Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету біологічного факультету за 2016 рік Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності факультету або наукового підрозділу

Скачати 485.6 Kb.

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету біологічного факультету за 2016 рік Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності факультету або наукового підрозділу
Скачати 485.6 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації28.03.2017
Розмір485.6 Kb.
ТипІнформація
  1   2   3   4

Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність факультету

біологічного факультету за 2016 рік
1.
Науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.
Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності факультету або наукового підрозділу (не більше 1 сторінки) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності факультету (наукового підрозділу) у звітному році):

а) коротка довідка про факультет (науковий підрозділ) (до 7 рядків);

Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.

б) основні пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (до 7 рядків);

Факультет працював за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки: раціональне природокористування та науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань та в межах секцій за фаховими напрямами наукової ради МОНМС: приладобудування;

Раціона́льне природокори́стування - використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізацію взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування.
біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук та охорона навколишнього середовища. За першим напрямом – встановлено реакцію біотичних компонентів заповідних територій на зростаючу фрагментацію природного середовища та загальну антропогенну трансформацію за рахунок появи адвентивних видів, нових антропогенних чинників, а також змін клімату, які підсилюють процеси виснаження і збіднення біорізноманіття.
Змі́на клі́мату - суттєва та тривала зміна у статистичному розподілі погодних умов протягом тривалих проміжків часу: від десятиліть до мільйонів років. Це може бути зміна в середніх погодних умовах, або у розподілі погоди навколо середніх умов (наприклад, часті або рідкі екстремальні погодні явища).
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
За другим – встановлено, що похідний тіазолу ID27971 за рівнем цитотоксичності не поступається антинеопластичною ефективністю відомому протипухлинному препарату доксорубіцину в експериментах на клітинах лінії WM793 меланоми людини, тоді як дана сполука за середнім індексом цитотоксичності переважає за ефективністю доксорубіцин в експериментах на клітинах лінії U251 гліобластоми людини.

в) наукові та науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні 4 роки (можна у вигляді таблиці));

Кількість ставок науково-педагогічних кадрів на факультеті зменшилася у порівнянні з минулим роком на 0,75 ставки. Всього на факультеті працюють 83 викладачі, які обіймають 55 ставок. Кількість ставок докторів наук залишається стабільною і становить 11 осіб.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Число ставок кандидатів наук, які працюють на факультеті зменшилося з 60,5 (враховуючи сумісників) осіб до 58.

г) кількість виконаних НДР та обсяги їхнього фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці та побудувати діаграму:

Категорії робіт

2013

2014

2015

2016

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

3

270,52

3

431,103

3

459,93

4

804,8

Прикладні

7

1229,79

2

412,913

1

242,95

2

520,9

Держ.бюджет інші, нац. надбання та гранти

2

155,00

4

219,87

3

741,03

13

3178,5

54 тис. Є

10 тис. USD


д) кількість діючих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

На біологічному факультеті функціонує спеціалізована вчена рада К 35.051.14 по захисту дисертацій на здобуття наукового звання кандидата біологічних наук.

Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
Вче́на ра́да - колегіальний орган у вищих навчальних закладах і науково-дослідних інститутах.
Кандидат наук Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
До 2013 р. рада забезпечувала захисти по двох спеціальностям: 03.00.02 – біофізика та 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. З 2014 р. перелік спеціальностей розширено до трьох і на сьогодні рада здійснює захисти за трьома спеціальностями: 03.00.02 – біофізика, 03.00.04 – біохімія та 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. За звітний період захищено сім кандидатських дисертацій.

ж) найвагоміші результати фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Університету;

Фізіо́логія твари́н і люди́ни - галузь науки, яка вивчає механізми і закономірності всіх проявів життєдіяльності організму, його органів, тканин, клітин та сублітинних утворень, використовуючи для вивчення й пояснення цих проявів методи й поняття фізики, хімії, математики й кібернетики.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Прикладні́ науко́ві дослі́дження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.
один результат – не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику наукового результату).

У рамках науково-дослідної роботи Бл-01Ф " Са2 -транспортувальні системи та регуляції клітинного дихання екзокринних залоз у нормі і за дії стресорних чинників " (науковий керівник: проф.

Кліти́нне або ткани́нне ди́хання - сукупність біохімічних реакцій живих організмів, що протікають в клітинах, в ході яких відбувається окиснення вуглеводів, ліпідів і амінокислот. Вивільнена енергія запасається в хімічних зв'язках макроенергетичних сполук (АТФ та ін.)
Манько В. В.) Модифіковано методику прижиттєвого отримання ізольованих гепатоцитів для дослідження дихання мітохондрій. З’ясувано, що послідовності субстратів, які характеризують ефективність їхнього залучення до процесів мітохондріального окиснення, є різними для різних типів клітин та змінюються за дії фізіологічних агоністів і патологічних чинників в умовах in vitro. Встановлення оптимального набору субстратів окиснення дає змогу запропонувати спосіб корекції патологічних станів підшлункової залози чи печінки, що є предметом патентного пошуку.
Патологі́чний стан - це сукупність патологічних змін в організмі, які виникають внаслідок розвитку патологічного процесу. У вузькому розумінні слова - це стійке відхилення від норми, яке має біологічно негативне значення для організму (стан після ампутації кінцівок, рубець, втрата зубів тощо).
Підшлунко́ва за́лоза - це залоза внутрішньої та зовнішньої секреції, розташована позаду шлунка, складається з частини (головки), тіла і хвоста. Це залоза змішаної секреції, що виробляє як травний сік (екзокринна функція), так і гормони (ендокринна функція).
Вивчено залежність продукції ландоміцину А штамом Streptomyces cyanogenus S136-pMO19 від концентрації індуктора – тіострептону. Максимальний рівень продукції спостерігали при внесенні 5 мкг індуктора у перерахунку на 1 мл рідкої культури. Методами колонкової хроматографії очищено близько 50 мг ландоміцину А з 300 мл культуральної рідини.

У рамках науково-дослідної роботи ОБ–02 П «Оптимізація екологічної мережі транскордонних об’єктів природно-заповідного фонду заходу України у рамках Програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера» (науковий керівник – проф.

Екологі́чна мере́жа (Екомережа) - єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством України, і є частиною структурних територіальних елементів екологічної мережі - природних регіонів, екологічних коридорів, буферних зон.
Царик Й.В.) Розроблені пропозиції щодо вдосконалення функціонального зонування територій екологічної мережі транскордонних об’єктів природно-заповідного фонду Заходу України. Надано оцінку сучасного стану заповідних екосистем та біологічного різноманіття новим природоохороннім транскордонним територіям, що об’єднані Програмою ЮНЕСКО «Людина та біосфера». Запропоновані та впроваджені практичні заходи щодо збереження адаптивної здатності центрів біологічного різноманіття, зменшення загроз стійкому функціонуванню природних екосистем Біосферних резерватів ЮНЕСКО, що розташовані на кордоні ЄС та України (Розточчя та Західне Полісся).
Полісся - історико-етнографічна область, природно-географічний край, частина колишньої прабатьківщини слов'ян, давня етноконтактна зона. Полісся розташоване на території чотирьох держав: Білорусі, України, Польщі та Росії.

2Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня:

а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконували за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконували, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконували за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.


  1   2   3   4


Скачати 485.6 Kb.

  • Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
  • Бл-01Ф " Са
  • ОБ–02 П
  • Законом України