Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про ознаки організму міститься в геномі наборі генів, які є ділянками молекул ДНК І знаходяться в ядрах клітин

Скачати 149.86 Kb.

Інформація про ознаки організму міститься в геномі наборі генів, які є ділянками молекул ДНК І знаходяться в ядрах клітин
Скачати 149.86 Kb.
Дата конвертації 25.03.2017
Розмір 149.86 Kb.
Тип Інформація

ВІДДІЛ ОСВІТИ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТc:\documents and settings\надежда\рабочий стол\біо2.jpg
Лозова Л.В.,

учитель біології

Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6

м Селидове - 2015Тема. Єдність хімічного складу організмів.
Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.


Молекулярні основи спадковості.
Генетична інформація про ознаки організму міститься в геномі - наборі генів, які є ділянками молекул ДНК і знаходяться в ядрах клітин.
Нуклеотидна або генетична послідовність - послідовність букв, що представляють первинну структуру реального або гіпотетичного ланцюжка нуклеїнової кислоти (зазвичай ДНК), що може нести генетичну інформацію.

Ген - це ділянка молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК), відповідальний за формування якоїсь певної ознаки. Але ген не перетворюється в ознаку, і між геном та ознакою існує серія проміжних реакцій.

Ген визначає лише первинну структуру білка, тобто послідовність розміщення у ньому амінокислот, від якої і залежить його функція.
c:\documents and settings\надежда\рабочий стол\ген.jpg

Білки - ферменти управляють біохімічними реакціями в організмі. Для кожної реакції існує свій специфічний білок - фермент. Хід біохімічних реакцій зумовлює прояву тієї чи іншої ознаки.

Первинна структура в біохімії - структура біологічної макромолекули із точним вказанням усіх атомів та хімічних зв'язків, що їх з'єднують (включаючи стереохімію). Для типової нерозгалуженої біополімерної молекули без перехресних зв'язків (наприклад, ДНК, РНК або типового внутрішньоклітинного білка), первинна структура еквівалентна послідовності її мономерних субодиниць, тобто нуклеотидна або амінокислотна послідовність.
Дезоксирибонуклеї́нова кислота́ (ДНК) - один із двох типів природних нуклеїнових кислот, що забезпечує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію генетичної програми розвитку й функціонування живих організмів.
Біохі́мія (від грец. βίος - «життя» і єгип. kēme - «Земля», також біологічна або фізіологічна хімія) - наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.

Таким чином, функцію гена можна зобразити наступною схемою:

ГЕН → БІЛОК →ФЕРМЕНТ →БІОХІМІЧНА РЕАКЦІЯ→ ОЗНАКА

У молекулярній генетиці вивчено перший ступінь цього ланцюга: яким чином ген управляє формуванням специфічних білків.

Молекуля́рна гене́тика - галузь науки, яка вивчає структури, що зберігають та формують генетичну інформацію (гени та інші структури, котрі беруть участь у генетичних процесах на субклітинному й молекулярному рівнях) та їх функціональні властивості.

c:\documents and settings\надежда\рабочий стол\днк.jpg

Молекула ДНК - полімер, який складається з двох ланцюгів нуклеотидів:
Н

Н

Н

Н
Н

Н

Н

Н

Кожен нуклеотид (мономер) складається з азотистої (нітратної) основи, моносахариду дезоксирибози і залишку фосфорної (фосфатної) кислоти. c:\documents and settings\надежда\рабочий стол\14.jpg

Нітратні основи в ДНК бувають чотирьох типів:

аденін (А);

тимін (Т);

гуанін (Г);

цитозин (Ц).

За назвами нітратних основ відповідно називаються нуклеотиди:

А - аденіловий;

Т - тимідиловий;

Г - гуаніловий;

Ц - цитидиловий.

У кожному з ланцюгів нуклеотиди пов’язані між собою ковалентними зв’язками. Два ланцюги нуклеотидів з’єднані між собою водневими зв’язками за принципом компліментарності: аденін проти тиміну, гуанін проти цитозину.
c:\documents and settings\надежда\рабочий стол\11.jpg

Згідно з так званими правилами Чаргаффа:

1) nA = nT;тЦ = nГ;

2) (nА nГ) = (nТ nЦ), де n - кількість нуклеотидів.

Основні функції ДНК - збереження й передача генетичної інформації - забезпечуються наступними процесами:


 • напівконсервативним самоподвоєнням ДНК під час синтетичного періоду інтерфази (реплікація);
  Гено́м - сукупність всієї спадкової генетичної інформації організму, тобто всіх генів, некодуючих послідовностей ДНК та позахромосомного генетичного матеріалу.


 • використанням молекули ДНК як матриці для синтезу інформаційної та інших видів РНК (транскрипція).

Саме у чергуванні нітратних основ закодована послідовність амінокислот в білковій молекулі, а разом з тим і специфічність самого білка.
Місце розміщення кожної амінокислоти у білковому ланцюзі визначається триплетами, тобто трьома розміщеними поруч нітратними основами в одному із ланцюгів ДНК. Розшифровка коду здійснюється за допомогою рибонуклеїнових кислот (РНК). Весь процес розшифровки починається з синтезу інформаційної РНК (і - РНК).

Інформаційна РНК - полімер, який складається з одного ланцюга нуклеотидів (мономерів).

Склад нуклеотида і - РНК:


 • нітратна основа;

 • моносахарид рибоза;

 • залишок фосфатної кислоти.
  О́ртофосфа́тна кислота́, фосфа́тна кислота - неорганічна сполука, кислота складу Н3PO4, яка утворює ряд солей ортофосфатів (фосфатів). За кімнатної температури є білою кристалічною речовиною, а при нагріванні до 42,35 °C перетворюється на безбарвну в'язку рідину.


c:\documents and settings\надежда\рабочий стол\12.jpg
Нітратних основ у РНК також чотири:

аденін (А);

урацил (У);

гуанін (Г);

цитозин (Ц).


Маса одного нуклеотида складає 345 а.о.м

Довжина нуклеотида - 0,34 нмКрім інформаційної РНК, в клітині є транспортна (т- РНК) та рибосомна (р - РНК).

Молекули р - РНК у комплексі з рибосомними білками та ферментами утворюють рибосому, у якій і відбувається біосинтез білка.

Рибосомні білки - це білки, які разом із рибосомними РНК утворюють субодиниці рибосоми. Важливий внесок у дослідження білків рибосом зробила німецька дослідниця українського походження Марина Родніна.
Біоси́нтез (або просто синтез) білкі́в - процес, за допомогою якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що включає біосинтез амінокислот, транскрипцію, процесинг (включаючи сплайсинг), трансляцію та посттрансляційну модифікацію білків.
Кожна т - РНК транспортує якусь амінокислоту до рибосоми. Кодон і РНК розпізнається по принципу комплементарності з допомогою антикодона т - РНК, і завдяки цьому здійснюється трансляція, тобто складання закодованої амінокислотної послідовності.


Молекулярна маса амінокислоти

дорівнює 100 а.о.м
d:\людмила\створення презентацій\для створення презентацій\картинки предмети\45.jpeg

c:\documents and settings\надежда\рабочий стол\біо 3.jpg
Дигібридне схрещування

У природі не існує моногібридів та дигібридів. Кожен організм має декілька пар хромосом, у яких знаходиться величезна кількість генів. Тому будь-який організм завжди гетерозиготний по багатьом алелям. Однак для дослідника важливо, скільки пар алельних генів підлягає аналізу.

Алельні гени, алелі (від лат. allelos - протилежний) - парні гени, що займають одні й ті самі локуси гомологічних хромосом і визначають альтернативні взаємовиключені стани однієї і тієї самої ознаки. Трапляються в межах однієї популяції організмів та визначають різні фенотипи цих організмів.
Якщо одна пара, то його називають моногібридом, якщо дві - дигібридом, якщо декілька - полігібридом.

При схрещуванні моногібридів між собою у потомстві можливі тільки два фенотипи - вихідні батьківські. При схрещуванні ди- та полігібридів у потомстві з’являються різні комбінації ознак, яких не було у батьків. Але певні закономірності все ж існують.

Мендель встановив, що при схрещуванні дигібридів та полігібридів у другому поколінні відбувається розщеплення кожної пари ознак, незалежно одна від одної, у відношенні 3:1. У цьому й полягає сутність третього закону Менделя - закону незалежного успадкування.c:\documents and settings\надежда\рабочий стол\задачі ллв\10.png

Як розв’язувати задачі за темою

«Молекулярні основи спадковості».

1. Щоб за даною послідовністю нуклеотидів ланцюга ДНК написати послідовність нуклеотидів другого ланцюга молекули ДНК, треба застосувати принцип комплементарності й замінити тимін на аденін, аденін на тимін, гуанін на цитозин та цитозин на гуанін. Те ж саме треба зробити, якщо мова йде про нову молекулу ДНК, яка виникає шляхом самокопіюванням початкової.Наприклад.

Один ланцюг ДНК має наступну послідовність нуклеотидів:

ТЦА ТГГ ЦТА,

тоді другий ланцюг, згідно з принципом комплементарності, буде мати такий склад нуклеотидів:

АГТ АЦЦ ГАТ.
2. При побудові і - РНК за даним ланцюгом ДНК і навпаки треба пам’ятати, що в і - РНК замість тиміну міститься урацил. Тому аденіну ДНК буде відповідати урацил і - РНК, а аденіну і - РНК - тимін ДНК.

Наприклад. Один з ланцюгів ДНК: ЦАА ГТА ТТА.

Комплементарний ланцюг і - РНК: ГУУ ЦАУ ААУ.

3. Щоб за даною ДНК визначити послідовність амінокислот у білку (поліпептиді), треба:

а) побудувати і - РНК згідно з принципом комплементарності;

б)розбити і - РНК на трійки нуклеотидів;

в)використовуючи таблицю генетичного коду, визначаємо амінокислоти, закодовані в кожній трійці нуклеотидів (триплеті).

Генети́чний код - певна відповідність між послідовністю нуклеотидів в молекулі ДНК (мРНК) і послідовністю амінокислот в молекулі білка яка нею кодується. Ця система правил розташування нуклеотидів в молекулах нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) надає всім живим організмам можливість кодування амінокислотної послідовності білків за допомогою послідовності нуклеотидів.


Наприклад.

а) Ланцюг ДНК: ЦАА ГТА ТТА;

і - РНК: ГУУ ЦАУ ААУ.

б) Триплети і - РНК: ГУУ - ЦАУ - ААУ

в) Білок: валін - гістидін - аспарагін.
4. Щоб за даною послідовністю амінокислот визначити структуру ДНК (гена), треба виконати ті ж операції, тільки в зворотному порядку:

а)за таблицею генетичного коду визначити триплети нуклеотидів, які відповідають даним амінокислотам;

б) розмістивши триплети один за одним в ланцюг, отримаємо і - РНК;

в) за даною і - РНК будуємо ланцюг ДНК, яка служила матрицею, використовуючи принцип комплементарності;

г) за отриманим ланцюгом ДНК будуємо другий ланцюг, комплементарний першому.

Наприклад.

а)Білок: аспарагін - лейцин - аланін - серин;

б) і - РНК: ГАУ ЦУУ ГЦУ АГУ;

в)1 - й ланцюг ДНК: ЦТА ГАА ЦГА ТЦА;

г)2 - й ланцюг ДНК: ГАТ ЦТТ ГЦТ АГТ.
5. Щоб визначити відсотковий склад нуклеотидів в молекулі ДНК за відомим нуклеотидом, треба загальну кількість нуклеотидів прийняти за 100%.

Крім того, згідно з правилами Чаргаффа, кількість аденіну дорівнює кількості тиміну, кількість цитозин дорівнює кількості гуаніну.Наприклад.

Якщо А = 15%, то й Т = 15%, тоді Г Ц = 100% - (15% 15%) = 70%.

Г = Ц = 70% : 2 = 35%.

d:\людмила\створення презентацій\для створення презентацій\люди-векторы\т1.jpegЗадачі

для самостійного розв’язання
Задача 1.Один із ланцюгів фрагмента ДНК має наступну будову:

АГТ ЦЦЦ АЦЦ ГТТ.

За даною інформацією відновіть другу спіраль та визначте довжину цього фрагменту.Задача 2.Фрагмент одного ланцюга молекули ДНК містить нуклеотиди у такій послідовності:

ТТГ АГЦ АЦГ ААТ ЦГА ГТА.

Побудуйте другий ланцюг ДНК і визначте довжину й масу даного фрагмента ДНК.Задача 3. Фрагмент одного з ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів:

АГЦ АЦЦ ГАТ АЦТ ЦГА ТТТ АЦГ.

Яку послідовність нуклеотидів має другий ланцюг молекули ДНК?Задача 4. Вкажіть порядок розташування нуклеотидів у ланцюзі ДНК, утвореного шляхом самокопіювання :

ЦАЦ ЦГТ АЦА ГАА ТЦГ ЦТГ АТА.

Задача 5. В лабораторії досліджено ділянку одного з ланцюгів ДНК. Виявилося, що вона складається з 20 мономерів, які розміщені у такій послідовності:

ГТГ ТАА ЦГА ЦЦГ АТА ЦТГ ТА.

Побудуйте відповідний фрагмент другого ланцюга ДНК.Задача 6.Складіть ланцюг ДНК, комплементарний даному:

АГГ ЦЦТ АГГ ЦТА АТА ГЦЦ ГТ

Задача 7. В молекулі ДНК аденілові нуклеотиди складають 15% від загальної кількості. Визначте відсотковий вміст інших видів нуклеотидів.

Задача 8. Фрагмент молекули ДНК містить 8000 аденілових нуклеотидів, що становить 40% від загальної кількості. Скільки інших видів нуклеотидів у даному фрагменті?

Задача 9. Скільки нових видів нуклеотидів потрібно для реплікації двох - спіральної молекули ДНК, у якій А = 600, Г = 1800).

Задача 10.Довжина фрагмента молекули ДНК 20,4 нм. Скільки нуклеотидів у цьому фрагменті?

Задача 11.Яка довжина фрагмента ДНК свині, який складається із 70 нуклеотидів?

Задача 12.Фрагмент молекули РНК вівці складається із 37 нуклеотидів. Яка його довжина?

Задача 13. Фрагмент і - РНК інсуліну має наступний склад:

ЦАЦУУУ ГУУ ГАУ ЦАА ЦАЦ УУА УГУ РГГ УЦА.

Визначте співвідношенняу фрагменті відповідного гена.Задача 14*. За даними біохімічного аналізу 22% загальної кількості нуклеотидів і - РНК припадає на аденілові, 12% - на уридилові, 26% - на гуанілові. Визначте нуклеотидний склад ДНК, з якої транскрибована дана і - РНК.

Задача 15. Скільки міститься: а) аденілових; б) тимідилових; в) гуанілових нуклеотидів у фрагменті ДНК, якщо у ньому знайдено 950 цитидилових нуклеотидів, що становить 20% від загальної кількості нуклеотидів у даному фрагменті ДНК?

Задача 16. Фрагмент молекули ДНК містить 440 цитидилових нуклеотидів, що становить 22% від їх загальної кількості. Визначте, скільки у даному фрагменті міститься інших видів нуклеотидів. Яка довжина та маса даного фрагменту?

Задача 17. Хімічний аналіз показав, що і - РНК має 30% аденіну, 18% гуаніну, 20% урацилу.
Хімічний аналіз (рос. химический анализ, англ. chemical analysis, нім. chemische Analyse) - сукупність операцій, за допомогою яких встановлюють якісний та (або) кількісний склад речовини. У хімічному аналізі використовують методи, основані на хімічних реакціях досліджуваних речовин (наприклад, гравіметричний і титриметричний аналіз).
Який нуклеотидний склад має відповідна ділянка дволанцюгової ДНК?

Задача 18. Фрагмент кодуючого ланцюга ДНК має такий нуклеотидний склад:

ГАГ ГАЦ АГЦ ЦАА.

Визначте послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі ДНК та довжину даного фрагменту молекули ДНК. Який вміст (у %) кожного виду нуклеотидів в даній ділянці?Задача 19.Гормон росту людини (соматотропін) - білок, який містить 191 амінокислоту. Скільки кодуючи нуклеотидів і триплетів входять до складу соматотропіну?

Задача 20.Визначте молекулярну масу та довжину гена, який містить інформацію про білок з молекулярною масою 280000 а.о.м.
Молекуля́рна (фо́рмульна) ма́са (молекулярна вага) - маса молекули, виражена в атомних одиницях маси. Дорівнює сумі мас усіх атомів, що входять в дану молекулу. За молекулярну масу часто беруть середню масу молекули з урахуванням ізотопного складу всіх елементів, що утворюють хімічну сполуку.


Задача 21.Скільки нуклеотидів містить ген собаки, у якому запрограмовано білок, що складається із 150 амінокислотних залишків?
Амі́нокисло́ти - органічні сполуки, які одночасно містять у своєму складі аміно- (-NH2) та карбоксильну (-СООН) групи. Амінокислоти є мономерними одиницями білків, у складі яких залишки амінокислот з'єднані пептидними зв'язками.
Скільки кодонів буде мати і - РНК?

Задача 22.Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанілових нуклеотидів, що складає 22% загальної кількості нуклеотидів. Визначте довжину і - РНК, яка є транскрипційною копією даного фрагменту.

Задача 23. Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанілових нуклеотидів, що складає 22% загальної кількості нуклеотидів. Визначте масу і - РНК, яка є транскрипційною копією даного фрагменту.

Задача 24. В результаті біохімічного аналізу в молекулі і - РНК людини виявлено 440 гуанілових нуклеотидів, 325- аденілових, 128-цитидилових і 348 - уридилових.

Скільки: а) цитидилових; б) аденілових; в) гуанілових; г)тимідилових нуклеотидів міститься у фрагменті молекули ДНК, транскрипційною копією якої є дана і- РНК?

Яка довжина відповідного фрагменту молекули ДНК?

Яка маса відповідного фрагменту молекули ДНК?Задача 25. Білкова молекула має 280 амінокислотних залишків. Визначте довжину й масу гена, який кодує цю білкову молекулу.

Задача 26. Довжина ділянки ДНК становить 1530 нм. Скільки в ньому закодовано білкових молекул, які складаються в середньому із 300 амінокислотних залишків?

c:\documents and settings\надежда\рабочий стол\задачі ллв\біо5.jpeg

Задача 27. Скільки аденілових, тимідилових, гуанілових нуклеотидів міститься у фрагменті молекули ДНК, якщо в ньому виявлено 250 цитидилових нуклеотидів, що складає 20% загальної кількості нуклеотидів у даному фрагменті ДНК?

Задача 28. Поліпептид складається із наступних амінокислот: валін - аланін - гліцин - мізин - триптофан - валін - серин - глутамінова кислота.
Глутамі́нова кислота́ (α-аміноглутарова кислота; Glu, E) - аліфатична α-амінокислота. Зустрічається у всіх організмах у вільному вигляді (в плазмі крові разом з глутаміном становить близько 1/3 всіх вільних амінокислот) та у складі білків.

Визначте структуру ділянки ДНК, яка кодує указаний поліпептид.Задача 29. Поліпептид складається із наступних амінокислот: аланін - цистеїн - гістидин - лейцин - метіонін - тирозин.

Визначте структуру ділянки ДНК, яка кодує указаний поліпептид.Задача 30. Початкова ділянка ланцюга А -інсуліну представлена наступними амінокислотами: гліцин - ізолейцин - валін - глутамін - гістидин - лейцин - цистеїн.

Визначте структуру ділянки ДНК, яка кодує указану частину ланцюга інсуліну.Задача 31.Початкова ділянка ланцюга В-інсуліну представлена наступними амінокислотами: фенілаланін - валін - аспарагінова кислота - глутамін - глутамін.

Визначте структуру ділянки ДНК, яка кодує указану частину ланцюга інсуліну.Задача 32. В ланцюзі рибонуклеази підшлункової залози один із поліпептидів має наступні амінокислоти:лізин - аспарагінова кислота - гліцин - треонін - аспарагінова кислота - глутамінова кислота - цистеїн.
Аспарагі́нова кислота́ (аспартова, аміноянтарна кислота) COOHCH2CHNH2COOH - амінокислота, один з проміжних продуктів азотистого обміну у тварин і рослин. Амід аспарагінової кислоти аспарагін є важливим продуктом азотистого обміну у рослин, резервом азоту; знешкоджує аміак, що утворюється в процесі перетворення білків.
Підшлунко́ва за́лоза - це залоза внутрішньої та зовнішньої секреції, розташована позаду шлунка, складається з частини (головки), тіла і хвоста. Це залоза змішаної секреції, що виробляє як травний сік (екзокринна функція), так і гормони (ендокринна функція).

Визначте:

-і- РНК, яка керує синтезом вказаного поліпептиду;

-структуру ділянки ДНК, яка кодує указану частину ланцюга рибонуклеази.Задача 33. Один із ланцюгів глюкагону має наступний порядок амінокислот: треонін - серин - аспарагін - тірозин - серин - лізин - тирозин.

Визначте структуру ділянки ДНК, яка кодує указану частину ланцюга глюкогону.Задача 34.Ділянка молекули ДНК, яка кодує у частину поліпептиду, має наступну структуру:

АЦЦ АТА ГТЦ ЦАА ГГА.

Визначте послідовність амінокислот в поліпептиді.Задача 35. При одній із форм синдрому Фанконі (порушення утворення кісткової тканини) у хворого з сечею виділяються амінокислоти, яким відповідають наступні триплети і - РНК:

ААА ЦГА ГАА АЦУ ГУУ УУА УГУ УАУ.
Кістко́ва ткани́на (лат. textus ossei) - вид твердої сполучної тканини, із якої сформовані кістки скелету.

Визначте, виділення яких амінокислот характерне для синдрому Фанконі.Задача 36. Як зміниться структура білка, якщо з кодуючої його ділянки ДНК:

ААТ АЦА ТТТ ААА ГТЦ

видалити п’ятий та тринадцятий зліва нуклеотиди?Задача 37. Ділянка молекули ДНК, яка кодує поліпептид, має за нормою наступний порядок нуклеотидів:

ААА АЦЦ ААА АТА ЦТТ АТА ЦАА.

Під час реплікації третій зліва аденін випав із ланцюга. Визначте структуру поліпептидного ланцюга, який кодується даною ділянкою ДНК, за нормою й після випадання аденіну.

Білки́ - складні високомолекулярні природні органічні речовини, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв'язками. В однині (білок) термін найчастіше використовують для посилання на білок як речовину, коли неважливий її конкретний склад, та на окремі молекули або типи білків, у множині (білки) - для посилання на певну кількість білків, коли точний склад важливий.Задача 38. Скільки типів гамет утворюють особи з генотипом АА? з генотипом Аа? з генотипом bb?

Задача 39.Скільки типів гамет утворює особа: а) гомозиготна по домінантному гену; б) гомозиготна по рецесивному гену; в) гетерозиготна?

Задача 40.Скільки типів гамет і які утворює особа: а) тригетерозиготна; (DdKkMm); б) дигомозиготна (AAbb);

в) дигетерозиготна (AaBb)?Задача 41. Які і скільки гамет утворює особа, яка має генотип AABBCCDd?
Задача 42. Рецесивний ген (b), який зумовлює чорний колір тіла у мухи дрозофіли, локалізований по 2 парі хромосом.
Чо́рний ко́лір - ахроматичний колір, точніше - відсутність світлового потоку від об'єкта. Відтінки чорного кольору іменуються сірим кольором.
У тій же хромосомі знаходиться рецесивний ген (m) , який детермінує зачаткові крильця. Скільки й які типи гамет утворює дигетерозиготний за чорним кольором тіла й зачатковим крильцям самець BbVv?

Задача 43.Скільки й які типи гамет утворює дигетерозиготна за чорним кольором тіла й зачатковим крильцям самка BbVv?


c:\documents and settings\надежда\рабочий стол\задачі ллв\8.jpg

ЛІТЕРАТУРА: 1. Айала Ф. Дж., Кайгер Д. Современная генетика. В 3-х т. Пер. с англ. / Под ред. Ю. П. Алтухова. — М.: Мир, 1987. — Т.1 — 293 е., Т. 2. -365 е., Т. 3. —332 с.

 2. Барна I. В., БарнаM. М. Біологія. Задачі та розв'язки (в 2-х частинах). — Тернопіль: Мандрівець, 2000. Част. І — 223 с. Част II — 159 с.

 3. Біологія / За ред. В. О. Мотузного. — К.: Вища школа, 1991. — 607 с.
  Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.


 4. Биология/ Под ред. К. А. Татаринова. — Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1983. — 443 с.

 5. Вилли К., Детье В. Биология (биологические процессы и законы). — М.: Мир, 1975. — 822 с.

 6. Гершензон С. М. Основы современной генетики. — К.: Наукова думка, 1983. — 558 с.

 7. Довідник з біології / За ред. академіка. НАН України К. М. Ситника — К.: Наукова думка, 1998. — 682 с.
  Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.


 8. Каминская 3. А. Сборник задач по генетике. — Минск: Вышэйшая школа, 1982. — 225 с.

 9. Кемп А., Арис К. Введение в биологию: Пер. с англ.— М.: Мир, 1988. — 664 с.

 10. Коновалов В. С. Задачі і вправи з генетики. — К.: Радянська школа, 1974. — 92 с.

 11. Литвиненко О. І., Атраментова JI. О. Генетика. Збірник задач. — К.: Вища школа, 1987. — 94 с.

 12. Мюнтцинг А. Генетика общая и прикладная. — М.: Мир, 1982. — 612 с.

 13. Ніколайчук В. І., Надь Б. Б. Збірник задач з генетики. — Ужгород: Вид-воУжгородського ун-ту, 2001. — 175с.

 14. Овчинніков С. О. Збірник задач і вправ із загальної біології.
  Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.


К.: «Генеза», 2000. — 150 с.

 1. Слюсарев А. А., Жукова С. В. Биология. — К.: Вища школа, 1987. — 418 с.

 2. Соколовская Б. X. Сто задач по общей генетике. — Новосибирск: Наука, 1971. — 64 с.

 3. Тимченко А. Д. Биология с основами генетики и

паразитологии. К.: Вища школа, 1988. — 331 с.

 1. Тимченко А. Д. Збірник задач і вправ з біології. — К.: Вища школа, 1992. — 387 с.

 2. Тимченко А. Д. Краткий медико-биологический словарь. — К.: Вища школа, 1988. —185 с.

 3. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. В3-х т.: Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. — Т. 1 — 306 с. — Т. 2 — 376 с. — Т. 3 — 364 с.


d:\людмила\створення презентацій\для створення презентацій\картинки предмети\38.jpeg


Скачати 149.86 Kb.

2021