Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформатика конспект лекцій для студентів напрямів підготовки «Обліу І аудит»

Інформатика конспект лекцій для студентів напрямів підготовки «Обліу І аудит»
Сторінка1/19
Дата конвертації27.05.2017
Розмір3.32 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі


імені Михайла Туган-Барановського


Кафедра інформаційних систем і технологій управлінняІНФОРМАТИКА


Конспект лекцій

для студентів напрямів підготовки «Обліу і аудит»,

«Фінанси і кредит»

Затверджено

на засіданні кафедри ІСТУ

Протокол № 8

Від 13.12. 2010 р.
Миха́йло Іва́нович Туган-Барановський (англ. Mykhailo Ivanovych Tuhan-Baranovsky; * 8 (20) січня 1865(18650120), с. Солоне, Харківська губернія, Російська імперія (зараз - Україна) - † 21 січня 1919, Одеса, УНР) - видатний український економіст.

Cхвалено

навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол №

від _____ 2010 р.

Донецьк – 2010

Зміст


Вступ………………………………………………………………………..

5

Розділ 1. Інформаційні та технічні основи сучасної комп’ютерної техніки..

7

1.1. Характеристика інформаційних ресурсів з позиції комп’ютерної

обробки, їх уявлення, вимірювання………………………………………


7


Контрольні запитання……………………………………………………..

13

1. 2. Характеристика сучасної комп’ютерної техніки

і перспективи її розвитку…….……………………………………………


14


1.2.1. Основні поняття………………………………………………..

14

1.2.2. Системний блок………………………………………………..

17

1.2.3. Монітор….………………………………………………………

29

1.2.4. Клавіатура………………………………………………………

32

1.2.5. Мишка…………………………………………………………..

33

1.2.6. Принтери………………………………………………………..

34

1.2.7. Модеми………………………………………………………….

36

1.2.8. Сканери………………………………………………………….

37

1.2.9. Плотери………………………………………………………….

39

1.2.10. Мультимедійне обладнання…………………………………..

39

Контрольні запитання……….………………………………………..

39

1.3. Тенденції розвитку та покоління ЕОМ……………………………….

40

Контрольні запитання………….….………………………………………..

42

1.4. Застосування комп’ютерної техніки в сучасному суспільстві……...

42

1.4.1. Інформаційні системи: загальне уявлення, структура та

класифікація…………………………………………………………...


42


1.4.2. Інформаційні технології: поняття, етапи розвитку, їх роль і місце у сучасному суспільстві………………………………………..

45


Контрольні запитання……….………………………………………..

48

1.5. Комп’ютерні мережі та телекомунікації…………………………….

48

1.5.1. Основні поняття………………………………………………..

48

1.5.2. Основні програмні та апаратні компоненти мережі…………

49

1.5.3. Топологія локальних мереж……………………………………

51

1.5.4. Протоколи, інтерфейси мереж…………………………………

54

Контрольні запитання….…………………………………………….

61

Тест за темами 1 розділу.…………………………………………………

62

Питання для самоконтролю по 1 розділу……………………………………

64

Розділ 2. Основи системного та прикладного програмного забезпечення….

65

2.1. Класифікація системного програмного забезпечення та характеристика його складових, необхідних для роботи спеціалістів за фахом…..

65


2.2. Операційні системи сімейства Windows…………………………….

68

2.2.1. Початок роботи з Windows……………………………………

70

2.2.2. Вікна та операції над ними……………………………………

Контрольні запитання………………………………………………..71

72


2.3. Файлова система.Диски, файли, папки, ярлики…………………….

73

Контрольні запитання………….….………………………………………..

81

2.4. Робота з об’єктами файлової системи....…………………………….

81

2.5. Приклад завдання……………………………………………………..

84

2.6. Приклад завдання..……………………………………………………

86

Контрольні запитання………….….………………………………………..

87

2.7. Сервісні програми............................................………………………..

87

Контрольні запитання………….….………………………………………..

92

Завдання для аудиторної контрольної роботи з теми “Робота з папками, файлами, ярликами з використанням програми “Провідник”………………

93


Тест за темами 2 розділу ………………………………………………….

96

Питання для самоконтролю по 2 розділу…………………………………

98

Розділ 3. Основи роботи з текстовою інформацією…………………………..

100

3.1. Призначення та функціональні можливості текстового процесору Microsoft Word……………………………………………………………...

100


Контрольні запитання………….….………………………………………..

107

3.2. Початок створення документа. Набір тексту………………………..

107

Контрольні запитання………….….………………………………………..

110

3.3. Завантаження документа. Зберігання, друкування та закриття документа………………………………………………………………………

110


Контрольні запитання………….….………………………………………..

113

3.4. Прийоми редагування…………………………………………………

114

Контрольні запитання………….….………………………………………..

118

3.5. Форматування символів і абзаців……………………………………

118

Контрольні запитання………….….………………………………………..

122

3.6. Форматування сторінок……………………………………………….

122

Контрольні запитання………….….………………………………………..

126

3.7. Стилі та структура документа………………………………………..

127

Контрольні запитання………….….………………………………………..

128

3.8. Робота з графічними об'єктами і малюнками………………………..

129

Контрольні запитання………….….………………………………………..

134

3.9. Таблиці…………………………………………………………………

135

Контрольні запитання………….….………………………………………..

140

3.10. Системи електронного перекладу…………………………………...

140

Контрольні запитання………….….………………………………………..

146

3.11. Системи оптичного розпізнавання………………………………….

146

Контрольні запитання………….….………………………………………..

151

Завдання для аудиторної контрольної роботи в середовищі

текстового редактора Microsoft Word - робота з текстом……………………..


152


Завдання для аудиторної контрольної роботи в середовищі

текстового редактора Microsoft Word - робота з таблицями………………...


156


Завдання для аудиторної контрольної роботи в середовищі

текстового редактора Microsoft Word - додаткові можливості………………


161


Тест за темами 3 розділу………………………………………………….

167

Питання для самоконтролю по 3 розділу…………………………………

171

Розділ 4. Програми розв’язання розрахункових задач......................................

172

4.1. Використання табличних процесорів для розв’язання задач……….

172

Контрольні запитання………….….………………………………………..

176

4. 2. Введення, редагування та зберігання даних…………………………

176

Контрольні запитання………….….………………………………………..

179

4. 3. Форматування електронних таблиць………………………………...

180

Контрольні запитання………….….………………………………………..

184

4. 4. Робота з формулами…………………………………………………..

184

Контрольні запитання………….….………………………………………..

187

4.5. Використання функцій………………………………………………..

188

Завдання для аудиторної контрольної роботи за темою

“Microsoft Excel- використання стандартних функцій”……………………..


194


Контрольні запитання………….….………………………………………..

194

4. 6. Підтримка баз даних в ЕТ……………………………………………

195

Контрольні запитання………….….………………………………………..

196

4.7. Упорядкування і фільтрація даних……………………………………

196

Контрольні запитання………….….………………………………………..

198

4.8. Обробка таблиць……………………………………………………….

198

Контрольні запитання………….….………………………………………..

199

Завдання для аудиторної контрольної роботи за темою “Створення таблиць у середовищі Microsoft Excel. Аналіз даних за допомогою діаграм”……….

199


Завдання для аудиторної контрольної роботи за темою “Microsoft Excel-пошук рішення”………………………………………………………………….

213


Завдання для аудиторної контрольної роботи за темою

Microsoft Excel - консолідація даних ”…………………………………………


215


Вступ
Дисципліна «Інформатика та комп’ютерна техніка», є однією з дисциплін, які лежать в основі базової освіти студентів вищих навчальних закладів.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Однією з фундаментальних рис сучасної цивілізації є швидке зростання виробництва, споживання та накопичення інформації в усіх галузях людської діяльності. Збільшення інформації та зростання попиту на неї привели до появи окремої галузі людської діяльності, пов’язаної з автоматизацією переробки інформації.

Інформатика — наукова дисципліна, що вивчає структуру та загальні властивості інформації, а також закономірності всіх процесів обміну інформацією — від безпосереднього усного або письмового спілкування спеціалістів до цілком формальних процесів обміну даними за допомогою різних носіїв інфор­мації.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

В Україні з метою подолання відставання в галузі інформатики була розроблена національна програма, що базується на концепції інформатизації суспільства. Основні положення цієї концепції передбачають:

1. Досягнення суцільної комп’ютерної грамотності.

2. Створення матеріально-технічної бази, що забезпечує широке використання комп’ютерної техніки та технологій на рівні світових стандартів.

3. Розробку та впровадження єдиного фонду програмного забезпечення.

4. Ефективне використання потенціалу інформаційно-обчис­лювальних систем в усіх сферах життя суспільства.

Комп’ютери та комп’ютерні інформаційні технології характеризують рівень і темпи розвитку сучасного суспільства.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Подальший розвиток інформатиза комп’ютерні мережі спеціалі­стам у будь-якій галузі.

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичної бази знань студентів з інформатики та вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній, а потім і професійній діяльності.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Предмет навчальної дисципліни — система засобів автоматизації обробки та використання сучасної інформації.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  • знати теоретичні основи інформатики та експлуатаційні характеристики комп’ютерної техніки;

  • мати уявлення про архітектуру, технічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем;

  • мати уявлення про алгоритмізацію, програмування та підготовку завдань для їх подальшої реалізації на персональних ком­п’ютерах (ПК);

  • бути ознайомленими із системами обробки інформації, з методами запровадження діалогу в процесі виконання конкретних завдань;
    Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.


  • вміти користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань, що розраховані на конкретного споживача.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19  • Кафедра інформаційних систем і технологій управління
  • Донецьк – 2010