Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про орган місцевого самоврядування 9 Інформація про об’єднання громадян І засоби масової інформації 10 Історична довідка 11 Коротка характеристика області та району 16

Скачати 1.34 Mb.

Інформація про орган місцевого самоврядування 9 Інформація про об’єднання громадян І засоби масової інформації 10 Історична довідка 11 Коротка характеристика області та району 16
Скачати 1.34 Mb.
Сторінка 1/18
Дата конвертації 25.03.2017
Розмір 1.34 Mb.
Тип Інформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Соціально-економічний аналіз Волочиської об‘єднаної територіальної громади

Матеріали до стратегічного плану сталого розвитку Волочиської міської ради

2016 рік


Зміст

1. Характеристика громади 8

1.1. Коротка характеристика громади і району 8

1.2. Інформація про орган місцевого самоврядування 9

1.3. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 10

1.4.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Історична довідка 11

1.5. Коротка характеристика області та району 16

1.6. Коротка характеристика громад – конкурентів 18

2. Земельні та природні ресурси 19

2.1. Земельні ресурси і територія громади 19

2.2.Містобудівні документи 20

2.3. Природні ресурси 21

2.4. Кліматичні умови 21

3.

Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі - поземе́лля) - частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Клі́мат або підсо́ння (від дав.-гр. Κλίμα - ухил) - багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях, 25-50-річні цикли, одна з основних географічних характеристик тієї чи іншої місцевості.
Населення і трудові ресурси 22

3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 22

3.2. Зайнятість населення та безробіття 26

3.3. Доходи населення і заробітна плата 274. Економіка громади 29

4.1. Суб’єкти господарської діяльності 29

4.2. Структура економіки та розвиток головних секторів 30

4.3. Розвиток малого і середнього бізнесу 32

4.4.

За́йнятість - це діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.
Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками.
Зовнішньоекономічна діяльність 33

4.5. Інвестиційна діяльність 335.
Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Фінансовий стан та бюджет громади 34

5.1 Бюджет громади 346. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу 38

7. Транспортна інфраструктура і зв’язок 39

8. Інфраструктура торгівлі та послуг 43

8.1. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування 43

8.2. Мережа закладів побутового обслуговування 43

8.3. Туристична інфраструктура 439. Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура 45

9.1. Житловий фонд 45

9.2.

Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.
Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.
Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 45

9.3. Енергоспоживання та енергозбереження 4810. Соціальна інфраструктура 49

10.1.

Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.
Мережа закладів освіти 49

10.2. Мережа закладів охорони здоров’я 50

10.3. Заклади культури 5311. Стан навколишнього природного середовища 55

Перелік таблиць


Перелік рисунків


Вступ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Скачати 1.34 Mb.

2021