Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік

Скачати 216.39 Kb.

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік
Скачати 216.39 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.04.2017
Розмір216.39 Kb.
ТипІнформація
  1   2   3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2010 РІК
Наукова і науково-технічна діяльність в університеті організовується, здійснюється і фінансується відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації” (Наказ МОН від 01.06.2006 № 422), Статуту університету та інших нормативно-правових актів і є невід’ємною складовою освітянської діяльності.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

У 2010 р. в університеті працювало 220 штатних докторів наук і 795 кандидатів наук.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Взагалі у науково-педагогічній роботі беруть участь 350 докторів наук та 31 академік і член-кореспондент НАН України.

Учені університету проводять фундаментальні, прикладні та пошукові науково-дослідні роботи, що зареєстровані в УкрІНТЕІ, включені до тематичного плану університету і виконуються за рахунок держбюджетного фінансування, за державними та міжнародними проектами і грантами. Виконання фундаментальних досліджень в університеті має на меті отримання наукового продукту (нових теорій, концепцій, методів, методик, математичних моделей та ін.).

Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
Прикладні дослідження спрямовані на виконання інноваційних розробок більш зорієнтованих на отримання кінцевого результату (нових технологій, нових видів техніки, нових матеріалів та ін.
Прикладні́ науко́ві дослі́дження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.
), що дозволить суттєво підвищити їх конкурентоспроможність та значно поширити впровадження результатів.

Науково-дослідна робота спрямована на: постійне зростання якості результатів НДР та збільшення результатів світового рівня; постійну підтримку талановитої молоді з числа студентів, аспірантів та молодих учених; безперервну інтеграцію наукових результатів у навчальний процес; максимальне сприяння міжнародним науковим зв’язкам та міжнародним науковим проектам; сприяння співпраці з науковими установами, іншими ВНЗ та органами державної і місцевої влади та запровадження нових форм співпраці з ними для вирішення науково-технічних та соціально-економічних проблем і завдань; максимальне сприяння модернізації матеріально-технічної наукової та лабораторної бази; оновлення матеріально-технічної та лабораторної бази наукових досліджень найновішими комп’ютеризованими, сертифікованими вимірювальними засобами, комплексами, технікою та обладнанням;

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
запровадження системи стажування науково-педагогічних працівників, науковців, студентів за кордоном для виконання наукових досліджень та спільної підготовки аспірантів і докторантів із закордонними партнерами.

До тематичного плану НДДКР, що фінансувалися Міністерством освіти і науки України за рахунок державного бюджету, у 2010 р. включено 132 роботи із обсягом фінансування 17259,3 тис. грн., у тому числі 90 фундаментальних науково-дослідних робіт із обсягом фінансування 12180,3 тис. грн. та 42 прикладні науково-дослідні роботи із обсягом фінансування 5079,0 тис. грн. На збереження наукових об’єктів, що становлять національне надбання виділено 232,0 тис. грн.

В університеті діє система внутрішньовузівських грантів для викладачів та науковців Харківського національного університету імені В. Н.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна - університет у місті Харків, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований 17 листопада 1804 року з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна.
Каразіна (Фонд фундаментальних досліджень). За рахунок цього фонду в 2010 році виконано 19 НДР на загальну суму 288,8 тис. грн.

У 2009 р. в університеті створений Фонд розвитку і модернізації наукового та навчально-наукового обладнання, діяльність якого спрямована на розвиток матеріально-технічної бази університету, модернізацію існуючого наукового та навчально-наукового обладнання і доведення його до сучасного рівня, а також на розробку нового обладнання та приладів. За рахунок коштів цього Фонду у 2010 р. виконувалось 12 робіт на загальну суму 288,8 тис. грн.

Всі науково-дослідні роботи формуються у межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених Законом України. Переважна кількість робіт виконувалась за напрямом 1 “Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави”.

Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.
Сталий розвиток Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

За рахунок коштів Державного фонду фундаментальних досліджень, грантів по міжнародним зобов’язанням та по науковим і науково-технічним розробкам, за державними цільовими програмами у 2010 р було профінансовано 9 НДР на суму 1249,0 тис. грн. За рахунок коштів загального бюджету було профінансовано у сумі 70,0 тис. грн. видання матеріалів двох конференцій: XXXIV Міжнародна

  1   2   3


Скачати 216.39 Kb.

  • Законів України
  • Харківського національного університету