Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформації для отримання інформації нової якості про стан об'єкта, тобто отримання інформаційного продукту. Особливістю інформаційних технологій є те, що в них і предметом, і результатом обробки є інформація

Скачати 60.25 Kb.

Інформації для отримання інформації нової якості про стан об'єкта, тобто отримання інформаційного продукту. Особливістю інформаційних технологій є те, що в них і предметом, і результатом обробки є інформація
Скачати 60.25 Kb.
Дата конвертації 24.05.2017
Розмір 60.25 Kb.
Тип Інформації


Лекція 2.

2.3 Зміст та взаємозв’язок інформаційної технології та інформаційної системи

Інформаційна технологія (ІТ).

Поняття "технологія" в перекладі з грецького означає мистецтво, майстерність, уміння. Технологія, як процес, що означає послідовність ряду дій з метою переробки будь-чого.ІТ – процес, що містить сукупність засобів, методів збору, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об'єкта, тобто отримання інформаційного продукту.

Особливістю інформаційних технологій є те, що в них і предметом, і результатом обробки є інформація, а інструментами обробки - засоби обчислювальної техніки і зв’язку.

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
Інформаці́йний проду́кт - документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і представлена у вигляді товару. Інформаційними продуктами є програмні продукти, бази і банки даних та інша інформація.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Прикладами інформаційних технологій є сукупність методів та підходів до автоматизованого проектування, автоматизованого управління, автоматизованого процесу підтримки і прийняття рішень, технології експертних систем, що базуються на використанні штучного інтелекту.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.

Економічна інформатика - це наука про інформаційні системи, які використовуються для підготовки і прийняття рішень в управлінні, економіці і бізнесі.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Об’єктом економічної інформатики виступають інформаційні системи, які забезпечують рішення підприємницьких і організаційних задач, що виникають в економічних системах.

Види інформаційних технологій:


 • технології систем управління базами даних;

 • технології підтримки управлінських рішень на основі систем штучного інтелекту ;

 • гіпертекстові технології та технології мультимедіа.

 • засоби і технології розподіленої обробки (мережеві технології) ;

 • засоби віддаленого доступу ( телекомунікаційні технології) ;

 • технології захисту інформації.
  Програ́ми відда́леного адмініструва́ння (Програ́ми дистанці́йного адмініструва́ння) - програми або функції операційних систем, що дозволяють отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛОМ і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному часі.
  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
  Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на
  Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.Інформаційні системи (ІС).

Найдавнішими і найпоширенішими ІС слід вважати бібліотеки. І, дійсно, здавна в бібліотеках збирають книжки (або їх аналоги), зберігають їх, дотримуючись певних правил, створюють каталоги різного призначення для полегшення доступу до книжкового фонду. Видаються спеціальні журнали та довідники, що інформують про нові надходження, ведеться облік видачі.

Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем вплинули досягнення в галузі комп’ютерної техніки та телекомунікаційних мереж, тобто різноманітні компютерні, мережеві технології.

Комп'ю́терна мере́жа - система зв'язку між двома чи більше комп'ютерами. У ширшому розумінні комп'ютерна мережа - це система зв'язку через кабельне чи повітряне середовище, самі комп'ютери різного функціонального призначення і мережеве обладнання.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

Наразі уявити сучасну інформаційну систему без застосування комп’ютерної техніки є маломожливим. Сучасні визначення ІС є наступними: • програмно-технічна і організаційна система надання інформаційних послуг з використанням інформаційних технологій (Державний комітет зв’язку та інформатизації України)

 • організаційно упорядкована сукупність документів та інформаційних технологій (включаючи й ті, що використовують обчислювальну техніку і зв'язок), що забезпечує функціонування системи обліку та контролю ядерного матеріалу та/або системи фізичного захисту ядерного матеріалу (Державний комітет ядерного регулювання).

Виходячи із вищеназваного, сформулюємо загальне визначення інформаційної системи. ІС — сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з використанням ІТ з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.


ІС базується на інформаційній технології з використанням апаратних та програмних засобів. Отже, складовими елементами ІС є комп'ютери, комп'ютерні мережі, програмні продукти, бази даних, люди, технічні та програмні засоби зв'язку тощо.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Основна мета інформаційної системи - зниження трудомісткості процесу обробки, зберігання і передачі інформації.

Значення інформаційної системи: • Звільняє співробітників від рутинної роботи за рахунок її автоматизації

 • Забезпечує достовірність інформації

 • Забезпечує раціональнішу організацію переробки інформації на комп'ютері.

Інформаційна система, як система управління, тісно пов’язується, як з системами збереження та видачі інформації, так і з системами, що забезпечують обмін інформацією в процесі управління.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Вона охоплює сукупність засобів та методів, що дозволяють користувачу збирати, зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію.

Загалом, ІС можна класифікувати за низкою ознак: • За ступенем автоматизації:

 1. автоматизовані ІС: частина функції (підсистем) керування або опрацювання даних здійснюється автоматично, а частина — людиною.

 2. автоматичні ІС: усі функції керування й опрацювання даних здійснюються технічними засобами без участі людини (людина бере участь у роботі такої інформаційної системи лише на етапі її підготовки до роботи і на етапі аналізу отриманих результатів. Прикладом може бути автоматичне керування технологічними процесами).
  Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.
  Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.


 • За сферою застосування:

 1. системи обробки транзакцій (робота банкомата);

 2. системи підтримки ухвалення рішень (експертні, аналітичні системи);

 3. інформаційно-довідкові;

 4. офісні інформаційні системи (автоматизація діловодства, управління документообігом).

 • За сферою призначення

 1. Економічна ІС — інформаційна система призначена для виконання функцій управління на підприємстві (системи обліку кадрів, планування виробничого процесу);

 2. Медична ІС — інформаційна система призначена для використання в лікувальному або лікувально-профілактичному закладі;

 3. Виробнича ();

 4. Навчальна (технології та засоби дистанційного навчання).
  Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
  Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).


 • Класифікація за масштабом:

 1. Поодинокі - реалізуються на автономному персональному комп'ютері, без підключення до мережі. Такі рішення створюються за допомогою систем управління базами даних (СУБД). Серед них найбільш відомими є Microsoft Access. 

 2. Групові - орієнтовані на колективне використання інформації і найчастіше будуються на основі мережі. Для розробки таких рішень використовуються сервери баз даних (SQL-сервери) для робочих груп. Найбільш відомі - Microsoft SQL Server, Oracle.

 3. Корпоративні є розвитком вищезгаданих систем і орієнтовані на великі компанії і можуть підтримувати територіально розташовані вузли. Вони побудовані на основі ієрархічної структури з декількох рівнів. Для них характерна схема клієнт-сервер із спеціалізацією серверів.

 • Класифікація за способом організації:

 1. системи на основі файл-серверної  архітектури (В даному випадку на комп’ютері-сервері знаходиться база даних, яка є виключно сховищем. Такий сервер не неділений будь-яким функціоналом, що дозволяє проводити математичні та/або логічні обчислення. Тому в файл-серверній архітектурі формування певного звітного документу виглядає так: вся таблиця з продажами за весь період, який би великий він не був, по мережі копіюється на комп'ютер, що запитав формування звіту. Коли передача цього файлу закінчена, безпосередньо комп'ютер користувача приступає до первинної фільтрації таблиці і подальшому підсумовування потрібної колонки. Логічно припустити, що файл-серверна технологія застосовна виключно при роботі з невеликими обсягами даних)

 2. системи на основі архітектури клієнт-сервер (При використанні клієнт-серверної технології на самому сервері, що містить базу даних, функціонує деяке програмне забезпечення, яке називається "Сервером баз даних". Завдяки технології клієнт-сервер, формування звіту виглядає більш «розумно»: сервер БД отримує запит на формування звіту, сам фільтрує таблицю, сам підсумовує колонку і користувачеві по мережі передається вже готовий результат! Таким чином, архітектура клієнт-сервер адаптована для роботи з великими обсягами даних - мережа навантажується менше, вимоги до користувацьких комп'ютерів є мінімальними. Однак зростають вимоги до сервера, що містить базу даних, оскільки тепер він один "тягне" навантаження по обробці запитів усіх користувачів.

 3. системи на основі багаторівневої архітектури  (окремим випадком є архітектура клієнт/сервер. Останнім часом в інформаційних системах набула поширення архітектура, що складається з компонентів трьох рівнів: 1) сервер БД: компонент, відповідальний за збереження та управління даним; 2) Сервер додатків ("сервер приложений"): компонент, що виконує обробку даних відповідно до запитів користувачів. Сервер додатків взаємодіє з сервером БД, надаючи первинну інформацію уже в структурованому вигляді, а також з клієнтом, отримуючи від нього завдання щодо проведення певних операцій; 3) Компютер користувача: компонент, який реалізує інтерфейс з користувачем, виконується на робочій станції.
  Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

Скачати 60.25 Kb.

2021