Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про Товариство, та економічне середовище, в якому воно функціонує

Інформація про Товариство, та економічне середовище, в якому воно функціонує
Сторінка1/3
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АНТАРА»

за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Загальна інформація про Товариство, та економічне середовище, в якому воно функціонує

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АНТАРА» (далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 34239909) зареєстроване 16 травня 2006 року відповідно до чинного законодавства України.

Місцезнаходження: вулиця Липська, будинок 10, Печерський р–н, м. Київ, Україна, 01021.

Сторінка в мережі Інтернет, на якій доступна інформація про Товариство: www.

Економічне середовище - сукупність чинників, що впливають на купівельну спроможність споживачів і структуру споживання.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
antara.uafin.net.

Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з управління активами інституційних інвесторів. КВЕД 66.30 – управління фондами.

Ліцензія серії АГ №579812, яка видана НКЦПФР 19.08.2011 року, строк дії якої з 19.08.2011 року по 19.08.2016 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Ліцензія НКЦПФР Рішення №723 від 01.07.2016 року, безстрокова на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Товариство здійснює управління активами чотирьох пайових венчурних інвестиційних фондів недиверсифікованого виду закритого типу: • Пайовий венчурний інвестиційний фонд «АНТАРА – АКТИВ» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КУА «АНТАРА»;
  Інвестиці́йний фонд (англ. Investment Fund, англ. Collective Investment Scheme) - один з учасників фондового ринку. Інвестиційний фонд акумулює кошти інвесторів та передає їх в управління інвестиційному управляючому.


 • Пайовий венчурний інвестиційний фонд «АНТАРА – ГРУП» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КУА «АНТАРА»;

 • Пайовий венчурний інвестиційний фонд «АНТАРА – ІНВЕСТ» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КУА «АНТАРА»;

 • Пайовий венчурний інвестиційний фонд «АНТАРА – КАПІТАЛ» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КУА «АНТАРА».


Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність

Стабільність української економіки в значній мірі залежить від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, економіки в цілому та вирішення конфлікту на сході країни. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов'язана з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.

Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного зростання у світовій економіці. Нещодавня глобальна фінансова криза, теперішня політична ситуація та проведення антитерористичної операції на території України відчутно вплинула та впливають на економіку України.

Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.
Фінансова криза - це різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх економічних та політичних чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників.
Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

У зв'язку з політичною напругою в Україні, яка триває по теперішній час, Товариство зіткнулися із погіршенням ділової активності у ряді галузей економіки, що спричинило зниження доходів підприємств і населення, а девальвація національної валюти призвела до збільшення фінансового навантаження на підприємства. Таким чином, негативні явища, які вже відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, зростання частки проблемних активів і погіршення інвестиційного клімату значно вплинуть на діяльність Товариства та його прибутковість.

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється. Крім того, Податковий кодекс, який ввів з 01 січня 2015 року нові підходи до визначення доходів і витрат, нові правила, які стали ближче до правил бухгалтерського обліку, але мають місце кардинальні коригування, визначені статями цього Кодексу при настанні певних умов.

Митне право - це комплексна галузь права, яка є системою правових норм різної галузевої належності, що встановлюються (санкціонуються) державою і призначені для регулювання суспільних відносин у зв 'язку з переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон України, справлянням митних платежів, здійсненням митних формальностей та вжиттям інших заходів, спрямованих на практичну реалізацію митної політики.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Введені нові податки, збільшилися ставки за існуючими податками, скасування пільг, тощо. Адміністрування податку на додану вартість станом на 31 грудня 2016 року досі не удосконалене.

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть надати на майбутній фінансовий стан Товариства.

Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.
Загальна основа формування фінансової звітності

Фінансова звітність, складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ), не є першою фінансовою звітністю, у якій Товариство застосовує МСФЗ, і ця фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ.


Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на веб–сайті Міністерства фінансів України.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь–яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При виборі і застосуванні облікових політик Товариство керується відповідними стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених радою з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво Товариства самостійно розробляє облікову політику та забезпечує її застосування таким чином, щоб інформація, яка надається у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним характеристикам та іншим вимогам МСФЗ

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Активи та зобов’язання визнаються у фінансовій звітності, якщо є ймовірність надходження або вибуття майбутньої економічної вигоди, пов’язаної з такими активами та зобов’язаннями, та вони мають вартість, яку можна достовірно визначити.

  1   2   3 • Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність
 • Загальна основа формування фінансової звітності
 • Достовірне подання та відповідність МСФЗ
 • Міжнародні стандарти
 • Міністерства фінансів України