Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про операції з пов’язаними особами Кредиторська заборгованість та зобов’язання >10. Адміністративні витрати та витрати на збут 11. Інший сукупний дохід >12. Інші операційні та фінансові витрати

Скачати 200.06 Kb.

Інформація про операції з пов’язаними особами Кредиторська заборгованість та зобов’язання >10. Адміністративні витрати та витрати на збут 11. Інший сукупний дохід >12. Інші операційні та фінансові витрати
Скачати 200.06 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2017
Розмір200.06 Kb.
ТипІнформація
  1   2

----------------------------------

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

За 2014 рік

1.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Загальні відомості

2. Принципи підготовки звітності

3. Основні принципи облікової політики

4. Оренда

5. Фінансові активи та грошові кошти

6.

Фінансові активи - частина активів підприємства, яка являє собою фінансові ресурси: грошові кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Дебіторська заборгованість

7.

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
Капітал

8. Інформація про операції з пов’язаними особами

9. Кредиторська заборгованість та зобов’язання

10.

Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.
Адміністративні витрати та витрати на збут

11. Інший сукупний дохід

12. Інші операційні та фінансові витрати

13. Прибутки та збитки

14. Умовні зобов’язання

15 Політика управління ризиками

16. Події після звітної дати


2

23

5

56

7

78

8

99

9

910

10


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТО» (далі – Компанія) за рік що закінчився 31 грудня 2014 року підготовлена керівництвом Компанії до 25 березня 2015 року.

Компанія є Публічним акціонерним товариством, створеним 21 січня 2012 року.

Види діяльності компанії : трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти , надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.

Офіс Компанії знаходиться в Україні у м. Києві , вул. Зоологічна, буд.5/1, корпус 2

Акціонери'>Акціонери 

Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрованими акціонерами Компанії є одна юридична компанія, яка володіє її акціями:Акціонери

Резиденство

Відсоток участі голосуючих акцій,%

Компанія "Зеркомель Альянс Лімітед"

нерезидент

2,9


2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ

Заява про відповідність

Фінансова звітність Компанії підготовлена ​​відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

Юриди́чна фі́рма - форма юридичної практики, пов'язана з організованим наданням юридичних послуг на оплатній основі. Також може називатись наступними назвами - юридична компанія, юридична контора, адвокатська фірма, адвокатське бюро, колегія адвокатів.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)Основи складання звітності 

Фінансова звітність Товариства складена в усіх суттєвих умовах відповідно до вимог Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07.02.

Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
2013 року № 73, та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати за 2014 рік у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності.

  1   2


Скачати 200.06 Kb.

  • Фінансові активи та грошові кошти
  • Дебіторська заборгованість
  • Кредиторська заборгованість
  • 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  • Акціонери
  • Акціонери Резиденство Відсоток участі голосуючих акцій,%
  • 2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
  • Основи складання звітності
  • Міністерства фінансів України