Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Сторінка2/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
тематичний напрям: механіка, № державної реєстрації 0111U001898, науковий керівник д.т.н., проф. Саленко О. Ф.), загальний обсяг фінансування – 189,251 тис. грн, зокрема у 2013 році – 64,71 тис. грн. Мета проекту – розробка теорії лазерно-струминного різання композитних матеріалів.
Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.

Базуючись на основах теорії тепло- та масообміну, технічної гідромеханіки, теорії різання, теорії міцності та пластичності, залучивши фундаментальні положення механіки композиційних матеріалів, теорії надійності складних технічних систем та використавши результати досліджень кавітаційного і гідроабразивного зносу твердих тіл у швидкоплинному потоці, а також результати досліджень взаємодії променя лазеру із світлопровідним рідким середовищем, колективу вдалося вирішити наступні наукові завдання:

– вперше вивчено особливості процесу лазерно-струминного різання матеріалів, у яких відношення товщини матеріалу до перетину струменя і перетяжці каустики сфокусованого променя більше за одиницю, показано існування етапності процесу та його квазіциклічний характер;

Техні́чна систе́ма (ТС) - це штучно створена сукупність елементів і відношень (зв'язків) між ними, які утворюють цілісну структуру об'єкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.
Тео́рія наді́йності - наука, що вивчає закономірності розподілу відмов технічних пристроїв, причини і моделі їх виникнення.

доведено, що на поверхні контакту «струмінь-оброблюване тіло» під час дії лазерного випромінювання за певних умов виникає плазма, яка веде до утворення граничного шару з пересиченої пари, товщина якого циклічно змінюється і залежить від режимів впливу;

– визначено положення, закони та закономірності явищ деструкції та деградації утворених поверхонь лазерно-струминним впливом;

– описано принципи забезпечення надійності виробу та нові підходи до розробки обробних технологій;

– розроблено теорію лазерно-струминного різання на основі функціонально-орієнтованого підходу та прикладні аспектів фундаментальної проблеми керування процесом утворення нових поверхонь поділу виробів із композитів;

– запропоновано нові види обладнання та запатентовано способи оброблення.

– сформульовано основні положення забезпечення функцій об’єкту на основі функціонально-орієнтованого підходу та встановлених закономірностей явищ теплового, гідродинамічного та фізико-хімічного характеру в композитних матеріалах;

– описано принципи поділу процесів струминної обробки на окремі етапи та принципи забезпечення оптимального лазерно-струминного впливу;

– отримано математичну модель формування корисних ознак виробу із композиційних матеріалів, що враховує не тільки детерміновані, а і стохастичні ознаки компонентів і структури в цілому, що дозволило підвищити точність прогнозування вихідних ознак, зокрема для композитів типу СВА, СВМ, С-49 на 50–70%;

– уперше сформульовано принципи, за якими негативний вплив від дії високоенергетичного джерела може бути зменшеним або інверсованим на посилення позитивного ефекту;

– створено підґрунтя для розробки новітніх технологій, що базуються на використанні потужного струменя рідини;

– запропоновано спосіб розробки технологій на основі сформульованих положень теорії різання, який дозволить знизити втрати від отримання браку під час оптимізації процесу більш ніж у 4 рази, скоротивши час на здійснення операцій до 2–4 год., забезпечити зменшення товщини деструкції прилеглого до зони впливу шару до 0,03-0,95 мм; а у деяких випадках зменшити зону зародження мікродефектів до 0,01 мм. (розроблена система захищена авторськими правами (повним патентом на винахід) та наразі запропонована до впровадження на ряді підприємств України);

– отримано залежності для визначення надійності та довготривкої стійкості виробів із композиційних матеріалів, оброблених механічним та фізико-технічними способами.

Результати роботи, представлені на міжнародних конференціях поза межами країни, дозволили підготувити та подати на розгляд спільний україно-болгарський проект «Realization of energy-efficient technologies in the creation high-efficiency equipment of different assignment», який передбачає розробку нового обробного обладнання із використанням сучасних композиційних матеріалів.

Публікації за результатами досліджень:

1. O. Salenko, V. Schetynin, M. Khorolska. Increase of compactness of hydroabrasive jet and reliability of cutting process while using functional coatings on jet elements // Journal of the Technical University of Gabrovo, vol. 46. Gabrovo, 2013. – pp. 36–43

2. O. Salenko, V. Schetynin, S. Vidmich, S. Kovalenko, V. Nikitin. Function-based approach to the development process treatment of the important products // UNITECH, Gabrovo, 2013: International Scientific Conference 22-23 November 2013, Gabrovo. – pp.132–138

3. Саленко О. Ф., Дудюк В. О., Мана О. М., Коваленко С. В. Пристрій для виконання отворів малого діаметра в стільникових панелях із неметалевих композиційних матеріалів. Патент на корисну модель №4297/ЗУ/13 від 22.02.2013 р.

Кор́исна мод́ель - нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним; результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

4. Саленко О. Ф., Мана О. М., Дудюк В. О., Шкель С. В. Пристрій для виконання отворів в надміцних важкооброблюваних та крихких матеріалів. Патент на корисну модель №12125/ЗУ/13 від 01.06.2013.

5. Саленко О. Ф., Дудюк В. О., Мана О. М. Верстат для різання функціонально-орієнтованих матеріалів методами струминної обробки. – Патент на винахід №1782/ЗА/13 від 23.01.2013 р.

6. Загірняк М. В., Саленко О. Ф., Фомовська О. В., Доценко В. Г., Щетинін В. Т. Процес і обладнання струминно-лазерного різання: Монографія. – Харків: Мадрид, 2013. –312 с.

7. Саленко О. Ф., Харченко О. О., Щетинін В. Т. Верстати з ЧПК та обладнання для фізико-технічної обробки: навчальний посібник для студентів ВНЗ технічних спеціальностей. – К.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
: Кондор, 2013. – 320 с. (посібник із грифом МОНУ).


3. У 2013 році у рамках комплексного проекту «Розробка теорії методів та технологій оптимального управління гарантоздатною комп’ютерною мережею» спільно з КНАУ (керівник: канд. техн. наук, доц. Гузій М. М.) розпочато частину фундаментального дослідження «Методи і засоби поліпшення якості обслуговування потоків даних на основі локальної моделі керованого процесу» (тематичний напрям: інформатика та кібернетика, № державної реєстрації 0113U602175c, науковий керівник: к.т.н., проф. Луговой А. В.), загальний обсяг фінансування якого складає 348 тис. грн, зокрема у 2013 році – 116 тис. грн.

Протягом звітного року завершено перший етап дослідження: «Методи і засоби поліпшення якості обслуговування потоків даних на основі локальної моделі керованого процесу».

У результаті роботи проведено аналіз практичної проблеми забезпечення якості обслуговування користувачів комп’ютерних систем і мереж. Показано, що концепція локальної моделі керованого процесу (ЛМКП) може бути застосована до синтезу керувальних впливів в задачах забезпечення якості обслуговування (Quality of Service, QoS) мережного трафіка, параметричної ідентифікації математичних моделей потоків передачі даних і зовнішньої оптимізації керуючих структур даних як альтернатива існуючим методам.

Забезпе́чення я́кості (англ. Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.

При класичному підході до синтезу керування в умовах невизначеності створюється «глобальна» модель керованого об’єкта у вигляді системи математичних рівнянь і нерівностей, що описує об’єкт на всьому періоді керування та може бути використана в будь-який момент, однак через це є складною, оскільки має враховувати всі можливі стани об’єкта. До того ж, при нестаціонарності об’єкта його математична модель має постійно уточнюватись в процесі керування.

Ідея методу синтезу локальної моделі керованого процесу (ЛМКП) полягає в тому, що шляхом активного експерименту на короткому часовому інтервалі створюється «локальна» модель керованого процесу, яка відображає динаміку невідомих вхідних впливів у даний момент часу. Така локальна модель є простішою, ніж «глобальна», та підходить для поточного циклу керування. Особливість локальної моделі полягає в тому, що вона позначає собою сигнал керування, а не математичне співвідношення.

Згідно з технічним завданням, 2013 року за темою розроблено теоретичне підґрунтя покращення якості обслуговування процесів передачі даних у комп’ютерних мережах на основі використання концепції ЛМКП.

Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

Виконано постановки на основі ЛМКП наступних задач QoS:

– керування рівнем заповнення буфера мережного маршрутизатора та інтенсивністю надходження пакетів;

– ідентифікація параметрів математичних моделей TCP-трафіка в гетерогенних комп’ютерних мережах;

– керування встановленням приоритетів обслуговування пакетів в локальних мережах.

На основі базового методу розроблено метод побудови ЛМКП для процесів передачі даних, що можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями, та модифікований метод створення ЛМКП в дискретних системах керування, об’єкти керування в яких описуються кортежами множин даних, в умовах невизначеності структури трафіку.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Диференціа́льні рівня́ння - рівняння, що встановлює залежність між незалежними змінними, числами (параметрами), невідомими функціями та їх похідними. Невідома функція може бути як скалярною, так і векторною.

Також створено теоретико-множинні та аналітичні моделі об’єктів керування (буфер мережного маршрутизатора, мережний трафік та ін.) з метою забезпечення можливості побудови ЛМКП в обчислювальних середовищах у процесі імітаційного моделювання задач QoS для гетерогенного трафіку.

Імітаці́йне моделюва́ння - це метод, що дозволяє будувати моделі процесів, що описують, як ці процеси проходили б насправді.

Розроблено метод ідентифікації параметрів математичних моделей процесів передачі даних на основі ЛМКП, які можуть бути описаними звичайними диференціальними рівняннями (наприклад, процес передачі даних на основі TCP-протоколу в режимі уникнення заторів на основі моделі AIMD (Additive Increase / Multiplicative Decrease) під час використання алгоритмів активного керування чергами для одного каналу зв’язку й однорідного трафіка відправника).

Розроблено тензорну модель стореної експериментальної комп’ютерної мережі, призначеної для дослідження методів забезпечення QoS, із застосуванням оцінки гарантоздатності мережі. Використання тензорної моделі дозволяє розглядати структуру мережі за допомогою двох систем координат одночасно: системи координат гілок мережі та системи координат вузлових пар.

Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.
Такий спосіб розгляду мережі дозволяє отримати необхідні значення характеристик якості функціонування мережі. Така модель швидко пристосовується до зміни топології мережі та дозволяє визначити мінімальні часові затримки та максимальні довжини пакетних черг під час дослідження комп’ютерної мережі.

Проаналізовано умову стабільності черги буферу маршрутизатора і можливість динамічного налаштування максимальної ймовірності втрат пакетів за умови використання методу превентивного раннього виявлення (RED, Random Early Detection) під час виникнення перевантажень у ділянці мережі.

Розроблено модифікацію алгоритму адаптивного раннього виявлення (ARED, Adaptive random Early Detection) в задачі керування перевантаженнями в каналі зв’язку для забезпечення QoS, який на відміну від існуючого використовує меншу кількість вхідних параметрів для свого функціонування.

Запропоноване зменшення кількості параметрів мережі, що використовуються при налаштуванні алгоритмів активного керування чергами (Active Queue Management) при передачі потоків даних у TCP/IP мережах, за рахунок ранжування їх відносно доступності та важливості, що в умовах гетерогенності та параметричної невизначеності мережного середовища дозволяє зменшити час налаштування керуючих параметрів алгоритмів керування мережними потоками даних у реальному часі для забезпечення якості обслуговування.

Розроблено та реалізовано в середовищі MatLab/Simulink імітаційні моделі системи керування мережним трафіком в задачах QoS, що дозволяють проводити дослідження розроблених методів і алгоритмів та виконувати імітаційне моделювання керування потоками даних із застосуванням розроблених методів і засобів керування та провести чисельні експерименти для дослідження їх ефективності.

За результатами дослідження підготовлено та захищено кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.13.

Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
06 – інформаційні технології.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Таким чином розроблено математичні моделі та методи застосування локальної моделі керованого процесу в задачах забезпечення якості обслуговування мережного трафіку та потоків даних інфокомунікаційних систем, що є підґрунтям для виконання наступного етапу даної теми, а саме розроблення автоматизованої системи поліпшення якості обслуговування трафіку та потоків даних на основі локальної моделі керованого процесу.

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

Публікації за темою проекту:

1. Карпенко Є. О., Гученко М. І., Костенко П. П., Славко О. Г. Експериментальне дослідження методу параметричної ідентифікації моделі TCP-протоколу на основі локальної моделі керованого процесу / Автоматика / Automatics – 2013: Матеріали ХХ міжнародної конференції з автоматичного управління, 25–27 вересня 2013 р.

Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.
– Миколаїв: НУК, 2013. – С. 131–132

2. Славко О. Г. Схема адаптивного забезпечення QoS із використанням модифікованого методу ARED / Вісник кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Випуск 3 (80). – C. 107–112

3. Луговой А. В., Славко О. Г. Інформаційні технології та інновації як фактори розвитку суспільства / Інформаційні технології та інновації як фактори розвитку суспільства: колективна монографія. – Харків: Вид-во «Мадрид», 2013. – 198 с.ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні
прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку
науки і техніки

2013 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського розпочато чотири прикладні науково-дослідні роботи за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.
Прикладні́ науко́ві дослі́дження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.


1. У звітному році завершено перший етап прикладного дослідження «Наукові основи побудови віртуальних тренажерних комплексів аналогів промислових електромеханічних систем для їх дослідження, керування, проектування, підготовки кадрів» (тематичний напрям: енергетика та енергозбереження, № державної реєстрації 0113U002173, науковий керівник д.т.н., проф. Загірняк М. В.), загальний обсяг фінансування 360 тис. грн, зокрема у 2013 році – 69,6 тис. грн.

Метою розробки є створення моделі для дослідження технологічних об’єктів, систем електроприводу і систем керування ним та встановлення теоретичних принципів налагоджування параметрів віртуальної математичної моделі.

Розвиток сучасного суспільства, його глобальна інформатизація і трансформація, впровадження сучасних інтенсивних методів виробництва потребують розробки принципово нових і адекватних часу підходів до дослідження, керування, проектування промислових електромеханічних систем (ЕМС).

Для вирішення задач дослідження ЕМС розроблено значну кількість прикладних математичних комп’ютерних пакетів-симуляторів і віртуальних лабораторій на їх основі. Розвиток такої технології дослідження ЕМС призвів до створення віртуальних лабораторних комплексів (ВЛК) та віртуальних тренажерних комплексів (ВТК) – аналогів промислових об’єктів. Характерними ознаками ВТК є: можливість проведення досліджень в реальному масштабі часу;

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
імітація досліджуваних модельованих об'єктів з високим ступенем реалізму; можливість інтерактивної дії на досліджувані модельовані процеси. Роботи по віртуальному тренажерному обладнанню необхідно розглядати, як можливість дослідження фундаментальних основ перетворення всіх видів енергії; створення і дослідження нових принципів управління електромеханічними системами, у тому числі інтелектуальних.

ВТК можуть бути актуальними для підприємств металургійної, гірничовидобувної промисловості, транспорту, установам, що займаються проектуванням ЕМС, у тому числі САПР, виробникам електротехнічного обладнання, а також навчальним установам вищої школи при підготовці фахівців, перепідготовці, підвищенні кваліфікації наукового і технічного персоналу.

2013 року завершився перший етап НДР: «Розробка принципів створення віртуальних тренажерних комплексів та налагоджування їх параметрів на параметри промислових електромеханічних систем», у результаті чого вирішено наступні задачі:

– створено моделі для дослідження технологічних об’єктів, систем електроприводу і систем керування ними;

– розроблено теоретичні принципи налагоджування параметрів віртуальної математичної моделі;

– описано математичні моделі для роботи у реальному часі;

– розроблено теоретичні засади практичної реалізації і впровадження інноваційних технологій створення віртуальних тренажерних комплексів аналогів промислових електромеханічних систем;

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

– розроблено комп'ютеризовані комплекси для проведення дослідження віртуального електромеханічного обладнання;

– на основі комп'ютеризованих тренажерних комплексів віртуального електромеханічного обладнання створено системи ідентифікації, діагностики, моніторингу та визначення залишкового ресурсу електромеханічного обладнання промислових підприємств;

Значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем:

– застосування практичних розробок віртуальних тренажерних комплексів електромеханічного обладнання на об’єктах промислових і комунальних господарств, що забезпечить ефективне керування процесами перетворення енергії, вирішення задач енерго- та ресурсозбереження із значним економічним ефектом;

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

– використання створених віртуальних тренажерних комплексів електромеханічного обладнання в навчальному процесі, а також для проведення наукових досліджень в галузі електромеханіки, що забезпечить підвищення якості практичної підготовки майбутніх фахівців за технічними спеціальностями, а також якості експериментальних наукових досліджень.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Результати досліджень апробовано на п’яти міжнародних науково-технічних конференціях, одна з яких пройшла в Казахстані (Виртуальные лабораторные комплексы – технология повышения качества подготовки специалистов / А. П. Черный, Ю. В. Лашко, Т. П. Коваль, О. А. Черная, «Вестник Карагандинского государственного индустриального университета»), та опубліковано в семи статтях у наукових фахових виданнях та у чотирьох тезах доповідей у збірниках наукових праць міжнародних конференцій: 1. Загірняк М. В.
  Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
  , Чорний О. П. Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці фахівців технічних спеціальностей. Вища школа: Наук. практ. Видан. – 2013. – №1. – Інженерна освіта. – С. 7–9.

 2. O. Chornyi. Instantaneous power signal analysis and its components in nonsine circuits in electriсal problem solving / T. Koval, Yu. Lashko, A. Gurzhii, М. Hadžiselimović. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013 (21). – С. 22–31.

 3. Чорний О. П. Організація навчання на основі комп’ютеризованих навчально-методичних комплексів з інтегрованими віртуальними лабораторними комплексами / Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Міралем Хаджиселимович. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. –
  Вип. 2/2013 (22). Частина 2 – С. 415–418.

 4. Черный А. П. Особенности процесса подготовки специалистов инженерных специальностей / А. П. Черный, Ю. В. Лашко, Т. П. Коваль. Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2/2013 (2). – Режим доступу: eetecs.kdu.edu.ua

 5. Черный А. П. Поисковая система компенсации параметрической несимметрии при управлении качеством преобразования энергии в приводах с асинхронными двигателями / А. П. Черный, Бердай Абдельмажид. Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36 (1009). – С. 447–450.

 6. Чорний О. П. Особливості дослідження моделей електроприводів з асинхронними двигунами при живленні їх від перетворювачів з широтно-імпульсною модуляцією вихідної напруги / Чорний О. П.
  Широтно-імпульсна модуляція (ШІМ - англ. pulse-width modulation, PWM), або модуляція за тривалістю імпульсів (англ. pulse-duration modulation, PDM) - процес керування шириною (тривалістю) високочастотних імпульсів за законом, який задає низькочастотний сигнал.
  , Титюк В. К. Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (3). – Режим доступу: eetecs.kdu.edu.ua

 7. Чорний О. П. Особливості дослідження моделей систем електроприводу у Simpowersystems з ключовими елементами / Чорний О. П., Титюк В. К. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (23). – С. 33–48.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • « Методи і засоби поліпшення якості обслуговування потоків даних на основі локальної моделі керованого процесу » (тематичний напрям: інформатика та кібернетика, № державної реєстрації
 • 0113U602175c , науковий керівник: к.т.н., проф. Луговой А. В
 • ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень
 • » (тематичний напрям: енергетика та енергозбереження, № державної реєстрації 0113 U 002173 , науковий керівник д.т.н., проф. Загірняк М. В.)
 • Особенности процесса подготовки специалистов инженерных специальностей /
 • – Режим доступу: eetecs.kdu.edu.ua Черный
 • Особливості дослідження моделей електроприводів з асинхронними двигунами при живленні їх від перетворювачів з широтно-імпульсною модуляцією
 • Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (3).
 • – Режим доступу: eetecs.kdu.edu.ua