Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Сторінка9/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3. Дослідження експлуатаційних характеристик регульованого привода паливного насоса високого тиску дизельного двигуна.

(доц. Єлістратов В.О.)Розроблено конструкцію регульованого привода паливного насоса високого тиску дизеля на основі синусоїдальних кулачкових механізмів; визначено верхню межу для зміни величини передавального відношення регульованого привода паливного насоса високого тиску дизеля; визначено моменти сил інерції, приведені до вала паливного насоса високого тиску та сили інерції, приведені до штовхача під час роботи паливної системи з регульованим приводом на основі синусоїдальних кулачкових механізмів;
Переда́тне відно́шення ( i ) - одна з важливих кінематичних характеристик механічної передачі обертального руху, знаходиться як відношення кутової швидкості ведучого елементу ( ω 1 } ) механічної передачі до кутової швидкості веденого елементу( ω 2 } ) або відношення частоти обертання ведучого елементу ( n 1 } ) механічної передачі до частоти обертання веденого елементу ( n 2 } ).
Си́ла іне́рції - сила спротиву тіла активній силі, яка намагається його прискорити.
отримано залежності для визначення втрат потужності при роботі регульованого привода паливного насоса високого тиску дизеля на основі синусоїдальних кулачкових і важільно-кулачкових механізмів.

4. Дослідження паливного та силового балансу автопоїзда-зерновоза виробництва КрАЗ з метою поліпшення його продуктивності. (доц. Павленко О. В.)

За результатами досліджень описано вплив різних чинників на паливну економічність та швидкісні властивості нового автопоїзда-зерновоза, що створюється на заводі КрАЗ. Надано рекомендації щодо раціонального вибору параметрів агрегатів на етапах проектування, що визначають продуктивність автопоїзда.

5. Підвищення екологічної безпеки автомобільного транспорту. (проф. Шапко В.Ф.,

доц. Шапко С.В.)Описано метод розрахунку екологічних показників автомобіля, оснащеного каталітичним нейтралізатором. Встановлено вплив використання біопалива та його суміші з дизельним паливом на екологічні показники автомобіля з дизелем. Визначено вміст біопалива з дизельним паливом, використання якого дозволяє отримати найкращі екологічні показники автомобіля. За темою захищено кандидатську дисертацію.

6. Наукові основи оптимального проектування керуючих колісних модулів транспортних засобів. (доц. Черненко С. М.)

Проведено огляд та аналіз літературних джерел за напрямами розрахунків робочих процесів керуючих колісних модулів транспортних засобів. Проаналізовано стан питань з легкості керування, стабілізації керованих коліс, стійкості керованих коліс проти коливань. Виявлено недоліки існуючих математичних моделей, розглянуто шляхи оптимізації параметрів кермових керувань на стадії проектування та модернізації колісної техніки. Сформульовано мету та задачі подальших досліджень.

7. Удосконалення технології виробництва листових кузовних деталей автомобіля.

(ст.викл. Черниш А. А.)Удосконалено математичну модель процесу витягування деталей складної форми. Розроблена модель враховує всю сукупність діючих факторів, необхідних для проектування такого варіанта технології, який максимально задовольняє вимоги до якості виробу та забезпечує мінімальні витрати матеріалів. Запропоновано новий підхід до моделювання процесу глибокого витягування, який враховує анізотропне зміцнення.

8. Дослідження та розробка системи стендів «Мікас-11» для вивчення методів діагностування сучасних систем управління двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ). (проф. Солтус А. П.)

Проведено огляд та аналіз літературних джерел за напрямами діагностування сучасних систем управління ДВЗ. Розроблено методику підготовки студентів і конструкцію лабораторного стенда.

Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії

10

Комп’ютерні та
інформаційні системи


1. Методи і алгоритми відновлення і збагачення даних у задачах моделювання Інтернет-спів-товариств.

(доц. Сидоренко В. М.)Розроблено методи й алгоритми відновлення пропущених і збагачення існуючих даних аккаунтів соцмереж під час моделювання і дослідження Інтернет-співтова-риств. Результати розробки можуть бути основою автоматичних процедур процесу консолідації даних під час реалізації конкретного Data Mining-проекту. Використання розробки дозволить отримати користувачу аналітичного додатку більш достовірні результати у своїй предметній області.

2. Синтез та експериментальне дослідження моделей процесу навчання студентів технічних спеціальностей.

(проф. Чорний О. П.,

доц. Лашко Ю. В.)


Отримано коефіцієнти та параметри математичних моделей процесу навчання студентів технічних спеціальностей та психофізіологічні дані для синтезу кривих Ебінгаузера.

11

Інформатика
і вища математика


1. Моделювання термодифузійних процесів в ізотропних та анізотропних середовищах.

(проф. Ляшенко В. П.)Матеріали розробок покладено за основу до практичних рекомендацій під час розробки технологічного обладнання та технологічних процесів виробництва дроту та стрічок у Державному інженерному центрі твердих сплавів «Світкермет» Міністерства промислової політики України та науково-виробничій фірмі «Карма». Підготовлено до захисту одну кандидатську дисертацію, опубліковано п’ять наукових статей. Заплановано виступити із доповідями на міжнародних конференціях за кордоном (Росія, Польща).

2. Дослідження в галузі інформаційних технологій.

(доц. Григорова Т. А.)Розроблено концепцію створення системи дистанційного навчання для навчально-методичної бази КрНУ та впровадження платформи у навчальний процес, опубліковано наукові статті за даним напрямом. Результати розробки апробовано на міжнародних та Всеукраїнських конференціях. Упроваджено дистанційні технології навчання на базі кафедри ІВМ під час реалізації магістерської програми за спеціальністю «Інформатика».

12

Електронні апарати

1. Методи та засоби генерування, індикації та визначення параметрів фізичних полів технічних та біологічних об’єктів.

(доц. Мосьпан В. О.)Розроблено модель церебрального кровообігу людини на основі електронних аналогів. Описано методику застосування в клінічних системах дослідження та діагностики стану серцево-судинної системи.
Серцево-судинна система головним чином здійснює транспорт крові в замкненій трубчастій системі - кров'яній. До якої відноситься серце-артерії-капіляри-вени-серце. По ній циркулює рідка сполучна тканина - кров.

Створено модель роботи серця на основі ЕКГ сигналу. Описано методику збереження великих обсягів інформації в портативних системах та системах безперервного контролю. Установлено механізми підвищення деградаційної стійкості кристалів напівізолюючого GaAs. Покращено ефективність сонячних модулів. Розроблено фізичні моделі механізмів деструкції, руйнування та струменевого масопереносу. Підвищено якість процесу струменево-лазерної обробки. Поліпшено процес технологічного формування пласких деталей. Удосконалено метод плаского гнуття.2. Пристрої радіотехніки та засоби телекомунікацій.

(доц. Мосьпан В. О.)Описано процес пригнічення геометричних шумів на нерегулярній нестаціонарній матриці фотоприймальних елементів. Підвищено якість зображення ПЗС матриць.

Впроваджено сучасні системи телекомунікації в умовах підземних гірничих виробіток. Створено систему транкінгового зв'язку та моніторингу стану підземного електротехнічного обладнання шахт.3. Окислювальні функції нормальної та пухлинної тканин шлунку. (доц. Антонова О. І.)

Встановлено та описано порівняльні характеристики окислювальних процесів патологічної та нормальної тканин шлунку. Описано можливість використання даної методики для корегування лікування хворих на рак шлунку.

13

Інформаційно-управляючі системи

1. Розробка математичного, інформаційного та програмного забезпечення розподілених інформаційних систем виробничих підприємств на основі джерел зв’язаних даних в умовах структурної невизначеності.

(доц. Щербак С. С.)Розроблено математичну модель інформаційного простору виробничого підприємства та принципів оперативного управління ним з урахуванням об’єктного представлення розподілених даних. Підвищено ефективність електронного документообігу виробничого підприємства за рахунок впровадження інформаційного простору та розробки відповідних моделей і методів інтеграції джерел зв’язаних даних, пошуку інформації та технічної діагностики інформаційних систем, які складають основу простору виробничого підприємства.

2. Створення сучасних технологій вирощування структурно-досконалого арсеніду галію.

(проф. Оксанич А. П.)Створено високоточну систему управління технологічним процесом на базі прогнозних регуляторів та прецизійної системи виміру діаметру зливка у процесі його вирощування. Поліпшення якості зливків GaAs легованих телуром та цинком, діаметром не менш ніж 100 мм, зокрема, отримання зливків зі щільністю дислокацій не більш ніж 8х104 см.

3. Створення автоматизованих комплексів контролю параметрів напівпровідників.

(проф. Оксанич А. П.)Розроблено автоматизований комплекс контролю параметрів кремнію, арсеніду галію та германію.

Отримано нові наукові знання, які стануть основою розробки приладів контролю густини дислокації, остаточних напружень, деформації тощо.Факультет економіки і управління

14

Економіка

1. Моніторинг інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості в умовах активізації процесів інтеграції в світовий економічний простір.

(проф. Маслак О. І.)Впроваджено результати досліджень у діяльність підприємств регіону, отримано акти впровадження наукових розробок, впроваджено результати НДР до навчального процесу. Апробовано результати дослідження на науково-практичних конференціях, публікація у наукових виданнях.

2. Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку промислових підприємств в умовах глобалізаційних процесів. (проф. Маслак О. І.)

Впроваджено результати досліджень у діяльність підприємств регіону, отримано акти впровадження наукових розробок, впроваджено результати НДР до навчального процесу. Апробовано результати дослідження на науково-практичних конференціях, публікація у наукових виданнях.

3. Забезпечення розвитку економіки національного господарства на основі реалізації концепції інноватизації. (проф. Маслак О. І.)

Впроваджено результати досліджень у діяльність підприємств регіону, отримано акти впровадження наукових розробок, впроваджено результати НДР до навчального процесу. Апробовано результати дослідження на науково-практичних конференціях, публікація у наукових виданнях.

15

Облік, аналіз і аудит

1. Напрями удосконалення обліково-аналітичного процесу на підприємствах та установах за сучасних умов господарювання. (проф. Касич А. О.)

Розробка організаційного забезпечення обліку та методики аналізу результатів діяльності підприємств в умовах впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності.

16

Менеджмент

1. Формування господарських рішень в умовах трансформації відкритої економіки України. (проф. Хоменко М. М.)

Сформовано господарські рішення щодо ефективного використання ресурсного потенціалу на різних рівнях розвитку територіальних систем.

Публікація статей, тез доповідей та виступи на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів під час підготовки ними статей, тез доповідей. Впроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять.2. Модернізація стратегії розвитку системи вищої освіти у контексті професійно-кваліфікацій-ної збалансованості ринку праці.

(доц. Почтовюк А. Б.)Результати досліджень впроваджено у діяльність підприємств регіону, отримано акти впровадження наукових розробок, впроваджено результати НДР до навчального процесу. Апробовано результати досліджень на науково-практичних конференціях та опубліковано у наукових виданнях.

17

Маркетинг

1. Дослідження і аналіз застосування рекламних технологій на щитових носіях в сфері мобільного зв’язку.

(проф. Сокур М. І.)Проаналізовано і розроблено заходи та рекомендації щодо застосування рекламних технологій на щитових носіях щодо підвищення їх ефективності.

2. Маркетингові дослідження і аналіз виробничо-збутової діяльності підприємства з виробництва будівельних матеріалів.

(проф. Сокур М. І)Досліджено основні підприємства України з виробництва будівельних матеріалів і розроблено заходи щодо вдосконалення логістично-збутових систем галузі будівельних матеріалів.

3. Розробка і дослідження інноваційної технології збагачення руд із застосуванням відцентрово-ударної дробарки.

(проф. Сокур М. І.)Описано нову технологію збагачення магнетитових кварцитів, яка передбачає застосування відцентрових дробарок для мілкого дроблення руди, що забезпечить зниження енергозатрат на 10–15 % і збільшить продуктивність технологічної лінії збагачення на 8–12 %.

4. Розробка наукових основ створення і дослідження відцентрових дезінтеграторів для дроблення твердих мінеральних ресурсів вільним ударом у полі відцентрових сил.

(проф. Сокур М. І.,

проф. Никифоров В. В.)


Описано теоретичні основи кінетики подрібнюваного матеріалу в робочому просторі відцентрового дезінтегратора, науково обґрунтовано і експериментально підтверджено інноваційну гіпотезу щодо руйнування твердих матеріалів вільним ударом в полі відцентрових сил. Створено нове покоління відцентрових дезінтеграторів для дроблення твердих мінеральних ресурсів. Розроблено на базі нового обладнання інноваційну енергозберігаючу технологію збагачення руд, застосування якої дозволить знизити енерговитрати на 15–20 % і підвищити якість концентрату на 1,5–2 % за рахунок селективного руйнування руди в полі відцентрових сил.

18

Фінанси і кредит

1. Удосконалення формування та ефективності використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання.

(доц. Глухова В. І.,

доц. Хоменко Л. М. )


Публікація статей, тез доповідей та виступи на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів під час підготовки ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси; виконання госпдоговірної тематики та підготовка звітів за нею. Впроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять.

2. Реформування бюджетної системи та міжбюджетних відносин.

(доц. Глухова В. І.,

доц. Шаповал Л. П.)


Впроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять. Публікація статей, тез доповідей та виступ на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів під час підготовки ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси.

3. Ефективність функціонування банківської системи.

(доц. Глухова В. І.,

доц. Шаповал Л. П.)


Впроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення занять. Публікація статей, тез доповідей та виступ на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів під час підготовки ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси.

4. Розробка та вдосконалення діючих інструментів і важелів фінансового механізму.

(доц. Глухова В.І.,

доц. Хоменко Л. М.)


Впроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять. Публікація статей, тез доповідей та виступ на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів під час підготовці ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси.

5. Формування засад сталого розвитку регіональних систем.

(доц. Ховрак І. В.,

доц. Крот Л.М.)


Публікація статей, тез доповідей та виступи на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів під час підготовці ними статей, тез доповідей. Впроваджено наукові результати до навчального процесу.

6. Формування синергатичного підходу щодо дослідження регіональних систем.

(доц. Яценко Н. М.)Впроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять. Публікація статей, тез доповідей та виступи на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів під час підготовки ними статей, тез доповідей.

Факультет природничих дисциплін

19

Природничі

дисципліни

1. Дослідження мікробіологічних і біотехнологічних особливостей виробництва метану з ціанобактерій. (проф. Никифоров В. В.)

Впроваджено до виробництва нову біотехнологію.

2. Дослідження фізичних аспектів процесу перетворення біомаси на біогаз. (проф. Єлізаров О. І.)

Виявлено можливості та розроблено ефективні способи перетворення природної біомаси (ціанобактерії, опале листя) на біогаз.

3. Дослідження розмірного ефекту електролітичної провідності ґрунтів і хемографічнавізуалізація явищ корозі.

(проф. Єлізаров О. І.)Розроблено спосіб виявлення появи та оцінювання небезпеки локальних корозійних процесів на металевих конструкціях.

4. Дослідження перетворення сонячної енергії за допомогою двигуна Стірлінга.

(проф. Єлізаров О. І.)Удосконалено способи перетворення сонячної енергії за допомогою двигуна Стірлінга, розроблено нові моделі двигуна Стірлінга, придатні до такого перетворення.

5. Дослідження можливості зменшення викидів шкідливих речовин під час горіння палива. (доц. Поліщук В. С.)

Описано методи щодо зменшення викидів шкідливих речовин до атмосферного повітря.

20

Екологічна безпека

та організація

природокористування

1. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні.

(проф. Шмандій В. М.)Розроблено новий комплекс оптимальних організаційно-технічних рішень щодо управління екологічною безпекою регіону з інтенсивним техногенним сейсмічним навантаженням. Підготовлено до захисту дві кандидатських та одна докторська дисертації. Знижено рівень екологічної небезпеки за чинниками техногенної сейсмічності у Кременчуцькому територіально-промисло-вому комплексі; проведено комплекс робіт щодо пилопригнічення під час завантаження сипких матеріалів.

2. Отримання ефективних наноструктурованих сорбентів з рослинних відходів та випробування їх для очищення стічних вод.

(доц. Бездєнєжних Л. А.)Отримано наноструктуровані адсорбенти з рослинних відходів за вдосконаленою методикою та досліджено очищення стічних вод від іонів важких металів, барвників та нафтопродуктів. Опубліковано чотири наукові статті та подано заявку на отримання патенту за досліджуваною тематикою. Описано ефект вилучення іонів важких металів та нафтопродуктів до 99,9 %, що значно вище порівняно з активованим вугіллям.

3. Розробка технологічних рекомендацій з удосконалення процесів очищення стічних вод від забруднень. (доц. Святенко А. І.)

Розроблено рекомендації щодо коригування концентрації активного мулу в аеротенках, підготовка одного аспіранта, опублікування п’яти статей. Підвищено ефект очищення стічних вод, захист відкритих водойм від забруднення органічними сполуками.

21

Геодезія,

землевпорядкування та кадастр

Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві.

(проф. Артамонов В. В.)Визначено поточний технічний стан конструкцій будівель і споруд; виявлено дефекти і пошкодження будівельних конструкцій;
Будіве́льні констру́кції (англ. building structure, structural unit) - основні конструктивні елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, загороджувальні або сумісні функції.
встановлено експлуатаційні якості будівельних конструкцій; складено прогноз поведінки конструкцій, будівель і споруд; проведено технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж; розроблено технічну документацію на ремонт та підсилення будівельних конструкцій, будівель і споруд.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

Організовано та проведено землевпорядні вишукування на ділянках природоохоронного призначення та задля створення ландшафтного дизайну.

Ландшафтна архітектура - об'ємно-просторова організація території, об'єднання природних, будівельних і архітектурних компонентів у цілісну композицію, що несе певний художній образ. Подібно архітектурі і містобудуванню ландшафтне мистецтво належить до просторових видів мистецтва.
Підготовлено до видання посібник «Ландшафтний дизайн». Організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію. Підготовлено до видання монографію «Технологія БІОСОФ».


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії 10
  • Факультет економіки і управління 14 Економіка
  • Факультет природничих дисциплін 19 Природничі