Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація щодо проекту назва інвестиційного проекту «Геоінформаційна база даних природничих та екологічних ресурсів Запорізької області» Короткий опис та цілі проекту Розробка геоінформаційної бази даних з web

Скачати 117.9 Kb.

Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту «Геоінформаційна база даних природничих та екологічних ресурсів Запорізької області» Короткий опис та цілі проекту Розробка геоінформаційної бази даних з web
Скачати 117.9 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір117.9 Kb.
ТипІнформація


1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЕКТУ

1.1. Назва інвестиційного проекту «Геоінформаційна база даних природничих та екологічних ресурсів Запорізької області»

1.2.

Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.
Короткий опис та цілі проекту Розробка геоінформаційної бази даних з web інтерфейсом для спрощення аналізу природничих та екологічних ресурсів регіону. Впровадження такого інформаційного ресурсу дозволить спростити аналіз та планування використання природних ресурсів, економічний розвиток, соціальний стан (потреба в дитсадках, школах тощо), інфраструктуру регіону.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Суспільний стан (нім. sozialer Stand, рос. сословие) - (в соціології та історії) великі угруповання людей, котрі умовно об'єднані своїм правовим та економічним становищем у соціальній ієрархії, тобто соціальній структурі суспільства.
Сировина́ - природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляється продукція. Зазвичай сировиною не називають складні високотехнологічні вироби для яких використовують термін «комплектувальні вироби» тощо.
Використання інноваційних
internet-технологій на базі геоінформаційних систем дозволить спростити презентацію можливостей регіону перед потенційними інвесторами.
Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

1.3. Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів(необхідне відмітити #):#

Державна стратегія регіонального розвитку до 2015 року
Місцеві програми соціально-економічного розвитку

1.4. Характер проекту (необхідне відмітити #):
будівництво
реставрація
реконструкція
Створення нового підприємства
Технічне переозброєння та модернізація діючих виробничих потужностей
Розширення (реконструкція) діючого виробництва

#

Інше (вкажіть) Розробка інформаційної бази даних

1.5. Місце здійснення проекту (область, місто, район): м. Запоріжжя

1.6. Орієнтовна дата початку та закінчення проекту (рік та місяць):

початок: лютий 2012 р. закінчення: грудень 2014 р.

1.7. Додаткова інформація: ____________________________________________________________
2. Результати реалізації проекту

2.1. Введення потужностей: впровадження інформаційної системи планується протягом 2015_року

2.2. Інвестиції в основний капітал: _у новітню обчислювальну техніку__________________________

2.3.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Економічний ефект від реалізації проекту:залучення інвестицій за рахунок спрощення доступу потенційних інвесторів до інформації про можливості регіону; можливість візуального аналізу і планування розвитку суб’єктів регіону та щільності розподілу ресурсів по регіону в цілому____________

2.4. Соціальний ефект від реалізації проекту:підвищення медіа та інформаційної складової суспільства

2.5. Екологічний ефект від реалізації проекту: можливість аналізу виробничого навантаження та розробки планів ліквідації потенційних небезпек3. РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

3.1. Готовність проекту (необхідне підкреслити):

3.1.1. Здійснена оцінка ідеї проекту

3.1.2. Розроблене техніко-економічне обґрунтування проекту

3.1.3. Підготовлена проектно-кошторисна документація

3.1.4.

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.
Інше (вкажіть) ______________________________________________________________

3.2. Необхідність відводу землі (необхідне підкреслити): (так, ні, мається земля)

3.3. Наявність розгорнутого графіку проведення робіт (необхідне підкреслити): (так, ні)

3.4. Проведена незалежна експертиза проекту з урахуванням наслідків його реалізації (необхідне підкреслити):

комплексна

(так, ні, не потрібна)

екологічна

(так, ні, не потрібна)

економічна

(так, ні, не потрібна)

санітарно-гігієнічна

(так, ні, не потрібна)

технічна

(так, ні, не потрібна)

галузева

(так, ні, не потрібна)

фінансово-правова

(так, ні, не потрібна)

інша (вкажіть)

містобудівельна

(так, ні, не потрібна)

______________________________________

3.5. Необхідність імпортних поставок (необхідне підкреслити, вказати постачальника):

обладнання (так, ні) ____компютерна техника_________________________________________

технологій (так, ні) _______________________________________________________________

комплектуючих виробів (так, ні) ____________________________________________________

сировини, матеріалів (так, ні) ______________________________________________________

інших (вкажіть)

3.6. Забезпеченість ресурсами (вкажіть забезпеченість ресурсами по проекту, %):

100

кадри

100

сировина

100

транспортні комунікації100

виробничі площі

100

Теплоенерго-постачання

100

соціальна інфраструктура70

обладнання

100

зв’язок
Інше(вкажіть) ___________________

3.7. Розробник техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), проектно-кошторисної документації (ПКД)

Керівник та найменування організації В. о. ректора Бондар О.Г. Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Ареса 69600, м.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66

Тел. (061)228-75-00 Факс (061) 228-75-08

Електронна пошта sekr@znu.edu.ua

4. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

4.1. Показники проекту, тис. гривень (внести дані чи підкреслити необхідне):Загальна кошторисна вартість проекту

440

Строк окупності проекту, років

5

4.2. Фінансове забезпечення, тис. гривень (внести дані):

Власні кошти

40

4.3 Обсяг інвестицій, що потрібний для здійснення проекту (внести дані):

Загальний обсяг

400

в тому числі за рахунок:

Кошти державного бюджету
Кошти іноземних інвесторів
Кошти місцевих бюджетів

400

Кошти населення
Власні кошти підприємств та
Кошти вітчизняних інвестиційних
організацій
компаній, фондів тощо
Кредити банків
Інші джерела (вкажіть)
4.4. Інші форми забезпечення проекту (у вигляді майна, “ноу-хау”, землі тощо) (вкажіть): авторське право на інформаційну систему та базу даних_________________________________________

5. ПРОПОЗИЦІЇ ІНВЕСТОРУ

5.1. Інвестиційна привабливість проекту необмежене право використання інформаційної системи та результатів її роботи_______

5.2.

Інвестиційна привабливість країни - це сукупність політичних, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.
Пропонується надання інвестору:

Права придбання акцій, %
Долі виробленої продукції, %
Долі від об’єму продаж, %
Долі від отриманого прибутку, %

80

Інших прав (вкажіть конкретно) право на необмежене використання бази даних

5.3. Форма залучення інвестицій (необхідне відмітити #):

#

прямі інвестиції в основні фонди та засоби виробництва

#

виробнича кооперація чи компенсаційна угода
спільні капіталовкладення
створення спільного підприємства

#

фінансові інвестиції
інша (вкажіть): __________________________

5.4. Повернення інвестицій (в місяцях з моменту отримання):

Початок повернення: ______24_________ Закінчення виплат: ________70_________

6. ГАРАНТІЇ ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РИЗИКИ

6.1. Забезпечення повернення інвестицій (необхідне відмітити #):


державні гарантії
застава активів
банківські гарантії
страхування

#

передача прав на (перерахуйте): використання розробки
інше, наприклад, договір поруки (вкажіть):

_______________________________________
_______________________________________

6.2. Існує рішення органів влади про підтримку проекту (необхідне відмітити #):
державних
галузевих
регіональних
Інших (вкажіть): ____________________________________________________________

6.3. Ризики по проекту (вкажіть конкретно): _____відсутній__________________________________________________________________________________

6.4. Заходи щодо попередження та зменшення ризиків (вкажіть конкретно): _______________________________________________________________________________________________7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ (ПІДПРИЄМСТВО ЧИ УСТАНОВУ), ЩО РЕАЛІЗУЄ ПРОЕКТ

7.1. Повна та скорочена назва організації:Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» (ЗНУ)

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

7.2. Організаційно-правова форма:

7.3.

Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.
Форма власності (необхідне відмітити #):

#

державна
приватна
муніципальна
змішана
громадських організацій
інше (вкажіть):

7.4.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Адреса організації

Поштовий індекс 69600 Повна поштова адреса м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66

Тел. (061) 228-75-00, Факс (061) 228-75-08

Телекс __________________________ Електронна пошта sekr@znu.

Поштова адреса Поштова адреса - місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо).
Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
edu.ua

7.5. Керівник організації (телефон, фамілія, ім’я, по батькові повністю)

В.о. ректора ЗНУ Бондар Олександр Григорович, (061) 764 45 46

Підпис керівника організації: __________________________________

Дата: “ ____” грудня 2011 року (Печатка організації)

Погоджено:Підпис керівника місцевого органу виконавчої влади __________________________________

Дата: “ ____” _______________ 200__ року (Печатка державного органу)


Скачати 117.9 Kb.

  • 3. РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
  • В. о. ректора Бондар О.Г. Державний вищий навчальний заклад
  • 5. ПРОПОЗИЦІЇ ІНВЕСТОРУ
  • 6. ГАРАНТІЇ ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РИЗИКИ
  • 7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ (ПІДПРИЄМСТВО ЧИ УСТАНОВУ), ЩО РЕАЛІЗУЄ ПРОЕКТ
  • Організаційно-правова форма
  • В.о. ректора ЗНУ Бондар Олександр