Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнструментальний засіб порівняльного оцінювання І багатокритеріального вибору архітектури програмних систем

Скачати 238.5 Kb.

Інструментальний засіб порівняльного оцінювання І багатокритеріального вибору архітектури програмних систем
Скачати 238.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2017
Розмір238.5 Kb.
  1   2   3

УДК 004.415.5
Харченко О.Г.1, Боднарчук І.О.2, Галай І.О.,Райчев І.Е.
1 Національний авіаційний університет

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій2 Тернопільський національний технічний університет

Кафедра комп’ютерних наук


ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПОРІВНЯЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

І БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ АРХІТЕКТУРИ

ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ
В представленому інформаційно-програмному комплексі реалізуються функції класифікації та комунікації вимог якості до програмної архітектури, а також порівняльне оцінювання альтернативних архітектур і вибір кращої з них по множині критеріїв якості.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.

Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Множина́ - одне з основних понять сучасної математики. Строго воно не визначається, але може бути дано інтуїтивне визначення множини як сукупності певних і різних об'єктів довільної природи, яка розглядається як одне ціле.

Оцінювання якості архітектури виконується методом аналізу ієрархій (МАІ) з використанням оптимізаційного алгоритму визначення ваг альтернатив.

Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

Вибір архітектури по множині критеріїв проводиться з врахуванням компромісів між критеріями якості та чутливості рішення до зміни вимог якості.Комплекс функціонально є системою підтримки прийняття рішень (СППР) архітектора програмних систем.

Компроміс (грец. compromissum - угода, згода) - згода з ким-небудь у чомусь, що досягається взаємними поступками; поступка заради досягнення мети.

Архітектор (грец. arkhitektōn: apxi + tektōn - будівник) - фахівець, який за допомогою матеріально-технічних ресурсів створює проект організації простору. Професія охоплює організацію всіх рівнів просторового середовища: від малих форм до великих територіальних систем.

Приведено опис програмного комплексу,який реалізує дану систему.


В представленном информационно-программном комплексе реализуются функции классификации и коммуникации требований к качеству программной архитектуры, а также сравнительное оценивание альтернативных архитектур и выбор наилучшей из них по множеству критериев качества. Оценивание качества архитектуры выполняется методом анализа иерархий (МАИ) с использованием оптимизационного алгоритма определения весов альтернатив. Выбор архитектуры по множеству критериев проводится с учетом компромиссов между критериями качества и чувствительности решения к изменению требований к качеству. Функционально, комплекс является системой поддержки принятия решений (СППР) архитектора программных систем. Приведеноописаниепрограммногокомплекса, которыйреализуетданнуюсистему.

In the submitted information program complex functions of classification and the communications of requirements to quality of program architecture, and also comparative estimationalternative architecture and a choice of best of them on set of criteria of quality are realized. Estimation ofqualities of architecture it is carried out by a method of the analysis of hierarchies (MAH) with use optimizationalgorithm of definition of weights of alternatives. The choice of architecture on set of criteria is carried out in view of compromises between criteria of quality and sensitivity of the decision change of requirements quality. Functionally, the complex is a system of support of decision-making of the architect of program systems. The description of a program complex which realizes this system is resulted.


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
  1   2   3


Скачати 238.5 Kb.