Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформації про об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі нерезидентів

Скачати 28.27 Kb.

Інформації про об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі нерезидентів
Скачати 28.27 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір28.27 Kb.
ТипІнформації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства доходів і зборів України

Регламент

передачі інформації про об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі нерезидентів


 1. Цей Регламент визначає порядок та процедуру передачі Державною реєстраційною службою України (далі – Укрдержреєстр) Міністерству доходів і зборів України (далі – Міндоходів України) (далі – суб’єкти інформаційних відносин) інформації про об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі нерезидентів (далі –нерухоме майно), форми журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів.

 2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.
  Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
  Речові права - це права, що встановлюють панування особи над речами і усувають всіх інших осіб від можливості впливу на ці речі. Речові права є абсолютними, тому що вони встановлюють монопольну владу особи над речами.
  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
  Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
  Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.


 3. Передача інформаційних файлів про нерухоме майно (далі – інформаційні файли) здійснюється в електронній формі на центральному рівні з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку загального користування із застосуванням криптографічного захисту інформації та з використанням електронного цифрового підпису.
  Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
  Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.


 4. Інформаційні файли формуються за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за структурою, визначеною у додатку 1 до цього Регламенту.

 5. Інформаційні файли надаються Міндоходів України до 15 квітня 2013 року в повному обсязі, а надалі щоквартально протягом 15 робочих днів після закінчення податкового (звітного) кварталу – відомості про права власності на об’єкти нерухомості, записи про державну реєстрацію яких внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом звітного кварталу.
  Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.


 6. Інформаційний файл не обробляється, якщо порушена загальна структура XML-файла, файл надіслано повторно, виникла помилка при розархівації файла чи декриптуванні файла, помилка верифікації електронного цифрового підпису файла.

Міндоходів України не пізніше трьох робочих днів з дня отримання інформаційного файла формує файл-повідомлення про результат його обробки за структурою, визначеною у додатку 2 до цього Регламенту.

 1. Інформаційні файли та файли-повідомлення при формуванні перевіряються за XSD-схемою. При перевірці обмінних файлів суб’єкти інформаційних відносин повинні користуватися єдиною версією XSD-схеми.

 2. Надання інформаційних файлів та файлів-повідомлень здійснюється через сервер обміну – файловий сервер, який розгортається Міндоходів України, до якого забезпечується доступ через телекомунікаційні мережі загального користування.
  Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
  Протокол передачі файлів (англ. File Transfer Protocol, FTP) - дає можливість абоненту обмінюватися двійковими і текстовими файлами з будь-яким комп'ютером мережі, що підтримує протокол FTP. Установивши зв'язок з віддаленим комп'ютером, користувач може скопіювати файл з віддаленого комп'ютера на свій, або скопіювати файл зі свого комп'ютера на віддалений.
  На сервері обміну розгортається служба ftp-сервер: FileZilla Server. На сервері обміну у файловій системі створюється структура каталогів для розміщення інформаційних файлів та файлів-повідомлень, послідовність дій з якими визначена у додатку 3 до цього Регламенту. Доступ до каталогів здійснюється за ftps-протоколом.

 3. Суб’єкти інформаційних відносин забезпечують ведення електронних журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів за формою, визначеною у додатках 4 та 5 до цього Регламенту.
  Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
  Електронний журнал Електро́нні журна́ли (коротка форма терміну е-журнал) - види періодичних журнальних видань, які публікують у одному з електронних форматів ASCII-текст, HTML, EXE, FLASH або PDF і розповсюджуються через комп'ютери.


 4. Міндоходів України, державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі застосовують електронний цифровий підпис з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа відповідно до вимог чинного законодавства.
  Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.


Для захисту інформації застосовують шифрування з використанням засобів, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.


Директор Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України

О.В.ЗеркальДиректор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України

В.В. Бусарєв
Скачати 28.27 Kb.

 • Податковому кодексі України , Законі України
 • Директор Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України О.В.Зеркаль
 • Директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України В.В. Бусарєв