Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про підготовку Бюлетеня Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства

Скачати 96.04 Kb.

Інформація про підготовку Бюлетеня Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства
Скачати 96.04 Kb.
Дата конвертації31.03.2019
Розмір96.04 Kb.
ТипІнформація
Інформація про підготовку Бюлетеня Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства З 1977 р. в Україні виконання функцій Галузевої служби НТІ АСД були покладені на Науково-довідкову бібліотеку Центральних державних архівів. Згодом, функції Галузевої служби НТІ АСД були передані Українському науково-дослідному інституту архівної справи та документознавства та його підрозділу – сектору НТІ та Довідково-інформаційному фонду (ДІФу). Довідково: 2005 р. набув чинності розроблений УНДІАСД галузевий стандарт «Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування». Згідно стандарту до ГСНТІ АСД структурно входять: – Галузевий центр науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства (ГЦНТІ АСД) (функції ГЦНТІ АСД виконує сектор НТІ та ДІФ УНДІАСД); – служби науково-технічної інформації (НТІ) архівних установ; – науково-довідкова бібліотека Центральних державних архівів України (НДБ ЦДА) (нині Державна науково архівна бібліотека).
Науко́во-техні́чна інформа́ція - документовані чи публічно оголошувані відомості про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Державний комітет архівів України (скорочено Держкомархів України) - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.
Для оперативного забезпечення працівників державних архівних установ науковою інформацією з питань архівної справи, документознавства та інших суміжних дисциплін з 2001 р. ГЦНТІ АСД випускає інформаційно-бібліографічний бюлетень «Бібліографічна інформація». Передбачалося щоквартальне видання бюлетеня в екранному форматі. Всього за 2001–2010 рр. було підготовлено 12 випусків бюлетеня. За структурою (змістом), випуски бюлетеня поділяються на дві групи: 1) підготовлені за усталеною структуроюрубриками (щодо бюлетенів); 2) тематичні випуски. Базова (усталена структура) структура бюлетеня ГЦНТІ АСД «Бібліографічна інформація» включає такі рубрики: – науково-методичні розробки державних архівів України, що надійшли до ДІФу ГЦНТІ за певний період (квартал); – інші нові надходження до ДІФу ГЦНТІ; – сигнальна інформація: а) про нові надходження профільних наукових видань, в т. ч. зарубіжних періодичних видань до Державної наукової архівної бібліотеки;
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.
б) профільні наукові видання з провідних наукових бібліотек України (зокрема, НБУВ, НПБУ, НІБУ), у т. ч. і періодичні. За базовою(усталеною) структурою підготовлено 1-й (2001), 4-й (2002), 56 –й (2003) та 9 (2004) випуски бюлетеня. У період з 2005 по 2009 рр. ГЦНТІ АСД підготовлено також низку тематичних випусків бюлетеня, що викликано потребою задовольнити замовлення від архівних установ, які отримував Інститут і ГЦНТІ упродовж останніх років: Зокрема, вип. 2 – «Бібліографічний покажчик видань з документознавства (1975–1995) (2001) включає в себе близько 500 найменувань літератури з питань теорії документознавства; загальних проблем організації діловодства; організації діловодства в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах;
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
уніфікації та стандартизації документів, документної лінгвістики; підготовки різних видів документів механізації та автоматизації діловодства; комп’ютерного діловодства. Вип. 3 – «Збереження документальних фондів: архіви, музеї, бібліотеки» (2002) містить відомості про окремі видання, статті та повідомлення з питань розроблення та удосконалення засобів зберігання, біозахисту, реставрації, консервації документів, механізації та автоматизації роботи з документами, які вийшли впродовж 1991–2001 років. Вип. 7 – «Електронний документ та електронний документообіг» (2003) Вип. 8 – «Періодичні та продовжувані видання історичної тематики, що видаються в Україні, та зарубіжні видання українознавчої тематики» (2004) Покажчик включає відомості про більш як 200 видань історичної тематики. Зокрема, видання державних архівних установ України, установ НАН України, навчальних закладів, музеїв та інших установ, зарубіжні видання українознавчої тематики.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Вип. 10 – «Студії з архівної справи та документознавства: систематичний покажчик змісту» (Т. 1–11) (2004) Упродовж 2005–2009 рр. ГЦНТІ АСД згідно плану науково-дослідної та видавничої роботи УНДІАСД, а також доручень Держкомархіву України підготовлено ряд бібліографічних, біобібліографічних, науково-інформаційних видань, аналітичних оглядів з актуальних питань архівної справи, документознавства, історії України.
Історія України - процес формування держави Україна. Появі державності передував тривалий процес етногенезу українців. Після появи держави виникла українська нація як сукупність громадян.
Так, у межах серії «Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки» підготовлено покажчики: Україна в міжнародно-правовій охороні культурних цінностей та проблеми спільної архівної спадщини: Матеріали до бібліографії Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: Л. П. Одинока, С. С. Артамонова, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський. – К., 2006. – 137 с. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; вип. 12). Видання державних архівних установ України, 1991–2006: Бібліогр. покажчик Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: С. С. Артамонова, Р. В. Романовський. – К., 2007. – 158 с. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; вип. 13). Підготовлено також: Бібліографічні та біобібліографічні покажчики: Голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Матеріали до бібліографії документальних публікацій Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: Л. П. Одинока, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський. – К., 2005. – 55 с. Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябібліягр. паказальнік Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны; Беларускі навукова-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь; Украінскі дзярж. навукова-даследчы ін-т архіўнай справы і дакументазнаўства; Бранскі дзярж. пед. ун-т імя акадэміка І. Г. Пятроўскага; Уклад.: В. М. Лебедзева (кіраўнік), В. У. Скалабан, Т. М. Махнач, І. Б. Мацяш, Р. У. Рамановскі, С. С. Артамонова та ін. – Выд. 2-е, дапов. – Мінск, 2007. – 168 с. Українські архівісти (ХІХ–ХХ ст.): Біобібліогр. довідник Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: І. Б. Матяш (керівник), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський, Л. М. Федорова. – К., 2007. – 752 с. Видання Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства : [буклет]. – [К., 2008]. – 21, [1] с.
Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
Матяш І. Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці: Історіогр. нарис. Бібліогр. покажч. І. Б. Матяш; УНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Нац. парлам. б-ка України. – К., 2008. – 240 с. Українська дипломатія 1917–1921: бібліогр. покажч. уклад.: С. Артамонова, Л. Одинока, Р. Романовський. – 2009. – в друці. Нормативно-методичні документи Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування: СОУ 92.5-22892594-001-2004 Розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Одинока (відповід. виконавець), А. Батрак, Р. Романовський. – Чин. від 2005-01-01. – К.: Держкомархів України, 2005. – 20 с. Застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.
Бібліографічний опис - це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації.
Загальні вимоги та правила складання» в роботі науково-довідкових бібліотек архівних установ : метод. рекомендації Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. П. Одинока (відп. виконавець), С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. – К., 2008. – 51 с. «Правила оформлення посилань на архівні документи у Списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях», «Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо)» (підготовлено у відповідь на запит ВАК України, 2008, 20 с.). За дорученням Державного комітету архівів України та на замовлення окремих архівів підготовлено протягом 2007–2009 рр. аналітичні огляди та довідки: – «Організація зберігання документальних фондів (національних архівних фондів) у системі архівних установ інших держав, зокрема, постійного чи тимчасового зберігання (до передавання до вищої ланки) зберігання документів у нижній ланці системи, на рівні району, міста: огляд». – «Історія становлення президентських бібліотек». – «Про документальні публікації українських архівів про голодомор 1932–1933 рр., 1990–2007 рр.» – «Електронні архівні ресурси, можливості та проблеми». – «Бібліографія публікацій про Степана Бандеру». – «Огляд праць дослідників, що вивчали життя та політичну діяльність С.
Дія́льність політи́чна - невіддільна частина загальної людської діяльності, специфічна сутність, якої полягає в сукупності дій окремих індивідів і великих соціальних груп, спрямованих на реалізацію їхніх політичних інтересів, насамперед завоювання, утримання і використання влади.
 Бандери на підставі архівних документів». – «Джерелознавчий та історіографічний огляд українських та зарубіжних видань, присвячених постаті М. Гоголя». – «Міграції населення між Україною та Польщею у XIX – початку XXI ст.: огляд документальних публікацій, наукових праць та архівних фондів». – «Архівні установи України як чинник збереження та формування історичної пам’яті та національної ідентичності». – «Історіографічний огляд українських та зарубіжних видань, присвячених знаковим подіям українського національно-політичного руху кінця 80-х – 90-х років XX століття» до 20-річчя Народного руху України.
Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.
Наро́дний Рух Украї́ни - сучасна політична партія в Україні. Скорочена назва партії (відповідно до статуту) - Рух, НРУ.
Систематично здійснюється інформаційно-бібліографічний супровід та редагування видань УНДІАСД Українська архівна енциклопедія Держкомархів України, УНДІАСД ; редкол.: Матяш І. Б. (голова) [та ін.]. – К., 2008. – 880 с. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 9 Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; НБУВ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. – К., 2007. – 256 с. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 10 Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; НБУВ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. – К., 2009. – 256 с. Пам’ятки: Археогр. щорічник. Т. 7 Держкомархів України. УНДІАСД. – 2007. – 452 с. Пам’ятки: Археогр. щорічник. Т. 8 Держкомархів України. УНДІАСД. – К., 2008. – 334 с. Пам’ятки. Археогр. щорічник. Т. 9. Держкомархів України. УНДІАСД. – К., 2008. – 250 с. Студії з архівної справи та документознавства Держкомархів України. УНДІАСД; Європейський ун-т. – К., 2007. – Т. 15. – 232 с. Cтудії з архівної справи та документознавства Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2008. – Т. 16. – 152 с. Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2009. – Т. 17. – 180 с. Здійснюється супровід веб-порталу Держкомархіву України Підготовлено та постійно підтримуються розділи веб-порталу: «Зарубіжна архівна україніка» (понад 600 бібліографічних записів);
Бібліографі́чний за́пис - розгорнута бібліографічна характеристика видання (твору, документального джерела), в якій бібліографічний опис доповнений тими чи іншими елементами: заголовком, анотацією чи рефератом, класифікаційними індексами, предметними рубриками, бібліотечними шифрами зберігання тощо.
«Методичні рекомендації та інші нормативно-методичні документи державних архівних установ України» (понад 500 бібліографічних записів); «“Празькі архіви” української еміграції: бібліографія публікацій» (бл.
Украї́нська емігра́ція - термін для визначення українського населення, яке вимушено чи добровільно з економічних, політичних або релігійних причин переселилося за межі етнічної території в іншу країну на постійне чи тривале проживання.
 100 бібліографічних записів); Архівна освіта (відомості про навчальні заклади, в яких викладають архівознавство). Ведеться інформаційно-бібліографічний супровід інших розділів веб-порталу Держкомархіву України («Проблеми втрачених та переміщених архівів, бібліотек, музеїв», «Архівні довідники» тощо). Від 2010 р. продовжується щоквартальне видання бюлетеня ГЦНТІ АСД. У першому півріччі 2010 р. вийшло два випуски видання: Вип. 11 – «Нормативно-методичні розробки державних архівних установ України за 2007–2009 рр. (тематично-хронологічний анотований бібліографічний покажчик)» Представлено відомості про 188 нормативно-методичні розробки, підготовлені центральними та місцевими державними архівами України упродовж 2007–2009 рр, подано їх аналітичний та статистичний аналіз нормативно-методичних розробок за такими параметрами: тематичний, хронологічний, регіональний, типо-видовий, що знайшло відображення в його структурі, таблицях та діаграмах. Вип. 12 – «Україна у Другій світовій війні 1939–1945 рр.: матеріали до бібліографії (1991–2010)» Бюлетень підготовлено до 65-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
Бібліографі́чний пока́жчик - загальний термін для позначення декількох видів бібліографічних посібників (див.: Бібліографія), тобто списків опублікованих документів (книг, газетних і журнальних статей тощо), об'єднаних якою-небудь ознакою і забезпечених допоміжними індексами, що полегшують пошук і угруповання матеріалів.
Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
Бюлетень включає відомості про публікації документів та спогадів, науково-публіцистичні документальні та довідкові видання, автореферати дисертацій, монографії та навчальні посібники, матеріали конференцій, збірники наукових праць (всього 900 бібліографічних записів). У другому півріччі 2010 р. заплановано підготувати ще два випуски бюлетеня ГЦНТІ АСД: – 3-й випуск буде присвячено до 100-річчя від дня народження відомого українського дисидента та правозахисника Миколи Руденка;
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Мико́ла Дани́лович Руде́нко (19 грудня 1920, с. Юр'ївка, нині Лутугинський район - 1 квітня 2004, Київ, Україна) - український письменник, філософ, громадський діяч, засновник Української Гельсінської Групи.
– 4-й випуск, планується підготувати за усталеною структурою і включатиме відомості про науково-методичні розробки державних архівів України, що надійшли до ДІФу ГЦНТІ за 2010 р.; нові надходження до ДІФу ГЦНТІ; сигнальну інформацію а) про нові надходження профільних наукових видань, в т. ч. зарубіжних періодичних видань до Державної наукової архівної бібліотеки; б) профільні наукові видання з провідних наукових бібліотек України (зокрема, НБУВ, НПБУ, НІБУ), в т. ч. і періодичні.


Скачати 96.04 Kb.

  • Великій Вітчизняній війні