Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнна Ковалинська старший викладач, м. Київ Проблеми впровадження компетентнісного підходу

Скачати 22.25 Kb.

Інна Ковалинська старший викладач, м. Київ Проблеми впровадження компетентнісного підходу
Скачати 22.25 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір22.25 Kb.

Інна Ковалинська

старший викладач, м. Київ
Проблеми впровадження компетентнісного підходу
Основна мета перебудови освіти сьогодні – формування особистісних якостей людини, які визначають її духовність, стиль мислення, рівень культури.
Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.
Тільки виходячи з найважливішого питання – ставлення людини до людини – можна правильно розуміти зміст вимог до професійних характеристик фахівця. У структурі цих вимог поряд з технологічними та іншими знаннями, уміннями та навичками зі сфери предметної діяльності важливого значення набуває система філософських, етичних, психолого-педагогічних поглядів і переконань та їх практичне використання. Ми вважаємо, що в цьому сенсі вивчення дисциплін гуманітарного циклу набуває нового, самостійного значення, сприяючи розвитку духовності, інтелекту, загальної культури, мовної здатності та нового, гуманістичного світобачення і впливає таким чином на формування нового типу людини, спеціаліста-інтелектуала, інженера-гуманітарія. Саме гуманітарна освіта має можливість забезпечити здобуття й поглиблення загальноосвітньої, загальнокультурної і наукової підготовки, саме вона звернена безпосередньо до людини, її інтелектуальної та емоційної сфери, до усвідомлення свого життєвого призначення і місця у суспільстві.

Навчання у сучасному вищому технічному закладі в умовах Болонського процесу зумовлює надбання студентами певних умов і навичок (компетенцій).

Болонський процес Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.
Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміється спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей (компетенцій) особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сутністю ключових компетенцій, інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання й містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкової моделі особистості.Дослідники виділяють певний набір основних компетенцій, необхідних для формування загальної компетентності, а саме: багатокультурна, інформаційна, соціальна, політична, комунікативна, загальнокультурна, пізнавально – інтелектуальна, трудова (підприємницька), побутова.

Сам термін «компетентність» або «компетенція» є суперечливим. Деякі дослідники надають перевагу терміну «компетентність» у значенні «певний набір навичок та вмінь», визначаючи, що під терміном «компетенція» розуміють коло повноважень будь-якої організації, установи чи особи. У межах своєї компетенції особа може бути компетентною або некомпетентною у певних питаннях, тобто мати / набути компетентність (компетентності) у певній сфері діяльності. В той же час, у розділі Державного стандарту, що стосується навчання іноземної мови, використовується термін «компетенція», а не «компетентність». На нашу думку, компетенція стосовно структури освіти у інтегрованому вигляді представляє освітні результати, які досягаються не лише засобами змісту освіти, але й соціальної взаємодії, як у міжособистісному, так і в інституційному культурному контексті.
Соціа́льна взаємоді́я - це форма соціальних зв'язків, що реалізуються в обміні діяльністю, інформацією, досвідом, здібностями, уміннями, навичками та у взаємному впливі людей, соціальних спільнот; система взаємообумовлених соціальних дій, зв'язаних циклічною залежністю, при якій дія одного суб'єкта є одночасно причиною і наслідком у відповідь дій інших суб'єктів.
Компетенція – це інше поняття , ніж компетентність, це – соціально закріплений освітній результат. Він вміщує реальні вимоги до засвоєння студентами сукупності знань, способів діяльності, досвіду ставлень, якостей особистості, що діє в соціумі. Таким чином, компетентність реалізує себе у набутті особистістю конкретних компетенцій.


Скачати 22.25 Kb.

  • Болонського процесу