Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнструкція написання бібліографії бібліографія подається за вимогами вак

Скачати 24.03 Kb.

Інструкція написання бібліографії бібліографія подається за вимогами вак
Скачати 24.03 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір24.03 Kb.

ІНСТРУКЦІЯ НАПИСАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ

Бібліографія подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, №3, 2008, С. 9–13). У списку слід розрізняти тире (alt 0150) та дефіс, наприклад, … – 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79–83.

Книги.

Один автор. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.
Динамі́чна систе́ма - математична абстракція, призначена для опису і вивчення систем, що еволюціонують з часом. Прикладом можуть служити механічні системи (рухомі групи тіл) або фізичні процеси.
– Київ : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

Два автори.  Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів :  підруч.
Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.
[для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. 


Без автора. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. пр. ] / наук. ред. Каліущенко В. та ін. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомний документ.

Однорівневий опис. Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – 2 т.

Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання

Матеріали конференцій, з’їздів. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр.
Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.
конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

Словники. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Харків : Халімон, 2006. – 175, [1] с.

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – Київ : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.Законодавчі та нормативні документи. Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України.
Болонський процес Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.
Верховна Рада України Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
– Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Каталоги. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.
Львів Львів (МФА: [ˈʎʋiu̯], вимоваопис файлу) - місто обласного значення в Україні, адміністративний центр Львівської області, національно-культурний та освітньо-науковий осередок країни, великий промисловий центр і транспортний вузол, вважається столицею Галичини та центром Західної України.
-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

Дисертації. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – Київ, 2005. – 276 с. 

Автореферати дисертацій. Новосад І.Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.

Електронні ресурси

Локальний доступ. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

Бібліографія оформлюється мовою першоджерела та транслітерацією (посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.kh.ua/).


Скачати 24.03 Kb.

  • Книги . Один автор.
  • Два автори.
  • Без автора .
  • Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання Матеріали конференцій, з’їздів .
  • Словники .
  • Законодавчі та нормативні документи .
  • Каталоги .
  • Електронні ресурси Локальний доступ .
  • Бібліографія