Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Сторінка7/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Комп’ютеризовані інформаційно-методичні комплекси

Організація і проведення лекцій через мережу Internet, проведення семінарських і практичних занять у вигляді телеконференцій у режимі «on-line», самостійна робота студентів з електронними підручниками і відеоматеріалами, спілкування з викладачами через електронну пошту або чати – це окремі складові процесу вивчення навчальної дисципліни за допомогою сучасних технологій.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Вони дозволяють розв’язати певні задачі, проте не завжди надають необхідну інформацію з дисципліни в повному обсязі. У зв’язку з цим актуальною є задача створення комп’ютеризованих інформаційно-методичних комплексів (КІМК) окремих навчальних дисциплін, які дозволяють студентові самостійно вивчити весь теоретичний матеріал, виконати практичні завдання і курсові проекти, провести експериментальні дослідження, передбачені лабораторним практикумом з дисципліни, оцінити рівень отриманих знань. Комплекс формується як цілком закінчений програмний продукт, який може бути записаний на компакт-диск і наданий студентові для виконання повного обсягу навчальної роботи з дисципліни.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Протягом останнього року в університеті створено КІМК з 30 навчальних дисциплін.

Віртуальні лабораторні комплекси для навчального процесу і наукових досліджень

Підвищення ефективності освітнього процесу та наукових досліджень неможливе без віртуального устаткування. Віртуальні комплекси – це апаратно-програмний комплекс, створений на основі технології віртуальних інструментів, який дозволяє: • створювати вимірювальні прилади і системи збору даних;
  Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.
  Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
  Систе́ма збо́ру да́них (англ. Data acquisition, DAQ) - в обчисленні і аналізі сигналів перший етап обробки даних, що полягає у накопиченні та підготовці даних для подальшої обробки та інтерпретації. Зазвичай DAQ забезпечує перетворення в цифровий код сигналів, що надходять від багатьох датчиків та передачу їх на мікроЕОМ через систему зв'язку.


 • створювати системи автоматичного керування і вимірювальні комплекси на основі спеціальних плат АЦП-ЦАП;
  Автомати́чна систе́ма керува́ння - це сукупність керованого об'єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв.


 • використовувати бібліотеки функцій і стандартні інструменти розробки і налагодження програм;
  Нала́годження програ́ми , в мережі рідше знева́дження (англ. debugging) - методичний процес пошуку та зменшення числа помилок або дефектів у комп'ютерній програмі або електронному обладнанні з метою отримання очікуваної поведінки.


 • організувати віртуальну лабораторію, яка працює в режимі віртуального та імітаційного експерименту.

Доступ до інформації про патентно-ліцензійну діяльність

В університеті проводиться патенто-ліцензійна робота, пов’язана з використанням науково-інформаційних, науково-технічний ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізації інноваційних заходів, опануванням нових наукових технологій та підвищенням науково-інформаційної компетентності спеціалістів університету.

Протягом 2013 року науковцями університету отримано 64 охоронних документів, у тому числі 50 патентів на корисні моделі, один патент на винахід та 13 свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір. Серед 90 авторів – 13 д-рів техн. наук, проф., 16 канд. техн. наук, доц., 17 аспірантів, 19 студентів.

Реєстри охоронних документів, власником яких є університет, на офіційному сайті www.kdu.edu.ua/new/dokum_dlya_patent.php. у розділі «Наукова діяльність» підрозділ «Патентно-ліцензійна діяльність».XIII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах
у межах робочого часу викладачів

Відповідно до Положення «Про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» щороку розглядається та затверджується науково-технічною радою тематичний план НДР, який виконує ПВС кафедр університету поточного навчального року у межах робочого часу викладачів.
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
Перелік НДР, які виконувались протягом 2013 року, затверджено НТР (Протокол № 8 від 18.10.2013) і наведено у таблиці.

Таблиця – Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрах у межах робочого часу викладача

Кафедра

Тема,

науковий керівникНауковий результат

та його значущість


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • XIII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу