Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнноваційні засади сталого розвитку національного господарства

Скачати 63.19 Kb.

Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства
Скачати 63.19 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір63.19 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Подільський державний аграрно-технічний університет

Міжнародний інноваційний кластер «Конкурентоспроможність»
Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства»
2122 листопада 2014 року, м.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.

Кам'янець-Подільський

Шановні науковці, запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства», яка відбудеться 21–22 листопада 2014 року на базі Подільського державного аграрно-технічного університету, за участю кафедри соціальної економіки і інформаційних технологій;

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Поді́льський держа́вний агра́рно-техні́чний університе́т (ПДАТУ) - вищий навчальний заклад у Кам'янці-Подільському.

кафедри енергетики та електротехнічних систем в АПК; кафедри землеробства, агрохімії і ґрунтознавства; кафедри землеустрою і кадастру; кафедри внутрішніх хвороб та гігієни тварин.

На конференцію приймаються матеріали викладачів ВНЗ, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, магістрантів, представників органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Науково-дослідна установа - установа, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основою і становить понад 70 % загального річного обсягу виконаних робіт. Діє на підставі статуту, що затверджується у встановленому порядку.

До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися.

Сподіваємося на вашу участь у конференції!

Контактна інформація організаційного комітету:


Подільський державний аграрно-технічний університет
Адреса: 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 13

Телефон для довідок: 38 (096) 474-69-32

Електронна адреса: conf@pdatu.km.ua

Організаційний комітет конференції:

Волощук Катерина Богданівна - доктор економічних наук, професор

Гарасимчук Ігор Дмитрович – кандидат технічних наук, доцент

Горюк Віктор Васильович – кандидат ветеринарних наук, доцент

Іванишин Володимир Васильович – доктор економічних наук, професор

Коняхін Олександр Петрович – доктор ветеринарних наук, професор

Лаврук Віталій Валерійович – доктор економічних наук, професор

Мазур Наталія Анатоліївна – доктор економічних наук, професор

Марусей Тетяна Володимирівна кандидат економічних наук, доцент

Місюк Микола Васильович – доктор економічних наук, професор

Панцир Юрій Іванович – кандидат технічних наук, доцент

Печенюк Андрій Васильович – кандидат економічних наук, доцент

Печенюк Василь Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Рудик Володимир Касянович – кандидат економічних наук, доцент

Стельмащук Антон Михайлович - доктор економічних наук, професор

Чикуркова Алла Дмитрівна – доктор економічних наук, професор

Яворов Віктор Миколайович – кандидат економічних наук

Для участі у конференції необхідно до 19 листопада 2014 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету: conf@pdatu.km.ua тези та відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску. Обов’язково! Заповнити електронну довідку про автора.

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів латинськими літерами (Наприклад: Іvanov_Tezy.

Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.

doc; Іvanov_Oplata.doc).

Від оргкомітету обов’язково має надійти підтвердження про отримання і прийняття матеріалів до публікації протягом 2-3 днів після відправки матеріалів.

Примірники будуть відправлені усім учасникам на поштові адреси 15 грудня 2014 року.

Поштова адреса - місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо).

Збірнику матеріалів конференції присвоюється міжнародний індекс ISBN. Матеріали конференції розсилаються основним бібліотекам України, згідно існуючого положення про фахові видання, і окремим бібліотекам зарубіжжя. Учасники конференції за власним бажанням можуть безкоштовно отримати відповідний «Сертифікат участі у конференції».
На конференції планується обговорення за такими науковими напрямами:

Економічний напрямок: економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні відносини;

Світове́ господа́рство- глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах.

Міжнаро́дні економі́чні відно́сини - відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів.

економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;

Еконо́міка природокори́стування - це наука про раціональне та ефективне використання природних ресурсів, наука про організацію дієвої системи охорони навколишнього середовища.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

Еконо́міка пра́ці - дисципліна, яка вивчає трудові відносини, умови формування і використання трудового потенціалу. Це фундаментальна наука і базова дисципліна організації господарства.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Сільськогосподарський напрямок: історія сільськогосподарських наук;

Сільськогосподарські науки - це широка міждисциплінарна область, яка охоплює частини точних, природничих, економічних та суспільних наук, які використовуються в сільському господарстві.

інженерно-технічне забезпечення АПК; економіка та управління АПК; загальне землеробство; агрохімія; селекція і насінництво; овочівництво; плодівництво; виноградарство; рослинництво; кормовиробництво і луківництво; первинна обробка продуктів рослинництва; зоотехнія; лісове господарство;

Зага́льне землеро́бство - галузь науки, що досліджує теоретичні і практичні проблеми найраціональнішого використання орних земель, агроландшафтів, розробляє фізичні, хімічні, біологічні та механічні методи й прийоми підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур, стабільності агроекосистем.

Лісове́ господа́рство - галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб в лісових ресурсах.

водні, біологічні ресурси та аквакультура; актуальні питання ветеринарної медицини та мікробіології;

Біологі́чні ресу́рси (від фр. ressource - допоміжний засіб) - сукупність генетичних ресурсів, організмів або їх частин, популяцій або будь-яких інших біотичних компонентів екосистем, які мають фактичну або потенційну користь або цінність для людства.

Ветеринарія (від лат. veterinarius - той, що лікує худобу) - комплекс наук, що вивчають хвороби тварин, методи запобігання хворобам і лікування їх, питання підвищення продуктивності тварин, методи захисту людей від зоонозів.

агрономія та агроекологія; землевпорядкування та кадастр.

Технічний напрямок: прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка; машинознавство і машинобудування; обробка матеріалів у машинобудуванні; авіаційна та ракетно-космічна техніка; кораблебудування; прилади, електротехніка, радіотехніка та телекомунікації; інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація; металургія та енергетика; розробка корисних копалин і геодезія; хімічні технології; технологія харчової та легкої промисловості; транспорт; будівництво; безпека життєдіяльності; електроніка.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Форма участі: дистанційна.

Структура та вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез: 3-5 сторінок (включно); Текстовий редактор: Microsoft Word;

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

Хімі́чна техноло́гія (рос. химическая технология, англ. chemical engineering, нім. chemische Technologie f) - прикладна наука, що вивчає способи та процеси виробництва продуктів (предметів споживання та засобів виробництва), що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом.

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».

Параметри сторінки – А4; Поля зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см; Шрифт – Times New Roman.


Розмір шрифту – 14 пт; Міжрядковий інтервал – полуторний; Абзацний відступ – 1,25 см.
Зразок оформлення тез доповіді:

Секція: Фінансові механізми сучасного економічного розвитку.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.


Колоколіч О.Т.

аспірант кафедри обліку і аудиту,
Подільський державний аграрно-технічний університет,


м. Кам'янець-Подільський, Україна

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИНКІВ ПАРТНЕРСТВА

Текст текст текст…[1, с. 11]Список використаної літератури:

1. Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України / Гончарук А. // Економіка України. – 2006. – № 11. – С. 36-46.
  • Тези, що не відповідають вимогам оформлення, не будуть прийняті до друку.


Організаційний внесок:

  • Вартість участі в конференції – 120 гривень. Організаційний внесок включає: видання матеріалів, пересилку одного екземпляру виданих тез конференції авторові.


Для учасників з України – банківським переказом:

Одержувач ПП Стельмащук Антон Михайлович, код ІПН 1729201934

Р/р 26003060501231 в ПАТ КБ «Приватбанк», Тернопільська філія

МФО 338783, код ЄДРПОУ 21161919Призначення платежу: За послуги опублікування тез у збірнику від П.І.Б.

Контактна інформація:


Подільський державний аграрно-технічний університет
Адреса: 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 13

Телефон для довідок: 38 (096) 474-69-32

Електронна адреса: conf@pdatu.km.ua


Скачати 63.19 Kb.

  • Контактна інформація організаційного комітету
  • Контактна інформація