Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2011 рік 2012 зміст

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2011 рік 2012 зміст
Сторінка1/7
Дата конвертації18.05.2017
Розмір2.18 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о.
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
ректора ЗНУ
__________________О. Г. Бондар
«____» ________________ 2012 р.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЗА 2011 РІК

2012

ЗМІСТ

 1. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності

Запорізького національного університету за 2011 рік……………………..
Науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.


 1. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня......................................................................................................................
  Фундамента́льні науко́ві дослі́дження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.
  Гуманітарні науки - галузі досліджень, предметом яких є людина як суспільна (культурна, моральна, духовна) істота та все нею створене. Гуманітарні науки - група академічних дисциплін, об'єднаних прагненням до вивчення таких аспектів людського буття та якісних підходів, які взагалі не припускають єдиної парадигми, що визначає будь-яку наукову дисципліну.


 2. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки……………………………………………………….
  Прикладні́ науко́ві дослі́дження (англ. applied research) - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.


 1. Розробки, які впроваджено у 2011 році………………………………………

 2. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок…………………………………………………..

 3. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2011 році у зарубіжних виданнях…………………………………………………...

 4. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених…………………………………………………….
  Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.


 5. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками………...

 6. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями…………………………………………………………………...

 7. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук…………………….

 8. Заходи, здійснені спільно із Запорізькою обласною державною адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб………………………………

 9. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність…………………………………………………………..
  Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.


 10. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів……………………………………………...
  Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.
  Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.


 11. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень…………………………...

 12. Заключна частина………………………………………………………………

Додаток 1 Анкетні дані про ВНЗ……………………………………………………...

Додаток 2 Показники наукової та науково-технічної діяльності

за 2009-2011 роки…………………………………………………………..

Додаток 3 Інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних

розробок……………………………………………………………………

Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок………………………………….

Додаток 5 Презентація наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік……


3

58

11
23


27
39

42
45

50

51


52
57

59

61


62
64
77

81

85І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-

технічної діяльності ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2011 РІК
а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу

Запорізький національний університет - це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, до структури якого входять 13 факультетів, 59 кафедр, що забезпечують здобуття якісної вищої освіти за 33 напрямами підготовки та 43 спеціальностями.
Ко́ле́дж або коле́ж (англ. college, фр. collège) - вищий (в Англії та США) або середній (у Франції, Бельгії, Швейцарії та Канаді) навчальний заклад. У XIX столітті слово перекладалося з англійської як Колегія або Колегіум і у цьому широкому змісті може означати групу людей, які живуть за своїми внутрішніми правилами.
У ЗНУ навчається близько 10 тис. студентів за денною та заочною формою навчання. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється в аспірантурі за 45 спеціальностями, в докторантурі - за 14; функціонують 5 спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій з 7 спеціальностей.

б) основні пріоритетні наукові напрями Запорізького національного

університету (відповідно до наказу МОН від 07.06.11 р. № 535):

1.4.2. Фізика твердого тіла; 2.1.4. Біологічно активні речовини і матеріали; 2.2.1.

Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
Біологічно активні речовини (БАР) - (грец. bios - життя, що означає зв'язок із життєвими процесами і відповідає слову «біол.» + лат. activus - активний, тобто речовина, яка має біологічну активність) - це сполуки, які внаслідок своїх фізико-хімічних властивостей мають певну специфічну активність і виконують, змінюють або впливають на каталітичну (ферменти, вітаміни, коферменти), енергетичну (вуглеводи, ліпіди), пластичну (вуглеводи, ліпіди, білки), регуляторну (гормони, пептиди) або інші функції в організмі.
  Фізико-хімічні основи організації біологічних систем; 4.2.18. Історичний досвід українського народу і розв’язання проблем сучасного суспільного розвитку; 3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; 3.2 Інформаційні та комунікаційні технології; 3.4. Раціональне природокористування.в) науково-педагогічні кадри

У 2011 році науково-дослідну роботу в університеті виконував 651 працівник, з них 66 докторів наук, 428 кандидатів наук, 211 молодих вчених.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
Порівняно з минулим роком дещо зменшилася чисельність докторів наук (у 2010 році - 69 осіб, у 2009 році - 52 особи), проте суттєво зросла кількість кандидатів наук ( у 2010 році 414 осіб, у 2009 році - 377 осіб). У цілому, чисельність фахівців з науковим ступенем за останні два роки збільшилася на 65 осіб (15%).Категорії робіт

2009

2010

2011

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

Фундаментальні

6

388,9

7

436,6

7

374,9

Прикладні

3

333,3

4

371,5

8

453,2

Госпдоговірні

20

67,5

20

114,2

14

111,2

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки


д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій

В університеті діє 5 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 7 спеціальностей. У 2011 році відкрито 1 спеціалізовану вчену раду К17.051.

Вче́на ра́да - колегіальний орган у вищих навчальних закладах і науково-дослідних інститутах.
07 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.01 та 12.00.07. Упродовж звітного року в спеціалізованих вчених радах ЗНУ захищено 46 кандидатських дисертацій, з них 42 – сторонніми працівниками. Науковцями університету в 2011 році підготовлено і захищено 7 докторських та 61 кандидатську дисертацію.ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних

досліджень і розробок

НДР «Вивчення ролі судинного ендотелію в забезпеченні адаптації організму до систематичних фізичних навантажень». Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Маліков М. В. Створено систему фізіологічного моніторингу за функціональним станом та рівнем функціональної підготовленості організму, яка може бути використана при проведенні масових донозологічних обстежень населення (функціональна діагностика, профілактична медицина). Розроблена система фізіологічного моніторингу має високий рівень конкурентоспроможності у зв’язку з відсутністю вітчизняних та світових аналогів. На сьогодні ця система впроваджена в роботу спортивних клубів ЗТР (гандбол), Орбіта-Університет (волейбол), ДЮСШ «Україна» з академічного веслування, ГК «Мотор-ЗНТУ ЗАБ» м.
Профіла́ктика, профілакти́чна медици́на (від давньогрецького - запобіжний; англ. Prophylaxis, Preventive medicine) - система науково обґрунтованих заходів у медицині, спрямованих на запобігання захворюванням, їхньому розвитку та на зміцнення здоров'я.
Спортивне товариство - організація фізкультурно-спортивної спрямованості, завданням якої є сприяння розвитку фізичної культури та спорту.
 Запоріжжя. За результатами досліджень захищено 5 кандидатських дисертацій та опубліковано 47 статей.

НДР «Між Сходом і Заходом: особливості модернізаційних процесів в Україні (др. половина 80-х рр. ХХ ст. – 2008р.)». Науковий керівник: д-р іст. наук, проф. Турченко Ф.Г. Створено концептуальну модель модернізаційного розвитку України періоду другої половини 80-х рр. ХХ ст. – 2008 р. в контексті європейських та євразійських впливів. Порівняно з існуючими у вітчизняній історіографії концепціями представлена модель вирізняється: історичним характером аналізу, залученням історичної компаративістики як методологічного інструментарію, комплексним характером; враховує суспільно-політичні процеси останніх років, що не знайшли належної інтерпретації в історіографії. Результати роботи будуть корисними для працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, зокрема з питань євроінтеграції, політичної та адміністративної реформ.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
За результатами досліджень опубліковано 2 монографії, 1 навчальний посібник, 3 підручники для загальноосвітніх навчальних закладів (з грифом МОН), 20 статей у наукових виданнях.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.


з) найбільш актуальні події

 • ЗНУ - єдиний із запорізьких ВНЗ, який увійшов у «ТОП - 20» кращих університетів України за рейтингом Webometrics Ranking of World's Universities та за версією журналу «Деньги»;

 • на ХХ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар'єра – 2011» ЗНУ отримав Звання «Лідер національної освіти» за багаторічну науково-педагогічну діяльність у розбудові національної освіти та Золоту медаль і Диплом за перемогу в номінації «Розвиток студентської науково-дослідної роботи»;

 • університет офіційно вступив до Євразійської асоціації університетів;

 • за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження» на базі наукової бібліотеки ЗНУ створено Центр європейської інформації м. Запоріжжя;

 • Центр німецької мови ЗНУ успішно пройшов акредитацію Гете-інституту (Німеччина);

 • на базі ЗНУ спільно із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Державною службою інтелектуальної власності України був організований і проведений регіональний семінар на тему «Договір про патентну кооперацію (РСТ) та Мадридська система реєстрації знаків»;
  Всесвітня організація інтелектуальної власності Всесвітня організація інтелектуальної власності або ВОІВ (англ. World Intellectual Property Organization або WIPO, фр. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle або OMPI) - одне зі спеціалізованих агентств ООН; створена у 1967 році з метою заохотити творчу діяльність та забезпечити захист інтелектуальної власності в усьому світі.
  1   2   3   4   5   6   7 • ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2 01 1 РІК 2012
 • Біологічно активні речовини
 • НДР «Між Сходом і Заходом: особливості модернізаційних процесів в Україні (др. половина 80-х рр. ХХ ст. – 2008р.)». Науковий керівник: д-р іст. наук, проф. Турченко Ф.Г.
 • Ranking
 • Лідер національної освіти
 • Розвиток студентської науково-дослідної роботи »; університет офіційно вступив до Євразійської асоціації університетів;
 • Центр європейської інформації м. Запоріжжя ; Центр німецької мови ЗНУ успішно пройшов акредитацію Гете-інституту
 • Всесвітньою організацією інтелектуальної власності
 • Договір про патентну кооперацію (РСТ) та Мадридська система реєстрації знаків »