності, справедливості і солідарності під час організації і надання послуг з охорони здоров’я, оскільки саме такий підхід дав змогу європейським країнам досягти високих показників стану здоров’я своїх громадян; запропоновано удосконалювати процес використання програмно-цільового методу у бюджетному процесі формування видатків на охорону здоров’я на рівні місцевих бюджетів із використанням елементів стратегічного планування у діяльності розпорядників бюджетних коштів.

Кафедра економічної кібернетики.
Бюджетний процес - це регламентована нормами бюджетного права діяльність держави та територіальних громад зі складання, розгляду та затвердження бюджету, його виконання, а також зі складення та затвердження звіту про його виконання.
Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.
Економі́чна кіберне́тика - науковий напрям, що розробляє й використовує ідеї та методи кібернетики до економічних систем. У розширеному і не зовсім точному значенні часто під економічною кібернетикою розуміють галузь науки, що виникла на стику математики і кібернетики з економікою й охоплює такі напрями: математичне програмування, дослідження операцій, економіко-математичне моделювання, економетрію і математичну економіку. ЕК розглядає економіку а також її структурні і функціональні ланки як системи, в яких відбуваються процеси регулювання й управління, що реалізовуються рухом і перетворенням інформації.
Науковий керівник – канд. екон. н., доц. Жмуркевич А.Є.

У звітному періоді працівниками кафедри виконувалась НДР на тему «Методологія формування управлінських рішень з використанням математичних методів та інформаційних технологій» (№ державної реєстрації − 0114U002794), (науковий керівник – канд. екон. н., доц. Жмуркевич А.Є.).

В результаті проведених досліджень отримано наступні узагальнені результати:

Обґрунтовано застосування методу головних компонент для зниження розмірності інформативного поля з метою визначення структури факторів інформатизації діяльності підприємств: «Рівень використання ІКТ» та «Забезпеченість підприємств ЕОМ». Узагальнено найпоширеніші підходи до класифікації інформаційних технологій (ІТ).

Виконано практичну реалізацію методики кластерного аналізу для формування кредитних програм комерційних банків для позичальників фізичних осіб.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Кластерний аналіз (англ. Data clustering) - задача розбиття заданої вибірки об'єктів (ситуацій) на підмножини, що називаються кластерами, так, щоб кожен кластер складався з схожих об'єктів, а об'єкти різних кластерів істотно відрізнялися.
Проведено класифікацію регіональних ринків (областей західної України) на яких працює банківська установа за типом позичальника фізичної особи за рядом класифікаційних ознак (середньою сумою та терміном кредиту, середнім доходом, віком і соціальною стабільністю позичальника та його кредитною історію).

Також застосовано інструментарій кластерного аналізу для планування діяльності підприємств легкої промисловості та визначено, що існує потреба об’єднання суб’єктів галузі легкої промисловості у однорідні групи з метою покращення їх господарської діяльності.

Проведено аналіз діяльності біржових торговельних систем на вітчизняному ринку фінансових інвестицій. Виконано аналіз порядку відкриття рахунків до початку торгівлі та модель інтернет-трейдингу.

Розглянуто особливості створення та функціонування нового виду валюти – криптовалюти. Окреслено перспективи подальшого розвитку найбільш поширеного з видів криптовалют – біткоінів.

Наведено приклад практичного застосування методів теорії ймовірності та математичної статистики для оцінки ймовірності ризику банкрутства страхових компаній, що працюють на страховому ринку України.

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
Теорія ймовірності - розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними. Математичні моделі в теорії ймовірності описують з деяким ступенем точності випробування (експерименти, спостереження, вимірювання), результати яких неоднозначно визначаються умовами випробування.
Математична статистика - розділ математики та інформатики, в якому на основі дослідних даних вивчаються імовірнісні закономірності масових явищ. Основними задачами математичної статистики є статистична перевірка гіпотез, оцінка розподілу статистичних імовірностей та його параметрів, вивчення статистичної залежності, визначення основних числових характеристик випадкових вибірок, якими є: вибіркове середнє, вибіркові дисперсії, стандартне відхилення. Прикладом перевірки таких гіпотез є з'ясування питання про те, змінюється чи не змінюється виробничий процес з часом. Прикладом оцінки параметрів є оцінка середнього значення статистичної змінної за дослідними даними. Для вивчення статистичної залежності використовують методи теорії кореляції. Загальні методи математичної статистики є основою теорії похибок.

Кафедра економічної теорії.
Економі́чна тео́рія - наука, що вивчає проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів для максимального задоволення потреб людей. Складається з багатьох шкіл і направлень. Економічна теорія розвивається і доповнюється новими даними з часом, тому її розвитком в історичній перспективі займається такий напрямок, як історія економічних вчень.
Науковий керівник – канд. екон. н., доцент Гупало О.Г.

У звітному році здійснювалось наукове дослідження на тему «Пенсійне забезпечення громадян України як складова соціальної політики держави» (№ державної реєстрації 0114U002795), (науковий керівник канд. екон. н., доц. Гупало О.Г.)

У результаті дослідження теми: «Пенсійне забезпечення громадян України, як складова соціальної політики держави» вивчено систему соціально-економічні відносини, що виникають між суб’єктами економічної діяльності, в результаті реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення громадян України.

Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.
На основі проробленої роботи пропонуються нові варіанти для організації продуманої та соціально ефективної державної політики у сфері пенсійного забезпечення громадян України, з врахуванням існуючої сьогодні проблематики по наповненню пенсійного фонду.

По даній тематиці підготовлені два розділи в дисертаційній роботі аспіранта Жука О.Б. «Фінансове забезпечення соціального захисту населення» (захист роботи планується на 2017 рік).

Пенсійний фонд - термін, який об'єднує Державні пенсійні фонди та Недержавні пенсійні фонди які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством - членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені чинним законодавством.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

1   2   3   4


Скачати 454.39 Kb.

 • Державної фіскальної служби України
 • на тему «Сучасні тенденції розвитку державного фінансового контролю
 • 12. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу.
 • Оперативний доступ до електронних колекцій наукової періодики і баз даних провідних наукових видавництв світу та інтенсивний обмін інформацією
 • Кафедра державних та місцевих фінансів. Науковий керівник – д-р екон. наук, доцент Ситник Н.С.
 • Кафедра фінансів субєктів господарювання. Науковий керівник – д-р. екон. н., професор Васьківська К.В.
 • Кафедра економіки та менеджменту. Науковий керівник – канд. екон. н., професор Карпінський Б.А.
 • Кафедра обліку і аудиту. Науковий керівник – канд. екон. н., професор Романів Є.М.
 • Кафедра економічної кібернетики
 • Кафедра економічної теорії