Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Інформація за 2012 Публічного акціонерного товариства «центренерго» Загальні відомості Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «центренерго» Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

Скачати 239.71 Kb.

Інформація за 2012 Публічного акціонерного товариства «центренерго» Загальні відомості Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «центренерго» Організаційно-правова форма: акціонерне товариство




Скачати 239.71 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір239.71 Kb.
ТипІнформація
  1   2



Річна інформація за 2012

Публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО»

1.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ЦЕНТРЕНЕРГО»
1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.
1.3. Місцезнаходження емітента: 03151, м. Київ, Солом'янський район, вул. Народного ополчення, буд. 1.
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22927045
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 3640200.
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія А01 №532011
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 01.09.1998р.
1.8. Веб-сайт емітента: www.centrenergo.com
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає.
Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.
Опо́лчення (також народне ополчення) - допоміжне військо, створюване у надзвичайних умовах військового часу з добровольців - цивільного населення, здатного тримати зброю, але звільненого від дійсної військової служби.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 480 229 240,40 грн.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Найменування показника

Період 

звітний

(2012 р.)



попередній 

(2011 р.)



Усього активів 

4 506 784

4 317 779 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

2 091 232

 2 147 025

Довгострокові фінансові інвестиції 

7 851

  0

Запаси 

1 262 302

1 145 727

Сумарна дебіторська заборгованість 

909 744

777 373

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  16 645

  12 099

Власний капітал 

2 086 425

  1 863 457

Статутний капітал 

480 229

  480 229

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

  1 447 884

  1 249 577

Довгострокові зобов'язання 

  136 193

  510 026

Поточні зобов'язання 

  2 055 504

  1 921 807

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

  0,00063219

  0,00009537

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 

  0,00063219

  0,00009537

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

  369 407 108

369 407 108

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість 

0

  0

у відсотках від статутного капіталу 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 

0

0

Вартість чистих активів 

2 086 425

1 863 457


3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.1995р. № 174 на базі Державного підприємства "Центренерго" було засновано Державну акціонерну енергогенеруючу компанію "Центренерго". Засновником компанії була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України, правонаступником якого стало Міністерство палива та енергетики України, яке потім реорганізовано у Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, якої належало 100% статутного капіталу.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Вугільна промисловість України Вугільна промисловість - базова галузь економіки України, що здійснює розвідування й видобування кам'яного та бурого вугілля.

Органами управління Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;

Зага́льні збо́ри акціоне́рів - вищий орган управління акціонерним товариством. До найголовніших функцій загальних зборів акціонерів належать вибори керівних органів товариства та розгляд фінансового звіту.

- Наглядова рада Товариства;

- Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Дирекція Товариства;

- Ревізійна комісія Товариства.

Очолює Дирекцію Генеральний директор.

Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.
Ревізі́йна комі́сія - в юридичній особі - суб'єкті господарювання - орган, обраний на загальних зборах учасників, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності через проведення планових та позапланових перевірок документації (ревізій), а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, які розміщені на веб-сторінці ПАТ "Центренерго" (www.centrenergo.com).

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом внесення змін до Статуту.

Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, Голова та члени колегіального Виконавчого органу Товариства, є посадовими особами Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Обрання та відкликання посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу управління Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень Статуту.



Питання, віднесені Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених Статутом до повноважень та компетенції іншого органу, можливе тільки після внесення Загальними зборами акціонерів Товариства відповідних змін до Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції відповідного органу Товариства.

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів

Посада (кількість років на посаді)

Рік народження*

Освіта*

Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів

Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**

Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)

у прямому
воло-дінні

через
афі-
лійо-
ваних
осіб

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Позняков Олександр Вікторович

-

Голова Наглядової ради (2 роки 8 міс.)

1960

Вища

1.3

0

1.3

0.0000002707

0.0000002707

0

Перший віце-президент НАК "Енергетична компанія України" код 32984271

Комаренко Олександр Іванович

-

член Наглядової ради (1 рік 4 міс.)

1956

Вища

1.3

0

1.3

0.0000002707

0.0000002707

0

Віце-президент НАК "Енергетична компанія України" код 32984271

Доценко Вадим Вікторович

-

член Наглядової ради (1 рік 4 міс.)

1972

Вища

650

0

650

0.00013

0.00013

0

головний спеціаліст НАК "Енергетична компанія України" код 32984271

НАК "Енергетична компанія України"

32984271

член Наглядової ради

-

-

375966652

0

375966652

78.289

78.289

0

-

Чмиренко Олександр Миколайович

-

Генеральний директор (1 рік 1 міс.)

1957

Вища

0

0

0

0

0

0

-

Волошина Олена Антонівна

-

член дирекції (4 роки 11 міс)

1962

Вища

0

0

0

0

0

0

-

Деньгуб Олексій Михайлович

-

член дирекції (4 міс.)

1962

Вища

0

0

0

0

0

0

-

Тарутін Сергій Георгійович

-

член дирекції (1 рік 3 міс)

1961

Вища

0

0

0

0

0

0

-

Кравець Петро Павлович

-

член дирекції (1 рік 10 міс.)

1956

Вища

2600

0

2600

0.0005

0.0005

0

-

Бабенко Ігор Анатолійович

-

член дирекції (7 міс)

1968

Вища

0

0

0

0

0

0

-

Коземко Олег Миронович

-

член дирекції (1рік 4 міс)

1973

Вища

0

0

0

0

0

0

-

Владімірова Оксана Миколаївна

-

член дирекції (1 рік 4 міс)

1977

Вища

0

0

0

0

0

0

-

Кузнєцов Владислав Юрійович

-

член дирекції (1 рік)

1984

Вища

0

0

0

0

0

0

-

Сова Станіслав Станіславович

-

Голова ревізійної комісії (2 роки 6 міс.)

1976

Вища

1.3

0

1.3

0.0000002707

0.0000002707

0

Заступник директора департаменту економіки та фінансів НАК "Енергетична компанія України" код 32984271

Северин Ірина Валентинівна

-

член ревізійної комісії (2 роки 6 міс.)

1980

Вища

1.3

0

1.3

0.0000002707

0.0000002707

0

Головний спеціаліст управління бухгалтерського обліку НАК "Енергетична компанія України" код 32984271

Ращупкін Олександр Анатолійович

-

член ревізійної комісії (2 роки 6 міс.)

1976

Вища

1.3

0

1.3

0.0000002707

0.0000002707

0

Начальник інформаційно-аналітичного відділу НАК "Енергетична компанія України" код 32984271



4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про акції Товариства. Тип акцій - прості. Форма випуску - бездокументарна. Номінальна вартість акції - 1,3 грн. Загальна кількість акцій - 369 407 108 шт. Кількість акцій, які перебувають в обігу - 80 201 991 акцій (решта акцій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 р.
Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
№ 794 у кількості 289 205 117 шт., що становлять 78,289 % статутного капіталу Товариства, закріплена у державній власності (передана до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України") та в обігу не перебуває). Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - 0 шт. Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - 0 шт. Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 09.07.2010 р. № 513/1/10. Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

Акції додаткового випуску Товариством не емітувалися. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Товариство не здійснювало викуп власних акцій, а також не приймало рішення про викуп власних акцій у наступному періоді. Рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій Товариством не приймалося. Інших емісійних цінних паперів (окрім акцій) Товариство не випускало.

Емісійні цінні папери - цінні папери, що володіють в межах одного випуску однорідними ознаками та реквізитами, що розміщуються і перебувають в обігу на підставі єдиних для даного випуску умов. Це визначення відповідає тому, яке давав Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» у початковій редакції: «цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент)». Незважаючи на те, що Закон більше не містить цього визначення, термін продовжує вживатися, у тому числі в самому Законі.
Товариство не проводило розміщення облігацій. Інших емісійних цінних паперів (окрім акцій) Товариство не випускало. Товариство не приймало рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) в наступному звітному році.

Протягом звітного періоду фактів нового лістингу (делістингу) цінних паперів у організаторів торгівлі не було.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Протягом звітного періоду акції Товариства перебували у лістингу наступного організатора торгівлі:

- повне найменування організатора торгівлі - ПАТ "Фондова біржа ПФТС"

- дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента - від 27.09.2002 р. № б/н.

ПАТ «Фондова біржа ПФТС» - один з найбільших організаторів торгів цінними паперами в Україні. Заснована 1996 року, ПФТС є організатором торгів акціями, облігаціями внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігаціями місцевих позик, облігацій підприємств, казначейських зобовязань України, ощадних сертифікатів, інвестиційних сертифікатів.

- вид, форма випуску, форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до лістингу організатора торгівлі - акції, прості, іменні, бездокументарної форми існування;

- назва котирувального списку - перший рівень котирувального списку лістингу ПАТ "Фондова біржа ПФТС".

Протягом 1 кварталу 2012 року найвища ціна на акції Товариства на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" становила 9,255 грн.(за одну акцію), найнижча ціна 7,426 грн. (за одну акцію)

Протягом 2 кварталу 2012 року найвища ціна на акції Товариства на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" становила 8,29 грн. (за одну акцію), найнижча ціна 4,08 грн. (за одну акцію).

Протягом 3 кварталу 2012 року найвища ціна на акції Товариства на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" становила 7,1715 грн. (за одну акцію), найнижча ціна 6,126 грн. (за одну акцію).

Протягом 4 кварталу 2012 року найвища ціна на акції Товариства на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" становила  6,565 грн. (за одну акцію), найнижча ціна 4,9245грн. (за одну акцію).

Біржовий курс на акції ПАТ "Центренерго" на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" станом на 28.12.2012 року становив 6,32 грн.

Ринкова капіталізація ПАТ "Центренерго" станом на 28.12.2012 року становила - 2 334 652 923 грн.



  1   2


Скачати 239.71 Kb.

  • Організаційно-правова форма
  • 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
  • 3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб
  • Загальні збори акціонерів
  • Наглядова рада
  • Основні дані про посадових осіб емітента
  • 4. Інформація про цінні папери емітента Інформація про акції Товариства. Тип акцій - прості. Форма випуску - бездокументарна. Номінальна вартість