Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету біологічного факультету за 2016 рік Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності факультету або наукового підрозділу

Скачати 485.6 Kb.

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету біологічного факультету за 2016 рік Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності факультету або наукового підрозділу
Скачати 485.6 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації28.03.2017
Розмір485.6 Kb.
ТипІнформація
1   2   3   4
№ 942, назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування);
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування).

Назва пріоритетного тематичного напряму: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворюваньБл-01Ф «Са2 -транспортувальні системи та регуляції клітинного дихання екзокринних залоз у нормі і за дії стресорних чинників». Науковий керівник д-р біол. наук, проф. Манько В. В. Обсяг фінансування – 637,386 тис. грн., у т. ч. 247,775 тис. грн. у 2016 році. Модифіковано методику прижиттєвого отримання ізольованих гепатоцитів для дослідження дихання мітохондрій. Оцінено стан мітохондріального базального та стимульованого FCCP дихання панкреацитів, гепатоцитів і ракових клітин за окиснення мембранопроникних і мембранонепроникних субстратів окиснення. З’ясувалося, що послідовності субстратів, які характеризують ефективність їхнього залучення до процесів мітохондріального окиснення, є різними для різних типів клітин та змінюються за дії фізіологічних агоністів і патологічних чинників в умовах in vitro. Встановлення оптимального набору субстратів окиснення дає змогу запропонувати спосіб корекції патологічних станів підшлункової залози чи печінки, що є предметом патентного пошуку. Вивчено залежність продукції ландоміцину А штамом Streptomyces cyanogenus S136-pMO19 від концентрації індуктора – тіострептону. Максимальний рівень продукції спостерігали при внесенні 5 мкг індуктора у перерахунку на 1 мл рідкої культури. Методами колонкової хроматографії очищено близько 50 мг ландоміцину А з 300 мл культуральної рідини.

Бф-24Ф «Енергетичні процеси у мітохондріях ракових клітин та гепатоцитів за дії азолів і похідних фурану з протипухлинною активністю». Науковий керівник: д-р біол. наук, ст. наук. сп. Бабський А. М. Обсяг фінансування –215,130 тис. грн. у 2016 році. Впродовж першого року дослідження синтезовано і відібрано ефективні на рівні in vitro сполуки з антинеопластичним потенціалом. Досліджено цитотоксичну дію (оцінка за показником IC50) синтетичних похідних тіазолів (ID14826, 16956, 20345, 27971) та піразолотіазолопіримідину (ID 053301, 053300, 053616, 053617, 053620, 053623 та 053624) на пухлинні клітини різного походження.
Пухли́на (лат. Tumor) - патологічний процес, представлений новоствореною тканиною, в якій зміни генетичного апарату клітин призводять до порушення регуляції їхнього росту і диференціювання.
Зокрема встановлено, що похідний тіазолу ID27971 за рівнем цитотоксичності не поступається антинеопластичною ефективністю відомому протипухлинному препарату доксорубіцину в експериментах на клітинах лінії WM793 меланоми людини, тоді як дана сполука за середнім індексом цитотоксичності переважає за ефективністю доксорубіцин в експериментах на клітинах лінії U251 гліобластоми людини. Серед похідних піразолотіазолопіримідину сполуки 053301, 053620, 053624 проявили найбільш виражену токсичність щодо клітин лінії Jurkat Т-клітинного лейкозу людини, а речовини 053301, 053616, 053617, 053620 та 053624 проявили найбільш виражену токсичність щодо клітин лінії К562 хронічного мієлогенного лейкозу людини. Також слід зазначити, що протипухлинний препарат доксорубіцин володіє більш вираженою цитотоксичністю щодо псевдонормальних клітин лінії НЕК293 ембріональної нирки людини.

Бм-25Ф «Функціонування мікробоценозів техногенно змінених територій та їхня участь у трансформації сполук важких металів і сульфуру”. Науковий керівник: канд. біол. наук, проф. Гнатуш С. О. Обсяг фінансування –215,069 тис. грн. у 2016 році. Проведено аналіз ролі бактерій циклу сульфуру і актинобактерій у функціонуванні мікробоценозів техногенно змінених територій, визначено їх склад, просторову і функціональну структуру. З породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району та води озера Яворівське виділено еколого-трофічні групи мікроорганізмів і досліджено їхню чисельність.
Важкі метали - нечітко визначена група елементів з металічними властивостями, що зазвичай включає перехідні метали, деякі металоїди, лантаноїди і актиноїди. Історично було запропоновано багато визначень цього терміну, деякі засновані на густині, інші на атомному номері або атомній масі, ще інші на хімічних властивостях або токсичності.
Ша́хта (нім. Schacht, англ. Mine) - промислове підприємство з видобування корисних копалин (вугілля, солей, руди тощо) підземним способом і відвантаження їх споживачам або на гірничозбагачувальну фабрику.
Встановлено сезонну зміну чисельності та ензиматичну активність целюлозоруйнівних мікроорганізмів порід відвалів вугільних шахт. Досліджено сульфурредуктазну активність сірковідновлювальних бактерій, які використовують фумарат, малат, йони нітриту, нітрату, хрому (VI), мангану (IV) і феруму (III) як акцептори електронів. Виділені штами використовують як донори електронів і джерела карбону: натрій ацетат, фумарат, стеарат, натрій цитрат і натрій піруват, однак найвищу біомасу нагромаджують у середовищі із натрій ацетатом і фумаратом, що зумовлює високий вихід гідроген сульфіду.
До́нор електро́на (донор електронів, електронний донор) - хімічний об'єкт, який віддає електрон до іншої сполуки. Звичайно це відбувається при переносі електрона (тобто, окислювально-відновлювальних реакціях).
із породи відвалу шахт «Надія” і Центральної збагачувальної фабрики виділено термофільні сірковідновлювальні бактерії, досліджено їхні деякі морфологічні та фізіологічні властивості.
Збага́чувальна фа́брика (рос. обогатительная фабрика, англ. concentrating mill, dressing mill, preparation plant; нім. Aufbereitungsanlage f, Aufbereitungsbetrieb m, Aufbereitungsfabrik f) - гірниче підприємство для первинної переробки твердих корисних копалин з метою отримання технічно цінних продуктів, придатних для промислового використання.
Досліджено фізіолого-біохімічні властивості, активність та кінетичні параметри сульфурредуктази Desulfuromonas sp. Оптимізовано умови культивування desulfomicrobium sp. crr3 у середовищі з нітрат-йонами як акцепторами електронів. За вмісту до 1,5 мМ Pb2 і Mn2 ефективність зв’язування H2S сягала 100 %. Досліджено деякі фізіолого-біохімічні характеристики бактерій Chlorobium limicola ІМВ К-8 та Rhodopseudomonas sp. Бактерії Desulfuromonas acetoxidans IMВ В-7384 відновлюють йони феруму (ІІІ) за концентрації 10 мМ C6H5O7Fe у середовищі. Максимальну потужність електричної енергії (10,0 мВт/м2) спостерігали за внесення 42 мМ малату, порівняно з внесенням натрій цитрату, фумарату, сукцинату та натрій пірувату.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
Вдосконалено модель мікробного паливного елемента (МПЕ). Кулонівська ефективність МПЕ із внесенням вод навколишнього середовища та бактерій як анодного біокаталізатора становить 32 %.

Ф60/52-2016 «Рибосома як регуляторний елемент метаболізму: нове розуміння на основі підходів геномної інженерії”. Науковий керівник: д-р біол. наук, с. н. с. Осташ Б. О. Обсяг фінансування у 2016 році 90,0 тис. грн. Досліджено регуляторні процеси на рівні трансляції, що здатні викликати якісні та кількісні зміни у біології клітини, такі як збільшення продукції антибіотиків стрептоміцетами чи розвиток патологічних станів у людини. Об’єктом роботи є ген rpsL актинобактерійного штаму Streptomyces albus J1047, що кодує рибосомний білок S12. Мета НДР – порівняти властивості штаму Streptomyces albus дикого типу (J1074) та його мутантів за геном rpsL (кодує рибосомний білок S12), зокрема їхню здатність накопичувати первинні й вторинні метаболіти, швидкість росту та стійкість до антибіотиків.
Рибосомні білки - це білки, які разом із рибосомними РНК утворюють субодиниці рибосоми. Важливий внесок у дослідження білків рибосом зробила німецька дослідниця українського походження Марина Родніна.
Вторинні метаболіти - органічні сполуки, які безпосередньо не залучені до росту, розвитку або розмноження клітин організму в нормальному стані. На відміну від первинних метаболітів, відсутність вторинного метаболіту приводить не до раптової смерті, а лише до тривалого погіршення життєдіяльності або плодовитості організму, або можливо не приводить до будь-яких помітних змін.
Виконано конструювання низки меродиплоїдних мутантів за геном rpsL, що містять кластер генів біосинтезу аранціяміцину. На основі меродиплоїда R94G_ex та мутанта, що містять цю мутацію в гомозиготному стані, отримано спонтанні мутанти, стійкі до стрептоміцину, лінкоміцину та еритроміцину. Вивчено стійкість rpsL-мутантів до стрептоміцину. Досліджено ендогенні антимікробні властивості сконструйованих штамів.

БГ-41Нр «Універсальний генетичний механізм контролю продукції біологічно активних речовин стрептоміцетами”.
Біологічно активні речовини (БАР) - (грец. bios - життя, що означає зв'язок із життєвими процесами і відповідає слову «біол.» + лат. activus - активний, тобто речовина, яка має біологічну активність) - це сполуки, які внаслідок своїх фізико-хімічних властивостей мають певну специфічну активність і виконують, змінюють або впливають на каталітичну (ферменти, вітаміни, коферменти), енергетичну (вуглеводи, ліпіди), пластичну (вуглеводи, ліпіди, білки), регуляторну (гормони, пептиди) або інші функції в організмі.
Науковий керівник: д-р біол. наук, с. н. с. Осташ Б. О. Обсяг фінансування у 2016 році 126,8 тис. грн. Досліджено гени стрептоміцетів, що кодують лейцил-тРНК-UUA, білки посттранскрипційної модифікації тРНК, плейотропні транскрипційні фактори родини BldH. Об’єктом роботи є молекулярні механізми плейотропної ініціації експресії генів вторинного метаболізму бактерій роду Streptomyces.
Факторами транскрипції (інша назва - специфічні до послідовності ДНК-зв'язувальні фактори) в молекулярній біології називають білки, що зв'язуються із регуляторними ділянками ДНК за допомогою своїх ДНК-зв'язувальних доменів і є частиною системи, яка регулює транскрипцію, тобто передачу генетичної інформації від ДНК до РНК.
Експре́сія ге́нів - процес, при якому спадкова інформація генів (нуклеотидна послідовність) використовується для синтезу функціонального продукту: білка або РНК.
Виявляли нові генетичні фактори, що визначають у стрептоміцетів рівень експресії регуляторної системи BldA-BldH, досліджували їхню роль в ініціації синтезу антибіотиків; на основі отриманих даних. Опрацьовано нові підходи до активації криптичного ВМ. Виконано філогеномний аналіз білків родини BldH. Отримано мутанти Streptomyces ghanaensis та S. albus за генами miaA-miaB, що контролюють модифікацію залишку А37 у тРНК. Сконструйовано низку плазмід експресії bldH зі штамів S. albus J1074 та S. cyanogenus S136.

ДЗ/46-2015 «Розроблення біотехнології виробництва ландоміцину А – нового протипухлинного антибіотика». Науковий керівник – д-р біол. наук, проф. Федоренко В. О. Обсяг фінансування у 2016 році 600,0 тис. грн. Вивчено вплив різних доз УФ-опромінення (УФ) та N-метил-N`-нітро-N-нітрозогуанідину (НГ) на виживання і антибіотичну активність продуцента ландоміцину А S. cyanogenus S136. Для мутагенної обробки S. cyanogenus S136 з метою селекції на підвищений синтез ландоміцину А слід вважати умови УФ, які викликають зниження виживання спор культури до 0,1 %, а також інкубації з НГ, при яких виживання культури становить близько 30 %. Проведено порівняльну оцінку рівня біосинтезу ландоміцину А сконструйованими штамами S. cyanogenus, в яких експресовано три різних типи регуляторних генів, що кодують: плейотропний регулятор AdpA; мутантні варіанти білку малої субодиниці рибосоми S12 і специфічний активатор експресії генів біосинтезу ландоміцину А LanI. За умов глибинної ферментації в середовищі SG найвищий рівень продукції ландоміцину А досягався через дві доби при культивуванні штаму S136-MO19, в якому ген lanI клоновано під тіострептон-індуцибельним промотором tipAp. Цей штам обрано для дальшого його глибинного культивування з метою напрацювання дослідної партії ландоміцину А. Оптимізовано умови глибинного біосинтезу ландоміцину А штамом-надпродуцентом S. cyanogenus S136-MO19 при культивуванні у ферментері та розроблено технологію глибинної ферментації надпродуцента, що дозволяє підвищити рівень синтезу ландоміцину А на середовищі SG до 380 мкг/мл.
3. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; обов’язково зазначити підприємства та організації, які здійснювали апробацію, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їхньому використанні:

а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконували за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконували, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконували за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
№ 942, назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування, виконані госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їхнього виконання);

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Раціональне природокористування

ОБ – 02П «Оптимізація екологічної мережі транскордонних об’єктів природно-заповідного фонду заходу України у рамках Програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера». Науковий керівник – д-р біол. наук, проф. Царик Й. В. Обсяг фінансування – 486,84 тис. грн., у т. ч. 243,894 тис. грн. у 2016 році. Розроблені пропозиції щодо вдосконалення функціонального зонування територій екологічної мережі транскордонних об’єктів природно-заповідного фонду Заходу України. Надано оцінку сучасного стану заповідних екосистем та біологічного різноманіття новим природоохороннім транскордонним територіям, що об’єднані Програмою ЮНЕСКО «Людина та біосфера». Запропоновані та впроваджені практичні заходи щодо збереження адаптивної здатності центрів біологічного різноманіття, зменшення загроз стійкому функціонуванню природних екосистем Біосферних резерватів ЮНЕСКО, що розташовані на кордоні ЄС та України (Розточчя та Західне Полісся). Встановлено реакцію біотичних компонентів заповідних територій на зростаючу фрагментацію природного середовища та загальну антропогенну трансформацію за рахунок появи адвентивних видів, нових антропогенних чинників, а також змін клімату, які підсилюють процеси виснаження і збіднення біорізноманіття.
б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування, виконані госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їхнього виконання).

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


Бх–26Пр «Розробка пристрою для визначення лігандних форм гемоглобіну у цільній крові для експрес-діагностики критичних станів». Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Дудок К. П. Обсяг фінансування – 277,034 тис. грн. у 2016 році. Проведено дослідження спектральних характеристик одинарних та бінарних розчинів гемоглобіну, зокрема дезоксигемоглобіну та нітрозилгемоглобіну, оксигемоглобіну та нітрозилгемоглобіну. Одержано спектри поглинання нітрозилформи гемоглобіну при довжинах хвиль 450-720 нм шляхом статичного аналізу набору даних із спектрів поглинання дезоксиформи та нітрозилформи при повному перетворенні однієї форми в іншу.
Спектр поглинання - залежність коефіцієнта поглинання від частоти. Поряд із спектрами випромінювання, спектрами люмінесценції та іншими спектроскопічними методами, спектри поглинання широко використовуються в науці й техніці для аналізу хімічного складу та інших властивостей речовин.
Довжина́ хви́лі - характеристика періодичної хвилі, що позначає найменшу відстань між точками простору, в яких хвиля має однакову фазу. Крива на представленому малюнку може розглядатися, наприклад, як миттєвий знімок збурень в струні, коли відхилення точок струни від положнення рівноваги задається виразом
Встановлено, що додаванні донора нітроген оксиду лише третина метгемоглобіну перетворюється у нітрозилгемоглобін.

M/82-2016 «Інженерія вторинного метаболізму стрептоміцетів з використанням мутацій у гені рибосомного білка S12». Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Осташ І. С. Обсяг фінансування у 2016 році 32,5 тис. грн. Предметом дослідження є механізми прояву мутантних алелей гена rpsL за умов співіснування з алелем дикого типу у клітинах стрептоміцетів. Об’єктом дослідження є штами S. cyanogenus та S. albus J1074, меродиплоїдні за геном rpsL. Мета НДР – вивчити вплив мутантного алеля гена рибосомного білка S12 на вторинний метаболізм продуцента протиракового антибіотика, ландоміцину А, Streptomyces cyanogenus S136 та модельного штаму актиноміцетів S. albus J1074. Сконструйовано низку меродиплоїдних штамів Streptomyces cyanogenus S136 та ΔlanI, що містять додаткові копії мутантних алелів гена rpsL, зокрема з точковими мутаціями K88R, K88E, R86P. Вивчено вплив мутантних алелів на рівень синтезу ландоміцинів в отриманих штамах. Досліджено рівень стійкості меродиплоїдних штамів до різних концентрацій стрептоміцину. Сконструйовано штам S. albus Δpse (pMO33), що несе додадкову копію гена rpsL, продукт якого містить мітку his6 на С-кінці.
4. Розробки, які впроваджено у 2016 році за межами Університету (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/НУ від впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1

2

3

4

5

6

1

Оптимізація екологічної мережі транскордонних об’єктів природно-заповідного фонду заходу України у рамках Програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера»

Автори розробки:

Царик Й. В.,

Горбань І. М.


практичні заходи щодо збереження адаптивної здатності центрів біологічного різноманіття, зменшення загроз стійкому функціонуванню природних екосистем Біосферних резерватів ЮНЕСКО, що розташовані на кордоні ЄС та України (Розточчя та Західне Полісся).

Природний заповідник «Розточчя», МОН України,

вул. Січових стрільців, 7,

смт Івано-Франкове,

Яворовський р-н,

Львівська обл., 81070
Лист про використання результатів досліджень у Природному заповіднику «Розточчя» та при створенні біосферного резервату «Розточчя» в МАБ ЮНЕСКО від 14.11.2016 р.

№ 177


Встановлено реакцію біотичних компонентів заповідних територій на зростаючу фрагментацію природного середовища та загальну антропогенну трансформацію за рахунок появи адвентивних видів, нових антропогенних чинників, а також змін клімату, які підсилюють процеси виснаження і збіднення біорізноманіття.

Розроблені пропозиції щодо вдосконалення функціонального зонування територій екологічної мережі транскордонних об’єктів природно-заповідного фонду Заходу України. Надано оцінку сучасного стану заповідних екосистем та біологічного різноманіття новим природоохороннім транскордонним територіям, що об’єднані Програмою ЮНЕСКО «Людина та біосфера».1   2   3   4


Скачати 485.6 Kb.