Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність факультету управління фінансами та бізнесу у 2016 році 1

Скачати 454.39 Kb.

Інформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність факультету управління фінансами та бізнесу у 2016 році 1
Скачати 454.39 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір454.39 Kb.
ТипІнформація
1   2   3   4

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання. Науковий керівник – д-р. екон. н., професор Біттер О.А.

У звітному періоді працівники кафедри здійснювали дослідження в рамках наукової теми «Конкурентоспроможність країни в умовах глобалізації» (№ державної реєстрації 0114U002793), (науковий керівник д-р. екон. н., проф. Біттер О.А.).

Проаналізовано стан та можливості зростання рівня конкурентоспроможності країни шляхом підвищення конкурентоспроможності окремих економічних елементів: фінансового ринку; агропромислового комплексу (на основі впровадження перспективних виробничо-продуктових ланцюжків;

Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.
шляхом виявлення цінових тенденцій на агропродовольчому ринку та особливостей їх формування); системи казначейського обслуговування бюджетів; підвищення фінансової стійкості суб’єктів підприємницької діяльності та обмеження тіньової складової в економіці України через вдосконалення ринкового ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції; прискорення інноваційної діяльності у всіх сферах економіки; перспективи державно-приватного партнерства для України.
14. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Факультет управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка має сучасну навчальну, науково-дослідну та матеріально-технічну базу, яка включає 2 навчально-лабораторні корпуси, які розташовані в центральній частині міста Львова.

Висока якість навчання забезпечується розвинутою інфраструктурою навчального процесу, належно обладнаними аудиторіями, висококваліфікованими педагогічними кадрами тощо. Навчальні аудиторії мають належне сучасне технічне обладнання, а окремі з них – комп'ютерне забезпечення із виходом у всесвітню мережу INTERNET, що в загальному сприяє студентам у здобутті та засвоєнні міцних науково-теоретичних знань.

Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.

Однак для повнішого забезпечення та ефективної організації навчальної та науково-дослідної роботи існує потреба в придбанні певного обладнання:
з/п


Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євроВартість,

тис. гривень1.

Системний блок Everest Game 9080 (9080_0205) (11шт.)

На основі пріоритетних наукових досліджень ЛДФА планується створити Міжвідомчий науково-дослідний центр з актуальних проблем фінансового забезпечення державотворення та стратегіології розвитку території з метою аналізу та надання допомоги державним і місцевим інституціям із даної тематики для вироблення ефективних управлінських рішень, а також підвищення кваліфікації працівників12600

340,2

2.

Монитор 23" Dell S2340L (11шт.)

2400

64,8

3.

Ноутбук Acer Aspire

V5-573G-54208G1Takk (NX.MCEEU.004) Black (1шт)1050

28,4

4.

Клавіатура Roccat Ryos MK Black (ROC-12-611-BK) (11шт.)

1200

32,4


5.

Миша Logitech Wireless Mouse M525 Black (910-002584) (11шт.)

550

14,9


6.

Принтер HP Color LaserJet Pro 400 M451dn (CE957A) USB cable (1шт.)

600

16,2

7.

Сканер HP ScanJet G4050 photo (L1957A) (1шт)

215

5,8

8.

Проектор Acer K132 (1шт)

550

14,9

9.

Екран Sopar New Gold моторизованный настенный (1:1) 200 х 200 (4200) White Case (1шт)

480

13,0

10.

Медіапроектор та екран для медіапроектора

Для забезпечення технічного супроводу наукових семінарів, презентацій та круглих столів

700

18,9

15. Заключна частина

Усвідомлюючи важливість подальшого сприяння розвиткові наукової і науково-технічної діяльності в Україні, покращенню науково-технічного потенціалу України, зацікавленості наукових установ в практичному застосуванні та реалізації власних результатів науково-технічної діяльності, а також налагодження ефективної взаємодії між суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності та органами виконавчої влади у цій сфері, вважаємо за необхідне підвищувати привабливість і престижність наукової інтелектуальної праці в Україні;

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
залучати талановиту молодь в науку та розвивати наукові школи на пріоритетних для України напрямах інноваційного розвитку. З огляду на це, пропонуємо: 1. Сприяти створенню навчально-наукових центрів на базі ВНЗ.

 2. Узгодити правову і нормативну бази стажування аспірантів, молодих учених і фахівців у зарубіжних центрах.

 3. Ширше практикувати досвід написання спільних наукових монографій на міждержавній (міжвідомчій) основі.

 4. Налагодження більш ефективної роботи у сфері організації наукової діяльності потребує збільшення цільового фінансування на публікації монографій, підручників, посібників, наукових статей викладачів, а також на участь їх у міжвузівських та міжнародних конференціях, а також монографій спільних із зарубіжними партнерами та статей у журналах з Імпакт-фактором.

 5. Збільшити цільове фінансування на закупівлю іноземної наукової літератури (журнали, монографії) та забезпечення можливостей викладачам входу в системи наукових бібліотек світу через Інтернет.

 6. Доцільно фінансово забезпечити можливості проходження довготермінового стажування викладачів ВНЗ України у провідних наукових центрах як України так і світу за базовими навчальними дисциплінами.

 7. Збільшити перелік видань економічних напрямів, що входять до наукометричних баз даних, та спростити процедуру подання матеріалів до публікації в них.

 8. Поглибити нерозривний взаємозв’язок передових методів навчання та наукових технологій для забезпечення повноправної участі у Болонському процесі.
  Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.


 9. Враховувати, що переважна більшість наукових досліджень проводиться викладачами в межах робочого часу, що не завжди ефективно, особливо у випадку значної завантаженості викладачів в навчальному процесі.

Одна з головних вимог розвитку вищої освіти є формування такої її структури, яка б в контексті соціально-економічних процесів забезпечувала якісну підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців.

Цього можливо досягти лише шляхом переходу вищої освіти на інноваційний тип розвитку, в основі якого лежить цілеспрямований пошук, підготовка та реалізація нововведень, які дозволять підвищити ефективність функціонування сфери вищої освіти, основних її складових (навчальної, науково-дослідної, виховної) та рівень задоволення суспільства і окремих його членів в освітянських послугах. Для підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ, поряд з нововведеннями у навчальний процес і науково-дослідну роботу та підвищенням якості підготовки фахівців, треба також враховувати такі чинники, як диверсифікацію джерел фінансування, ринкову конкуренцію в освітній сфері, вимоги міжнародних стандартів освіти.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.
Однак, стійка тенденція до зменшення частки ВВП на витрати вітчизняної науки призводить до, браку коштів та застарілості матеріально-технологічної бази науки, а це суттєво обмежує можливості проведення в Україні наукових досліджень та їх виконання на світовому рівні.Проблема має системний характер і обумовлена загальними принципами організації соціально-економічної діяльності України. У державі не визначені стратегічні цілі і завдання розвитку, не запроваджено довгострокове та середньострокове прогнозування і планування соціально-економічного розвитку, як це передбачено у розвинених країнах світу та державах ЄС.
Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Тому, формування інноваційної системи вищого навчального закладу – необхідна умова підвищення його конкурентоспроможності. Для цього в найближчі роки необхідно забезпечити перехід ВНЗ на шлях інноваційного розвитку, що повинно привести не лише до змін технічної та технологічної бази функціонування освітніх закладів, а й до зміни їх інституціональної сутності. Такий шлях передбачає визначення і реалізацію перспективних напрямків діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ у двох аспектах: по-перше, у розробці і впровадженню нових технологій освіти та удосконаленню процесу навчання;
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
по-друге, у підвищенні ефективності наукової та науково-дослідної діяльності.

В.о. декана факультету управління

фінансами та бізнесу А.В. Стасишин
1   2   3   4


Скачати 454.39 Kb.

 • 14. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень
 • В.о. декана факультету управління фінансами та бізнесу А.В. Стасишин