Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про тдв ск «Укрфінполіс» Ідентифікаційний код (єдрпоу) 35417298 Повне найменування українською мовою Товариство з додаткової відповідальністю страхова компанія «Укрфінполіс»

Скачати 114.17 Kb.

Інформація про тдв ск «Укрфінполіс» Ідентифікаційний код (єдрпоу) 35417298 Повне найменування українською мовою Товариство з додаткової відповідальністю страхова компанія «Укрфінполіс»
Скачати 114.17 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір114.17 Kb.
ТипІнформація
  1   2

Пояснювальна записка до фінансової звiтності страховика

ТДВ СК «Укрфінполіс»

2015 рік
Роздiл 1 «Загальна інформація про ТДВ СК «Укрфінполіс»


1.Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)

35417298

2.Повне найменування українською мовою

Товариство з додаткової відповідальністю страхова компанія «Укрфінполіс»

3.Юридична адреса

03148, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3

Поштовий індекс

03148

Телефон

044 525-25-42

Факс

044 525-25-42

Е-mail

office@ukrfinpolis.com

4.Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

5.Звітний період

Рік, що закінчився 31.12.2015

6.Одиниця виміру

Тис. грн.

Товариство з додаткової відповідальністю страхова компанія «Укрфінполіс» є страховиком за законодавством України та здійснює добровільні та обов`язкові види страхування.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *

Дійсна фінансова звітність є звітністю за міжнародними стандартами звітності (МСФЗ). Складена з урахуванням вимог МСФЗ та включає в себе:


  • баланс на 31.12.2015 (звіт про фінансовий стан);

  • звіт про фінансові результати за рік, що закінчився 31.12.2015 (звіт про прибутки та витрати);

  • звіт про рух грошових коштів (складено за прямим методом);
    Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


  • звіт про власний капітал (звіт про зміни у капіталі);

  • примітки до фінансової звітності.


Розділ 2 «Основні положення облікової політики ТДВ СК «Укрфінполіс».

У звітному періоді бухгалтерський облік в компанії здійснювався на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені наказами Міністерства фінансів України та наказу «Про облікову політику компанії на 2013 рік» від 31.12.2012 р.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
№ 95-ОД.

Нижче вказані основні положення облікової політики, використані для підготовки фінансової звітності.

«Основні засоби». Облік основних засобів відображається по первісній вартості. Прямолінійна амортизація основних засобів. Одиницею обліку є окремий об`єкт. Ліквідаційна вартість для об`єктів нерухомості окремо за кожним об’єктом визнано рівною нулю.


«Нематеріальні активи». Одиницею обліку є окремий об`єкт. Прямолінійна амортизація нематеріальних активів.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Амортиза́ція нематеріа́льних акти́вів (англ. Amortization) - Поступове списання початкової вартості нематеріальних активів, таких як ціна фірми, роялті або патенти. Поступове списання страхових премій та надбавок до номінальної ціни облігацій також може називатись «Амортизацією».
Ліквідаційну вартість визнано рівною нулю.
«Фінансові інвестиції». Облік короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій здійснюється за справедливою вартістю та за собівартістю.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

«Запаси». Одиницею запасів визнати кожне найменування цінностей. Оцінку вибуття

запасів здійснювати по методу ФІФО.


«Грошові кошти». До складу грошових коштів включати грошові кошти на поточних

рахунках, у касі та на депозитних рахунках.


«Зобов`язання компанії» Для забезпечення виконання страхових зобов’язань формуються страхові резерви. Нарахування резерву незароблених премій за всіма видами страхування здійснюється методом «1/4». Для визначення РНП застосується коефіцієнт 0,8. Для забезпечення витрат персоналу формуюється резерв відпусток.
«Доходи та результати діяльності». Визнання та відображення в обліку доходів здійснюється на підставі принципу нарахування. Визначаються фінансові результати звітного періоду за усіма видами діяльності. Напрямки використання чистого прибутку визначаються згідно Статутним документам з підтвердженням рішенням акціонерів на загальних зборах акціонерів.
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
Зага́льні збо́ри акціоне́рів - вищий орган управління акціонерним товариством. До найголовніших функцій загальних зборів акціонерів належать вибори керівних органів товариства та розгляд фінансового звіту.

«Видатки діяльності». Визнання та відображення у обліку витрат здійснюються згідно з принципами нарахування та відповідності.
Моментом затвердження річного звіту вважається дата підписання звіту В.о. Генерального директора Компанії.
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
  1   2


Скачати 114.17 Kb.

  • Міністерства фінансів України