Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Сторінка3/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2. У 2013 році розпочато виконання прикладної науково-дослідної розробки «Створення ефективних технологій з оптимізацією параметрів технологічного оснащення для формоутворення виробів з шаруватих та дискретних композиційних матеріалів» (тематичний напрям – машинобудування, № державної реєстрації 0113U002173, науковий керівник д.т.н., проф. Драгобецький В. В.), загальний обсяг фінансування – 300 тис. грн, зокрема у 2013 році – 87 тис. грн.

Уперше розроблено загальну теорію багатокритеріальної багаторівневої оптимізації, що охоплює весь клас відомих і розроблених технологічних процесів формоутворення виробів шаруватих та дискретних композицій, що дозволяє встановити комплекс оптимальних параметрів процесу, устаткування і оснащення для отримання деталей та агрегатів з високою експлуатаційною надійністю і мінімальними витратами.

Вперше розроблено модель оптимального формозмінення шаруватих та дискретних композицій при складному витягуванні тонколистових багатозв'язаних оболонок, що дозволяє вирішити проблему оптимізації в просторі декількох критеріїв на сімействі функцій управління при заданих обмеженнях. Також уперше поставлено в загальному вигляді і вирішено, у ряді окремих випадків, завдання визначення потрібних параметрів силового навантаження під час визначення деформованого стану заготовки і оптимальних параметрів процесу в широкому спектрі управляючих функцій.

Уперше розроблено математичні моделі динамічної поведінки при формоутворенні шаруватої звареної вибухом заготовки і при поєднанні операцій зварювання та штампування вибухом, процесу імпульсного деформування шаруватої, звареної вибухом заготовки, пакету монолітних заготовок при використанні поєднання операцій зварювання та штампування вибухом і вибухового калібрування шаруватих заготовок, дозволяючі врахувати механічну неоднорідність зони поєднання шарів, теплові ефекти при суміщенні.

Уперше поставлена і чисельно-аналітично вирішена задача імпульсного деформування шаруватої заготовки при поєднанні операцій зварювання та штампування вибухом. Отримали подальший розвиток методики для процесів імпульсної обробки тиском для отримання та формозмінення шаруватих та дискретних металевих композицій, створення, синтезу та обґрунтування комбінованих методів вибухової металообробки. Розроблено нові технології виробництва виробів із шаруватих металевих композицій із використанням методів вибухової обробки. Розроблено технологію та виготовлено партію біметалевих обичайок (нержавіюча сталь-мідь) для установок термоядерного синтезу.

Я́дерний си́нтез - це процес, під час якого два, або більше, атомних ядра об'єднуються, формуючи важче ядро.

На основі теоретико-експериментальних досліджень розроблено нові промислові технології поєднання процесів зварювання та штампування вибухом виробництва багатошарових днищ із високоміцної сталі з монолітними кромками для посудин високого тиску. Розроблено нові промислові технології відновлення методами вибухового оброблення коліс гусеничних транспортних засобів, відновлення та зміцнення опорних поверхонь корпусів букс, фрикційних планок, матриць для виробництва силікатної цегли, вибухове руйнування з використанням шаруватого середовища для подрібнення утилізованих виробів із твердих сплавів та розділових операцій і обробки вибухом листових заготовок.

Високоміцна́ сталь (англ. high-strenth steel ) - конструкційна легована сталь з границею міцності понад 1500 МПа (найміцніші досягають σв = 3000 МПа), що забезпечується підбором хімічного складу та оптимальною термічною обробкою.
Силікатна цегла (біла) - цегла, яка складається із кварцового піску і вапна.
Тверді́ спла́ви - особливого класу зносостійкі матеріали з великою твердістю, що мало залежить від температури аж до 900…1150°С, у склад яких входять такі тугоплавкі елементи, як вольфрам, молібден, титан, хром та ін.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

Результати теоретичних досліджень були використані під час розроблення методик розрахунку технологічних процесів деформування та отримання шаруватих металевих композицій, розробки пакету програм та алгоритмів розрахунку напружено-деформованого стану, кінематичних та енергетичних параметрів процесів імпульсного деформування біметалевих заготовок.

Теорети́чні дослі́дження - висунення і розвиток наукових гіпотез і теорій, формулювання законів та виведення з них логічних наслідків, зіставлення різних гіпотез і теорій.
Напружено-деформо́ваний стан - сукупність внутрішніх напружень і деформацій конструкції або її елементу, що виникають при дії на неї зовнішніх навантажень, температурних полів чи інших факторів. Напружено-деформований стан визначається розрахунковими та експериментальними методами у вигляді розподілу напружень, деформацій і переміщень в конструкції і є базою для оцінки статичної міцності і ресурсу конструкцій на всіх етапах їх життєвого циклу.
Апробовано технології та оснащення для виготовлення багатошарових струмопідвідних шин, зносостійких пластин сталь Гадфильда-мідь, біметалевих матриць для виготовлення силікатної цегли, багатошарові елементи для установок термоядерного синтезу та виробів з твердих сплавів. Розроблено математичні моделі, критерії оптимізації, удосконалено метод мінімізації функціоналу з використанням алгоритму Фібоначчі до багатомірного випадку, вирішено ряд багатоваріантних задач вибору технології формоутворення та оптимального розподілу зусиль навантаження.

Під час виконання проекту виконано господоговірну роботу «Удосконалення технології зміцнення та відновлення деталей гірничого обладнання та устаткування» на суму 39,86 тис. грн., замовник: ВАТ «Полтавський ГЗК».

Публікації за темою НДР:

1. Гайкова Т. В., Драгобецкий В. В. Вытяжка коробчатых деталей из биметаллов.– Матеріали ХХ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» 25–26 квітня 2013 р. Кременчук, – С. 114–115.

2. Гайкова Т. В., Пузырь Р. Г., Загорянский В. Г. Проектирование схемы технологи для изготовления деталей из слоистых метал лов. – Сборник научных трудов «Обработка материалов давлением». – Краматорск : ДГМА, 2013. – №1 (34). – С. 161–164.

3. Коротко Ю. Н., Симонова А. А. Перспективы использования генетических алгоритмов для оптимизации технологических процессов механической обработки. – Матеріали ХХ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» 25–26 квітня 2013 р., Кременчук, – С. 100–101.

4. Стирманов Я. Н., Пузырь Р. Г. Влияние термообработки на качество металлического соединения разнородных металлов, изготовленных сваркой взрывом. – Матеріали ХХ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» 25–26 квітня 2013 р., Кременчук, – С. 98–100.

5. Черныш А. А., Прудников Г. В., Черкащенко В. Ю., Драгобецкий В. В. Применение конечно-элементных аппроксимаций в экспериментальных исследованиях процесса формовки прямолинейного рифта. – Сборник научных трудов «Обработка материалов давлением». – Краматорск : ДГМА, 2013. – №2 (35). – С. 19–24.

6. Аргат Р. Г., Пузырь Р. Г. Определение геометрических параметров листовой заготовки для вытяжки осесимметричных деталей, устраняющих потерю устойчивости фланца. – Сборник научных трудов «Обработка материалов давлением». – Краматорск: ДГМА, 2013. – №2 (35). – С. 118–123.

7. Шаповал А. А. Исследование технологии производства активных элементов электродов плазмотронов из композитов на основе циркония. – Сборник научных трудов «Обработка материалов давлением». – Краматорск : ДГМА, 2013. – №2 (35). – С. 236–240.

8. Драгобецкий В. В., Лотоус В. В., Прудников Г. В. Инновационные технологии взрывной металлообработки. – Сборник материалов ІХ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария), – С. 50–53.

9. Лотоус В. В., Драгобецкий В. В., Чебенко Ю. Н. Перспективные технологии обработки деталей горного оборудования. – Сборник материалов ІХ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария), – С. 78–80.

10. Драгобецький В. В., Наумова О. О. Расширение сферы применимости технологи взрывной металлообработки. Тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти», м. Київ, 2013. – С. 25–26.

11. Черныш А. А., Мороз Н. Н., Драгобецкий В. В. Совершенствование метода расчета процессов формоизменения листовых автокузовных деталей. – Вісник СевНТУ: Збірник наукових праць Севастопольського національного технічного університету: Серія: Машиноприладобудування та транспорт.

Севастопольський національний технічний університет, СевНТУ - найбільший вищий технічний навчальний заклад Криму.
Вип. 143, Севастополь, 2013. – С. 138–141.

12. Lotous V., Dragobetskiy V. New explosive welding techniques.– ММІ Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Машинобудування», 2013. – № 67.

13. Гайкова Т. В., Пузырь Р. Г., Наумова Е. А. Результаты экспериментальных исследований по деформированию слоистых заготовок. – Вісник НТУ «ХПІ». 2013. – № 42 (1015). – С. 26–42.

14. Наумова Е. А., Лотоус В. В., Дубров Г. Л., Драгобецкий В. В., Гнатенко О. В. Совершенствование технологий взрывного компактирования порошковых смесей карбидов и кобальта. – Вісник НТУ «ХПІ», 2013. № 42 (1015). – С. 131–135.

15. Шаповал А. А., Маркевич А. Г., Мосьпан Д. В. Комбинированные процессы бесконтейнерного прессования и вибрационного волочения при обработке малопластичных труднодеформируемых металлов. – Вісник НТУ «ХПІ», 2013. – № 42 (1015). – С. 210–217.

16. Драгобецкий В. В., Пузырь Р. Г., Аргат Р. Г. Выбор и обоснование методов теоретических исследований процесса деформирования осесимметричных заготовок. – Вісник НТУ «ХПІ», 2013. – № 43 (1016). – С. 86–94.
3. Протягом 2013 року у рамках комплексного проекту «Розробка енергоресурсозберігаючого електропривода електромобіля з мікропроцесорним керуванням для навчального процесу та наукових досліджень» спільно з НТУ «ХПІ» (керівник: докт.

Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.
техн. наук, проф. Клєпіков В.Б.) виконувалась частина прикладного дослідження «Створення віртуальних тренажерних комплексів і систем для ідентифікації і поточної діагностики стану систем електроприводу електромобіля» (тематичний напрям – енергетика та енергозбереження, № державної реєстрації 0113U000435, науковий керівник д.т.н., проф. Родькін Д. Й.), загальний обсяг фінансування – 102 тис. грн, зокрема у 2013 році – 29,6 тис. грн. Мета проекту – розробка, створення та дослідження ефективності використання енергетичного методу для діагностики та ідентифікації поточного стану систем електроприводу.

Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект, зумовлена об’єктивною потребою суспільства в підготовці конкурентоспроможних фахівців інженерних спеціальностей, забезпеченні і підвищенні високої якості освіти. Дослідження проводяться задля розробки теоретичних засад реалізації інноваційних технологій створення електронних навчально-методичних матеріалів для проведення лабораторного практикуму і наукових досліджень із використанням комп'ютеризованих віртуальних комплексів.

Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.
Значна увага дослідників направлена на розробку продуктів і технологій із суттєвим скороченням енергозатрат.

Під час виконання першого етапу науково-дослідної роботи вирішено наступні задачі:

– теоретично обгрунтовано необхідність створення дослідницьких та тренажерних комплексів для оцінювання параметрів електрообладнання;

– створено тематичну базу для аналізу енергетичних процесів в часовій області, що є фундаментом для побудови інформаційних систем випробувальних стендів, тренажерів для оцінки характеристик та режимів енергосилових установок транспортних засобів з електромеханічною трансмісією;

Теорія оцінювання - це галузь статистики, яка вивчає способи оцінювання значень параметрів на основі емпіричних/виміряних даних, що мають випадкову складову. Ці параметри описують належне фізичне середовище таким чином, що їхні значення впливають на розподіл виміряних даних.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

– описано рівняння миттєвої потужності джерела живлення та елементів трансмісії , що дозволяють формувати систему ідентифікаційних рівнянь, вирішення яких дає можливість отримати параметри схем заміщення електричних машин та трансмісій;

Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.

– уперше запропоновано і розроблено енергетичний метод ідентифікації параметрів електрообладнання, який дозволяє визначати електромагнітні параметри електричних машин, трансмісій та навантаження з врахуванням нелінійностей;

– запропоновано методи використання псевдогармонічних сигналів, а також псевдо джерел, які дозволяють відмовитися від спеціалізованого обладнання (джерел полігармонічної напруги та струму), яке, в силу відомих причин, є дорогим та ускладнює широке використання енергетичного методу ідентифікації електрообладнання.

Ведеться робота над створенням тренажерного обладнання для імітації навантаження електромобіля. За результатами досліджень видано 50 наукових публікацій, отримано 20 охоронних документів, серед них:

1. Родькин Д. И. Решение одного класса некорректных электротехнических задач энергетическим методом // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013 (21). – С. 69–80.

2. Родькин Д. И., Ромашихин Ю. В. Исследование области решений энергетического метода идентификации электромагнитных параметров асинхронных двигателей // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 4/2013 (12). – С. 36–52.

3. Ромашихин Ю. В., Руденко Н. А. К определению псевдополигармонических сигналов в задачах гармонического анализа // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013 (1). – C. 31–47. – Режим доступу: www.eetecs.kdu.edu.ua.

4. Ромашихин Ю. В. Оценка эффективности использования псевдополигармонических сигналов разной формы при идентификации параметров асинхронных двигателей // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013 (21). – С. 58–67.

5. Резник Д. В., Ромашихин Ю. В., Родькин Д. И. Оценка эффективности применения низкочастотных псевдоисточников при идентификации электромагнитных параметров асинхронных двигателей // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (23). – С. 18–25.

6. Родькин Д. И., Ромашихин Ю. В. Мгновенная мощность трехфазной сети переменного тока // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (3). – C. 80–93. – Режим доступу: www.eetecs.kdu.edu.ua.

7. Пат. на корисну модель №76422: G01R 27/08. Спосіб ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів з некоректно заданою інформацією / М. В.

Асинхро́нна маши́на (грец. α - не і συγχρονος - одночасний) - електрична машина змінного струму, у якої швидкість обертання ротора не дорівнює швидкості обертання магнітного поля статора (асинхронна).
Загірняк; Д. Й. Родькін; Ю. В. Ромашихін; О. П. Чорний; В. В. Ящук; Д. І. Родькін; Ж. І. Ромашихіна; u 2012 05091; опубліковано 10.01.2013, бюл. № 1, 2013 р.

8. Пат. на корисну модель №83532: G01R 23/00. Спосіб визначення параметрів нелінійної індуктивності / Д. Й. Родькін; Ю. В. Ромашихін; А. С. Рева; Ж. І. Ромашихіна; Д. А. Мосюндз; Д. І. Родькін; В. В. Ченчевой; опубліковано 10.09.2013, бюл. № 17, 2013 р.

9. Пат. на корисну модель №85325: G01R 27/09. Спосіб ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів з псевдополігармонічними сигналами напруги та струму / Д. Й. Родькін; Ю. В. Ромашихін; А. Л. Потапов; Є. А. Шнуренко; Ж. І. Ромашихіна;


u 201308142; опубліковано 11.11.2013, бюл. № 21, 2013 р.

10. Пат. на корисну модель №85773. Спосіб ідентифікації електромагнітних параметрів двигуна постійного струму / Родькін Д. Й., Мосюндз Д. А., Колесник В. М.; опубліковано 25.11.2013, бюл. № 25, 2013 р.


4. У 2013 році розпочато прикладне дослідження «Наукові основи створення технологічного обладнання з віброімпульсним приводом для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій» (тематичний напрям – технології будівництва, дизайн, архітектура, № державної реєстрації 0113U002174, науковий керівник д.т.н.
Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.
, проф. Маслов О. Г.)
, загальний обсяг фінансування – 180 тис. грн, зокрема у 2013 році – 52,2 тис. грн. Метою розробки є створення ресурсозберігаючих вібраційних машин із віброімпульсним збуджувачем крутильних коливань для перемішування, транспортування та ущільнення сипких і в'язких матеріалів.

Розвиток сучасного виробництва потребує розробки та застосування принципово нових високоефективних вібраційних машин, пов'язаних з обробкою різних сипких і в'язких середовищ при виконанні технологічних процесів таких, як перемішування, транспортування, дозування, розділення, ущільнення. При відносній конструктивній простоті вібраційні машини являють собою складні динамічні системи, у яких використовуються в основному гармонійні коливання, причому коливання надаються робочим органам, які не мають обертання.

Динамі́чна систе́ма - математична абстракція, призначена для опису і вивчення систем, що еволюціонують з часом. Прикладом можуть служити механічні системи (рухомі групи тіл) або фізичні процеси.
Доведено, що віброімпульсні коливання забезпечують більш ефективну обробку різних середовищ. Найбільшу ефективність показують вібраційні машини різного технологічного призначення, у яких робочому органу, що обертається, надаються віброімпульсні крутильні коливання, у тому числі і з певним заданим законом руху. Саме такі коливання робочого органа, що обертається, дозволять значно інтенсифікувати процес перемішування, транспортування та ущільнення сипких і в'язких матеріалів.

У процесі наукових досліджень розроблено теорію процесу створення віброімпульсних (негармонійних) коливань із заданим законом руху. Використання розроблених теорії та науково-обґрунтованих технічних розв'язань дозволило створити високотехнологічні ресурсозберігаючі вібраційні машини для змішування, транспортування та ущільнення сипких і в'язких матеріалів, що включають віброімпульсні механізми, які надають робочому органу обертання з низькою частотою одночасно імпульсні високочастотні крутильні коливання. Повільне обертання робочого органа створює необхідні для здійснення процесу змішення, транспортування або ущільнення, зсувні деформації оброблюваного середовища і масообмін складових його компонентів, а високочастотні віброімпульсні коливання із заданим законом руху руйнують фізико-хімічні структурні зв'язки цього середовища. У результаті різко знижуються сили опору зсувним деформаціям, прискорюється процес перемішування, досягається більш висока якість і однорідність суміші, здійснюється переробка жорстких та наджорстких високонаповнених середовищ, структура яких не руйнується в традиційних установках.

Розроблені конструкції вібраційних машин та методи розрахунку віброімпульсних коливань є актуальними для підприємств будівної, гірничовидобувної промисловості, машинобудівних підприємств, що проектують і виготовляють будівельну техніку, а також для навчальних установ вищої школи під час підготовки та перепідготовки фахівців, підвищення кваліфікації наукового і науково-технічного персоналу.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

У результаті досліджень досягнуто наступних результатів:

– створено наукові основи розрахунку та синтезу конструкцій ресурсозберігаючих вібраційних машин із віброімпульсним збуджувачем крутильних коливань для перемішування, транспортування та ущільнення сипких і в'язких матеріалів;

– створено математичні моделі та виконано дослідження кінцевих аналітичних виразів для визначення оптимальних параметрів механічних коливальних систем вібраційних машин із віброімпульсним збуджувачем крутильних коливань, які забезпечують принципово новий закон руху робочих органів зі значно вищою продуктивністю та меншою енергоємністю;

– розроблено конструктивну схему віброімпульсного збуджувача крутильних коливань, який надає повільне обертання робочого органа з кутовою частотою 2,5–8,0 рад/с і, одночасно, віброімпульсні крутильні коливання за певним законом руху із середньою кутовою частотою 240–320 рад/с;

– розроблено конструктивну схему привода, який обертає дебалансні вали віброзбуджувача коливань з кутовою частотою 170–220 рад/с і, одночасно, надає цим дебалансним валам віброімпульсні крутильні коливання за певним законом руху з середньою кутовою частотою 340–440 рад/с;

– розроблено математичні моделі та виконано теоретичні дослідження бетонозмішувачів із віброімпульсним приводом;

– визначено основні параметри та режими роботи бетонозмішувачів з віброімпульсним приводом;

– установлено основні закономірності, що забезпечують певний закон віброімпульсних коливань.

Значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем: в результаті впровадження розробок, буде створено ресурсозберігаюче технологічне обладнання з віброімпульсним збуджувачем крутильних коливань, яке має більш просту конструкцію, меншу металоємність, знижену у 2 рази встановлену потужність приводних електродвигунів; використання пропонованого обладнання дозволить скоротити частку ручної праці, підвищити продуктивність у 2–2,5 рази, зменшити енергоємність процесу перемішування, транспортування та ущільнення сипких і в'язких матеріалів, покращити екологічність.

Розумова та фізична праця - два історичні види суспільної праці, що склалися на основі відокремлення нематеріального виробництва від виробництва матеріального. Суспільний поділ праці, що виник на певному ступені розвитку суспільства, виявляється у відокремленні Р.

За результатами досліджень захищено докторську дисертацію за темою «Наукові основи створення горизонтальних бетонозмішувачів примусової дії» за спеціальністю 05.05.02 – машини для виробництва будівельних матеріалів; опубліковано одну монографію, дев'ять статей у наукових фахових виданнях та три тези доповідей у збірниках наукових праць міжнародних конференцій, отримано два патента та подано шість заявок на винаходи, у тому числі:

1. Саленко Ю. С. Горизонтальные бетоносмесители принудительного действия / Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2013 – 218 с. ISBN 978-617-641-019-5.

2. Маслов А. Г., Саленко Ю. С. Теоретические исследования одновального бетоносмесителя с переменной формой лопастей // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 301–316.

3. Саленко Ю. С. Определение энергоемкости процесса перемешивания смесей наклонными лопатками в смесителях принудительного действия / Ю. С. Саленко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013 (78). – С. 90–93.

4. Маслов А. Г. Определение основных параметров одновального бетоносмесителя с наклонными периферийными лопатками / А. Г. Маслов, Ю. С. Саленко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2/2013 (79). – С. 97–104.

5. Саленко Ю. С. Исследование процесса взаимодействия вибрационной заслонки бетоносмесителя с обрабатываемой средой // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (80). – С. 148–152.

6. Маслов А. Г., Саленко Ю. С. Разработка ротационного бетоносмесителя принудительного действия / Научно-практический журнал «Отраслевые аспекты технических наук». – Москва: ИНГН, 2013, № 6(30). Интернет- ресурс: http://www.ingnpublishing.com/journal/4/2013/6_30/ maslov_a_g_salenko_yu_s_razrabotka_rotacionnogo_betonosmesitelya_prinuditel_nogo_dejstviya/

7. Саленко Ю. С. Теоретические исследования бетоносмесителей с осциллирующими колебаниями корпуса / Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 477–485.

8. Маслов А. Г., Маслова И. В., Нестеренко Н. Н. Исследование вибрационной установки для формования бетонных изделий / Научно-практический журнал «Отраслевые аспекты технических наук». – Москва: ИНГН, 2013. – Вып. № 7 (31). – С. 17–20.

9. Маслов А. Г., Олейник С. В. Разработка вибрационного пресса для формования асфальтобетонных образцов // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 291–300.

10. Маслов А. Г., Саленко Ю. С. Разработка вибрационных машин с осциллирующими колебаниями / А. Г. Маслов, Саленко Ю. С. // Енергоощадні машини і технології: збірка тез Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2013. – С. 112–114.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - державний вищий навчальний заклад України, розташований у місті Києві, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет.

12. Маслов А. Г., Разработка вибрационного пресса для формования асфальтобетонных образцов / Енергоощадні машини і технології: збірка тез Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2013. – С. 110–112.

13. Пат. 79116, Україна, МПК В28В 1/08 (2006.01), В28В 3/06 (2006.01). Віброударний прес для формування асфальтобетонних зразків / Маслов О. Г., Саленко Ю. С., Олійник С. В.; заявник і патентовласник Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – № u201212267; заявл. 26.10.12; публ. 10.04.13, Бюл. № 7.

14. Пат. 79055, Україна, МПК В28В 7/30 (2006.01). Вібраційна касетна установка з активним робочим органом для формування залізобетонних виробів / Нестеренко М. П.

Залізобетонні вироби (англ. Precast concrete) - категорія попередньо відлитих виробів з бетону, які використовуються на будівництві в готовому вигляді. Це, як правило, виготовлені фабричним або кустарним чином, часто типові елементи конструкцій, які застосовуються під час спорудження в незміненому вигляді.
, Маслов О. Г., Молчанов П. О.; заявник і патентовласник Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – № u201211574; заявл. 08.10.2012; публ. 10.04.2013, Бюл. № 7.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • Севастопольського національного технічного університету
  • «Створення віртуальних тренажерних комплексів і систем для ідентифікації і поточної діагностики стану систем електроприводу електромобіля»
  • » (тематичний напрям – технології будівництва, дизайн, архітектура, № державної реєстрації 0113 U 002174
  • Київський національний університет