Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

Скачати 408.89 Kb.

Інформація Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Скачати 408.89 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.04.2017
Розмір408.89 Kb.
ТипІнформація
  1   2   3

Зміст

Квартальна інформація

Вступ

Розділ I. Основні відомості про емітентаРозділ II. Фактори ризику

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

Розділ IV.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Інформація про основні засоби емітента

Розділ V.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Інформація про працівників емітента

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

Розділ VІІ.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

Інформація про осіб, що підписують документ

1. Основні відомості про емітента

2. Інформація про загальні збори акціонерів

3.

Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.
Правосуддя - самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Зага́льні збо́ри акціоне́рів - вищий орган управління акціонерним товариством. До найголовніших функцій загальних зборів акціонерів належать вибори керівних органів товариства та розгляд фінансового звіту.
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

4. Відомості про цінні папери емітента

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Бала́нсова ва́ртість акти́вів (англ. Book Value) - вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час. Розраховується, як початкова вартість придбаного капіталу (об’єкта), за якою він обліковується у балансі за мінусом нагромадженої суми зносу.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Баланс

Звіт про фінансові результатиПримітки до звітів

Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05808592

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс"

Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс: 04176

Область: м.

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Київ

Район: немає

Населений пункт: м. Київ

Вулиця: Електриків

Будинок: 29-А

Корпус: немає

Офіс / квартира: немає

Міжміський код та телефон емітента: 0443517758

Номер факсу емітента: 3517492

Веб-сайт емітента: www.bogdan.ua

Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.09.2012

Вступ


Публічне акціонерне товариство "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" спеціалізується на виробництві легкових, вантажних автомобів, автобусів, тролейбусів, інших транспортних засобів.
Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

Розділ I. Основні відомості про емітента

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс"

Скорочене: АТ "АК "Богдан Моторс"

1.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію - 606980

Дата державної реєстрації - 07.06.1993

Місцезнаходження Територія (область) м. Київ, 04176, м. Київ, Електриків, 29-А.

Міжміський код, телефон та факс емітента - 044 351 77 58, 044 351 7492

Електронна поштова адреса емітента - klimenko@bogdan.

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Поштова адреса - місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо).
ua

1.3. Завод заснований у 1955 році, як державне авторемонтне підприємство.В 1959 році в зв'язку з освоєнням нової продукції завод перейменовано в машинобудівний.В 1967 році в зв'язку з розширенням номенклатури продукції завод перейменовано в автомобільний.Відповідно до рішення Фонду державного майна України, наказ від 28 грудня 1995 року № 59-АТ державне підприємство "Луцький автомобільний завод" перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Луцький автомобільний завод"на виконання Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних сертифікатів".

Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Ват (Вт, W, англ. watt) - одиниця вимірювання потужності у СІ.
В квітні 2000 р. приватизація ВАТ "ЛуАЗ" була завершена. Фондом держмайна проведений 100% розподіл акцій Товариства через Центри сертифікатних аукціонів та комерційний конкурс. Державна частка в Статуті АТ "АК Богдан Моторс" відсутня.Станом на 01.10.2012 р. Статутний капітал АТ "АК Богдан Моторс" 1 101 357 364, 50 грн.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Товариство входить до складу Корпорації "Богдан", яку було створено з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів з виробництва автомобільної техніки.
Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.

Інформація відсутня

1.5. Організаційна структура Товариства включає допоміжне виробництво, служби та відділи для забезпечення життєдіяльності Товариства, а також Виробничий департамент, в який входять:-складальне виробництво;-цех здачі автомобілів; -фарбувальне виробництво.На підприємстві були створені суб'єкти господарювання з метою зменшення фінансового навантаження на основне виробництво, підвищення ефективності використання основних виробничих фондів, трудових ресурсів, зменшення витрат на утримання невиробничої сфери.

Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Основне́ виробни́цтво - це галузь виробничої сфери, яка виробляє матеріальну продукцію (сировинний, паливно-енергетичний, будівельний комплекси, виробництво товарів народного споживання). Піднесення добробуту людей, примноження суспільного багатства країни значною мірою визначає саме цими галузями матеріального виробництва.
Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.
Станом на 01.10.2012 р. АТ "АК "Богдан Моторс" має п'ять дочірніх підприємств: 1.
Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.
Дочірнє підприємство "Автоскладальний завод № 1" Публічного акціонерного товариства "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс", яке знаходиться за адресою: Україна, 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 42. 2.Дочірнє підприємство "Автоскладальний завод № 2" Публічного акціонерного товариства "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс", яке знаходиться за адресою: Україна, 04176, Київська область, м. Київ, вул. Електриків, 29-А. 3.Дочірнє підприємство "Автоскладальний завод № 3" Відкритого акціонерного товариства "Луцький автомобільний завод", яке знаходиться за адресою: Україна, 18030, Черкаська обл., м.
Воли́нська о́бласть - область на північному заході України в межах Поліської низовини (понад 3/4 території) та Волинської височини. Межує на заході з Люблінським воєводством Республіки Польща, на півночі - з Брестською областю Республіки Білорусь, на сході - з Рівненською, на півдні - з Львівською областями України.
Відкрите акціоне́рне товари́ство (ВАТ) - організаційно-правова форма товариства, акції якого можуть вільно розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі. ВАТ мають право випускати будь-які акції: іменні та на пред'явника, прості та привілейовані.
Черкаси, вул. Чигиринська, 60. 4.Дочірнє підприємство "Науково-технічний центр "ЛуАЗ" Відкритого акціонерного товариства "Луцький автомобільний завод", яке знаходиться за адресою: Україна, 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 42. 5.Дочірнє підприємство Центр "Дозвілля" Відкритого акціонерного товариства "Луцький автомобільний завод", яке знаходиться за адресою: Україна, 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 42.

1.7. Статутний капітал (грн.) - 1 101 357 364, 50

Протягом звітного періоду не мали місце зміни розміру статутного та власного капіталу.

Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.

1.8. Найменування - Корпорація "Богдан" Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А.

АТ "АК «Богдан Моторс», як Засновник, входить в Корпорацію "Богдан"..Реквізити Корпорації "Богдан":- код ЄДРПОУ 33549322;- дата реєстрації 17 жовтня 2006 року; Корпорація об"єднує підприємства відповідно до Господарського кодексу України та є господарською організацією, яка створена згідно з рішенням Зборів Засновників Корпорації "Богдан" (протокол № 1 від 22 лютого 2005 року), а також на підставірішення Антимонопольного комітету України № 118-р від 29 квітня 2005 року про надання дозволу на концентрацію та на створення Корпорації "Богдан", і далі діє відповідно до Статуту, згідно Господарського кодексу України та інших законів України.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Антимонопольний комітет України Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни (скорочено АМКУ) - державний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

1.9. Протягом звітного періоду загальні збори акціонерів не проводились.

Інформація відсутня

1.9. Протягом звітного періоду проводились чергові загальні збори акціонерів

. Дата зборів __________.2012 року

Вид зборів – чергові

Кворум - _____%

Питання порядку денного

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

Ревізі́йна комі́сія - в юридичній особі - суб'єкті господарювання - орган, обраний на загальних зборах учасників, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності через проведення планових та позапланових перевірок документації (ревізій), а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.
Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 рік.

5. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків та затвердження фінансового плану на 2012 рік

6. Відкликання членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження умов

  1   2   3


Скачати 408.89 Kb.

  • Публічне акціонерне товариство
  • Указу Президента України
  • Відкритого акціонерного товариства
  • Господарського кодексу України
  • Антимонопольного комітету України