Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Сторінка8/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1

2

3

4

Навчально-науковий інститут електромеханіки,
енергозбереження і систем управління

1

Електричні машини та апарати

Дослідження магнітних полів, функціонального взаємозв’язку оц.трилаль і енергетичних параметрів та розробка нових конструкцій електричних машин і апаратів.

(проф. Загірняк М. В.)Узагальнено існуючі підходи до вибору електричних машин, апаратів і трансформаторів та типові структури їх каталогів. Виконана порівняльна оцінка підходів до використання каталожних даних електричних машин, апаратів і трансформаторів при розробці робочого плану конструювання промислових механізмів. Обґрунтовано метод узагальненого вибору електричних машин, апаратів і трансформаторів з використанням каталогів. Уточнено залежності енергетичних параметрів обертових електричних машин від узагальненого лінійного розміру. Досліджено реальні взаємозв’язки параметрів оц.ричних машин з узагальненим лінійним розміром. Проведено порівняння серій електричних машин, апаратів і трансформаторів провідних виробників за розробленими в роботі показниками. Підготовлено наукову монографію за результатами досліджень.

Дослідження процесів старіння електричних машин.

(доц. Прус В. В.)Узагальнено підходи щодо розрахунків окремих складових втрат електричних машин під час зміни стану конструктивних вузлів та елементів для електричних машин різних видів. Запропоновано метод розрахунку магнітного поля електричних машин, що враховує реальну зміну властивостей шихтованих сердечників та дозволяє оцінити просторовий розподіл тензора магнітного натягу і значення електромагнітної віброзбуджувальної сили.
Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.
Обґрунтовано вибір підходів, адаптованих для умов розв’язуваної задачі, запропоновано способи урахування зміни стану конструктивних вузлів та елементів електричних ошин у процесі їх напрацювання на відмову.

Оцінювання якості перетворення енергії у електромеханічних перетворювачах та створення систем підвищення надійності та ефективності промислових електроприводів.

(доц. Калінов А. П.)Запропоновано аналітичний метод аналізу нелінійних електричних кіл у частотній області на основі методу малого параметра. Описано метод аналізу нелінійних електричних кіл з використанням ортогональних складових миттєвої провідності та опору. Запропоновано метод визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) асинхронного двигуна (АД) за експериментальними сигналами струмів та напруг фаз статора двигуна, що дозволяє оцінити енергоефективність роботи АД в умовах неякісності напруги живлення, конструктивної й параметричної несиметрії електричної машини й зміни режимів його роботи. Здійснено експериментальні вимірювання робочого режиму  електропривода пластинчастого живильника вагоноперекидача в умовах ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». За результатами обстежень розрахована потужність на валах АД та сформовано висновки щодо технічного стану двигунів. В умовах ПАТ «Укртатнафта» виконано роботу «Аналіз механічних й енергетичних характеристик АД при зміні напруги живлення», у якій здійснено аналіз причин зміни енергоспоживання групи АД при зміні джерела живлення.

2

Системи автоматичного управління

та електропривод

Синтез та експериментальне дослідження моделей процесу навчання студентів технічних спеціальностей.

(проф. Чорний О. П.,

доц. Лашко Ю. В.)


Отримано коефіцієнти та параметри математичних моделей процесу навчання студентів технічних спеціальностей та психофізіологічні дані для синтезу кривих Ебінгаузера.

Дослідження процесів нагрівання обмоток потужних електричних машин для синтезу систем керованого охолодження.

(проф. Чорний О. П.)Проведено експериментальні дослідження і отримано рівняння нагрівання і охолодження обмоток потужних асинхронних двигунів для синтезу системи керованого охолодження.

Аналіз об’єктів з віддаленим керуванням їх режимами роботи та моніторингом параметрів.

(проф. Чорний О. П.,

доц. Перекрест А. Л.)


Проведено дослідження режимів роботи систем керування віддалених технічних об’єктів. Розроблено алгоритм моніторингу параметрів даних систем.

Аналіз нелінійних електричних кіл з використанням складових миттєвих опорів та провідностей нелінійних електричних сил.

(доц. Калінов А. П.,

доц. Мамчур Д. Г.)


Розроблено метод формування складових миттєвих опорів та провідностей нелінійних електричних сил у частотній області. Описано аналітичний метод аналізу електричних кіл з використанням складових миттєвих опорів і провідностей та метод малого параметру.

Діагностика пошкоджень асинхронного двигуна за сигналом електрорушійної сили (ЕРС) у обмотках статора під час відключення від мережі живлення.

(доц. Калінов А. П.)Розроблено методику аналізу магнітного поля асинхронного двигуна під час пошкодження ротора з використанням колових та польових математичних моделей. Описано метод діагностики пошкоджень асинхронного двигуна за сигналом ЕРС у обмотках статора під час відключення від мережі живлення.

Системи підвищення експлуатаційних характеристик частотнорегульованих електроприводів з несиметричними асинхронними двигунами.

(доц. Калінов А. П.,

доц. Мамчур Д. Г.)


Розроблено метод компенсації несиметрії для поліпшення енергетичних та експлуатаційних характеристик частотнорегульованих електроприводів з несиметричними асинхронними двигунами. Отримано структури систем скалярного та векторного керування частотнорегульованих електроприводів з функцією компенсації несиметрії асинхронних двигунів.

Ідентифікація систем теплопостачання цивільних будівель.

(доц. Перекрест А. Л.)Описано математичну модель систем теплопостачання з різними схемами теплових пунктів. Підвищено інформативність ідентифікації систем опалення за рахунок порівняльного аналізу різних структур їх моделей.

Система режимного регулювання параметрів мікроклімату навчальних будівель.

(доц. Перекрест А. Л.)Розроблено принцип режимного регулювання параметрів мікроклімату навчальних будівель. Підвищено енергетичну ефективність систем теплопостачання шляхом зменшення теплоспоживання за рахунок врахування графіку теплопостачання та реальних характеристик об’єкту керування при дотриманні нормативних параметрів мікроклімату.

Система турбінного регулювання параметрів насосних станцій.

(доц. Перекрест А. Л.)Розроблено принцип турбінного регулювання витрат насосних станцій. Підвищено енергетичну ефективність роботи насосних станцій за рахунок рекуперації електроенергії при відпрацюванні графіка водоспоживання.

Дослідження системи погодного регулювання температури теплоносія цивільної будівлі.

(доц. Перекрест А. Л.)Виконано аналіз режимів роботи системи опалення при погодному регулюванні температури теплоносія. Визначено раціональні налаштування погодного регулятора для зменшення величини теплоспоживання.

Система розподіленого моніторингу параметрів мікроклімату цивільної будівлі.

(доц. Перекрест А. Л.)Розроблено систему автоматизованого моніторингу температурного стану окремих приміщень. Підвищено інформативність та якість діагностування роботи систем теплопостачання за рахунок обліку температур теплоносія в окремих стояках та повітря в окремих приміщеннях.

Система ідентифікації параметрів електрогідравлічного комплексу з використанням енергетичного критерію.

(доц. Коренькова Т. В.)Розроблено енергетичні моделі
електрогідравлічного комплексу на базі еквівалентних схем заміщення.
Еквівале́нтна схе́ма (схема заміщення, еквівалентна схема заміщення) - це спрощена модель електричного кола, у якій всі реальні елементи заміщені ідеальними.

Проведено аналіз енергетичних процесів в електрогідравлічному комплексі з урахуванням нелінійних характеристик використовуваного обладнання. Розроблено структуру та алгоритми роботи системи ідентифікації параметрів електрогідравлічного комплексу з використанням енергетичного критерію.

Обґрунтувано можливості застосування енергетичного критерію на базі складових миттєвої потужності в задачах ідентифікації параметрів електрогідравлічного комплексу.


Дослідження режимів роботи гідротранспортних систем на базі комп’ютеризованого комплексу-тренажера.

(доц. Коренькова Т. В.)Розроблено структуру та графічний інтерфейс комп’ютеризованого комплексу-тренажера. Розроблено математичні моделі технологічних схем гідро транспортної установки.

Досліджено технологічні та енергетичні характеристики гідротранспортних систем з різною конфігурацією обладнання. Підвищено якість підготовки персоналу в нормальних і аварійних режимах роботи гідротранспортних систем.Розробка і введення в експлуатацію автоматизованої системи управління комплексом контролю повітряних параметрів і пристроїв техніки безпеки ізольованих приміщень.

(доц. Сукач С. В.)Розроблено автоматизовану систему управління комплексом контролю повітряних параметрів і пристроїв техніки безпеки ізольованих приміщень, яка дозволяє забезпечити швидку й ефективну евакуацію людей, спільну роботу комплексів аварійного водовідливу і підтримки комфортного та безпечного повітряного середовища у приміщеннях. Створено модель візуалізації контролю й управління системою вентиляції, яка здійснює інтеграцію пристроїв вентиляційної системи і засобів виміру в загальну систему.

3

Системи
електроспоживання
та енергетичний
мененджмент


  1. Теорія та практика підвищення енергоефективності систем електропостачання та електроспоживання промислових підприємств.

(доц. Бялобржеський О. В.)

Досліджено процеси розподілу енергії у пристрої форсування/гасіння поля синхронного двигуна. Визначено параметри силової частини та режиму однофазного активного фільтрокомпенсуючого пристрою. Створено систему управління енергетичним режимом компенсатора неактивних складових потужності з алгоритмом прогнозування. Виконано аналіз структури системи електро- та теплоспоживання підприємства, яке використовує альтернативні джерела енергії. Проведено модельні дослідження процесу управління режимом енергоспоживання дугової сталеплавильної печі.

2. Математичні методи моделювання енергетичних процесів в тягових електротехнічних комплексах.

(проф. Сінчук О. М.)Проведено модельні дослідження тягового електроприводу контактно-акумуляторного електровоза. Описано гармонійні складові IGB транзисторного перетворювача частоти при різних законах ШІМ. Визначено енергоресурсозберігаючі можливості експлуатації трансформаторних підстанцій на підприємствах. Проаналізовано позаштатні режими роботи тягових електротехнічних комплексів рудничних електровозів

3. Проблеми реалізації радіоканалів передачі даних моніторингу електротехнічного рухомого складу в умовах шахт

(доц. Якимець С.М.)Досліджено моделі нештатних режимів роботи тягового електротехнічного комплексу двосистемного електровозу від мережі змінного та постійного струму. Проведено діагностику тягового електротехнічного комплексу. Організовано систему моніторингу стану основного електрообладнання рудничних двоосних електровозів. Створено систему моніторингу стану тягового обладнання рудникових контактних електровозів.

Навчально-науковий інститут механіки і транспорту

4

Механіка
та матеріалознавство


1. Розробка нових конструкцій свердловинних зарядів для видобутку корисних копалин на кар’єрах Полтавської області.

(проф. Комір В. М.)Розроблено конструкції свердловинних зарядів, які дозволяють знизити вихід негабаритних фракцій, висадженої гірської маси та знизити величину перебуру.

2.Отримання нових глиноподібних матеріалів.

(доц. Хасанов А. Т.)Отримано зміцнений матеріал з підвищеною твердістю НВ до дев’яти одиниць, який можливо використовувати під час виготовлення абразивних матеріалів.

3. Радіально-ротаційне профілювання ободів коліс транспортних засобів.

(доц. Залєсов М. Д.)Розроблено нові технології та пристрої для радіально-ротаційного профілювання ободів коліс транспортних засобів.

4. Оптимізація геометричних параметрів гранних енергоефективних будівель.

(доц. Мартинов В. Л.)Розроблено методику для проектування енергоефективних будівель, яка дає змогу підвищити енерго-ефективність енергоекономічних та звичайних будівель.

5

Процеси і обладнання механічної та фізико-хімічної обробки

1. Розробка принципів та оц.тних засобів для отримання мікроперфорації в алюмінієвій фользі аерокосмічних стільникових панелей.

(проф. Саленко О. Ф.)Описано принципи виконання мікроперфорації для забезпечення надійності перфорування панелей в умовах масового виробництва. Розроблено наукові засади створення обладнання та його впровадження на «КБ Південне», «Південно-машинобудівний завод».

2. Розробка технологій ефективної обробки високоміцних карбідних схем для кулькових опор нового покоління.

(проф. Саленко О. Ф.)Створено наукові основи струменевої обробки високоміцних виробів із спечених композиційних матеріалів. Сформульовано положення механіки взаємодій потужного енергетичного потоку з неоднорідним середовищем. Впроваджено в прецизійне машинобудування та біомедичну промисловість.

3. Удосконалення технології обробки радіоелектронних матеріалів, що використовуються у якості перетворювачів енергії.

(проф. Саленко О. Ф.)Перевірено гіпотезу щодо можливості керованої зміни властивості потоку частинок рідини або твердого тіла кріогенним електростатичним або магнітоімпульсним впливом. Розроблено наукові основи керування локальних трансформаційних властивостей твердого тіла потужним потоком частин. Впроваджено у галузь високих технологій авіаційної та аерокосмічної промисловості.

4. Удосконалення лезових та комбінованих методів обробки матеріалів.

(проф. Саленко О. Ф.)Вперше теоретично обґрунтовано та сформульовано гіпотезу щодо нового способу активізації явищ електропластичності у твердих та надтвердих матеріалах. (Робота виконується разом з Інститутом надтвердих матеріалів ім. Бакуля НАН України.) Доведено гіпотезу та реалізовано даний спосіб на існуючій на кафедрі установці ЛСК–5–400, що дозволило виконувати певні деформування міцних крихких струмопровідних матеріалів.

6

Конструювання
машин і технологогічного обладнання


1. Дослідження взаємодії робочого органа бетонозмішувача з бетонною сумішшю.

(проф. Маслов О. Г.)Описано закономірність силової взаємодії лопастей бетонозмішувача з цементобетонною сумішшю, що дозволить створювати нові конструкції бетоноукладачів будівельних матеріалів.

2. Дослідження бетонозмішувачів з віброімпульсним приводом.

(доц. Саленко Ю. С.)Розроблено наукові основи створення бетонозмішувачів примусової дії з віброімпульсним приводом. Отримані результати покладено в основу створення одновальних бетонозмішувачів з віброімпульсним приводом.

3. Дослідження параметрів віброплощадок для ущільнення багатопустотних панелей перекриттів. (доц. Іткін О. Ф.)

Наведено закономірність для визначення основних параметрів віброплощадок. Отримані результати покладено в основу створення віброплощадок з навантаженням 15 т.

4. Про вплив підшипників кочення на силову дію бігункового вібратора.

(ст. викл. Вакуленко Р. А.)Отримано аналітичні вирази для сил, що діють з боку вібратора. Проведено дослідження динаміки вібраційної машини.

5. Побудова математичної моделі вібраційної машини з урахуванням технологічного навантаження. (доц. Хабло Г. П.)

Досліджено динаміку вібраційної машини з бігунковим інерційним вібратором. Проведені дослідження дозволяють виявити вплив геометричних і кінематичних параметрів на вібраційний процес машини і визначити її раціональні параметри.

6. Дослідження динаміки змішувача асфальтобетону.

(доц. Бардаєв С. В.)Виготовлено зразок в металі лопаті ґрунтозмішувача, який дозволяє покращити експлуатаційні параметри змішувача.

7

Технологія
машинобудування


1. Удосконалення технології зміцнення та відновлення деталей гірничого обладнання та устаткування.
(проф. Драгобецький В. В.)

Отримано результати промислових випробувань технології зміцнення та відновлення деталей гірничого обладнання та устаткування. Обґрунтовано ефективність виконання процесів зміцнення та відновлення деталей гірничого обладнання та устаткування. Удосконалено технології плакування та зміцнення.

2. Дослідження та удосконалення технологічних процесів у машинобудуванні. (доц. Локтик А. В.)

Науково обґрунтовано закономірності процесів різання інструментом із комбінованими вставками з твердих сплавів. Підвищено продуктивність процесів різання у 2–3 рази.

3. Створення ефективних технологій з оптимізацією параметрів технологічного оснащення для формоутворення виробів з шаруватих та дискретних компози-ційних матеріалів.

(проф. Драгобецький В. В.)Розроблено ефективні технологічні процеси для формоутворення виробів з шаруватих та дискретних композиційних матеріалів. Отримано методики розрахунку оптимальних параметрів технологічного оснащення та силового навантаження для формоутворення виробів з шаруватих та дискретних композиційних матеріалів. Розроблено технологічне оснащення для отримання виробів із композиційних матеріалів.

8

Транспортні
технології


1. Організація роботи міського пасажирського транспорту.

(доц. Мороз М. М.)Зменшено собівартість перевезення до 15 % за рахунок підвищення використання пасажиромісткості, покращено екологічність за рахунок зменшення кількості та заміни рухомого складу на більш високий клас, покращено рівень транспортного обслуговування населення до 12 %. Проведено прогнозування транспортної рухомості населення, що дозволить формувати відповідні організаційно-економічні рішення та забезпечить більш високу ефективність і якість пасажирських перевезень.

2. Підвищення ефективності малопорційних розвезень на базі інформаційних технологій (ІТ).

(доц. Кір’янов О. Ф.)Зменшено собівартість перевезень до 20 % за рахунок використання нових створених маршрутів за рахунок використання ІТ. Розроблено ІТ, які дозволяють підвищити ефективність малопорційних перевезень.

9

Автомобілі
і трактори


1. Розробка упорних гальмівних колодок для вантажних автомобілів у залежності від вантажопідйомності. (проф. Солтус А. П.)

Запропоновано методику розрахунку упорних гальмівних колодок для утримання на ухилі автомобілів вантажопдйомністю від 8 до 250 т, яка дозволяє визначити конструктивні параметри колодок за умови, що шина під час руху через тверду перешкоду не деформується. Розроблено конструкцію упорних гальмівних колодок. Визначено необхідний коефіцієнт тертя між упорною колодкою та дорогою, критичний кут ухилу дороги, розміри упорних колодок.

2. Дослідження моменту опору повороту шини керованого колеса на місці залежно від положення точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею.

(доц. Клімов Е. С.)Встановлено умову, за якої відбувається перекочування керованого колеса по опорній поверхні під час повороту на місці. Визначено центр, відносно якого рухаються точки контактного відбитка при такому повороті. Отримано залежності для визначення моменту опору повороту шини керованого колеса на місці за умови розташування точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею за межами контактного відбитка.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • Електричні машини та апарати
  • Системи автоматичного управління та електропривод
  • Системи електроспоживання та енергетичний мененджмент
  • Навчально-науковий інститут механіки і транспорту 4