Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнтеграція інформаційних ресурсів — стратегічний напрям забезпечення інформаційних потреб суспільства

Інтеграція інформаційних ресурсів — стратегічний напрям забезпечення інформаційних потреб суспільства
Дата конвертації19.03.2017
Розмір90 Kb.

Інтеграція інформаційних ресурсів —
стратегічний напрям забезпечення
інформаційних потреб суспільства


Курас Іван Федорович
народний депутат України,
віце-президент НАН України,
академік НАН України


Шановні друзі, учасники і гості Міжнародної наукової конференції "Бібліотеки та інформаційні центри в системі інформаційного супроводу суспільних перетворень"!

У цьому залі упродовж останнього десятиріччя всебічно обговорюються різні аспекти головної проблеми епохи інформатизації — створення і використання інформаційних ресурсів, достатніх для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Серед найважливіших ознак, що характеризують інформаційне суспільство — наявність системи гігантських взаємопов'язаних накопичувачів інформації, загальнодоступних банків знань і даних і необхідних для їх використання технологічних засобів.

Організатори сьогоднішньої конференції зробили наголос на проблемах інтеграції інформаційних ресурсів всіх інформаційних служб, їх партнерства в інформаційному забезпеченні процесів реформування суспільства.

На мою думку, це дуже своєчасна постановка проблеми. В умовах глобалізації, яка характеризує сучасний стан розвитку цивілізації, все світове господарство, всі його галузі розвиваються на принципах інтеграції. Промислово розвинені країни перехідного періоду, серед них і Україна, потребують суттєвої допомоги щодо їх включення в процеси глобальної інтеграції.

Світове́ господа́рство- глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах.
Розвинені країни Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

Допомоги передусім у тому, щоб перейти від принципів індустріального розвитку до випереджувального інтелектуально-інформаційного, орієнтованого на якість життя. Суть цієї переорієнтації полягає у максимальному використанні інтегрованого інформаційно-інтелектуального потенціалу світу для формування нової глобальної ноосферно-космічної економіки третього тисячоліття, інтелектуалізації й інтеграції національних економік в єдиній світовій системі поділу праці.

Обраний Україною інноваційний шлях розвитку вимагає випереджального розвитку науки, освіти, нових технологій, тобто саме тих сфер соціальної активності суспільства, де виробляються і використовуються нові знання, а також сучасна науково-технічна, економічна і соціальна інформація.

По́діл пра́ці - диференціація, спеціалізація трудової діяльності. При вертикальному поділі праці відбувається розподіл за рівнями, наприклад, розмежовується виробництво і управління підприємством. При горизонтальному поділі праці розподіляються види робіт в межах одного рівня, наприклад, виділяються виготовлення, обробка деталей виробу і збір виробу з цих деталей.
Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

З деяким відставанням, але все ж таки світові тенденції інтеграції інформаційних ресурсів проявляються і в розбудові інформаційного простору України.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Це такі тенденції, як створення національних, європейських, світових корпоративних проектів для спільного вирішення актуальних проблем — збереження меморіальних, створення страхових фондів, збирання малотиражних наукових видань установ, удосконалення служби доставки документів, організація консорціумів для спільного придбання інформаційних джерел тощо.

Інформаційні ресурси України — феномен величезного об'єму і цінності, що включає документні зібрання — бібліотечні, архівні, музейні, органів науково-технічної інформації, бази даних, електронні бібліотеки та інші інформаційні масиви, що формуються органами державної влади, суб'єктами господарської діяльності, громадськими об'єднаннями тощо.

Науко́во-техні́чна інформа́ція - документовані чи публічно оголошувані відомості про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
Страховий фонд - спеціальний фонд, створений для того, щоб убезпечити ризики певного кола осіб у певній галузі.
Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Зусиллями багатьох організацій, насамперед усього Кібернетичного центру НАН України, інших колективів вчених та спеціалістів у державі створено відправну платформу для інформаційного забезпечення розвитку всіх ланок та структур суспільства, проблем управління. Поряд з традиційними елементами — телекомунікаційними та комп'ютерними мережами, базами даних, базами знань — створюються мережі взаємодіючих інформаційно-аналітичних центрів різних рівнів та призначення, що забезпечує якісно новий рівень інформаційного супроводу, широке використання сучасних системно-аналітичних методів та засобів у вирішенні стратегічних завдань.

Важливе місце в системі інформаційних ресурсів держави посідає інтегрований 30-мільйонний фонд бібліотечно-інформаційної мережі Академії. Сьогодні очевидною стала необхідність його модернізації.

Спираючись на державні постанови в галузі інформаційної політики, ми розробили "Програму інформатизації НАН України на 2004-2008 роки", в якій чільне місце посідають заходи, спрямовані на технічне та технологічне переоснащення бібліотечно-інформаційної мережі Національної академії наук, розвитку її як потужної інформаційної системи, що в повній мірі використовує традиційні та електронні джерела інформації.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Нан (фр. Nans) - муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду. Населення - 90 осіб (2011).

Упродовж двох останніх років було прийнято чотири постанови Президії НАН України, в яких конкретизувались завдання розвитку бібліотечно-інформаційної сфери Академії, розглядались питання збереження фондів, передплати іноземних періодичних видань, доступу установ Академії до провідних світових електронних баз даних наукової інформації.

Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.

Розвиток бібліотечно-інформаційної справи було визнано одним з пріоритетних напрямів зміцнення вітчизняного наукового потенціалу.

У цьому контексті доречно згадати про Розпорядження Президента України від 2 грудня 2003 р. "Про заходи щодо вдосконалення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського". В ньому передбачено визначення правових, організаційних та фінансових засад функціонування і розвитку Національної бібліотеки як головного науково-інформаційного центру держави, її кардинального переоснащення сучасними засобами комп'ютерно-телекомунікаційної техніки.

У серпні цього року на виконання Розпорядження Президента вийшла постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
Вернадського на 2005-2010 роки". Президія Академії, гадаю й колектив Національної бібліотеки теж, сприйняли Розпорядження Президента, Постанову Кабміну як свідчення високої оцінки державою і сучасної діяльності бібліотеки, і її потенційних можливостей.

Вважаю, що ці дві програми — державну і академічну — можна розглядати як інструмент реалізації стратегічних завдань інформатизації науки, створення умов для ефективного науково-інформаційного супроводу суспільних реформ.

Заходи, розроблені на виконання цих програм, вже набувають практичного втілення.

В рамках програми інформатизації НАН України передбачено створення корпоративної комп'ютерної мережі Академії, що базується на опорних вузлах, між якими існують виділені канали зв'язку. Вже вводиться в дослідну експлуатацію київський фрагмент цієї мережі. Організовано виділений оптоволоконний канал зв'язку Бібліотеки імені В.І.Вернадського з Київським національним університетом імені Т.Шевченка. Бібліотека має також вихід у глобальну інформаційну мережу "Інтернет-2".

Національною бібліотекою розроблено ліцензійно чисте програмне забезпечення для підтримки на сайтах наукових установ бібліографічних і повнотекстових баз даних.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Слід прискорити комплекс робіт з його тиражування та поширення в бібліотеках та інформаційних центрах України.

Завершується розробка Національного формату представлення бібліографічних даних УКРМАРК. Над його створенням працює міжвідомча робоча група фахівців Бібліотеки Вернадського, національної парламентської бібліотеки, наукової бібліотеки Київського національного університету. Формат забезпечить сумісність бібліографічних записів, що створюються в бібліотеках України, на національному та міжнародному рівнях. Це, зокрема, дозволить створити інтегровану довідково-пошукову систему розкриття змісту сукупних фондів вітчизняних наукових бібліотек та системи корпоративної каталогізації і реферування поточних надходжень.

Вже розпочав діяльність технологічний парк "Інтелектуальні інформаційні технології", співзасновником якого є і Національна бібліотека України імені В.І.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Бібліографі́чний за́пис - розгорнута бібліографічна характеристика видання (твору, документального джерела), в якій бібліографічний опис доповнений тими чи іншими елементами: заголовком, анотацією чи рефератом, класифікаційними індексами, предметними рубриками, бібліотечними шифрами зберігання тощо.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ, сленг. Вернадка) - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України.
Вернадського. Цей загальнодержавний інформаційний комплекс інтегруватиме ресурси національних бібліотек України, бібліотек інститутів Академії, державних наукових бібліотек і готуватиме на їх основі інформаційні продукти для підтримки суспільних реформ, розвитку науки, освіти, культури, управління тощо.
Інформаці́йний проду́кт - документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і представлена у вигляді товару. Інформаційними продуктами є програмні продукти, бази і банки даних та інша інформація.

Слід відзначити, що одним із результатів діяльності технопарку є Система наукових електронних видань "Бібліотека — суспільству". Сьогодні ця система включає п'ять галузевих серій з природничих, технічних, соціогуманітарних, аграрних наук та медицини. Бібліотеки — галузеві центри (сільськогосподарська, медична, науково-технічна) тиражують ці серії та поширюють у бібліотеках своїх системи.

Державною програмою розвитку Національної бібліотеки передбачено створення Українського науково-інформаційного порталу із системами пошуку та архівування розміщеної в глобальних інформаційних мережах наукової та суспільно значущої інформації. З цією метою відбувається трансформація сайта Бібліотеки Вернадського в науково-інформаційний портал, що має забезпечити інтерактивну навігацію по науково-інформаційним ресурсам глобальних мереж. Вже створено систему електронних довідників по бібліотеках та інформаційних центрах, науково-дослідних установах та університетах України та світу. Активно поповнюються ресурси наукової електронної бібліотеки НБУВ, фонд якої вже налічує близько 30 тисяч документів.

Передбачені заходи по удосконаленню кооперативної системи реферування української наукової літератури, де головними установами є Бібліотека імені Вернадського та Інститут проблем реєстрації інформації.

З огляду на важливість процесів інтелектуалізації суспільного життя, гуманізації науки і освіти заслуговують схвалення заходи, спрямовані на збереження духовного надбання нації.

Науково-дослідна установа - установа, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основою і становить понад 70 % загального річного обсягу виконаних робіт. Діє на підставі статуту, що затверджується у встановленому порядку.
Суспільство -це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку. Суспільство - також соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.
В цьому контексті роботи по створенню електронного інформаційного ресурсу рукописної, архівної та книжкової спадщини "Пам'ять України" є надзвичайно важливими. Вони є розвитком низки національних програм таких як "Архівна та рукописна Україніка", "Археографічна Україніка", "Документальні ресурси української науки". На основі єдиних методичних засад та програмно-технологічних підходів створюються національні бази документних джерел бібліотек, музеїв, архівів з національної історії, освіти, культури, які згодом складатимуть національний сегмент всесвітньої програми "Пам'ять світу", що з 90-х років розробляється під егідою ЮНЕСКО.

Сподіваюсь, що Програма розвитку НБУВ дозволить їй належним чином представити свої зібрання в кооперовану структуру європейських національних бібліотек GABRIEL, що репрезентує фонди 38 національних бібліотек держав — членів Ради Європи.

Хочу зауважити, що перетворення в бібліотечно-інформаційній системі НАН України відбуваються в контексті тих завдань, які ставлять перед розвитком загальнодоступних інформаційних ресурсів такі документи, як Окінавська Хартія Глобального Інформаційного Суспільства, Програма ЮНЕСКО "Інформація для всіх" та документи Всесвітнього Самміту ООН з питань розвитку інформаційного суспільства. Основний акцент цих документів — інформаційна політика має бути орієнтована на людину, її інтелектуальний і духовний потенціал, на розвиток людського капіталу.

Людськи́й капіта́л (англ. Human Capital) - це соціально-економічна категорія, похідна від категорій «робоча сила», «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «людський фактор», у загальному вигляді його можна розглядати як економічну категорію, яка характеризує сукупність сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, що перебувають у їхній власності, використовуються в економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливають на зростання доходів (заробітків) свого власника та національного доходу. Поняття людського капіталу є природним розвитком і узагальненням понять людського фактора і людського ресурсу, проте людський капітал є ширшою економічною категорією.
Базовими установами у подоланні цифрового розриву між державами, так званої "електронної прірви", названі "бібліотеки, архіви і різного роду інформаційні установи".

Таким чином, для інтеграції інформаційного простору України у світову бібліотечно-інформаційну систему, технічні і технологічні передумови побудови якої вже створені, нам доведеться вирішити масу інтеграційних проблем і всередині кожної бібліотеки та інформаційного центру, і на рівні взаємодії галузевого, відомчого, регіонального, загальнодержавного масштабу. Це гармонізація програмних і технологічних засобів, пошукових систем, створення зведених каталогів, впровадження корпоративної каталогізації, електронного документообміну тощо.

Ми повинні використати можливості сучасних технологій для поглибленого змістового розкриття наявних науково-інформаційних ресурсів, акцентувати увагу на створенні нових інформаційних продуктів з урахуванням інформаційних потреб суспільства і сучасних тенденцій розвитку наукового знання.

Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Знання - форма інформації, існування систематизованого результату інтелектуальної діяльності людини (пізнання ). Виділяють різні види знання: наукове, повсякденне (здоровий глузд), інтуїтивне, релігійне та інші.

Таким чином, нам належить зміцнити позиції всіх установ науково-інформаційної сфери як бази інноваційного розвитку суспільства.

Ознайомлення з програмою конференції, з тематикою секцій, "круглих столів", доповідей на пленарному засіданні дає уявлення про багатоаспектність діяльності бібліотек та інформаційних центрів України в інформаційному забезпеченні суспільних реформ, про трансформацію бібліотечних закладів в умовах розвитку інформатизації суспільства, про позитивний вплив інтеграційних процесів на збагачення можливостей бібліотек.Сподіваюсь, що ваше спілкування буде корисним і взаємозбагачуючим.

Бажаю Вам плідної співпраці, встановлення тривалих професійних контактів!
Каталог: sites -> default -> files -> msd
files -> Мобільний додаток для інформаційної підтримки студентів
files -> Програмні засоби для мобільних пристроїв
files -> Технічне завдання щодо обладнання комплексу технічного забезпечення засідань суду, послуги по демонтажу, монтажу, налагодження та програмне забезпечення
files -> Операційна система unix
files -> Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
files -> Тендерна документація (придбання товарів)
msd -> Київ 2004 Від розробників  • Шановні друзі , учасники і гості Міжнародної наукової конференції " Бібліотеки та інформаційні центри в
  • Національної академії наук
  • Бажаю Вам плідної співпраці, встановлення тривалих професійних контактів!