Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнженер-електронік

Скачати 223.46 Kb.

Інженер-електронік
Скачати 223.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.06.2017
Розмір223.46 Kb.
  1   2   3

ІНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРОНІК
Інститут аеронавігації
Шифр та найменування галузі знань :

0508 Електроніка

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

Код та назва напряму підготовки бакалавра, спеціальності спеціаліста та магістра:6.050801 Мікро- та наноелектроніка

7.05080102 Фізична та біомедична електроніка

8.05080102 Фізична та біомедична електроніка

6.050802 Електронні пристрої та системи

7.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

05080201 Електронні прилади та пристрої


8.

Електро́нний при́лад (ЕП) - прилад для перетворення електромагнітної енергії з одного виду в інший, в процесі взаємодії створених в ньомо електронних потоків з електромагнітними полями, в середовищі, яке заповнює його внутрішній простір (вакуум, газ, напівпровідниковий матеріал, тощо).

05080201 Електронні прилади та пристрої


6.050802 Електронні пристрої та системи

7.

Електро́нний при́стрій (англ. electronic device) (також ра́діоелектронний при́стрій) - пристрій, виготовленний з використанням електронних компонентів, принцип дії якого забезпечує переважно електрика.

05080202 Електронні системи


8.05080202 Електронні системи

6.050901 Радіотехніка

7.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

8.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Кваліфікація фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем:Бакалавр – 3114 Технік-конструктор (електроніка)

3132 Радіоелектронік

Спеціаліст – 2144.2 Інженер-електронік

Магістр – 2144.1 Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)

2149.2 Інженер-дослідник
6.05.0801 «Мікро- та наноелектроніка»
Професійна галузь: електроніка
Об’єкт діяльності: розробка, проектування, дослідження, модернізація, технічне обслуговування та експлуатація електронних приладів, пристроїв та систем, включаючи об’єкти з наноелектронними компонентами.
Домінуючі види діяльності:

 • налагодження, регулювання та випробування електронних засобів та устаткування;

 • тестування і обслуговування електронних засобів і систем різного призначення;

 • контроль за функціонуванням електронної апаратури на підприємствах та організаціях;

  Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

  Електроніка Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації. • розробка, виробництво, сервісне обслуговування і реалізація електронної та комп’ютерної техніки і комп’ютерних мереж;

 • проектування, дослідження, обслуговування і ремонт електронної техніки, включаючи комп’ютерну;

 • створення програмного забезпечення для мікро- і наноелектронних пристроїв та систем;

 • підготовка заявок та технічної документації на ремонт електронного обладнання.

  Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

  Контроль технічного стану обладнання, що надійшло з ремонту;

 • організація профілактичних робіт на електронному обладнанні;

 • участь в інвентаризації електронних засобів та допоміжного обладнання;

 • участь в модернізації приладів та пристроїв електронної техніки на схемотехнічному і елементному рівні;

 • забезпечення організаційно-методичної бази для обслуговування електронних засобів та устаткування;

 • навчання персоналу, що обслуговує електронні засоби та обладнання;

 • розробка та узгодження технічних завдань на проектування електронних пристроїв і систем;

 • розробка структурних і функціональних схем електронних систем і комплексів, принципових схем пристроїв з використанням засобів комп'ютерного проектування, проведенням проектних розрахунків та техніко-економічним обґрунтуванням прийнятих рішень;

 • підготовка конструкторської та технічної документації, включаючи інструкції з експлуатації, програми випробувань та технічні умови;

  Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).

  Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

  Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги. • наладка, випробування та здача в експлуатацію дослідних зразків електронних пристроїв і систем;

 • аналіз науково-технічної проблеми на основі підбору і вивчення літературних і патентних джерел;

 • математичне та комп'ютерне моделювання електронних пристроїв і систем з наноелектронними компонентами з метою підвищення ефективності їх роботи;

 • розробка методів обробки сигналів, що забезпечують підвищення технічних характеристик електронної апаратури;

  До́слідний зразо́к (виробу) (англ. pilot sample) - зразок продукції, виготовлений за наново розробленою документацією для перевірки шляхом випробувань відповідності її заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість впровадження у виробництво і (чи) використання за призначенням.

  Обробка сигналів - галузь схемотехніки, електротехніки і прикладної математики, яка досліджує теорію перетворення як цифрових, так і аналогових сигналів, що є змінними в часі або просторі фізичними величинами. • проведення апаратного макетування і експериментальних робіт з перевірки досяжності технічних характеристик, планованих при проектуванні електронної апаратури;

 • консультування організацій та приватних осіб, що потребують технічної допомоги у галузі електронних пристроїв та систем;

 • контроль відповідності розроблюваних проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документамГалузі і об’єкти застосування отриманих знань:

 • інформаційні технології;

 • комп’ютерна електроніка;

 • квантовий криптографічний комп’ютерінг;

 • новітні військово-технічні наступальні та захисні технології;

 • ядерна техніка;

 • нові матеріали для нанотехнологій;

 • технології біологічних систем;

 • транспортні технології;

 • енергозаощадження та паливо;

 • відновлювані джерела енергії;

 • екологія і раціональне природокористування;

  Раціона́льне природокори́стування - використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізацію взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування. • фундаментальні дослідження;

 • державні і недержавні організації, підприємства, установи різних форм власності у галузях, пов’язаних із застосуванням електроніки та високих технологій в Україні і закордоном;

  Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

  Висо́кі техноло́гії (англ. high technology, high tech, hi-tech) - найновіші і найпрогресивніші технології сучасності. До високих технологій належать найбільш наукомісткі галузі промисловості. • науково-дослідні установи;

 • вищі навчальні заклади;

  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. • компанії з маркетингу, виробництва, ремонту і продажу електронної та комп’ютерної техніки;

 • промислові підприємства;

 • сервісні центри;

 • медичні заклади.


Історія і актуальність професії

Історія електроніки починається з другої половини ІХХ століття, охоплює все ХХ століття і навіть прискорюється у наші дні. Якщо на вдаватися в деталі, можна сказати, що з винайдення електронних ламп, потім транзисторів і інтегральних мікросхем розвиток електроніки – постійне нарощування можливостей і зменшення розмірів компонентів, приладів, пристроїв і систем електроніки.

Електрова́куумна ла́мпа або електро́нна ла́мпа (ЕЛ) - електровакуумний прилад, що призначений для різноманітних перетворень електричних величин шляхом утворення потоку електронів та його керуванням.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.

Поступово це привело до розвитку мікроелектронних технологій, коли на одній інтегральній схемі розміщується приблизно мільярд транзисторів. Мікроелектроніка сьогодні є домінуючою у сучасній електроніці.

Досягнення в цій галузі науки і техніки вражаючі: мобільний і супутниковий зв'язок, радіомовлення і телебачення, комп'ютерні та інформаційні системи, глобальна мережа Internet, планшети і смартфони - без усього цього вже важко уявити сучасне життя. І все це - сфера діяльності фахівців з мікроелектроніки. За статистикою 80% світової промислової продукції пов’язано з електронікою.

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

В кінці ХХ століття почали розвиватися технології, які дозволять зменшити робочі зони приладів до настільки малих розмірів, що вони стають сумірними з розмірами атомів, які вимірюються нанометрами (10-9 м). Подальший розвиток наноелектроніки призведе до нових радикальних змін у технологіях і житті людства.

Представники університетсько-академічної науки трактують виникнення нанотехнологій як науково-технічну революцію, яка змінює картину світу, або як зміну парадигми, за аналогією з переходом від класичної фізики до квантової на початку минулого століття.

Карти́на сві́ту - складно структурована цілісність, що включає три головні компоненти - світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти об'єднані в картині світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином.

Науко́во-техні́чна револю́ція - якісний стрибок у структурі і динаміці розвитку продуктивних сил, корінна перебудова технічних основ матеріального виробництва на основі перетворення науки в провідний чинник виробництва, в результаті якого відбувається трансформація індустріального суспільства у постіндустріальне.

Класи́чна фі́зика - розділи фізики, що не включають квантову механіку й теорію відносності.

Стосовно наноелектроніки аргументується це тим, що мікроелектроніка еволюціонує низхідно - у напрямі зменшення характеристичних розмірів (зверху вниз). Нанотехнологія розвивається принципово інакше – з рівня атомів, складаючи з них, як з кубиків, потрібні матеріали та системи із заданими властивостями.

Беззаперечна зміна парадигм в електроніці відбулася у зв’зку з винаходом у 1948 році транзистора і подальшим переходом від вакуумної електроніки до твердотільної.

Змі́на паради́гм (англ. paradigm shift) - термін, вперше введений істориком науки Томасом Куном у книзі «Структура наукових революцій» (1962) р. для опису зміни базових посилок в рамках провідної теорії науки - (парадигми).

Це принесло колосальний прогрес радіоелектроніці. Як наслідок був закритий ряд вакуумних виробництв, зникли деякі спеціальності, багатьом довелося переучуватися, починаючи з азів нової напівпровідникової науки.

Тим часом, перехід в 1960-ті роки до мікроелектроніки, незважаючи на гігантські зміни в усій електроніці, в тому числі і якісні, не можна назвати зміною парадигми – фізико-технологічна концепція дискретної транзисторної електроніки поширилася на мікроелектроніку без будь-яких принципових змін. У найближче десятиліття ми станемо свідками зміни парадигми в світлоелектротехніці – нанорозмірні органічні світлодіоди все впевненіше витіснятимуть розжарювальні та газоразрядні лампи.

Органі́чний світлодіо́д (англ. Organic Light Emitting Diode (OLED)) - світлодіод, випромінюючий електролюмінісцентний шар якого складається з плівки органічної суміші. Цей шар зазвичай включає у себе полімерні речовини, які дозволяють органічним складовим бути як слід депонованими.

Наноелектроніка є логічним продовженням розвитку мікроелектроніки. Вона не є переходом через неї або її запереченням. Це ні в якому разі не применшує значення наноелектроніки, а лише коректно характеризує ситуацію. Напівпровідникова електроніка і раніше мала справи з нанорозмірами, так ширина об’ємного заряду р-n –переходу стабілітрона складає десятки нанометрів, а тунельного діода – одиниці нанометрів. У 1970-1980 рокі в напівпровідникову техніку увійшли такі нанорозмірні структури, як гетеропереходи, надгратки, квантові дроти, ями та крапки.

Тунельний діод - напівпровідниковий елемент електричного кола з нелінійною вольт-амперною характеристикою, на якій існує ділянка з від'ємною диференційною провідністю.

Для їх створення були розроблені технологічні процеси, які народилися як логічний розвиток і вдосконалення мікроелектронної класики: епітаксії, імплантації та літографії. Набули поширення молекулярно-променева епітаксія, іонно-плазмова обробка, іонно-променеве напилення, фотонний відпал.

Але в 1990-ті роки відбулися події принципово іншого роду. Це винахід скануючого тунельного мікроскопа (СТМ) та атомно-силового мікроскопа (АСМ), що дозволило маніпулювати нанометровими кластерами, аж до окремих атомів та молекул.

Молекулярно-променева епітаксія, МПЕ (англ. Molecular-beam epitaxy, MBE) - метод епітаксіального росту кристалів в умовах надвисокого (10−8 Па) вакууму. Був винайдений на початку 1960-х у Bell Labs Дж.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Скануючий тунельний мікроскоп - мікроскоп, який дозволяє отримувати зображення поверхні твердого тіла практично на атомному рівні за рахунок тунелювання електронів.

У 1985 році відкриті фулерени – нова структурна форма існування вуглецю. У 1991 році на їх основі створені нанотрубки – вуглецеві пористі структури циліндричної форми, що володіють цілим рядом унікальних можливостей, аж до надпровідності.

Цилі́ндр (грец. κύλινδρος - «валик») - тупа піраміда товстої форми

Нарешті в 2001 році на базі нанотрубок отриманий транзисторний ефект. Ці відкриття дали старт наноелектронним дослідженням, що спираються на висхідну схему «знизу вгору», з її ідеологією конструювання пристроїв буквально з одиничних атомів. Зародилася ера нової наноелектроніки.

Дійсна ж зміна парадигми наноприладів – перехід до функціонування за квантовими законами – відбудеться лише з появою промислових технологій атомного масштабу (0,5-0,1 нм), орієнтовно до 2030 року.

У наші дні щорічно виробляється близько 1020 транзисторів, тобто приблизно по 100 млрд. штук на кожного жителя, що в свою чергу на чотири порядки перевищує число зерен пшениці, вирощеної на Землі. А вартість одного зерна дорівнює вартості 10 000 транзисторів і в подальшому буде зростати.

Випускники напряму мікро- і наноелектроніки стануть повноцінними експертами з електроніки, включаючи її найновіші перспективи, включаючи сучасні наноелектронні технології і програмування (software). Наприклад, для протидії несанкціонованим енергетичним атакам по зломам криптографічних кодів шифрування на кафедрі електроніки за участю студентів розроблені одноелектронні наносхеми з наднизьким (близько 10-20 Дж) енергоспоживанням для військових систем безпілотних літальних апаратів.

Безпілотний літальний апарат Безпіло́тний літа́льний апара́т (англ. Unmanned aerial vehicle, скор. UAV; або англ. Remotely piloted vehicle, нім. Unbemanntes Luftfahrzeug скор. RPV, рос. Беспилотный летательный аппарат, скор. БПЛА або дрон) - літальний апарат, який літає та сідає без фізичної присутності пілота на його борту.

Розробляються надчутливі наноелектронні спеціальні пристрої темнового виявлення та розпізнавання.Професія інженера з електроніки користується підвищеним попитом на сьогоднішньому ринку праці, і можна з упевненістю прогнозувати, що і в майбутньому вона залишиться однією з найбільш затребуваних серед інженерних спеціальностей.
6.050802 «Електронні пристрої та системи» . .
  1   2   3


Скачати 223.46 Kb.

 • 6.05.0801 «Мікро- та наноелектроніка» Професійна галузь
 • Домінуючі види діяльності
 • Галузі і об’єкти застосування отриманих знань
 • Історія і актуальність професії
 • 6.050802 «Електронні пристрої та системи» .