Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформації (примітки) до фінансової звітності за мсфз товариства з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія

Скачати 125.43 Kb.

Інформації (примітки) до фінансової звітності за мсфз товариства з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія
Скачати 125.43 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір125.43 Kb.
ТипІнформації
  1   2

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ) до фінансової звітності за МСФЗ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА».

Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності за 2015 рік. У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття якої вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
1999 року, із змінами і доповненнями, і Міжнародними стандартами фінансової звітності, і яка не міститься у формах фінансової звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р., Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
, Звіт про власний капітал за 2015 р.
Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.Інформація про товариство: Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА» Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю.
Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.
Місцезнаходження Товариства: вулиця Якубовського маршала, будинок 2, м. Київ, 3191, Україна. Основний вид діяльності: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. г. Середня кількість працівників протягом звітного року – 1 чол. (станом на 31.12.2015 – 1 чол.) Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання фінансових послуг. Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень без десяткових знаків. Фінансова звітність Товариства на 31 грудня 2015 року була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)


  1   2


Скачати 125.43 Kb.

  • Законом України «Про бухгалтерський облік
  • Інформація про товариство
  • Міжнародних стандартів