Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Сторінка1/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

_________________ М. В.

Кременчу́цький націона́льний університе́т ім. Михайла Остроградського (до 21 серпня 2010 року - Кременчу́цький держа́вний університе́т, до 5 серпня 2009 - Кременчу́цький держа́вний політехні́чний університе́т) - єдиний класичний університет у Полтавській області, у якому навчається понад 7 000 студентів.
 Загірняк

«___» __________________ 2014 р.міністерство освіти і науки україни

кременчуцький національний університет
імені михайла остроградського

науково-дослідна частинаІ Н Ф О Р М А Ц І Я

про наукову та науково-технічну діяльність за 2013 рік

Кременчук 2014Зміст


I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності

3

II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

5

III. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами
розвитку науки і техніки

10

IV. Розробки, які впроваджено у 2013 році за межами університету

19

V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації
науково-технічних розробок

22

VI. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією
до друку у 2013 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

24

VII. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

26

VIII. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

28

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

30

X. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України
та національних галузевих академій наук України

44

XI. Заходи, здійснені спільно з Полтавською облдержадміністрацією
та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців
для вирішення регіональних потреб

44

XII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність

45

XIII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах
у межах робочого часу викладачів

47

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

67

XV. Заключна частина

69

I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) заснований на державній формі власності та підпорядкований Міністерству освіти і науки України (МОНУ). КрНУ – єдиний державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в регіоні, в якому вже протягом 50 років для потреб 240 тисячного промислового міста та регіону Середнього Придніпров’я з населенням понад 1,5 мільйона мешканців готують висококваліфікованих фахівців широкого спектра спеціальностей за програмами підготовки спеціаліста та магістра.
Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

КрНУ здійснює підготовку фахівців за 30 напрямами з 21 галузі знань, за 30 спеціальностями ОКР «спеціаліст» і 25 спеціальностями ОКР «магістр» у двох навчально-наукових інститутах та на чотирьох факультетах, де навчаються більше п’яти тисяч студентів. Загальна кількість кафедр – 29, з них випускових – 27. До складу університету входять два коледжі, де навчається понад дві тисячі студентів. Підготовку кадрів вищої кваліфікації здійснює аспірантура за 18 та докторантура за трьома спеціальностями.Науково-педагогічні кадри

Рік

Показник


2010

2011

2012

2013

Чисельність науково-педагогічних працівників,

з них:


кандидатів наук

докторів наук


518


159

46

459

164


51

428


173

49

411

179


48

Захищено кандидатських дисертацій

13

27

14

41

Захищено докторських дисертацій

2

2

4

2

Відповідно до Наказу МОНмолодьспорту України № 535 від 07.06.2011, Постанови КМ України № 942 від 07.09.2011 та існуючих в університеті наукових шкіл фундаментальні дослідження та прикладні розробки виконуються за наступними пріоритетними напрямами наукової діяльності: електромеханічне перетворення та передача енергії;

Фундамента́льні науко́ві дослі́дження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
електрофізика; гірничі науки; джерела відновлювальної енергії та її перетворення; розробка та створення регіональних інформаційних систем і нових засобів навчання і наукових досліджень;
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
розробка методів підвищення енергетичної керованості електромеханічних комплексів і створення на їх базі систем із підвищеними показниками якості перетворення енергії; розробка новітніх конструкційних матеріалів та теорії лазерно-струминного різання композитів.

Серед трьох фундаментальних досліджень та чотирьох прикладних розробок, виконуваних протягом року за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, найбільш вагомими за критеріями оцінювання та рейтинговими показниками є:

1) «Функціональний взаємозв’язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів» (наук.

Електр́ична маш́ина - електромеханічний пристрій для перетворення механічної енергії на електричну чи електричної на механічну, або електричної енергії одного роду чи з одними параметрами на електричну енергію іншого роду або з іншими параметрами.
Конструкці́йні матеріа́ли (англ. constructional materials, engineering materials, structural materials) - це матеріали, з яких виготовляють деталі конструкцій (машин та споруд), що зазнають силових впливів (навантажень).
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
 кер. д–р техн. наук, проф. Загірняк M. В.). У процесі досліджень отримано результати, що дозволяють науково обґрунтовано підійти до питань порівняльної оцінки електричних машин, апаратів та трансформаторів і їх серій як при безпосередньому виборі з наявних на ринку, так і при проектуванні нових пристроїв, механізмів і машин. Вони також дають ряд корисних рекомендацій, застосовних для оптимізації конструкцій розглянутих електротехнічних й електромеханічних пристроїв.2) «Створення ефективних технологій з оптимізацією параметрів технологічного оснащення для формоутворення виробів з шаруватих та дискретних композиційних матеріалів» (наук. кер. д–р техн. наук, проф. Драгобецький В. В.). Розроблено загальну теорію багатокритеріальної багаторівневої оптимізації, що охоплює всі технологічні процеси формоутворення виробів шаруватих та дискретних композицій;
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
модель оптимального формозмінення шаруватих та дискретних композицій при складному витягуванні тонколистових багатозв'язаних оболонок; математичні моделі: динамічної поведінки при формоутворенні шаруватої звареної вибухом заготовки, при поєднанні операцій зварювання і штампування вибухом, процесу імпульсного деформування шаруватої, звареної вибухом заготовки, вибухового калібрування шаруватих заготовок; запропоновано нові технології виробництва виробів із шаруватих металевих композицій із використанням методів вибухової обробки.
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


Кількість виконаних науково-дослідних робіт та обсяги їх фінансування

Категорії робіт

2010

2011

2012

2013

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

Фундаментальні

2

125,6

3

178,3

2

130,0

3

246,0

Прикладні

3

266,1

3

270,1

3

291,4

4

238,5

Госпдоговірні

23

224,0

23

278,4

33

299,2

26

365,1

Разом

28

615,7

29

726,8

38

720,6

33

849,6Обсяги фінансування виконаних науково-дослідних робіт (тис. грн.)
Вагомі досягнення колективу КрНУ у 2013 році:

 • КрНУ бере участь у міжнародних рейтингових проектах компаній Quacquarewlli Symonds (рейтинг QS World University Rankings) та Thomson Reuters (рейтинг THE World University Rankings), є одним з 25 вишів України, які входять до проекту Top-Universities (QS);

 • чотирьом к.т.н., доцентам університету присуджено щорічну премію Президента України для молодих вчених, а один к.т.н, доцент здобув стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених;
  Thomson Reuters - медіакомпанія, утворена в результаті придбання медіакорпорацією Thomson в квітні 2008 року агентства Рейтер (Reuters Group plc).
  Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.


 • здобуто золоту медаль за результатами участі у V Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» та Гран-прі «Лідер вищої освіти» ІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013»;

 • відкрито спецраду на здобуття наукового ступеня у галузі економічних наук – Д 45.052.
  Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
  02 за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;

 • відповідно до рейтингу національних університетів за наукометричними показниками міжнародної БД SCOPUS КрНУ посідає 56 місце; до рейтингу ТОП 200 Україна кафедри ЮНЕСКО НТУ «КПІ» КрНУ посідає 55 місце;

 • за даними світового рейтингу БД WEBOMETRICS КрНУ посідає 83 місце серед ВНЗ України (9059 – загальне);

 • у національній системі оцінювання ВНЗ МОН України нашому закладу належить 14 місце серед класичних університетів;

 • у шести спецрадах КрНУ проведено захисти 27 кандидатських і однієї докторської дисертацій;

 • студенти КрНУ посіли 48 призових місць pа результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за 21 напрямом (четверте місце серед вишів України);

 • серію «Економічні науки» наукового журналу «Вісник КрНУ» внесено до Переліку фахових видань з економічних наук.

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих,
суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

Протягом 2013 р.
Науковий журнал, академі́чний журна́л або науковий журнал, що рецензується або рецензований науковий журнал - журнал, в якому публікуються роботи із певної галузі академічної науки. Статті, що надсилаються до таких журналів, перед публікацією рецензуються незалежними фахівцями, які зазвичай, не входять до складу редакції журналу, а ведуть дослідження в областях, близьких до тематики статті.
Гуманітарні науки - галузі досліджень, предметом яких є людина як суспільна (культурна, моральна, духовна) істота та все нею створене. Гуманітарні науки - група академічних дисциплін, об'єднаних прагненням до вивчення таких аспектів людського буття та якісних підходів, які взагалі не припускають єдиної парадигми, що визначає будь-яку наукову дисципліну.
у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського виконувались три фундаментальні науково-дослідні роботи за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

1. У звітному році завершено дослідження «Функціональний взаємозв’язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів» (тематичний напрям: енергетика та енергозбереження, № державної реєстрації: 0111U001897, науковий керівник – д.т.н., проф. Загірняк М. В), загальний обсяг фінансування – 190,19 тис. грн., зокрема у 2013 році – 65,29 тис. грн.

За результатами виконання науково-дослідної роботи у 2013 р. вирішено наступні задачі:

– проведено аналіз існуючих теоретичних і експериментальних залежностей між енергетичними, електромагнітними та масогабаритними параметрами електричних апаратів, у результаті чого обґрунтована необхідність розробки критеріїв їх оцінки і вибору та сформульовано підхід щодо визначення узагальненого лінійного розміру електричних апаратів (ЕА);

Електри́чний апара́т (англ. electrical apparatus) - електротехнічний пристрій, призначений для зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і неелектричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо, а також для їх захисту від надструмів і перенапруг при неприпустимих або аварійних режимах роботи та захисту людей, майна і довкілля в процесі виробництва, транспортування, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.

– обґрунтовано й досліджено залежності основних енергетичних і електромагнітних параметрів і характеристик від лінійних розмірів електричних апаратів;

– здійснено експериментальну перевірку залежностей енергетичних і електромагнітних параметрів від лінійних розмірів для основних видів електричних апаратів;

– розроблено критерії раціонального вибору електричних апаратів та їх серій і виконана їх апробація.

У процесі досліджень отримано наступні наукові та практичні результати:

– доведено практичну відсутність узагальнених залежностей енергетичних характеристик ЕА від їх розмірів і маси та неможливість використання існуючих часткових залежностей під час раціонального вибору ЕА;

– для вирішення проблеми раціонального вибору існуючих ЕА сформульовано завдання щодо встановлення зв'язку між їхніми енергетичними та масогабаритними параметрами, яке обґрунтовує необхідність визначення узагальненого лінійного розміру;

доведено, що крім узагальненого геометричного розміру, для кожного виду ЕА слід виділяти та враховувати ряд основних виконуваних функцій, що дозволить більш обґрунтовано порівнювати серії апаратів при їх виборі;

– сформульовано й вирішено завдання визначення взаємозв'язку габаритних розмірів, маси й енергетичних показників з узагальненим лінійним розміром для основних типів ЕА;

– за результатами досліджень отриманих залежностей енергетичних параметрів ЕА від узагальненого лінійного розміру підтверджено адекватність висунутих теоретичних положень та обґрунтовано критерій раціонального вибору ЕА та їх серій;

– обґрунтовано введення для порівняльного аналізу ЕА і їх серій коефіцієнту втрати потужності, який дозволяє, у фізично зрозумілій і короткій формі, енергетично порівнювати між собою комутаційні й захисні ЕА у широкому діапазоні зміни їх параметрів;

– розроблено техніко-економічні критерії раціонального вибору для окремого електричного апарата й серії апаратів на основі аналізу їх паспортних даних.

Результати роботи апробовано на науково-технічних конференціях та симпозиумах, серед них: International IEEE Conference EUROCON 2013 (Хорватія), Joint Conference «Computational Problems of Electrical Engineering and Advanced Methods of the Theory of Electrical Engeenering» (Чехія), XXIIІ Sympozjum Srodowiskowe PTZE’2012 «Zastosowanie electromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce» (Польща), XVI International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronics Engineering ISEF 2013 (Македонія), Міжнародний симпозиум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA’2013).

Результати дослідження оприлюднено у семи статтях у наукових фахових виданнях (п’ять з яких зареєстровано у наукометричних базах даних) та у чотирьох тезах доповідей у збірниках наукових праць міжнародних закордонних конференцій:

1.

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
В Україні наукове фахове видання - це періодичне або продовжуване видання (у тому числі - електронне), внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України (раніше це була компетенція ВАК України) переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.
Загирняк М. В., Огарь В. А., Ченчевой В. В., Ляшенко В. П., Аль-Машакбех Атеф С. Характеристики асинхронных двигателей с учетом изменения свойств магнитной системы Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1 (21), – С. 97 – 91.

2. Загирняк М. В., Ляшенко В. П., Милявец Д. Определение требуемой пондеромоторной силы при сепарации электромагнитными шкивами // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2 (79). – С. 9–13.

3. M. Srekl, B. Bratina, B. Benedicic, M. Zagirnyak, D. Miljavec. Losses in the axial-flux permanent-magnet machine housing // COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2013, vol.32, No.4. – P. 1366–1382.

4. M. Zagirnyak, A. Kalinov, A. Chumachova. Correction of operating condition of a variable-frequency electric drive with a non-linear and asymmetric induction motor Proceedings of International IEEE Conference EUROCON 2013. – Zagreb, Croatia, 2013. – P. 1033–1037.

5. M. Zagirnyak, V. Prus, I. Kolotylo, D. Miljavec. Research of induction motors magnetic system changed properties influence on vibration electromagnetic component // Materialy XXIII Sympozjum Srodowiskowe PTZE’2013 «Zastosowanie electromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce». – Mikolajki, 2013. – P. 232–234.

6. M. Zagirnyak, V. Ogar, A. Svystun, V. Chenchevoj. Induction motor characteristics taking into account the variations of magnetic system properties // Proceedings of the Joint Conference «Computational Problems of Electrical Engineering and Advanced Methods of the Theory of Electrical Engeenering» CPEE–AMTEE 2013. – Roztoky u Krivoklatu, Czech Republic, 2013. – P. III-3.

7. Zagirnyak M., Prus V., Kushch I., Miljavec D. Modeling of electromagnetic field of electric machines with local variation of laminated core steel properties // Proceedings of the XVI International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronics Engineering – ISEF 2013. – Ohrid, Macedonia, 2013.

8. Zagirnyak M., Shvedchikova I., Velchenko A. Calculation of the traction force for an electromagnetic actuator with a prismatic plunger // Proceedings of the XVI International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronics Engineering – ISEF 2013. – Ohrid, Macedonia, 2013.

9. M. Zagirnyak, D. Mamchur, A. Kalinov, Atef S. Al-Mashakben, Induction motors faulth detection based on instantaneous power spectrum analysis with elimination of the supply mains influence // ACEEE International Jornal on Electrical and Power Engineering, Vol. 4, No.3, November 2013.

10. Загирняк М. В., Прус В.В., Невзлин Б.И. Оценка электрических машин и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера // Технічна електродинаміка. – 2013. – № 5. – С. 32 – 39.

11. Загирняк М. В. Расчет магнитного потока в окне U-образного электромагнита. – Технічна електродинаміка. – 2013. – № 6. – С. 14–19.

Підготовлено наукову монографію «Функціональний взаємозв’язок параметрів електричних машин, апаратів та трансформаторів з узагальненим лінійним розміром» (автори: Загірняк М. В., Прус В. В., Невзлін Б. І.) та заключний звіт за результатами виконання науково-дослідної роботи.

Отримані результати рекомендуються до використання технічними підрозділами промислових підприємств під час обґрунтування вибору електричних машин, апаратів та трансформаторів до складу промислового обладнання та проектним і конструкторським організаціям для оптимізації промислових серій даного електротехнічного та електромеханічного обладнання.
2. Ззавершено фундаментальну НДР: «Розробка теорії лазерно-струминного різання композитів на основі функціонально-орієнтованого підходу» (

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • І Н Ф О Р М А Ц І Я про наукову та науково-технічну діяльність
 • I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
 • Науково-педагогічні кадри
 • Кількість виконаних науково-дослідних робіт
 • Обсяги фінансування виконаних науково-дослідних робіт (тис. грн.) Вагомі досягнення колективу КрНУ у 2013 році
 • Кабінету міністрів України
 • ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук
 • Modeling of electromagnetic field of electric machines with local variation of laminated core steel properties
 • Calculation of the traction force for an electromagnetic actuator with a prismatic plunger